Balkanistika

Rozbijte mýty: od imaginárního Balkánu k realitě.

Popis oboru

Cílem studia navazujícího magisterského oboru balkanistiky je prohloubení znalostí získaných v bakalářském studiu a rozvinutí odborných kompetencí i schopností samostatné výzkumné práce. Posluchači se naučí samostatně identifikovat a kriticky interpretovat klíčové historické jevy na Balkánském poloostrově, reflektovat jejich vzájemné souvislosti a komentovat aktuální politické a kulturní dění v této oblasti. Získají schopnost interpretovat pramenný materiál a konfrontovat jej s odbornou literaturou z oblasti historických, literárněhistorických, etnologických a filologických věd zabývajících se balkánskou problematikou. Naučí se vnímat historické a kulturní skutečnosti, jevy a procesy také v kontextu výsledků výzkumu dalších příbuzných i nepříbuzných vědních oborů a užít odborné znalosti a dovednosti nabyté balkanistickým vzděláním nejen v praxi, ale také v oblasti výzkumu, jeho aplikace, př. popularizace. Zdokonalí se v praktické znalosti dvou slovanských balkánských jazyků a jeho teoretických reflexí, tj. znalosti morfologie, lexikologie, fonetiky a fonologie, syntaxe, základních dovedností nezbytných pro překládání a tlumočení, posunů v současném jazyce, které se promítají do jejich dnešní podoby, podstatnou součástí studia je také hluboký vhled do česko-balkánských kulturních a politických vztahů v minulosti a současnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • písemně i ústně komunikovat ve zvolených jazycích na vysoké úrovni (stupeň C2);
  • komparovat v širším slavistickém kontextu teoretické poznatky o studovaných jazycích, a to jak z pohledu synchronního, tak diachronního;
  • charakterizovat vývoj studovaných národních literatur v literárně-teoretických a kulturně-historických souvislostech, komparovat jednotlivé balkánské literatury;
  • vytvořit odborný text na dané téma, smysluplně jej přednést a diskutovat o něm;
  • dobré orientace v balkanistické odborné literatuře;
  • analyzovat procesy jazykového, literárního a historického vývoje na Balkáně;
  • zasadit nabyté poznatky do širšího kontextu balkánského areálu a využívat je k publicistické práci;
  • aplikovat nabyté teoretické vědomosti a praktické dovednosti v konkrétní sféře svého možného budoucího uplatnění (překládání a tlumočení, obory rozvíjející bilaterální česko-balkánské vztahy, práce v mírových misích a diplomatických službách).

Uplatnění absolventů

Obor balkanistika poskytuje komplexní filologické a areálové vzdělání vhodné pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

Uplatnění může najít v rámci národních i nadnárodních organizací a struktur působících v zemích jihovýchodní Evropy a plnících nejrůznější úkoly, v nichž bude moci nabídnout solidní orientaci ve složitých interetnických vztazích a napomáhat tak efektivnímu řešení řady lokálních problémů. Může, jako expertní znalec Balkánu, působit v mírových misích OSN a dalších podobných misích a organizacích. Absolvent balkanistiky by měl být také připraven prostřednictvím médií působit na českou veřejnost ve smyslu poskytování relevantního obrazu balkánské situace, eventuálně pracovat i ve sféře diplomatických služeb, k čemuž ostatně dopomáhají i časté praxe studentů magisterského studia balkanistiky na českých zastupitelských úřadech v balkánských zemích.

Absolvent balkanistiky je kvalitně vybaven i pro případnou vědeckou dráhu, a to zejména v případě, pokud využije možnosti pokračovat v postgraduálním studiu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Balkanistika

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Oborový písemný test na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Balkanistika na FF MU.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům bakalářského studia oboru Balkanistika, kteří u bakalářské státní zkoušky na FF MU dosáhli celkového hodnocení A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kritéria hodnocení
1199

  • Max. 25 otázek s celkovým max. počtem 100 kladných bodů.
  • Hranice úspěšnosti 75 %, tj. nejméně 75 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Viz http://www.phil.muni.cz/wusl/wusl/home/pracoviste/~vnitrni-cleneni/jihoslovanska-filologie/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.