Sociální pedagogika a poradenství

Popis oboru

Studijní obor je členěn do dvou volitelných (vzájemně prostupných) modulů, přičemž cílem je uplatnění absolventů v oblasti sociálně pedagogické a poradenské práce. Studium seznámí své posluchače s hlavními sociálně pedagogickými koncepcemi a směry, poradenskými teoriemi a přístupy. Systematická příprava na práci s klienty připraví studenty k poradenské práci. Studium vede k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů. Studium také připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k expertní analytické práci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Je připraven k organizační, metodické, koncepční práci a tvorbě a realizaci projektů.
  • Je připraven využívat principů projektového managementu při tvorbě i realizaci projektů.
  • Je schopen poskytnout poradenství při zvládání náročných životních situací.
  • Je schopen realizovat empirický výzkum v obou základních designech adekvátních výzkumnému problému.
  • Je schopen aplikovat etické principy práce v pomáhajících profesích.

Uplatnění absolventů

Studium umožní absolventům uplatnit se v institucích a organizacích zaměřených na poradenskou, pedagogickou i výzkumnou činnost. Uplatnění naleznou také v organizacích a institucích zaměřených na sociální práci a poskytování sociálních služeb. Modul sociálně pedagogický připravuje studenty do státní správy a samosprávy (např. školské odbory, odbory sociálních věcí), úřadů (Úřad práce) a organizací působících ve státní i nestátní sféře zaměřených na edukační aktivity nebo sociální služby, v nichž jsou realizovány edukační a poradenské intervence v široce pojímané prevenci. Modul poradenský umožňuje uplatnění na pozicích poradců poskytujících poradenské intervence v oblasti kariérového a sociálního poradenství (např. v rámci sytému podpory zaměstnanosti, poradenství při řešení nepříznivých sociálních situacích v sociálních službách).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální pedagogika a poradenství

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru (příbuzný obor bude posouzen na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. O přijetí rozhoduje výsledek přijímací zkoušky. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek z oboru Sociální pedagogika a poradenství: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/informace/.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav pedagogických věd: http://pedagogika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru:Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia. Je akreditován výhradně jako jednooborový.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Doplňující informace lze nalézt na stránkách: http://www.phil.muni.cz/wupv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.