Teorie a dějiny divadla

Celý svět hraje komedii.

Popis oboru

Studenti navazujícího dvouletého magisterského programu jsou vedle prohloubení znalostí bakalářského studia vedeni k samostatné výzkumné činnosti a očekává se od nich pokročilá průprava v teatrologických disciplínách, od práce s archiváliemi, historiografické schopnosti, přes kritickou a recenzní činnost až po případnou dramaturgickou spolupráci na inscenacích.

Úspěšný absolvent je schopen

 • prokázat hluboké znalosti na úrovni soudobého stavu poznání v oblasti teorie a dějin divadla, umožňující originální využívání a rozvíjení myšlenek;
 • orientovat se v základních proudech a tendencích teorie a dějin divadla ve studované oblasti;
 • demonstrovat znalost základního spektra a typologie zdrojů s přihlédnutím ke specifikům teatrologie;
 • specifikovat výzkumné postupy v oblasti svého studijního zaměření s vědomím širších souvislostí filozofické a estetické povahy;
 • definovat komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a metod teatrologie včetně kritické reflexe;
 • analyticky zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody;
 • aplikovat základní výzkumné postupy v teatrologii způsobem umožňujícím získávat nové, původní poznatky.

„Divadelní vědu studuji v kombinaci s překladatelstvím němčiny. Nejvíce mě na tom baví, jak se obory navzájem doplňují a rozšiřují mé obzory. Divadlo mě naučilo improvizovat a přistupovat ke světu kreativním způsobem, zatímco znalost němčiny mě dovedla k důležitým zdrojům inspirace. Bez jednoho či druhého by to bylo vždy jen napůl.“

Barbora Kašparová Barbora Kašparová
studentka navazujících magisterských oborů Teorie a dějiny divadla a Překladatelství německého jazyka

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění především v tvořivé a kriticko-analytické činnosti v oblasti umění se zaměřením na divadlo v jeho nejrůznějších formách. Absolventi studia nacházejí uplatnění ve vědecko-výzkumných institucích, muzeích, archivech, divadelních archivech, divadlech, v tisku, v rozhlase i televizi. Absolventi jsou kvalifikováni k práci v oblasti public relation ve veřejné i soukromé sféře, dále v oblasti administrace kultury a umění ve veřejné i soukromé sféře, administrace kulturní politiky a kulturních průmyslů, dramaturgie, žurnalistiky se zaměřením na oblast kultury a umění, editorské činnosti, kritiky v umění a kultuře a managementu kultury a umění. Absolventi se uplatní i v médiích či v institucích zaměřených na performativní umění, ochranu a propagaci kulturního dědictví.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Hana Hložková

„Studium divadelní vědy mi přineslo do života mnoho šťastných setkání s lidmi, kteří jsou v mém profesním životě dodnes nepostradatelní jako spolupracovníci – ať už to bylo ve Slováckém divadle, anebo nyní v Českém rozhlase. Nemluvím jen o pedagozích, ale také o spolužácích, s nimiž jsem mohla sdílet posedlost tímto výlučným oborem. Právě díky úzkému kolektivu lidí, které spojoval zájem o divadlo – ať už šlo o četbu odborné literatury, divadelních textů, praktika v divadlech, nebo bádání v archivech – pro mě bylo jednodušší rozvíjet kritické myšlení nejen o něm, ale i v širších společenských souvislostech. Se znalostmi, ale bez této schopnosti bych ve své dramaturgické praxi těžko obstála.“

Hana Hložková
dramaturgyně, absolventka magisterského oboru Teorie a dějiny divadla

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie a dějiny divadla

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu se skládá ze tří částí:

 • písemný test, který prověří faktické znalosti z oboru Teorie a dějiny divadla na úrovni dokončeného bakalářského studia;
 • písemná analýza krátké ukázky divadelní inscenace;
 • diskuse k navrženému magisterskému projektu.
 • Projekt uchazeči dodají v tištěné formě osobně na Katedru divadelních studií (budova G, suterén, Gorkého 7, 602 00 Brno) nebo poštou (Katedra divadelních studií FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno) nejpozději týden před určeným datem ústního pohovoru.

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100). Znalostní test max. 10 bodů, analýza ukázky inscenace max. 40 bodů, diskuse nad projektem max. 50 bodů.

  Odkaz na Katedru divadelních studií: http://divadlo.phil.muni.cz/

  Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

  Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni
 • https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/materialy-pro-uchazece

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/kds/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.