Český jazyk a literatura

Poznání mateřského jazyka a literatury utváří kulturního člověka.

Popis oboru

Obor Český jazyk a literatura je koncipován jako jednooborové, nebo dvouoborové studium navazující na bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura. Je určen studentům se zájmem o odborné komplexní bohemistické vzdělání jazykovědné a literárněvědné.

Studenti získají znalost českého jazyka a české literatury v průběhu celého historického vývoje s vyústěním v současný stav, jakož i schopnost teoretické reflexe nabytých poznatků. Obor zároveň nabízí celou škálu specializovaných kurzů, jež umožňují variantnost specializace (v kurzech jazykovědně orientovaných např. na dialektologii, korpusovou a počítačovou lingvistiku, studium češtiny jako cizího jazyka aj., v literárněvědných kurzech např. na ediční a redakční práce, literaturu pro děti a mládež, teorii překladu aj.). Zajistí odpovídající kvalifikační připravenost a potřebnou míru profesní adaptability studentů na podmínky a požadavky praxe, posílí i jejich metodologické zázemí pro vstup do doktorského studia. Absolvent jednooborového i dvouoborového studia je schopen vykonávat povolání, v nichž se uplatní komplexní znalost českého jazyka a literatury, schopnost praktického ovládání prestižní variety češtiny v komunikační praxi či připravenost pro řídicí práci v médiích a kulturních institucích nejrůznějšího zaměření.

Úspěšný absolvent je schopen

  • použít své komplexní odborné bohemistické vzdělání včetně speciálních disciplín, a to jak jazykovědných (např. onomastiky, dialektologie a korpusové lingvistiky), tak literárněvědných (literatury pro děti a mládež, tvůrčího psaní, teorie film. adaptace);
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny, má dobré znalosti o vývoji této prestižní jazykové variety;
  • obsáhnout znalosti o české literatuře v komparativní perspektivě;
  • rozumět jazykovědným i literárněvědným teoriím, konceptům a metodologii práce s texty, osvojí si dovednosti, jak písemně zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody;
  • samostatně pracovat s uměleckými a odbornými texty;
  • vytvořit a prezentovat odborný text dle akademických zvyklostí.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou vykonávat celou řadu povolání, v nichž se vyžaduje hlubší specializovaná znalost jazykovědné a literárněvědné bohemistiky. Jsou rovněž připraveni samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, pracovat s jazykovými a přehledovými sw-aplikacemi a zároveň je vytvářet. Mohou se uplatnit na odborných pozicích v tradičních a elektronických médiích, v nakladatelstvích, v kulturních institucích, ve státní správě i v soukromém sektoru, a to jako žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, lektoři apod. Absolventi dvouoborového studia mají uplatnění širší, např. ve spojení s dalšími jazyky mohou působit jako překladatelé a tlumočníci.

Komplexnost magisterského stupně studia poskytuje absolventům předpoklady pro působení ve vedoucích pozicích. Zájemcům o další vzdělávání zajišťuje znalostní i teoreticko-metodologickou připravenost pro doktorské studium.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Český jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného, případně absolventům oboru jehož náplň je velmi blízká oboru Český jazyk a literatura na FF MU (o příbuznosti oborů rozhoduje vedení ÚČJ a ÚČLK FF).

Předmět přijímací zkoušky: Oborový test - požadavky v rozsahu okruhů státní bakalářské zkoušky oboru Český jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF).

Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury skládané na FF MU osvojili, neboť magisterské studium na ně navazuje. Předpokládá se, že případné rozdíly mezi bakalářským studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během magisterského studia (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími), neboť všechny tematické okruhy k bakalářské zkoušce jsou součástí tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce magisterské.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Český jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od ukončení státní zkoušky nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

Odkaz na Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Upozornění: Od podzimního semestru 2019 bude obor Český jazyk a literatura v souladu s reorganizací studia na MU inovován. Posluchači nastupující do studia v jarním semestru 2019 budou o všech nových možnostech a změnách včas informováni a bude jim v případě zájmu umožněn bezproblémový přestup do inovovaného studijního programu otvíraného od podzimu 2019.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Pro další informaci viz též:

Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/

Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz/

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: http://www.phil.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.