Norský jazyk a literatura

Norwegian – enriching communication experience.

Popis oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Norský jazyk a literatura je rozšířit dosaženou odbornou perspektivu na dimenzi skandinávskou, a to v kontextu historickém i současném. Cíleně jsou realizovány dvě strategie. První z nich je profil odborný a vědecký s akcentem filologickým (lingvistika, literatura) a přesahem interdisciplinárním (areálová studia, sociolingvistika). Druhou ze zmíněných strategií je pak profil praktický a aplikovaný, jehož konkrétním cílem jsou užité dovednosti jazykové (překladatelství, tlumočení) a komunikační (tvorba textů odborných a jiných). Koncepce magisterského studijního programu je založena na samostatné nebo kolektivní projektové činnosti, otevírá prostor pro exkurze, odborné stáže, studijní pobyty v Norsku a workshopy. Důležitým výstupem je proces psaní a samotná obhajoba magisterské diplomové práce (v norštině, angličtině, mateřském jazyce). Samostatnost a kreativní přístup i schopnost rozvoje kritického myšlení v rámci oboru jsou základními aspekty profilu absolventa.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Překládat a tlumočit z norštiny ve vybraných oblastech (student má také pasivní znalost dánštiny a švédštiny).
  • Číst a psát norské texty na úrovni C1/C2.
  • Rozpoznat a kriticky analyzovat problémy současné norské/skandinávské společnosti.
  • Zprostředkovat a interpretovat norskou a skandinávskou literaturu a kulturu.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka na různých úrovních, redaktorská a jiná činnost v kultuře, publicistika, cestovní ruch) se absolventi uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce. Odborných a badatelských možností je možno využít při doktorském studiu blízkých oborů, jež jsou akreditovány na MU nebo na jiných univerzitách.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Norský jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného či příbuzného oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

  • Motivační dopis (norsky) – minimální rozsah 5000 znaků (70% hodnocení).
  • Písemný test z oblasti literatury, kultury, historie, masmédií, společenských a sociologických otázek Norska a Skandinávie (30% hodnocení).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Norský jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.