Specializační a doplňující studium

Pedagogika – specializační a doplňující studia

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Studijní program vede k zisku osvědčení dle § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí program také technologické dovednosti. Absolvent studijního programu získá kompetence nejen pedagogicky působit jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělávání Informační služby, Informační technologie apod., současně je kompetentním učitelem pro 21. století, který kurátorsky tvoří digitální učební materiály, spravuje e-learning a komplexně ve škole rozvíjí vzdělávacích technologie.

Podrobné informace zde.

Termín podání přihlášek: 1. 6. – 31. 8. (pro zahájení studia v podzimním semestru)

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů. Vedle společného pedagogicko-psychologického základu frekventant získá znalosti a dovednosti v didaktikách příslušných oborů. Výuka probíhá kombinací prezenčních přednášek, seminářů, konzultací a e-learningu, doplněných o řízenou praxi na školách.

Podrobné informace zde

Termín podání přihlášek: Přihlášku ke studiu lze podávat vždy v období od 1. dubna do 15. srpna.

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.

Jazykový kurz Ruština v praxi

Zdokonalovací jazykový kurz pro učitele ruštiny na středních a základních školách v rámci DVPP

Cílem programu je zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností učitelů ruského jazyka na základních a středních školách. Rozšíření jazykových schopností a upevnění řečových dovedností a návyků frekventantů kurzu bude dosaženo volbou aktuálních témat z oblasti současné mezikulturní komunikace prostřednictvím aktivizujících metod výuky. Součástí kurzu bude také návaznost na metodickou podporu výuky ruštině na základních i středních školách.

Základní formou vzdělávání je přímá praktická jazyková výuka, zaměřená na rozšíření jazykových znalostí a upevnění řečových dovedností a návyků s využitím jak frontálních, tak skupinových forem výuky, maximálním aktivním zapojováním frekventantů do dyadické i skupinové řečové komunikace na vybraná aktuální témata a využíváním moderní didaktické techniky.

Vzdělávací program má akreditaci MŠMT (MSMT- 721/2022-3-39) a je realizován v návaznosti na předchozí úspěšné programy DVPP Centra dalšího vzdělávání učitelů ruštiny při Ústavu slavistiky FF MU.

  • Rozsah kurzu: celkem 16 hodin (4 setkání, vždy 2x2 vyučovací hodiny)
  • Harmonogram: říjen a prosinec 2022, únor a duben 2023 (každé pololetí jeden pátek a jedno úterý dopoledne)
  • Zahájení kurzu: 11. 10. 2022
  • Místo konání: Ústav slavistiky FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
  • Cena: 2 000 Kč

Bližší informace o kurzu získáte na webových stránkách CDVUR při Ústavu slavistiky.

Termín podání přihlášek: Přihlášku ke studiu lze podat od 29. 8. do 20. 9. 2022.

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou. Spolu s podáním přihlášky kurz objednejte prostřednictvím Obchodního centra Informačního systému MU. Odkaz na obchodní balení najdete ve své podané přihlášce v části Předepsané zkoušky. Po úhradě obchodního balení budete zapsáni do kurzu.

Výchovné poradenství

Inovovaný studijní program je otevřen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců. Je akreditován v souladu s požadavky MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Obsah studia vychází z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

Studium bude zahájeno v jarním semestru 2023. Studium je pro účastníky bez poplatku.

Termín podání přihlášek: od 1. 10. 2022 do 31. 1. 2023

Způsob podání přihlášky: Kapacita kurzu byla naplněna a nelze se již přihlásit. 

Před podáním přihlášky si, prosíme, prostudujte popis studijního programu.

Klasická tradice a současnost: DVPP latiny a dějepisu

Cílovou skupinu kurzu tvoří zejména středoškolští učitelé latiny a dějepisu. Cyklus přednášek, prezentací a workshopů je zaměřen na vybraná témata z klasické filologie a příbuzných oblastí, zejména latinskou lingvistiku, antickou literaturu a kulturu, latinskou medievistiku, didaktiku latiny, recepci antiky, dějiny starověku apod.

V rámci tematických celků bude pozornost věnována také aktuálním otázkám a tématům spojeným s historickými výročími (v roce 2017 např. výročí reformace).

Kurz organizuje Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D., kontaktní osobou je Jitka Erlebachová.

Podrobné informace zde

Termín podání přihlášek: do 30. 11. 

Způsob podání přihlášky: Kurz je třeba objednat v Obchodním centru jako balení pro osoby výdělečně činné, nebo pro osoby nevýdělečně činné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.