Anglický jazyk a literatura

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

V tomto programu budete rozvíjet svoje znalosti a dovednosti, které jste získali během studia bakalářského programu Anglický jazyk a literatura, případně jiného filologického programu. V rámci programu se budete na základě teoretických přístupů zabývat vědeckým studiem anglického jazyka. Nebudete se tedy učit „jazyk“, ale „o jazyce“. Během studia budete nejen získávat znalosti v oboru, ale také rozvíjet své schopnosti kritického myšlení a tvůrčího přístupu k problémům.

Budete si moci zvolit jednu ze dvou specializací – Lingvistika nebo Literární a kulturní studia. V rámci programu budete absolvovat pět povinných přehledových kurzů. Další předměty si budete moci zvolit z nabídky volitelných a povinně volitelných předmětů podle vašeho zájmu a zaměření.

S výjimkou některých kurzů se zaměřením na překlad je jazykem veškeré výuky, studentských prací a zkoušek angličtina. Většina výuky probíhá formou seminářů, kde se předpokládá aktivní účast, týmová spolupráce a kritická reflexe odborné literatury.

V rámci programu Erasmus+ můžete také na jeden až dva semestry vycestovat do zahraničí na naše partnerské univerzity ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Francii, Švédsku, Finsku, Belgii a dalších zemích. Za kurzy, které zde absolvujete, od nás dostanete odpovídající kreditové ohodnocení.

Budeme vás také podporovat v rozmanitém spolkovém životě. Naši studenti a studentky každoročně připravují premiéru divadelní hry ve studentském divadle Gypsywood Players, organizují Halloween a Noc kreativity v rámci klubu studentů anglistiky Escape či píší do studentských časopisů Re:Views a KAArdian.

Je studium programu pro vás?

  • Máte důkladné znalosti v oblasti anglické jazykovědy, literární teorie a kulturních studií?
  • Absolvovali jste bakalářský program Anglický jazyk a literatura, jiné filologické programy, nebo programy učitelství?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia se aktuálně nevypisuje (od r. 2020).

Výuka v kombinované formě probíhá každý týden. Kurzy jsou zpravidla vypisovány v pátek. Na studenty kombinovaného studia jsou kladeny totožné požadavky jako na studenty prezenční formy. Většina výuky probíhá v interaktivních seminářích s povinnou docházkou a aktivní účastí.

Praxe

Praxe není povinnou součástí tohoto programu. Můžete nicméně vycestovat do zahraničí na stáž v rámci programu Erasmus+, kde uplatníte nabyté poznatky a získáte praxi na rozmanitých pozicích. Stáž můžete absolvovat například ve vzdělávacích institucích, neziskových organizacích nebo v překladatelských agenturách.

Chcete vědět víc?

http://anglistika.phil.muni.cz/studium/navazujici-magisterske-studium

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu budete schopni komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a budete vybaveni vědomostmi o kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Naši absolventi pracují na různorodých pozicích, neboť se vyznačují flexibilitou, schopností kritického uvažování a tvůrčího zpracovávání informací.

Práci naleznete například jako vyučující angličtiny, překladatel či tlumočník, ale můžete se uplatnit i v jiných profesích, které vyžadují schopnost samostatného kritického a kreativního myšlení, výbornou vyjadřovací schopnost a dobré jazykové kompetence. Může jít například o redaktorskou činnost, publicistiku, cestovní ruch, neziskový sektor či zahraniční oddělení firem.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia anglického jazyka a literatury, případně jiných programů zaměřených na anglický jazyk a literaturu a dalších příbuzných oborů. Příbuznost oboru bude posouzena na základě přihlášky ke studiu. U příbuzných oborů se předpokládá pokročilá znalost jazyka na úrovni C2 dle SERRJ.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří písemný test z praktické angličtiny (English Proficiency Exam), který ověřuje úroveň jazykové kompetence studentů (zhruba C2 dle SERRJ). Přijímací zkouška se skládá v jazyce českém a anglickém.

Písemné zkoušky do programů Anglický jazyk a literatura a Učitelství anglického jazyka pro střední školy jsou totožné. Uchazečům, kteří se hlásí do obou programů, bude výsledek zkoušky započítán do obou programů. Výběr uchazečů o studium programu Anglický jazyk a literatura proběhne na základě písemné zkoušky. Ústní zkouška se nekoná.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Anglický jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Anglický jazyk a literatura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.