Filozofie

Rozumět a být přesvědčivý.

Popis oboru

Cílem studia je prohloubit znalosti studentů a rozvíjet jejich schopnosti získané v předchozím bakalářském studiu. Studium přináší poznání myšlenkových souvislostí společenského a kulturního vývoje, rozvíjí kritické myšlení a argumentační schopnosti. Obsahem studia je současná angloamerická, německá a francouzská filozofie, ontologie, epistemologie, srovnávací etika a metodologie vědy. Pozornost je věnována současným problémům systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy.

Úspěšný absolvent je schopen

 • ovládat základní problematiku systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy;
 • analyzovat a interpretovat různé myšlenkové koncepty a teorie;
 • připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma;
 • získávat analytické a rozhodovací kompetence k působení v řídících a programových funkcích v kulturních a vzdělávacích institucích, ve vydavatelstvích, v masových médiích, na místech humanitního zaměření, vyžadujících kritické a racionální myšlení.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia se uplatňují jako samostatní pracovníci ve státní správě, ve vzdělávacích institucích a odborných pracovištích sociálněvědného a humanitněvědného zaměření. Získané dovednosti a kompetence mohou využít také při ediční a redakční práci v časopisech či nakladatelstvích a všude tam, kde se klade důraz na komunikační dovednosti, kritičnost a schopnost adekvátního a nezaujatého posuzování.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Filozofie

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy bakalářského studia stejného oboru.

Předmět přijímací zkoušky: Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia:

 • Bakalářská zkouška na oboru filozofie
 • Uchazeč dodá do 12. 1. 2018 (pro začátek studia od jarního semestru) 8. 6. 2018 (pro začátek studia od podzimního semestru 2018) v písemné podobě osobně nebo poštou na sekretariát katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno):
 • Bakalářskou práci s posudky (absolventi nediplomového dvouoborového studia filozofie s dalším oborem odevzdají oborovou práci na oboru filozofie)
 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis, ve kterém uvede, proč chce studovat obor filozofie, proč si zvolil katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce

Kritéria přijetí:

 • Hodnocení za bakalářskou (resp. oborovou) práci – do 60 bodů.
 • Hodnocení za motivační dopis – do 40 bodů.
 • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů.

Kombinace oboru:Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory: Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny a všechny obory v kombinované formě.

Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.