Dvousemestrální paralelní studium akreditovaných studijních oborů

Co můžete studovat

Seznam oborů otevíraných pro akademický rok 2022/2023 s možností podat přihlášku od 1. 4. 2022.

Informace o studiu

Zájemcům o řádné studium v bakalářském stupni na FF MU, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek, nabízíme placené dvousemestrální studium. Po absolvování dvou semestrů CŽV student získá nárok na přijetí do řádného studia, pokud splní podmínky oboru. Je však povinen se v následujícím roce zúčastnit přijímacích zkoušek do řádného studia.

Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

Prominutí neúspěšného přijímacího řízení

Výsledky neúspěšného přijímacího řízení budou účastníkovi CŽV prominuty, jestliže splní následující podmínky:

 • účastník splnil podmínky oboru (požadovanou skladbu předmětů s odpovídající kreditovou hodnotou a u některých oborů ještě požadovaný studijní průměr za dva semestry studia CŽV)
 • podal přihlášku k řádnému studiu stejného programu a oboru, jaký absolvuje v programu CŽV
 • zúčastnil se přijímacího řízení (přijímacích zkoušek) do řádného studia

Nesplní-li účastník některou z výše uvedených podmínek, nelze mu prominout výsledky neúspěšného přijímacího řízení, a nemůže tak být zařazen do řádného studia.

Jednotlivé kroky pro přestup do řádného studia

 1. Co nejdříve po absolvování posledního předmětu ve studiu CŽV doručit na studijní oddělení Žádost o prominutí přijímací zkoušky.
 2. Po přijetí k řádnému studiu se dostavit k zápisu do studia ke studijní referentce pro prezenční (kombinované) studium. Kontakty najdete zde. K zápisu do studia je nutné přinést ověřenou kopii maturitního vysvědčení a občanský průkaz.
 3. Po zápisu do řádného studia se účastník stává studentem. Je zapsán do prvního semestru řádného studia a studuje předměty, které navazují na absolvovaný program CŽV, tj. předměty třetího semestru.
 4. Co nejdříve po zápisu do studia je nutné požádat o uznání předmětů absolvovaných ve studiu CŽV do řádného studia. Žádost se podává elektronicky v IS.

Pokud byl uchazeč přijat k řádnému studiu na základě úspěšného přijímacího řízení, dostaví se pouze k zápisu do studia ke svojí studijní referentce a v IS podá žádost o uznání předmětů z CŽV do řádného studia.

Aktuální přijímací řízení

Přihlášku ke studiu lze podávat vždy v období od 1. dubna do 31. července. 

Podat přihlášku

Zápis do celoživotního vzdělávání

Sdělení o přijetí do celoživotního vzdělávání naleznete ve své e-přihlášce. Zapsat se mohou pouze přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku.

Zápis proběhne distanční formou ve stanoveném termínu, uvedeném ve Vašem rozhodnutí o přijetí (bude vloženo do vaší elektronické přihlášky). Není třeba se ničeho obávat, zápis je možné zvládnout odkudkoliv, kde budete mít k dispozici počítač a připojení k internetu. Projdete jím postupně ve dvou krocích:

 • Zápis do celoživotního vzdělávání prostřednictvím e-přihlášky (návod ke stažení).
 • Ztotožnění Vaší osoby do 90 dní po zápisu do vzdělávání jedním z několika možných způsobů.

Jakmile splníte oba kroky, stanete se řádnými účastníky celoživotního vzdělávání na FF MU.

Průchod celoživotním vzděláváním

Legislativa, řády a směrnice pro CŽV

Celoživotní vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. neposkytuje řádné vysokoškolské vzdělání a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona 117/95 Sb., o státní sociální podpoře. 

Posluchači nemají nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v hromadné dopravě.

CŽV se řídí Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (ŘCŽV MU), Směrnicí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2019 (směrnice CŽV) a přiměřeně Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (SZŘ MU).

