Polský jazyk a literatura

Objevte Polsko a jeho kulturní bohatství.

Popis oboru

Cílem studia oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa-polonistu, který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchač se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně syntaxe a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa polské literatury mezi nimi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komunikovat ústně i písemně v polském jazyce na stupni C1/C2;
  • pracovat s různorodými texty, analyzovat je a přeložit z/do polštiny;
  • vysvětlit a aplikovat hlubší teoretické a metodologické poznatky z oblasti lingvistiky, literární vědy a příbuzných disciplín;
  • vysvětlit a aplikovat na teoretické i praktické rovině gramatiku polského jazyka, a to v aspektu synchronním, diachronním i srovnávacím;
  • aplikovat hlubší znalosti z oblasti polské literatury, kultury, historie a dějin česko-polských vztahů;
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění v Polsku, a to i v kontextu střední Evropy;
  • samostatné práce a kritické analýzy.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou komplexně filologicky a areálově vzdělanými odborníky, kteří se uplatní v profesích, jež vyžadují jazykovou kompetenci, dobré vyjadřovací schopnosti a samostatné a kritické myšlení. Absolventi zároveň disponují poměrně širokou profesní adaptabilitou, což jim umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky praxe. Získané vědomosti a kompetence je predisponují k celoživotnímu vzdělávání a kontinuálnímu osobnostnímu rozvoji. Absolventi oboru Polský jazyk a literatura mohou tedy své vzdělání uplatnit v pedagogické a vědecké práci, v tvůrčí činnosti v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v oblasti překladu odborných a uměleckých textů, tlumočení a expertní činnosti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Polský jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ze základů jazykovědy a literární vědy, z praktické znalosti polského jazyka, z polské mluvnice a lexikologie a ze znalosti polské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Polský jazyk a literatura na FF MU.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta absolventům bakalářského studia oborů Polský jazyk a literatura na FF MU a Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wusl

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.