Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Popis oboru

Navazující magisterské studium Etnologie umožňuje získat posluchačům výklady o reáliích tradiční kultury materiální spolu s výklady o jevech kultury sociální a duchovní základní orientaci ve složité problematice geneze a vývoje jevů domácí etnické kultury ve vazbách na evropské prostředí. Přednášky z mimoevropské etnologie směřují proti etnocentrismu a evropocentrismu.

Úspěšný absolvent je schopen

 • interpretovat reálie tradiční české kultury ve středoevropském a evropském kontextu;
 • zdůvodnit a posoudit výsledky svého samostatně realizovaného výzkumu;
 • srovnat jednotlivé metodologické směry v etnologii;
 • orientace ve složité etnické situaci Evropy.

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto oboru získá vzdělání v oblasti etnologie, které mu umožní uplatnění v rámci základního a aplikovaného oborového výzkumu (akademie věd, muzejnictví, památková péče), ve státní správě (regionální kultura, národnostní menšiny, ochrana kulturního dědictví) a v mezinárodních institucích se zaměřením na etnickou problematiku. Vhodné uplatnění lze nalézt i v oblasti komunikačních médií (rozhlas, televize, film).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Etnologie

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Příjímací test bude ověřovat míru znalostí z bakalářského stupně studia. Vědomosti z oboru etnologie budou prověřeny v rozsahu doporučené literatury. Tematické okruhy testu:

 • Reálie české lidové kultury (hmotná, sociální a duchovní kultura českého etnika, etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí).
 • Dějiny české etnologie/národopisu/folkloristiky (významní představitelé, základní díla, oborové časopisy, instituce, odvětví etnologie – oblasti bádání).
 • Dějiny české etnologie/národopisu (významní představitelé, základní díla, oborové časopisy, instituce).
 • Všeobecná znalost oborové literatury.
 • Dějiny sociální a kulturní antropologie.
 • Základní pojmy oborů etnologie a kulturní antropologie (v rozsahu doporučené literatury).
 • Etnologický výzkum (metody, techniky).

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Etnologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Doporučená literatura

Doporučená literatura:

 • Československá vlastivěda II. Člověk. Národopis československý. Praha 1933, s. 305–472.
 • Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Praha 1968, s. 15–390.
 • Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10. Brno – Strážnice 2000.
 • Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007.
 • Hrdý, Soukup, Vodáková: Sociální a kulturní antropologie. Praha, SLON 1993.
 • Soukup, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011.
 • Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2012.
 • Altman, K.: Úvod do studia dějin národopisu na Moravě. Brno: Masarykova univerzita 2013.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.