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU)

Přístupové údaje do Informačního systému Masarykovy univerzity jste obdrželi v průběhu distančního nebo řádného zápisu. Přihlašovat se budete prostřednictvím svého UČO – univerzitního čísla osoby, které vás bude provázet celým vzděláváním. Společně s ním zadáte své primární heslo, které jste si nastavili rovněž při zápisu (heslo je možné posléze změnit). Tímto heslem se budete přihlašovat i do některých online systémů na MU. Pokud heslo zapomenete, kontaktujte studijní referentku pro CŽV. 

Pro přihlášení do dalších služeb na MU může být vyžadováno sekundární heslo. Toto heslo si můžete nastavit v IS MU. Více informací o užívání primárního a sekundárního hesla najdete zde.

Školení PO a BOZP

Pro vstup do budov FF MU je třeba mít školení Požární ochrany a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (PO a BOZP). Školení můžete absolvovat elektronicky v IS MU, případně je možné stáhnout tento dokument, pročíst jej a následně vytisknout a podepsat jeho poslední stranu. Tuto stranu odevzdejte na studijním oddělení referentce pro CŽV.

Čipová karta

Účastník CŽV může získat dočasnou čipovou kartu na studijním oddělení, a to po předchozím uhrazení poplatku. Čipová karta slouží jako průkazka do knihovny, pro kopírování a ke vstupu do některých učeben Ústavu hudební vědy.

Platba za čipovou kartu se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU. Přihlásíte se stejně jako do Informačního systému MU, objednáte si kartu jako v běžném e-shopu a zaplatíte bankovním převodem. Její cena činí 170 Kč.

Po ukončení vzdělávání kartu odevzdáte na studijním oddělení, dostanete potvrzení o jejím vrácení a poplatek za kartu vám bude vrácen na pokladně FF MU.

POZOR: vlastníte-li jakoukoli kartu vydanou MU, dočasnou čipovou kartu si nemusíte objednávat. Stávající karta bude postačující. V případě ISIC ale bude aktivní pouze na MU, další výhody nebude možné čerpat, pokud nejste zároveň aktivním řádným studentem.

Registrace předmětů

Registrace předmětů je první krok pro zahájení CŽV. Registrací předmětu vyjadřujete zájem o daný předmět. Registrace probíhá v Informačním systému MU (IS MU) v obdobích Registrace předmětů a Změny v zápisu předmětů podle harmonogramu akademického roku.

V rámci svého CŽV budete mít určeny předměty, které musíte absolvovat povinně. Můžete mít předepsány také tzv. povinně volitelné předměty, tedy sadu několika předmětů, ze kterých musíte splnit pouze některé, většinou podle počtu kreditů. Jiné předměty bohužel registrovat nemůžete.

Vše potřebné zjistíte v tzv. registrační šabloně svého CŽV, kde naleznete soupis všech povinných i povinně volitelných předmětů a také doporučený studijní plán, tedy návod, ve kterém semestru co registrovat.

Věnujte také pozornost tzv. sylabům jednotlivých předmětů: po rozkliknutí předmětu v IS MU (ze šablony, z rozvrhu nebo přes katalog předmětů) se dočtete o jeho náplni, rozvrhu, o podmínkách zápisu a především o podmínkách jeho řádného ukončení.

POZOR: Při registraci si zkontrolujte nastavení správného období a správného studia v pravém horním rohu webové stránky. Vždy musíte mít nastaveno období, do kterého si předměty chcete registrovat. Jestliže máte na MU více studií nebo CŽV, musíte mít nastaveno to studium nebo CŽV, v němž chcete registraci předmětů provést.

Žádosti o výjimku pro zápis předmětu

Po registraci předmětů se může stát, že se v tabulce se zaregistrovanými/zapsanými předměty objeví ve sloupci „Zapsáno“ červené hlášení „nelze“. Červená hlášení v tabulce obecně označují problémy v zápisu předmětů.

Uvedené hlášení u povinných předmětů pro účastníky CŽV nevadí. Předměty jim budou zapsány po úhradě za vzdělávání (viz níže Úhrada za vzdělávání a zápis předmětů).

