Religionistika

K základům lidské kultury.

Popis oboru

Dvouleté studium magisterského oboru Religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity rozvíjí znalosti o náboženských tradicích v jedné ze čtyř nabízených specializací, mezi nimiž si studenti během studia volí podle svých zájmů (archaická náboženství, západní náboženské tradice, východní náboženské tradice nebo náboženství v moderní společnosti). Studium dále prohlubuje vhled do teorie, metodologie a dějin religionistiky v širokých mezioborových souvislostech. Volitelně je součástí studia rozšíření znalostí zvoleného pramenného jazyka. V jednotlivých kurzech je kladen důraz na písemný a ústní projev, kvalifikovanou práci s prameny a datovými zdroji a pochopení hlavních teoretických paradigmat současné religionistiky a příbuzných oborů. Studenti prohlubují své porozumění jevům lidské kultury, rozvíjejí kreativní uvažování a mezioborový přístup a v rámci zvolené specializace konkretizují své zaměření a ujasňují si své směřování k výzkumu, výuce nebo aplikaci religionistiky v médiích, neziskových organizacích či jiných odvětvích. Magisterské studium religionistiky na Masarykově univerzitě nabízí kvalitní společenskovědní a humanitní vzdělání, svou úrovní zcela srovnatelné s obdobnými programy na předních zahraničních univerzitách.

Studium je organizováno na základě kreditního systému, jenž umožňuje individuální rozvržení studia a jeho tematickou modifikaci podle vlastních zájmů. Povinné kurzy pokrývají především teorii a metodologii společenských a humanitních věd a prakticky zaměřené semináře k závěrečné práci. Volitelné kurzy, vypisované podle možností s přihlédnutím k zaměření aktuálních magisterských studentů, slouží k prohloubení znalostí a kompetencí ve zvolené specializaci. Studenti si mohou zapisovat i kurzy mimo zvolenou specializaci.

Magisterský studijní program Religionistika na Masarykově univerzitě je určen absolventům bakalářského studia religionistiky nebo příbuzných oborů, zejména antropologie, sociologie, etnologie, humanitních studií, kulturních studií, historie a psychologie, kteří chtějí prohloubit své porozumění vybranému okruhu náboženských tradic v mezioborových souvislostech a ve vazbě na mezinárodní diskusi. Připravuje studenty k uplatnění na pozicích vyžadujících výborné analytické schopnosti a vhled do náboženských, kulturních a etnických souvislostí fungování a proměn lidské společnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kriticky využívat koncepty historických věd, sociologie, kulturní a sociální antropologie, etnografie, kognitivních věd a psychologie ke konzistentnímu a podloženému porozumění lidskému sociálnímu jednání;
  • vyhledávat informace v různých typech zdrojů, posuzovat jejich relevanci a provádět jejich kritické zhodnocení, rozbor a syntézu;
  • charakterizovat nejdůležitější náboženské tradice ve zvolené specializaci (archaická náboženství, západní náboženské tradice, východní náboženské tradice, náboženství v moderní společnosti) a porozumět jejich dynamice;
  • užívat na středně pokročilé úrovni vybrané metody sběru a analýzy dat obvyklé ve společenských a humanitních vědách;
  • připravit kvalitní výzkumný projekt;
  • posuzovat výzkumné projekty z hlediska proveditelnosti, společenského dopadu a etiky výzkumu;
  • psát formálně i obsahově korektní a přínosné texty o fenoménech lidské kultury s využitím relevantních zdrojů a s vlastním původním vkladem;
  • uvažovat o jevech lidské kultury v globálních a výrazně mezioborových souvislostech;
  • diferencovaně aplikovat přístupy a poznatky společenských a humanitních věd v zaměstnání i v osobním porozumění jevům lidské kultury.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity jsou kompetentní k práci ve všech humanitních oblastech, které vyžadují kritické myšlení a mezikulturní vnímavost. Nacházejí uplatnění například ve školství, v žurnalistice ve specializovaných oblastech cestovního ruchu, v administrativní práci, v neziskových organizacích, v médiích, v oblasti přípravy projektů a grantů ve veřejném i soukromém sektoru, ve společnostech zaměřujících se na vývoj her a volnočasové aktivity a ve start-upech vyžadujících kreativní myšlení. Zaměstnavatelům mohou nabídnout velmi dobré analytické dovednosti, kreativní uvažování, flexibilitu, mezikulturní přehled, dobrou obeznámenost s východisky a metodami hned několika společenských a humanitních věd, schopnost psát formálně i obsahově správné a původní texty, schopnost uvažovat v globálních a mezioborových souvislostech a schopnost věnovat se soustavně a dlouhodobě řešení náročného projektu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Religionistika

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška bude probíhat na základě představení a obhajoby předběžného projektu magisterské diplomové práce vypracovaném na formuláři návrhu výzkumného projektu, který uchazeči zašlou v elektronické podobě na email religion@phil.muni.cz, a to nejpozději do 8. 6. (v případě přihlášení do podzimního semestru), respektive 8. 1. (v případě přihlášení do jarního semestru) daného kalendářního roku. Formulář výzkumného projektu - https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/urelig/formulare/projekt-formular.docx

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Odkaz na Ústav religionistiky: http://relig.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/relig/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.