Dějiny umění

Artibus Atque Historiae. „Zasvěceno umění a jeho dějinám.“

Popis oboru

Studium dějin umění nabízí posluchačům možnost porozumění vizuálním objektům všech oborů disciplíny dějin umění (tj. architektura, sochařství, malířství, fotografie, užité umění a vizuální kultura) v jejich rozličných dobových formách, stylech a funkcích. Posláním čtyřsemestrového navazujícího magisterského studijního programu je příprava vysokoškolsky všestranně vzdělaných odborných pracovníků, zabývajících se výzkumem uměleckých děl a vizuální kultury.

Obor dějiny umění se zabývá poznáním a analýzou uměleckých děl a jejich historickému porozumění. Studuje jejich umělecké utváření, styly, funkce a jejich pozdější kritickou recepci, a stejně tak se věnuje i osobnostem jejich tvůrců – umělcům i objednavatelům, uměleckým hnutím a „provozu dějin umění“ (tj. galerijním institucím, památkové péči a umělecké kritice). Ve svém nejširším spektru zájmů se dnes dějiny umění stávají obecnou historickou vědou o obrazech a hermeneutikou vizuálních obrazů.

Ústředním cílem navazujícího magisterského studia dějin umění je dále prohloubit ty znalosti, které posluchač získal během studia bakalářského programu. Jestliže tam bylo cílem získat především znalosti a schopnosti popisu, analýzy a porozumění uměleckému dílu v rámci historických epoch, nyní se studijní pohled prohlubuje o další témata, spjatá zvláště s historickým porozuměním a interpretací uměleckých děl v jejich různorodém kontextu. Současně můžeme sledovat otevřenost uměleckého díla vůči jiným částem společenského a duchovního života, tj. jeho vazby kulturně historické, sociologické, psychologické apod.

Navazující magisterské studium probíhá na základě řešení aktuálních výzkumných otázek, četby zahraničních vědeckých textů a též prostřednictvím badatelské komunikace při zahraničním výzkumném pobytu. Je přitom koncipováno tak, aby posluchačům nabídlo nejen komplexní pohled na oblast umělecké tvorby a spolu s tím i prohloubený náhled do kompetencí vědecky pracujícího historika umění, ale umožnilo jim též prohloubit si vlastní specializaci a zájem ve výzkumu.

Potenciálními posluchači oboru jsou ti, kdo úspěšně absolvovali odpovídající bakalářské studium, a kdo mají zájem o samostatnou odbornou práci v oboru. U budoucího historika umění je podstatná rovněž vizuální paměť a zájem o četbu a badatelskou práci. Důležitá pro budoucí studium je aktivní znalost některého ze světových jazyků a pasivní znalost dalšího.

Absolventi navazujícího studia si v prvé řadě prohloubí své znalosti uměleckohistorického materiálu ve všech uměleckých oborech a obdobích dějin umění a osvojí si samostatnou práci s vědeckými i obrazovými informačními zdroji. Získají dovednosti v uplatnění uměleckých teorií a speciálních uměleckohistorických přístupů ve své samostatné výzkumné práci i ve využívání výsledků této práce.

Badatelské a pedagogické zaměření Semináře dějin umění se již tradičně věnuje výzkumu dějin umění na Moravě a ve střední Evropě od umění středověku po nejnovější dobu, důraz je též kladen na znalectví v galerijní muzeologii a památkové péči, jakož i na historiografii a metodologii dějin umění. K tomuto tradičnímu zaměření je v současnosti připojen též výzkum umění evropského a byzantského raného středověku v celém geografickém rozsahu. Výuka přitom probíhá ve spolupráci se zahraničními specialisty a ústavy. Posluchači tak mají možnost seznámit se blíže se zahraničním badatelským prostředím a mohou se velmi dobře připravit na svou závěrečnou diplomovou práci.

