Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy

Ianua linguarum reserata.

Popis oboru

Cílem studia učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele portugalského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních a jazykových školách, kde je portugalština vyučována jako cizí jazyk.

Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi a také literárním a kulturním rozhledem. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu v portugalštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Portugalsku a lusofonních zemích;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku portugalského jazyka na střední či jazykové škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se portugalština vyučuje jako cizí jazyk.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy

Přijímací zkouška

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018 (FF MU)

Termín pro podání přihlášky: 10. července 2018 – 10. srpna 2018

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia, kteří prokáží znalost portugalského jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce)

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeč dodá ÚRJL ve 14denním předstihu před datem konání přijímací zkoušky svou bakalářskou, nebo oborovou práci, popřípadě koncept této práce (nebyla-li tato ještě obhájena), nad nimiž bude vedena diskuse ve portugalském jazyce (předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR). Adresa Ústavu románských jazyků a literatur: ÚRJL, Gorkého 7, 602 00 Brno.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu (https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru Portugalský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz

Kombinace oborů: Učitelské obory je možné kombinovat pouze mezi sebou, nelze tedy studovat jeden obor z programu Učitelství pro střední školy a druhý z jiných programů.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.