Norský jazyk a literatura

Norwegian – enriching communication experience.

Popis oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Norský jazyk a literatura je rozšířit dosaženou odbornou perspektivu na dimenzi skandinávskou, a to v kontextu historickém i současném. Cíleně jsou realizovány dvě strategie. První z nich je profil odborný a vědecký s akcentem filologickým (lingvistika, literatura) a přesahem interdisciplinárním (areálová studia, sociolingvistika). Druhou ze zmíněných strategií je pak profil praktický a aplikovaný, jehož konkrétním cílem jsou užité dovednosti jazykové (překladatelství, tlumočení) a komunikační (tvorba textů odborných a jiných). Koncepce magisterského studijního programu je založena na samostatné nebo kolektivní projektové činnosti, otevírá prostor pro exkurze, odborné stáže, studijní pobyty v Norsku a workshopy. Důležitým výstupem je proces psaní a samotná obhajoba magisterské diplomové práce (v norštině, angličtině, mateřském jazyce). Samostatnost a kreativní přístup i schopnost rozvoje kritického myšlení v rámci oboru jsou základními aspekty profilu absolventa.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Překládat a tlumočit z norštiny ve vybraných oblastech (student má také pasivní znalost dánštiny a švédštiny).
  • Číst a psát norské texty na úrovni C1/C2.
  • Rozpoznat a kriticky analyzovat problémy současné norské/skandinávské společnosti.
  • Zprostředkovat a interpretovat norskou a skandinávskou literaturu a kulturu.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka na různých úrovních, redaktorská a jiná činnost v kultuře, publicistika, cestovní ruch) se absolventi uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce. Odborných a badatelských možností je možno využít při doktorském studiu blízkých oborů, jež jsou akreditovány na MU nebo na jiných univerzitách.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Norský jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Přijímací zkouška se skládá z písemné části, motivačního dopisu a ústní části. K ústní části uchazeč dodá seznam norské/skandinávské literatury. Předpokládá se znalost jazyka na úrovni B2

Písemná část: test z oblasti literatury, kultury, historie, masmédií, společenských a sociologických otázek Norska a Skandinávie Odpovědi na deset otázek v norském jazyce (nejde o multiple choise, ale o volný text). Časový rámec max. 60 minut. V písemné části je možné dosáhnout 40 bodů. Uspějí uchazeči, kteří získají minimálně 30 bodů.

Osobní motivační dopis (norsky), rozsah min. 4000 znaků. Hodnocen je obsah, styl a jazyková úroveň. Dokument se podává elektronicky na adresu jurickov@phil.muni.cz, nejpozději týden před ústní přijímací zkouškou. Možno získat 45 bodů (min. 30 bodů).

Uchazeči, kteří uspěli v písemné části i z motivačního dopisu, postupují k ústní části zkoušky.

Ústní část zkoušky (15 min.): ústní zkouška má ověřit schopnost komunikace v norštině a osobní motivaci, schopnost pracovat projektově, sumarizovat přijímací řízení. Při ústní přijímací zkoušce bude diskutován obsah seznamu literatury. Hodnocení až 15 body (min. 10 bodů).

Seznam norské/skandinávské literatury (přečtené v originále nebo překladu) může obsahovat a to beletrii i populárně naučnou nebo odbornou literaturu (počet není předem určen). Hodnotí se úroveň bibliografického záznamu, přehled o literatuře klasické i současné. Dokument se podává elektronicky na adresu jurickov@phil.muni.cz, nejpozději dva dny před termínem ústního pohovoru.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: přijímací zkoušku úspěšně vykoná uchazeč, který získá alespoň minimální počet bodů ve všech částech přijímací zkoušky a celkový počet bodů za přijímací zkoušku dosáhne minimálně 70 bodů (max. počet bodů je 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Pokud byl výsledek celkového hodnocení státní závěrečné bakalářské zkoušky na FF MU v oboru Norský jazyk a literatura hodnocen známkou A - C, mohou být kandidáti přijati bez přijímací zkoušky. Přijímají zkouška bude uchazečům prominuta na základě jejich žádosti, zaslané na e-mail: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandisitky: http://ugnn.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.