Novořecký jazyk a literatura

"Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu." Odysseas Elytis

Popis oboru

Cílem studia je prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které studenti získali v bakalářském cyklu, a jejich rozšíření o střední fáze vývoje řeckého jazyka, dějin, kultury, a především literatury (byzantské období, turecká nadvláda).

Studenti se na základě vlastní volby výběrových kurzů dále specializují na jednu z následujících oblastí: diachronní lingvistika, literární historie, překladatelství a turistický ruch (odborné znalosti průvodce po Řecku).

Úspěšný absolvent je schopen

  • důkladně charakterizovat a interpretovat jazykový vývoj řečtiny od helénismu (koiné) až k novořečtině (dimotiki);
  • rozumět textům psaným v byzantské řečtině či v katharevuse, překládat je (za pomoci slovníku) a interpretovat;
  • přeložit odborný text do řečtiny a literární i odborný text z řečtiny do češtiny; vyhodnotit úroveň překladu; formulovat základní teoretické problémy překladu;
  • dobře se orientovat v dějinách Byzance a starších dějinách Řecka od pádu byzantského impéria do počátku řeckého národněosvobozeneckého boje;
  • postihnout hlavní jevy vývoje byzantské a starší novořecké literatury v 15.–18. stol.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského cyklu oboru novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí.

Mohou se věnovat práci v oboru, především uměleckému i komerčnímu překladatelství, tlumočení, pedagogické činnosti v komerční sféře (specializované jazykové školy) nebo i vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách.

Na pracovním trhu se dále mohou uplatnit v cestovním ruchu a na pozicích vyžadujících výbornou znalost řečtiny (diplomacie, komerční sektor, např. bankovnictví).

Vzhledem k zaměření na práci s jazykem jsou připraveni i na různá redaktorská a editorská místa v médiích, zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách. Uplatní se rovněž v profesích, které vyžadují všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

Možné uplatnění se rozšiřuje vzhledem k oborovým kombinacím.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Novořecký jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Přijímací zkouška zahrnuje:

  • písemnou část
  • ústní část (pohovor s uchazeči, kteří uspějí u písemného testu).

Prověřují se znalosti stanovené pro bakalářskou zkoušku z oboru Novořecký jazyk a literatura (http://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/REBcZk), a to v písemné části znalosti jazykové (minimálně úroveň B2 dle evropského srovnávacího rámce), v ústní části pak znalosti moderní řecké literatury, dějin a reálií a rovněž motivace a předpoklady k odbornému studiu.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100). Uchazeč postupuje k ústní části, pokud v písemné části získá alespoň 30 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Novořecký jazyk a literatura na FF MU. Uznávají se obvykle výsledky, které nejsou starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wuks

https://www.facebook.com/uksbrno

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.