Ukrajinský jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem studia studijního oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa-ukrajinistu, který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchači se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně syntaxe a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa ukrajinské literatury mezi nimi. Samostatné zpracovávání závěrečných magisterských prací pod individuálním vedením školitelů představuje specifickou přípravu pro eventuální studium doktorské a současně možnost ověření nabytých znalostí a dovedností.

Úspěšný absolvent je schopen

  • psaného i ústního projevu v ukrajinštině na úrovni C2;
  • využívat prohloubené znalosti literární a kulturní teorie i ukrajinské literatury a kultury;
  • využívat prohloubené znalosti diachronních i synchronních lingvistických teorií včetně dějin ukrajinského jazyka;
  • nezávisle a kriticky uvažovat v pojmech mateřského i ukrajinského jazyka.

Uplatnění absolventů

Obor Ukrajinský jazyk a literatura poskytuje komplexní filologické a areálové vzdělání vhodné pro pedagogickou a vědeckou práci, pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ukrajinský jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ze základů jazykovědy a literární vědy, z praktické znalosti ukrajinského jazyka, z ukrajinské mluvnice a lexikologie a ze znalosti ukrajinské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Ukrajinský jazyk a literatura na FF MU.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm absolventům bakalářského studia oboru Ukrajinský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=398614;

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.