Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Pomáhejme poznávat, hodnotit a chápat.

Popis oboru

Cílem studia studijního oboru Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele ruského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělán pro pedagogickou práci na středních školách, na nichž je vyučována ruština jako cizí jazyk. Cílem studia je také dále rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit pedagoga-rusistu, který bude mít širší odborný slavistický základ, a bude schopen svého širokého odborného profilu efektivně využívat ve své profesní výchovně-vzdělávací činnosti. Podstatnou součástí studia je soustavná a systematická psychologická, pedagogická a metodická příprava k učitelskému povolání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku ruského jazyka na střední škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy;
  • užít znalosti a kompetence nabyté studiem teoretických a aplikačních disciplín, s důrazem na širší teoreticko-pedagogický, psychologický a společenskovědní základ, ale i spojení teorie a praxe v pedagogice, didaktice, psychologii a ruském jazyce;
  • disponovat širokou profesní adaptabilitou, která je založena na studiu pedagogických, psychologických, filologických a historicko-kulturologických disciplín;
  • vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, což mu umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky praxe;
  • využívat již existující a také připravovat vlastní metodické pomůcky pro výuku, ovládat didaktickou techniku;
  • analyzovat potřeby konkrétních cílových skupin studentů a efektivně volit doplňkové a motivační aktivity.

Uplatnění absolventů

Studijní obor je v souladu s jeho cíli koncipován tak, aby se absolvent díky dostatečně široké odborné kvalifikaci a díky šíře pojaté metodické přípravě mohl flexibilně uplatnit jako: učitel ruského jazyka na střední škole, učitel ruského jazyka na vysoké škole, lektor ruského jazyka v kurzech pořádaných jazykovou školou, lektor ruského jazyka v kurzech pořádaných zaměstnavateli pro pracovníky vysílané do zahraničí (zejména Ruská federace, země bývalého Sovětského svazu), osoba samostatně výdělečně činná – lektor/učitel ruského jazyka v individuálních nebo skupinových formách výuky, jako pracovník připravující a organizující kurzy ruského jazyka, autor učebnic, příruček a metodických materiálů pro výuku ruského jazyka v nejrůznějších podmínkách praxe.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Oborový písemný test ze základů jazykovědy a literární vědy, z praktické znalosti ruského jazyka, z ruské mluvnice a lexikologie a ze znalosti ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu (https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/

Kombinace oborů: Učitelské obory je možné kombinovat pouze mezi sebou, nelze tedy studovat jeden obor z programu Učitelství pro střední školy a druhý z jiných programů.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=398467

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.