Specializační a doplňující studium

Pedagogika – specializační a doplňující studia

Doplňující pedagogické studium

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů, případně pro posluchače oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU.

Studium již není nabízeno. 

Doplňující pedagogické studium – Anglický jazyk a literatura

Doplňující pedagogické studium – aprobační předmět Anglický jazyk a literatura vyžaduje pokročilou znalost jazyka na úrovni CPE (Certificate of Proficiency in English).

Studium již není nabízeno. 

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Studijní program vede k zisku osvědčení dle § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí program také technologické dovednosti. Absolvent studijního programu získá kompetence nejen pedagogicky působit jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělávání Informační služby, Informační technologie apod., současně je kompetentním učitelem pro 21. století, který kurátorsky tvoří digitální učební materiály, spravuje e-learning a komplexně ve škole rozvíjí vzdělávacích technologie.

Podrobné informace zde.

Termín podání přihlášek: 1. 6. – 31. 8. 2020 (pro zahájení studia v podzimním semestru) a 1. 12. – 31. 1. (pro zahájení studia v jarním semestru)

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů. Vedle společného pedagogicko-psychologického základu frekventant získá znalosti a dovednosti v didaktikách příslušných oborů. Výuka probíhá kombinací prezenčních přednášek, seminářů, konzultací a e-learningu, doplněných o řízenou praxi na školách.

Podrobné informace zde

Termín podání přihlášek: Přihlášku ke studiu lze podávat vždy v období od 1. dubna do 15. srpna.

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.

Jazykový kurz Ruština v praxi – postgraduální vzdělávání pro ruštináře

Základní formu vzdělávání cílové skupiny (učitelé ruštiny na ZŠ a SŠ) tvoří praktické jazykové kurzy zaměřené na rozšíření jazykových schopností a upevnění řečových návyků. Program počítá se samostatným studiem problematiky a jeho kontrolou v podobě průběžného ústního i písemného testování včetně závěrečného písemného testu. Průběžně budou poskytovány konzultace podle potřeb a požadavků frekventantů programu.

Vzdělávací program má akreditaci MŠMT a je realizován v návaznosti na úspěšně ukončený projekt Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (20102012) v DVPP pro JMK v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Bližší informace o kurzu získáte na webových stránkách Ústavu slavistiky.

Termín podání přihlášek: 1. 6. – 15. 9. 2020

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou. Spolu s podáním přihlášky kurz objednejte prostřednictvím Obchodního centra.

Výchovné poradenství

Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců. Svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Studium vychází z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

Podrobné informace zde. Studium bude zahájeno v podzimním semestru 2021. 

Termín podání přihlášek: do 15. 9. 2021

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou. Před podáním přihlášky si, prosíme, prostudujte popis studijního programu.

Klasická tradice a současnost: DVPP latiny a dějepisu

Cílovou skupinu kurzu tvoří zejména středoškolští učitelé latiny a dějepisu. Cyklus přednášek, prezentací a workshopů je zaměřen na vybraná témata z klasické filologie a příbuzných oblastí, zejména latinskou lingvistiku, antickou literaturu a kulturu, latinskou medievistiku, didaktiku latiny, recepci antiky, dějiny starověku apod.

V rámci tematických celků bude pozornost věnována také aktuálním otázkám a tématům spojeným s historickými výročími (v roce 2017 např. výročí reformace).

Kurz organizuje Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D., kontaktní osobou je Jitka Erlebachová.

Podrobné informace zde

Termín podání přihlášek: do 30. 11. 

Způsob podání přihlášky: Kurz je třeba objednat v Obchodním centru jako balení pro osoby výdělečně činné, nebo pro osoby nevýdělečně činné.

Psychologie – specializační studia

Forenzní psychologie

Celoživotní vzdělávání ve forenzní psychologii je specializační vzdělávací program zaměřený primárně na následný výkon znalecké činnosti v oblasti psychologie.

Program kombinuje kreditové a modulární vzdělávání.

Podrobné informace zde.

Specializační studium Forenzní psychologie nebude v nejbližší době na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity realizováno.

Termín podání přihlášek:  v současné době není možné přihlášky podávat

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.

Další specializační studia

Koordinátor ICT

Předmět vychází z akreditovaného kurzu DVPP, který je nutnou podmínkou pro výkon specializované pedagogické činnosti Koordinátora ICT ve školách. Účastníci kurzu se postupně seznámí s pedagogickými a didaktickými aspekty využívání moderních technologií a ICT i se zásadami a specifiky jejich koordinace. V rámci předmětu bude důsledně propojována teoretická a praktická část.

Podrobné informace zde.

Termín podání přihlášek: Nyní nelze podat přihlášku.

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.