Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Rozumět a být srozumitelný.

Popis oboru

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy je připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat předměty Občanského a společenskovědního základu na nejrůznějších typech středních škol. Kromě odborných oborových znalostí z filozofie, psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, základů ekonomie a práva student získá také didaktické kompetence, bude schopen zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a chodem školy a přistupovat k žákům individuálně a diferencovaně. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a prakticky využitelných poznatků a dovedností, s nimiž může absolvent vstoupit do školské reality a nadále je prostřednictvím zkušeností z vlastního vyučování zkvalitňovat a rozvíjet. Důraz je kladen především na systematický výklad, seznamování studentů se současnou podobou problémů jednotlivých disciplín ZSV a na kritické myšlení a argumentaci. Obor je určen pro studenty, kteří na bakalářském stupni vystudovali alespoň jednu z disciplín, které se běžně řadí do Občanského a společenskovědního základu, a kteří se v budoucnosti chtějí věnovat profesi učitele.

Absolventi oboru se uplatní nejen jako učitelé na středních školách, ale také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury.

Úspěšný absolvent je schopen

  • srozumitelně a přesvědčivě vyučovat základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti filozofie, psychologie, religionistiky, sociologie, politologie, práva a ekonomie;
  • vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými společenskovědními disciplínami, včetně jejich přesahů do oborů přírodovědných a technických;
  • reflektovat předpoklady, podstatu a hodnotová východiska rozdílných myšlenkových proudů a stanovisek;
  • aplikovat získané znalosti didaktických postupů a výukových metod a navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu;
  • posoudit aktuálnost a význam jednotlivých myšlenkových proudů a argumentovat ve prospěch svého návrhu řešení.

Uplatnění absolventů

Hlavním uplatněním absolventů oboru je výkon profese učitele předmětu Občanský a společenskovědní základ na středních školách. Kromě toho absolventi mohou najít uplatnění také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury. Absolventi budou připraveni samostatně navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu podle zaměření a potřeb daných vzdělávacích institucí.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen jen absolventům bakalářských oborů filozofie, etika, religionistika, politologie, sociologie, psychologie, právo, občanská výchova, ekonomie a učitelství základů společenských věd.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test a bakalářská práce včetně motivačního dopisu. Písemný test se skládá z otázek, které tematicky spadají do oborů, které se řadí mezi Základy společenských věd.

Uchazeč do 8. června odevzdá v písemné podobě osobně nebo poštou na sekretariát katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno):

  • bakalářskou práci (v případě dvouoborového bakalářského studia může uchazeč odevzdat práci i z nepříbuzného oboru – budou posouzeny obecné schopnosti a kompetence uchazeče, které se u závěrečné práce očekávají);
  • motivační dopis, ve kterém uvede, jaký obor bakalářského studia vystudoval, proč chce studovat obor Učitelství ZSV pro střední školy, proč si zvolil katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Písemný test – max. 50 bodů, bakalářská práce – max. 30 bodů, motivační dopis – max. 20 bodů.

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu (https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni).

Odkaz na Katedru filozofie: http://filozofie.phil.muni.cz/

Kombinace oborů: Učitelské obory je možné kombinovat pouze mezi sebou, nelze tedy studovat jeden obor z programu Učitelství pro střední školy a druhý z jiných programů.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.