Nizozemský jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem studia je jednak rozšířit a prohloubit vědomosti o jazyce, kultuře a literatuře nizozemsky mluvících zemí, jejichž základy byly položeny během bakalářského studia. Dále je cílem studia zvýšit jazykové kompetence studentů, a to jak v mluveném, tak v psaném projevu.

Velký důraz je kladen na předměty týkající se literární a lingvistické teorie a aktuálních problémů literární vědy a lingvistiky. Na konci magisterského studia dosáhne student úrovně C1 Evropského referenčního rámce. Absolventi musí být schopni odborně se vyjádřit k jakékoliv problematice související s jazykem, kulturou nebo reáliemi nizozemsky mluvících zemí a zaujmout k ní stanovisko podložené odbornými znalostmi. Absolventi musí být schopni kultivovaného ústního nebo písemného projevu v nizozemštině.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kriticky pracovat s texty v nizozemštině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • překládat z nizozemštiny do češtiny a naopak;
  • na velmi dobré úrovni využít jazykové dovednosti v nizozemštině a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii. Velmi často najde uplatnění v nadnárodní firmě s nizozemským oddělením.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Nizozemský jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Písemná a ústní zkouška se skládá z těcho částí:

  • Překlad z češtiny do nizozemštiny se slovníkem (cca 200 slov)
  • Test gramatiky a slovní zásoby na úrovni B2
  • Syntaktický rozbor věty
  • Ústní pohovor v nizozemštině na téma z literatury, lingvistiky nebo z reálií (student si u zkoušky vybere jedno z témat)

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni

Prominutí přijímací zkoušky: Studentům bakalářských oborů Nizozemský jazyk a literatura (jednooborové a dvouoborové studium) na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky získali známku A, B nebo C, může být přijímací zkouška prominuta. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kritéria přijetí:

  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.