Anglický jazyk a literatura

Popis oboru

Tento studijní program se člení na dvě studijní zaměření – Lingvistiku a aplikovanou lingvistiku a Literaturu a kulturní studia. Každý student si zvolí jedno z nich. Všichni studenti musejí absolvovat tři povinné kurzy. Zbytek programu sestává z nepovinně volitelných předmětů, které si studenti vybírají na základě zvoleného zaměření. Téma magisterské diplomové práce si studenti volí na základě svého zaměření a absolvovaných kurzů. S výjimkou některých kurzů se zaměřením na překlad je jazykem veškeré výuky, studentských prací a zkoušek v tomto studijním programu angličtina.

Úspěšný absolvent je schopen

  • disponovat jazykovými kompetencemi v písemném i ústním projevu na úrovni C2 (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky);
  • mít hluboké znalosti v oblasti literárních a kulturních teorií a literatur a kultur anglofonních zemí;
  • disponovat hlubokými znalostmi diachronních a synchronních lingvistických teorií včetně historie anglického jazyka;
  • nezávislé práce a kritické analýzy.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Anglický jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je nabízen absolventům bakalářského studia anglického jazyka a literatury, příbuzných oborů v rámci studijního programu 7310 Filologie, případně studijního programu 7507 Specializace v pedagogice, zaměřených na anglický jazyk a literaturu (příbuznost oboru bude posouzena). Je vyžadována pokročilá znalost jazyka na úrovni CPE (Certificate of Proficiency in English).

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test v angličtině tvoří English Proficiency Exam, který testuje gramatiku, slovní zásobu a porozumění čtenému textu.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Anglický jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky:http://anglistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.