Divadelní studia

"Divadlo je umělecká forma, kterou můžeme nejbezprostředněji sdílet s ostatními, co to znamená být lidskou bytostí." (Thorton Wilder)

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc 27. 8. 2020 nebo 30. 11. 2020)

Co se naučíte

Studium navazujícího magisterského programu divadelních studií prohlubuje znalosti získané na úrovni bakalářského studia. Důraz je kladen jak na prohlubování základních teatrologických disciplín (práce s archiváliemi, divadelní kritika, dramaturgická činnost, historiografické zkoumání), tak na vnímání divadla a bádání o něm v širších interdisciplinárních souvislostech (přesahy do psychologie, filosofie a sociologie umění, kognitivních studií). Studenti se zároveň seznámí s aktuálními badatelskými metodami a současnými trendy v souvisejících disciplinách. Zároveň je kladen důraz na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti bádání, divadelní kritiky i divadelní praxe. Všechny tyto aktivity směřují ke komplexnímu myšlení o fenoménu divadla v aktuálních i historických souvislostech.

Praxe

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

http://divadlo.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolvent programu najde uplatnění především v kritické, historiografické a analytické činnosti v oblasti umění se zaměřením na divadla ve všech jeho podobách. Absolventi nacházejí uplatnění ve výzkumných a archívních institucích, divadlech, institucí zaměřených na ochranu a propagaci kulturního dědictví, v publicistice, rozhlase nebo televizi. Absolventi se uplatní v oblasti public relations ve veřejné i soukromé sféře, v oblasti administrace a řízení kultury a umění, administrace kulturních politik a kulturních průmyslů, tvůrčí dramaturgii, kulturní žurnalistiky, ediční činnosti.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do magisterských studijních programů - nástup ke studiu od podzimu 2020
— Termín podání přihlášky do půlnoci 27. 8. 2020

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu se skládá ze tří částí: - písemný test, který prověří faktické znalosti z oboru/programu Teorie a dějiny divadla na úrovni dokončeného bakalářského studia; - písemná analýza krátké ukázky divadelní inscenace; - rozprava s uchazečem (v diskusi se prověří divácký rozhled a schopnost hovořit o divadelní zkušenosti, dále se diskutuje o předloženém magisterském projektu). Jako podklad k diskusi uchazeči vypracují magisterský projekt (obsahuje pojmenování výzkumného problému, zhodnocení základní literatury a pracovní osnovu práce) a předloží seznam alespoň 10 divadelních inscenací, které zhlédli během posledního půl roku. Projekt a seznam inscenací uchazeči dodají v tištěné formě osobně na Katedru divadelních studií (budova G, suterén, Gorkého 7, 602 00 Brno), nebo poštou (Katedra divadelních studií FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno) nejpozději týden před určeným datem ústního pohovoru. Datum ústního pohovoru: 18.9.2020, posluchárna G01.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). Znalostní test max. 10 bodů, analýza ukázky inscenace max. 40 bodů, rozprava nad projektem a shlédnutými inscenacemi max. 50 bodů.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu se skládá ze tří částí:

  • písemný test, který prověří faktické znalosti z oboru/programu Teorie a dějiny divadla na úrovni dokončeného bakalářského studia;
  • písemná analýza krátké ukázky divadelní inscenace;
  • rozprava s uchazečem (v diskusi se prověří divácký rozhled a schopnost hovořit o divadelní zkušenosti, dále se diskutuje o předloženém magisterském projektu).

Jako podklad k diskusi uchazeči vypracují magisterský projekt (obsahuje pojmenování výzkumného problému, zhodnocení základní literatury a pracovní osnovu práce) a předloží seznam alespoň 10 divadelních inscenací, které zhlédli během posledního půl roku.

Projekt a seznam inscenací uchazeči dodají v tištěné formě osobně na Katedru divadelních studií (budova G, suterén, Gorkého 7, 602 00 Brno), nebo poštou (Katedra divadelních studií FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno) nejpozději týden před určeným datem ústního pohovoru.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). Znalostní test max. 10 bodů, analýza ukázky inscenace max. 40 bodů, rozprava nad projektem a shlédnutými inscenacemi max. 50 bodů.

Odkaz na Katedru divadelních studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

27. 7. – 27. 8. 2020

Termín pro podání přihlášek

Dodatečné přijímací řízení do magisterských studijních programů - nástup ke studiu od podzimu 2020

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: