Management v kultuře

From Arts to Marts (and back again).

Popis oboru

Studium je zaměřeno k pochopení problematiky ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (veřejná ekonomie, ekonomie kultury a obchodní právo) a jejich začlenění do širších kulturních kontextů a obecně teoretických uměnovědných koncepcí. Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika, ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací). Posluchači jsou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • reflexe aktuálního kulturně společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích;
  • chápat a využívat principy rozdělování veřejné i soukromé podpory organizacím s kulturním zaměřením;
  • rozumět managementu kulturního provozu, účetnictví, marketingu, public relations, autorskému právu;
  • řešit ekonomické, právní, umělecké a jiné otázky, spojené s chodem kulturních institucí.

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího studijního oboru Management v kultuře bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejích systémových modifikacích v euro-americkém prostředí.

Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských postech ve státním i soukromém sektoru.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Management v kultuře

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky:1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška formou testu. Přijímací test je složen ze třiceti otázek, které vycházejí z požadavků k bakalářské zkoušce oboru Sdružená uměnovědná studia (odkaz komisionální zkoušky na stránkách Ústavu hudební vědy). Velká pozornost je věnována testování přehledu aktuálního kulturního dění, definicím základních směrů estetického myšlení 19. a 20. století (hegelianismus, pozitivizmus, marxismus, psychologické směry, fenomenologie, formalismus, strukturalismus, postmoderní estetika, tzv. empirická či experimentální estetika), stručným charakteristikám jednotlivých směrů, časovému zařazení a hlavním představitelům. Dále: Osobnosti české estetiky od Palackého po současnost. Charakteristika estetického názoru, hlavních myšlenek, časové zařazení, hlavní díla. Základní přehled dějin výtvarného umění, architektury, hudby, divadla, literatury a filmu a schopnost jejich zařazení do daného časového období. Zařazení jmen do slohu, stylu či období, stručná definice a časové zařazení. Instituce a management ve sféře umělecké kultury. Instituce sloužící prezentaci umění (muzea, galerie, koncertní síně) a sféra zprostředkovatelská. Orientace v současném kulturním prostředí.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 25 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta absolventům Bc. studia všech oborů garantovaných Ústavem hudební vědy FF MU, kteří složili bakalářskou zkoušku s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav hudební vědy: http://music.phil.muni.cz

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studium je zajišťováno mezifakultně ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku uměleckého provozu a praktického řešení problematiky managementu v kultuře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.