Ruský jazyk a literatura

Poznáním k porozumění.

Popis oboru

Cílem studia studijního oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa-rusistu, který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchači se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně syntaxe a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa ruské literatury mezi nimi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • odborné reflexe kultury a jiných druhů umění daného národního společenství a areálu;
  • o těchto tématech na základě vlastní četby a studia kultivovaně diskutovat a odborně psát;
  • překládat běžné texty a po předchozí přípravě i složitější věcné texty z ruštiny do češtiny;
  • komunikovat v ruštině na běžná životní i profesní témata;
  • tlumočit komunikaci na běžná témata z ruštiny do češtiny a naopak;
  • samostatně provádět analytickou a expertní činnost v oblasti ruského jazyka, ruské literatury a kultury.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mají hluboké znalosti jazyka a jeho teoretické reflexe, jsou podrobně obeznámeni se současným stavem jazyka i s jeho historickým vývojem, mají hluboké znalosti dějin literatury a literární teorie a metodologie, jsou schopni odborné reflexe kultury a jiných druhů umění daného národního společenství a areálu a mají schopnost o těchto tématech na základě vlastní četby a studia kultivovaně diskutovat a odborně psát. Mají hluboké a specializované znalosti česko-ruských kulturních a politických vztahů v minulosti a současnosti. Toto komplexní filologické a areálové vzdělání je vhodné pro odbornou a pedagogickou práci, jako východisko k překládání odborných a uměleckých textů, k zahájení vědecké přípravy v podobě doktorského studia v oboru, ke kvalifikované řídící odborné činnosti v kulturních institucích, v odpovědných pozicích v médiích a na úrovni středního firemního managementu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ruský jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ze základů jazykovědy a literární vědy, z praktické znalosti ruského jazyka, z ruské mluvnice a lexikologie a ze znalosti ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm absolventům bakalářského studia daného oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk a literatura:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=395422

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.