Španělský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Popis oboru

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia a připravit budoucího filologa k práci vycházející z širšího základu románských studií. Studenti se zaměří na diachronické aspekty lingvistického výzkumu, na hlubší poznání syntaxe, sémantiky a stylistiky. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a povědomí o širším kontextu románských literatur a o místě španělské a španělsky psané literatury v něm.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Studijní plán jednooborového studia je ve skladbě povinných předmětů stejný jako u studia dvouoborového. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka, tak aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Absolvent jednooborového studia tak může nabýt znalosti a dovednosti jak ve vlastním oboru, tak v jiném románském oboru či oborech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině;
  • samostatného a kritického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v mateřském a španělském jazyce;
  • aplikovat společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Španělsku a hispanofonních zemích;
  • využít znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti – dle vlastního výběru.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině a je vybaven – teoreticky i prakticky – společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Španělsku a hispanofonních zemích. Absolvent má také možnost nabýt znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti – dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka jazyka, redaktorská činnost, publicistika) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a španělském jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Španělský jazyk a literatura

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeč dodá ÚRJL ve 14 denním předstihu před datem konání přijímací zkoušky svou bakalářskou, nebo oborovou práci, popřípadě koncept této práce (nebyla-li tato ještě obhájena), nad nimiž bude vedena diskuse ve španělském jazyce (předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle ERR, tj. Evropského referenčního rámce). Práci je možné na Ústavu románských jazyků a literatur doručit poštou (Arna Nováka 1, Brno 602 00) nebo osobně (Gorkého 7, 602 00 Brno).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru Španělský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.