Červená hlášení u povinně volitelných předmětů už problém mohou představovat. Pokud máte o předmět velký zájem, požádejte o udělení výjimky/souhlasu se zápisem prostřednictvím odkazu „Žádost o výjimku“. Rady, jak o výjimku požádat, naleznete v IS MU. Pokud výjimku nezískáte, nebudete moci předmět uhradit a nebude vám zapsán. 

Rozvrh

Ke každému předmětu je v IS MU přiřazena rozvrhová informace, takže váš konkrétní rozvrh se v IS MU vytvoří automaticky bezprostředně po registraci. Návod na zobrazení rozvrhu opět najdete v IS MU.

Výjimkou může být rozvrh pro kombinovanou, tedy tzv. dálkovou formu vzdělávání, kde se předměty vyučují blokově zpravidla jednou za 14 dní v pátek nebo v sobotu, a tudíž je jejich rozvrh přesně daný a účastníci CŽV nemají takovou volnost při jejich výběru. Rozvrhy tohoto typu najdete zpravidla na webových stránkách příslušné katedry/ústavu/semináře.

Úhrada za vzdělávání a zápis předmětů

Celoživotní vzdělávání je vzdělávání placené, musíte tedy provést úhradu, a to prostřednictvím IS MU. Každý semestr se hradí zvlášť. Úhradu lze provést každém semestru jen jednorázově za všechny registrované povinné předměty a bezproblémově registrované povinně volitelné předměty. K uhrazení tedy přistupte až ve chvíli, kdy budete mít uděleny všechny výjimky, o něž jste požádali u povinně volitelných předmětů, které chcete skutečně zapsat.

Úhradu předmětů podzimního semestru můžete provést zpravidla od 1. 9. do konce období pro změny v zápisech předmětů podzimního semestru a úhradu předmětů jarního semestru od 2. 1. do konce období pro změny v zápisech předmětů jarního semestru (viz harmonogram akademického roku).

Pro úhradu CŽV je určena aplikace IS MU Nákup kurzů Celoživotního vzdělávání. Postupujte následovně:

 • Zkontrolujte předměty, které lze zapsat a objednat přes Obchodní centrum. Objednat lze pouze předměty, které máte bezproblémově zaregistrovány (splňujete prerekvizity předmětu, jste v limitu předmětu apod.). Pokud je vše v pořádku (seznam předmětů je úplný), klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“.
 • Zkontrolujte počet objednávaných kreditů a celkovou cenu objednávky. Pokračujte v nákupu tlačítkem „Objednat“.
 • Zkontrolujte (příp. doplňte) vaše údaje generované z IS MU. Pokračujte v objednávce tlačítkem „Pokračovat“.
 • Vyberte způsob platby (obvykle bankovním převodem). Pokračujte v objednávce tlačítkem „Pokračovat“. Nyní vám budou vygenerovány údaje k platbě. 

Pokud při převodu neuvedete správný variabilní symbol, nebude vaše objednávka spojena s vaší platbou.

Stav vaší objednávky si můžete kdykoliv zkontrolovat v Obchodním centru -> Moje objednávky (nebo také Osobní administrativa -> Moje objednávky).

V Obchodním centru je možné vytisknout pro forma fakturu a po obdržení platby daňový doklad (fakturu) (Moje objednávky -> Tisk faktury).

Jakmile bude vaše úhrada připsána na účet MU (proces trvá 1–⁠3 pracovní dny po odeslání platby), bude o tom vaše studijní referentka informována a zapíše vám uhrazené předměty. Výuky v uhrazených/uhrazovaných předmětech se můžete účastnit od zahájení semestru, i když je zatím zapsány nemáte. 

Zápis do dalšího semestru

O postup do dalšího (jarního) semestru se žádá v IS MU v období Žádost o zápis do semestru (viz harmonogram akademického roku). Návod najdete opět v IS MU. Zápis do dalšího semestru zadává na základě žádosti studijní referentka zpravidla po registraci a úhradě předmětů dalšího semestru. IS MU umožní registraci předmětů i bez zápisu do dalšího semestru, svojí žádostí však dáváte najevo, že chcete ve vzdělávání pokračovat.

Kontrola průchodu studiem

Aplikace Moje kontrola studia v IS MU Vám umožní průběžně kontrolovat váš průchod CŽV pomocí kontrolních šablon. Popis aplikace najdete v IS MU.

Ukončení CŽV

Vaše CŽV trvá pouze dva semestry, po jejich uplynutí bude automaticky ukončeno. Při splnění podmínek vašeho oboru vám bude toto splnění zaznačeno ve studijní evidenci a vydáno Potvrzení o splnění podmínek pro Žádost o prominutí výsledků přijímací zkoušky.

Budete-li chtít ukončit vaše CŽV z jakéhokoli důvodu v průběhu vzdělávání, je třeba podat Oznámení o ukončení účasti v celoživotním vzdělávání v IS MU v aplikaci Podání nové žádosti za moji osobu.

Potvrzení o účasti v CŽV

Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si potvrzení vygenerovat sami v Informačním systému v MU zde

Pozor! Potvrzení o studiu si mohou v Informačním systému MU sami vygenerovat pouze účastníci celoživotního vzdělávání, kteří jsou již ztotožnění (tzn. ti, kterým už byla jedním z povolených způsobů online ověřena jejich identita).

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím e-identity, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v IS MU nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím videonahrávky, počítejte s časovým prodlením v procesu – vaši videonahrávku musí zkontrolovat pracovníci studijního oddělení.

Pokud budete potřebovat papírové potvrzení, zažádejte o něj svou studijní referentku přes e-mail czv@phil.muni.cz. Vystavené potvrzení si po vyzvání vyzvednete na studijním oddělení. Poštou bohužel potvrzení nejsou rozesílána.

Omluvenky

Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit povinné části výuky, musíte svou neúčast omluvit na studijním oddělení nejpozději do 5 pracovních dnů od začátku vaší absence – bližší informace o způsobu omlouvání naleznete zde

Přerušení studia

Přerušení v dvousemestrálním CŽV bohužel není možné.

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů z předchozích nebo souběžných vysokoškolských studií do CŽV je dle Směrnice FF MU možné. Uznávané předměty je však nutné uhradit. Pro uznání předmětů je nutno vyplnit a podat (na podatelnu FF MU – osobně nebo prostřednictvím České pošty) písemnou žádost.

Předměty absolvované v CŽV je možné uznat do řádného studia až do výše 60 % kreditové hodnoty studia. O uznání předmětů absolvovaných v CŽV můžete žádat elektronicky po zápisu do řádného studia.

Komunikace se studijním oddělením

Na svou studijní referentku se můžete obracet třemi způsoby:

 • E-mailem na adresu czv@phil.muni.cz nebo holmanova@phil.muni.cz – k e-mailové komunikaci používejte výhradně autorizovanou e-mailovou adresu z IS MU („školní adresa“). Pro používání pošty v IS MU je opět k dispozici návod. Na dotazy odeslané z jiné než autorizované e-mailové adresy z IS MU můžete dostat jen odpověď obecného charakteru. 
 • Telefonicky na tel. 549 493 237 – na telefonické dotazy můžete dostat opět jen odpověď obecného charakteru. Máte-li konkrétní dotaz přímo ke svému CŽV, doporučujeme použít e-mailovou komunikaci.
 • Osobně v úředních hodinách na studijním oddělení (budova C, přízemí, dveře C.112). Pro osobní jednání je nutné se nejdříve ke studijní referentce objednat e-mailem ze školní adresy. Do e-mailu uvedete den a čas, kdy byste chtěli přijít, a vyčkáte na potvrzení termínu. Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, můžete požádat svou studijní referentku o jiný čas, nemusí vám však být vyhověno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.