Klasický řecký jazyk a literatura

Cesta ke kořenům naší civilizace.

Popis oboru

Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které student získal v bakalářském cyklu, a jejich rozšíření o celkový vývoj řeckého jazyka, řecké dialekty a také o vývoj dějin a kultury (především literatury). Četba řeckých textů je zaměřena na mimoatickou oblast a na texty předklasického a poklasického období. Jejich porozumění je možné jen na základě detailních znalostí fonologického i morfologického vývoje řečtiny v celé šíři. Znalost vývoje nové řečtiny završuje komplexní porozumění jazyku v celé jeho historii. Student se specializuje na základě vlastní volby výběrových kurzů v těchto oblastech: diachronní lingvistika, literární historie a antické dějiny.

Úspěšný absolvent je schopen

  • charakterizovat vývoj (fonologický i morfologický) řeckého jazyka v jakékoli historické fázi;
  • interpretovat originální řecké texty z hlediska jazykového, historického a literárně-kulturního;
  • charakterizovat a rozlišovat neatické dialekty;
  • popsat vývoj řeckého jazyka, a to i v byzantské a moderní době;
  • interpretovat historicko-kulturní situaci ve Středomoří v antice a raném středověku;
  • aplikovat zásady řeckého prosodického systému na epických textech a vybraných lyrických strofách.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na středních a vybraných vysokých školách. Díky důkladným znalostem antické kultury, historie a literatury je mu otevřena práce v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, v knihkupectvích, v cestovních agenturách, eventuálně v diplomacii. Vzhledem k zaměření na práci s jazykem je připraven i na různá redaktorská a editorská místa v médiích (zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách) a knižních nakladatelstvích. Kromě práce v oboru (vědecko-výzkumná činnost, překladatelství) se uplatní ve všech profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost v mateřském jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Klasický řecký jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška; znalosti stanovené pro bakalářskou zkoušku z klasického řeckého jazyka a literatury (viz https://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6644;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=392022).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Klasický řecký jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wuks

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.