Specializační a doplňující studium

Pedagogika – specializační a doplňující studia

Doplňující pedagogické studium

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů, případně pro posluchače oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU.

Studium již není nabízeno. 

Doplňující pedagogické studium – Anglický jazyk a literatura

Doplňující pedagogické studium – aprobační předmět Anglický jazyk a literatura vyžaduje pokročilou znalost jazyka na úrovni CPE (Certificate of Proficiency in English).

Studium již není nabízeno. 

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Studijní program vede k zisku osvědčení dle § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí program také technologické dovednosti. Absolvent studijního programu získá kompetence nejen pedagogicky působit jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělávání Informační služby, Informační technologie apod., současně je kompetentním učitelem pro 21. století, který kurátorsky tvoří digitální učební materiály, spravuje e-learning a komplexně ve škole rozvíjí vzdělávacích technologie.

Podrobné informace zde.

Termín podání přihlášek: 1. 6. – 31. 8. (pro zahájení studia v podzimním semestru)

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů. Vedle společného pedagogicko-psychologického základu frekventant získá znalosti a dovednosti v didaktikách příslušných oborů. Výuka probíhá kombinací prezenčních přednášek, seminářů, konzultací a e-learningu, doplněných o řízenou praxi na školách.

Podrobné informace zde

Termín podání přihlášek: Přihlášku ke studiu lze podávat vždy v období od 1. dubna do 15. srpna.

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.

Výchovné poradenství

Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců. Svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Studium vychází z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

Podrobné informace zde. Studium bude zahájeno v podzimním semestru 2021. 

Termín podání přihlášek: do 15. 9. 2021

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou. Před podáním přihlášky si, prosíme, prostudujte popis studijního programu.

Klasická tradice a současnost: DVPP latiny a dějepisu

Cílovou skupinu kurzu tvoří zejména středoškolští učitelé latiny a dějepisu. Cyklus přednášek, prezentací a workshopů je zaměřen na vybraná témata z klasické filologie a příbuzných oblastí, zejména latinskou lingvistiku, antickou literaturu a kulturu, latinskou medievistiku, didaktiku latiny, recepci antiky, dějiny starověku apod.

V rámci tematických celků bude pozornost věnována také aktuálním otázkám a tématům spojeným s historickými výročími (v roce 2017 např. výročí reformace).

Kurz organizuje Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D., kontaktní osobou je Jitka Erlebachová.

Podrobné informace zde

Termín podání přihlášek: do 30. 11. 

Způsob podání přihlášky: Kurz je třeba objednat v Obchodním centru jako balení pro osoby výdělečně činné, nebo pro osoby nevýdělečně činné.

Ruština a současné Rusko

Webináře pro učitele ruštiny na středních a základních školách v rámci DVPP

Cílem akreditovaného programu je prohloubení komunikačních a metodických kompetencí učitelů ruského jazyka na základních a středních školách a rozšíření jejich povědomí o současných ruských kulturních a široce společenských reáliích.

Základní formou vzdělání cílové skupiny jsou synchronní online webináře v prostředí MS Teams.

Vzdělávací program má akreditaci MŠMT a je realizován v návaznosti na předchozí úspěšné programy DVPP Centra dalšího vzdělávání učitelů ruštiny při Ústavu slavistiky FF MU.

Bližší informace o kurzu získáte na webových stránkách CDVUR při Ústavu slavistiky.

Termín podání přihlášek: Přihlášku ke studiu lze podat od 10. do 7. 10. 2021.

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou, před podáním přihlášky si můžete prostudovat podmínky přijetí. Spolu s podáním přihlášky kurz objednejte prostřednictvím obchodního balení Obchodního centra v Informačního systému MU. Odkaz na obchodní balení najdete ve své podané přihlášce v části Předepsané zkoušky. Po úhradě obchodního balení budete zapsání do kurzu.

Letní škola pro učitele angličtiny

18.–22. 7. 2022 | 28 vyučovacích hodin

Letní škola je určena všem učitelům angličtiny, kteří si chtějí procvičit jazykovou úroveň, na které běžně neučí, případně si úroveň jazyka zvýšit. Dalším cílem letní školy pro učitele angličtiny je rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů a představení efektivních metod při výuce anglického jazyka.

Letní školu otvíráme na 2 úrovních – pro pokročilé na úrovni B2+/C1 a pro velmi pokročilé na úrovni C1/C1+.

Výuka bude probíhat prezenčně v multimediálních učebnách v budově FFMU na Gorkého 7 v centru města.

Letní škola pro učitele angličtiny je akreditována v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace (MSMT-7883/2021-4-237).

Termín podání přihlášek: 28. března – 17. června 2022

Způsob podání přihlášky: Letní školu je třeba uhradit a zároveň podat přihlášku (odkaz na přihlášku najdete přímo v obchodním balení).

Podrobnosti

Další specializační studia

Kreativita a počítače – praktický kurz

Cílem kurzu Kreativita a počítače – praktický kurz je předvést, jak lze kreativně využít počítač jako prostředek pro tvorbu vizuálního, auditivního a audiovizuálního díla. Účastníci si prakticky vyzkouší, jaké možnosti tvoření nabízejí volně dostupné nástroje informačních technologií. Skrze lektory proniknou do světa softwarového umění, dozví se, jakými způsoby je možné zpracovávat hudbu se zapojením efektů, či co obnáší remake, remix a postprodukce zvuku.

Kurz je vhodný pro pedagogy, kteří mají zájem využívat informační technologie ve výuce uměleckých kurzů a kurzů zaměřených na rozvoj kreativity, a to především na úrovní středních škol a základních uměleckých škol. Obohacením může být také pro učitele informačních technologií.

Bližší informace o kurzu získáte zde.

Termín podání přihlášek: 20. 8. – 28. 9. 2021

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou. Spolu s podáním přihlášky kurz objednejte prostřednictvím obchodního balení Obchodního centra v Informačního systému MU. Odkaz na obchodní balení najdete ve své podané přihlášce v části Předepsané zkoušky. Po úhradě obchodního balení budete zapsání do kurzu.

Kurz má omezenou kapacitu. Zapsáno bude prvních 14 uchazečů, kteří podají přihlášku a kurz objednají a uhradí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.