Muzeologie

Klíče k tajemství muzeí a sbírek.

Popis oboru

Magisterské navazující studium se zaměřuje především na problematiku teoretické muzeologie. V jednotlivých kurzech jsou dále rozvíjeny poznatky a vědomosti, které byly součástí výuky v bakalářském cyklu. Zvýšená pozornost je věnována některým progresivním trendům a aktuálním tématům v současné muzeologii, zvláště vztahu k muzejnímu návštěvníkovi (muzejní pedagogika, práce s veřejností a psychologie muzejního návštěvníka) a muzejní prezentaci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se v základním vývoji sběratelství a muzejnictví a aktuálních trendech v současné muzeologii, zejména v oblasti muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky;
  • aplikovat získané teoretické poznatky na praktickou muzejní činnost;
  • samostatně plánovat a řídit muzejní činnost a ovládat zejména muzejně-výstavní a edukační práci s muzejním návštěvníkem;
  • orientovat se také v dalších oblastech ochrany kulturního dědictví;
  • působit v kulturních institucích na odborných nebo na manažerských postech;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost; pozitivní seberealizace, sebevýchova, sebevzdělávání a sebereflexe.

Uplatnění absolventů

Cílem navazujícího magisterského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří budou schopni aplikovat získané teoretické a praktické poznatky z oblasti muzejní činnosti (znalost příslušné legislativy a interních muzejních dokumentů, organizace a řízení muzeí, problematika akvizice, evidence, dokumentace a uložení sbírek, prezentační činnosti, práce s návštěvníkem) především ve vedoucích pozicích a na postech odborných pracovníků institucí zaměřených na ochranu kulturního dědictví (muzea, památkové ústavy, metodická pracoviště v oboru muzejnictví atd.). Další uplatnění mohou absolventi nalézt na odděleních a v odborech orgánů státní správy a samosprávy zabývajících se problematikou kulturního dědictví a ochrany přírody, působit mohou také v soukromém sektoru (muzea a galerie, aukční síně, různé nadace atd.).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Muzeologie

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška v rozsahu předmětů bakalářského cyklu studia (sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí, ochrana a bezpečnost sbírek, muzejní konzervace, muzejní výstavnictví, práce s veřejností). Součástí ústní zkoušky bude i vypracovaný písemný projekt magisterské práce. Projekt v rozsahu 1-2 normostran má tuto strukturovanou podobu: 1. Název projektu. 2. Popis řešeného problému. 3. Základní literatura a prameny. Vypracované projekty předloží uchazeči u přijímací zkoušky. Posluchači z jiných kateder předloží spolu s projektem také strukturovaný životopis.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Muzeologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Latinský jazyk a literatura středověku, Portugalský jazyk, Pravěká archeologie Předního východu. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia.

Odkaz na Ústav archeologie a muzeologie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Web oboru: http://www.phil.muni.cz/waom

Facebook: Centre of Museology and Unesco Chair of Museology and World Heritage

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.