Filozofie

Rozumět a být přesvědčivý.

Popis oboru

Cílem studia je prohloubit znalosti studentů a rozvíjet jejich schopnosti získané v předchozím bakalářském studiu. Studium přináší poznání myšlenkových souvislostí společenského a kulturního vývoje, rozvíjí kritické myšlení a argumentační schopnosti. Obsahem studia je současná angloamerická, německá a francouzská filozofie, ontologie, epistemologie, srovnávací etika a metodologie vědy. Pozornost je věnována současným problémům systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat základní problematiku systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy;
  • analyzovat a interpretovat různé myšlenkové koncepty a teorie;
  • připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma;
  • získávat analytické a rozhodovací kompetence k působení v řídících a programových funkcích v kulturních a vzdělávacích institucích, ve vydavatelstvích, v masových médiích, na místech humanitního zaměření, vyžadujících kritické a racionální myšlení.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia se uplatňují jako samostatní pracovníci ve státní správě, ve vzdělávacích institucích a odborných pracovištích sociálněvědného a humanitněvědného zaměření. Získané dovednosti a kompetence mohou využít také při ediční a redakční práci v časopisech či nakladatelstvích a všude tam, kde se klade důraz na komunikační dovednosti, kritičnost a schopnost adekvátního a nezaujatého posuzování.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Filozofie

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen pro absolventy bakalářského studia stejného oboru.

Podmínky přijetí: Uchazeč dodá do 11. 1. 2018 v písemné podobě osobně nebo poštou na sekretariát katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno):

  • bakalářskou, resp. oborou práci s posudky (absolventi nediplomového dvouoborového studia filozofie s dalším oborem odevzdají oborovou práci na oboru filozofie);
  • strukturovaný životopis;
  • motivační dopis, ve kterém uvede, proč chce studovat obor filozofie, proč si zvolil katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce.

Hranice úspěšnosti: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Hodnocení za bakalářskou – max. 60 bodů, hodnocení za motivační dopis – max. 40 bodů.

Odkaz na Katedru filozofie: http://filozofie.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.