Teorie a dějiny divadla

Celý svět hraje komedii.

Popis oboru

Studenti navazujícího dvouletého magisterského programu jsou vedle prohloubení znalostí bakalářského studia vedeni k samostatné výzkumné činnosti a očekává se od nich pokročilá průprava v teatrologických disciplínách, od práce s archiváliemi, historiografické schopnosti, přes kritickou a recenzní činnost až po případnou dramaturgickou spolupráci na inscenacích.

Úspěšný absolvent je schopen

 • prokázat hluboké znalosti na úrovni soudobého stavu poznání v oblasti teorie a dějin divadla, umožňující originální využívání a rozvíjení myšlenek;
 • orientovat se v základních proudech a tendencích teorie a dějin divadla ve studované oblasti;
 • demonstrovat znalost základního spektra a typologie zdrojů s přihlédnutím ke specifikům teatrologie;
 • specifikovat výzkumné postupy v oblasti svého studijního zaměření s vědomím širších souvislostí filozofické a estetické povahy;
 • definovat komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a metod teatrologie včetně kritické reflexe;
 • analyticky zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody;
 • aplikovat základní výzkumné postupy v teatrologii způsobem umožňujícím získávat nové, původní poznatky.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění především v tvořivé a kriticko-analytické činnosti v oblasti umění se zaměřením na divadlo v jeho nejrůznějších formách. Absolventi studia nacházejí uplatnění ve vědecko-výzkumných institucích, muzeích, archivech, divadelních archivech, divadlech, v tisku, v rozhlase i televizi. Absolventi jsou kvalifikováni k práci v oblasti public relation ve veřejné i soukromé sféře, dále v oblasti administrace kultury a umění ve veřejné i soukromé sféře, administrace kulturní politiky a kulturních průmyslů, dramaturgie, žurnalistiky se zaměřením na oblast kultury a umění, editorské činnosti, kritiky v umění a kultuře a managementu kultury a umění. Absolventi se uplatní i v médiích či v institucích zaměřených na performativní umění, ochranu a propagaci kulturního dědictví.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie a dějiny divadla

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu se skládá ze dvou částí:

 • Písemná část. Uchazeč absolvuje krátký písemný test, který prověří faktické znalosti z oboru Teorie a dějiny divadla na úrovni dokončeného bakalářského studia a schopnosti uchazeče v oblasti interpretačních či teoretických problémů. Součástí je také písemná analýza krátké ukázky vybrané divadelní inscenace.
 • Ústní část.
 • Další požadavky: Uchazeč obhájí projekt magisterské diplomové/oborové práce při komisionálním ústním pohovoru. Projekt uchazeči dodají v tištěné formě osobně na Katedru divadelních studií (budova G, suterén, Gorkého 7, 602 00 Brno) nebo poštou (Katedra divadelních studií FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno) nejpozději týden před určeným datem ústního pohovoru.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni

Kritéria přijetí:

 • Maximum bodů za obě části přijímací zkoušky: 100.
 • Písemná část: maximum 50 bodů.
 • Ústní část: maximum 50 bodů.
 • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/kds/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.