Posluchači mají ke svému studiu k dispozici dvě knihovny s prezenčním výběrem publikací.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se v celé šíři dějin uměleckých děl, umělců a uměleckohistorických směrů v minulosti i současnosti;
  • pracovat s digitálními informačními zdroji, jejichž kritické využívání je podstatné pro získání nutných informací o uměleckých dílech;
  • kriticky hodnotit a využívat uměleckohistorické prameny (obrazové, dokumentární a textové), utvářet hypotézy a testovat jejich relevanci při řešení zkoumaných problémů;
  • rozpoznat a využívat možnosti historických i současných uměleckohistorických přístupů pro výzkum a aplikovat je na řešení zkoumaných problémů;
  • identifikovat hlavní současná témata v historiografii dějin umění, diskutovat o nich a sledovat mezinárodní dění v oboru;
  • specializovat se oborově a časově v dějinách umění; samostatně si vytvořit vlastní badatelský plán zkoumání problémů ve své specializaci;
  • analyzovat a originálně interpretovat zvolený uměleckohistorický problém v samostatně zpracovaném odborném výstupu (např. diplomová práce);
  • připravit si zprostředkování uměleckých děl z různých uměleckých oborů formou přednášky, vědeckého článku, kritiky, eseje apod.);
  • prezentovat umělecké dílo, případně komplexní uměleckohistorické téma prostřednictvím výstav či expozic v galeriích a muzeích.

Uplatnění absolventů

Absolventi navazujícího magisterského studia oboru Dějiny umění se mohou uplatnit zejména jako odborníci vybavení potřebnými znalostmi a kompetencemi pro práci v týmech na uměleckohistorických ústavech, v uměleckohistorických muzeích a galeriích, v institucích památkové péče, v žurnalistice, umělecké kritice, v nakladatelstvích a v turistickém ruchu.

Díky získaným znalostem a dovednostem ve studiu mohou pracovat především ve funkcích odborných pracovníků, kteří budou dále připravováni do pozic kurátorů v muzeích a galeriích, památkářů-specialistů v oblasti památkové péče, kulturních analytiků v umělecké kritice či při zprostředkování umění (jako autoři-kurátoři výstav, koordinátoři v oblasti turistického ruchu nebo vedoucí kulturních rubrik v oblasti médií, televizní a rozhlasové tvorby).

I když titul z dějin umění především umožňuje uplatnění se ve světě umění, rozvíjí rovněž takové intelektuální a praktické dovednosti, které mohou být využity v řadě dalších zaměstnání. V současnosti, kdy ve společnosti hraje mnohem větší a významnější roli vizuální kultura a její porozumění, mohou posluchači své dovednosti a kompetence uplatnit v řadě jiných profesí (např. v obchodě s uměním a starožitnostmi, při prezentaci a propagaci výtvarného umění, v publicistice, marketingu apod.).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Dějiny umění

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen). Za příbuzné se obvykle považují estetika, muzeologie a sdružená uměnovědná studia.

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška ze znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky (hlavní tematické okruhy: Architektura; Středověk; Raný novověk; Moderní umění po současnost) – základní okruhy ke státní bakalářské zkoušce jsou zveřejněny na webové stránce Semináře dějin umění – státní zkoušky, viz http://www.phil.muni.cz/dejum/content/studium/statni_zkousky.php). Důraz bude kladen na vizuální kompetence uchazečů, tedy schopnost smysluplně a erudovaně pracovat s obrazovým materiálem a jeho výkladem. Předpokládá se schopnost předložit projekt magisterské diplomové práce.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Absolventi bakalářského studia dějin umění na FF MU, kteří složili bakalářskou státní zkoušku v mezích klasifikačního stupně A – C mohou být přijati bez přijímací zkoušky. Od skončení státní zkoušky však nesmí uplynout více než rok, tedy dva semestry. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči žádají prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Seminář dějin umění: http://dejinyumeni.phil.muni.cz/

Kombinace oboru:Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia. Je akreditován výhradně jako jednooborový.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/dejum/

http://www.earlymedievalstudies.com/index.html

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.