Studium jednotlivých předmětů

Forma studia

Nabídka zájmového studia jednotlivých předmětů je určena absolventům středních škol. Účastníci této formy celoživotního vzdělávání si mohou vybírat předměty z nabídky akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty MU, zejména z kapacitně neomezených přednášek.

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí k této formě studia najdete zde.

Průběh studia

Studium probíhá podle rozvrhů vybraných předmětů a není časově omezeno. Uvedeným typem studia ovšem nelze získat akademický titul.

Pokud budete později přijati do řádného studia, mohou vám být absolvované předměty uznány až do výše 60 % celkové kreditové zátěže daného studijního programu.

Nákup a zápis předmětů

Studium jednotlivých předmětů je placené, cena činí 600 Kč za kredit. Před nákupem předmětu si nejprve ověřte, zda splňujete podmínky registrace předmětu (některé předměty jsou určeny pouze studentům vybraných oborů, jsou kapacitně omezeny či vyžadují specifický typ znalostí nebo dovedností). Následně podejte přihlášku ke studiu. Budete přijati automaticky a teprve poté si můžete zvolený předmět zakoupit.

Přihlášky je možno podávat dvakrát ročně v termínech: 1. 4. – 31. 7. a 2. 1. – 31. 1.

Zápis do studia

Sdělení o přijetí do programu Celoživotního vzdělávání naleznete ve své přihlášce. Zapsat se mohou pouze přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku.

Pokud jste byli přijati, dostavte se k zápisu do studia – termín je uveden v  Pozvánce k zápisu. K zápisu si přineste platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace vzdělání (je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak – podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde; tato podmínka neplatí pro absolventy středních škol sídlících ve Slovenské republice) a psací potřeby. K zápisu je možné (nikoli nutné) přinést předem vyplněný Zápisový list.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu a přihlašovacích údajů do IS. K zápisu do studia a k převzetí rozhodnutí a přihlašovacích údajů je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí a přístupových údajů a zápisem ke studiu. Je možno použít následující formuláře: Plná moc k převzetí hesla a Plná moc k zápisu do studia. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Při zápisu dále obdržíte tyto pokyny a návody:

Podat přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.