Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

Ianua linguarum reserata.

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem studia Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele španělského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních školách, kde je španělština vyučována jako cizí jazyk.

Své kompetence ve španělštině může absolvent rozšířit o znalosti a dovednosti v jiných románských jazycích a také v problematice jihoamerického areálu, které ÚRJL nabízí v rámci povinně volitelných předmětů.

Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní C2.

Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi a také literárním a kulturním rozhledem.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině na úrovni C2 Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Španělsku a hispanofonních zemích;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku španělského jazyka na střední škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy.

Další informace

Ústav románských jazyků a literatur spolupracuje se zahraničními školiteli a vynikajícím studentům se skýtá možnost získání dvojího diplomu.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se španělština vyučuje jako cizí jazyk.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020

Komu je program určen: > Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEKONÁ - PŘIJATI BUDOU VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČI NA PROGRAM Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Z rozhodnutí vedení fakulty se v aktuálním přijímacím řízení ruší test z pedagogicko-psychologického základu.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru ú programu Španělský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obory v kombinované formě studia nelze kombinovat do dvouoborového studia.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština