Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Janua linguarum reserata.

Popis oboru

Cílem studia učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele francouzského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních školách, kde je francouzština vyučována jako cizí jazyk.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině na úrovni C2 Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Francii a frankofonních zemích;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku francouzského jazyka na střední škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se francouzština vyučuje jako cizí jazyk.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Přijímací zkouška

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018 (FF MU)

Termín pro podání přihlášky: 10. července 2018 – 10. srpna 2018

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia, kteří prokáží znalost francouzštiny na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeč dodá ÚRJL ve 14denním předstihu před datem konání přijímací zkoušky svou bakalářskou, nebo oborovou práci, popřípadě koncept této práce (nebyla-li tato ještě obhájena), nad nimiž bude vedena diskuse ve francouzském jazyce (předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR). Adresa Ústavu románských jazyků a literatur: ÚRJL, Gorkého 7, 602 00 Brno.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu (https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni).

Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od ukončení státní zkoušky nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/

Kombinace oborů: Učitelské obory je možné kombinovat pouze mezi sebou, nelze tedy studovat jeden obor z programu Učitelství pro střední školy a druhý z jiných programů.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav románských jazyků a literatur spolupracuje se zahraničními školiteli a vynikajícím studentům se skýtá možnost získání dvojího diplomu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.