Studium jednotlivých předmětů

Forma vzdělávání

Nabídka zájmového studia jednotlivých předmětů je určena absolventům středních škol. Účastníci této formy celoživotního vzdělávání si mohou vybírat předměty z nabídky akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty MU, zejména z kapacitně neomezených přednášek.

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí k této formě studia najdete zde.

Průběh vzdělávání

Studium probíhá podle rozvrhů vybraných předmětů a není časově omezeno. Uvedeným typem studia ovšem nelze získat akademický titul.

Pokud budete později přijati do řádného studia, mohou vám být absolvované předměty uznány až do výše 60 % celkové kreditové zátěže daného studijního programu.

Nákup a zápis předmětů

Studium jednotlivých předmětů je placené, cena činí 600 Kč za kredit. Před nákupem předmětu si nejprve ověřte, zda splňujete podmínky registrace předmětu (některé předměty jsou určeny pouze studentům vybraných oborů, jsou kapacitně omezeny či vyžadují specifický typ znalostí nebo dovedností). Následně podejte přihlášku ke studiu. Budete přijati automaticky a teprve poté si můžete zvolený předmět zakoupit.

Přihlášky je možno podávat dvakrát ročně v termínech: 1. 4. – 31. 7. a 2. 1. – 31. 1.

Zápis do celoživotního vzdělávání

Sdělení o přijetí do celoživotního vzdělávání naleznete ve své e-přihlášce. Zapsat se mohou pouze přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku.

Zápis proběhne distanční formou ve stanoveném termínu, uvedeném ve Vašem rozhodnutí o přijetí (bude vloženo do vaší elektronické přihlášky). Není třeba se ničeho obávat, zápis je možné zvládnout odkudkoliv, kde budete mít k dispozici počítač a připojení k internetu. Projdete jím postupně ve dvou krocích:

  • Zápis do celoživotního vzdělávání prostřednictvím e-přihlášky (návod ke stažení).
  • Ztotožnění Vaší osoby do 90 dní po zápisu do vzdělávání jedním z několika možných způsobů.

Jakmile splníte oba kroky, stanete se řádnými účastníky celoživotního vzdělávání na FF MU.

Podat přihlášku

Průchod celoživotním vzděláváním

Legislativa, řády a směrnice pro CŽV

Celoživotní vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. neposkytuje řádné vysokoškolské vzdělání a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona 117/95 Sb., o státní sociální podpoře. 

Posluchači nemají nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v hromadné dopravě.

CŽV se řídí Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (ŘCŽV MU), Směrnicí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2019 (směrnice CŽV) a přiměřeně Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (SZŘ MU).

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU)

Přístupové údaje do Informačního systému Masarykovy univerzity jste obdrželi v průběhu distančního nebo řádného zápisu. Přihlašovat se budete prostřednictvím svého UČO – univerzitního čísla osoby, které vás bude provázet celým vzděláváním. Společně s ním zadáte své primární heslo, které jste si nastavili rovněž při zápisu (heslo je možné posléze změnit). Tímto heslem se budete přihlašovat i do některých online systémů na MU. Pokud heslo zapomenete, kontaktujte studijní referentku pro CŽV. 

Pro přihlášení do dalších služeb na MU může být vyžadováno sekundární heslo. Toto heslo si můžete nastavit v IS MU. Více informací o užívání primárního a sekundárního hesla najdete zde.

Školení PO a BOZP

Pro vstup do budov FF MU je třeba mít školení Požární ochrany a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (PO a BOZP). Školení můžete absolvovat elektronicky v IS MU, případně je možné stáhnout tento dokument, pročíst jej a následně vytisknout a podepsat jeho poslední stranu. Tuto stranu odevzdejte na studijním oddělení referentce pro CŽV.

Čipová karta

Účastník CŽV může získat dočasnou čipovou kartu na studijním oddělení, a to po předchozím uhrazení poplatku. Čipová karta slouží jako průkazka do knihovny, pro kopírování a ke vstupu do některých učeben Ústavu hudební vědy.

Platba za čipovou kartu se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU. Přihlásíte se stejně jako do Informačního systému MU, objednáte si kartu jako v běžném e-shopu a zaplatíte bankovním převodem. Její cena činí 170 Kč.

Po ukončení vzdělávání kartu odevzdáte na studijním oddělení, dostanete potvrzení o jejím vrácení a poplatek za kartu vám bude vrácen na pokladně FF MU.

POZOR: vlastníte-li jakoukoli kartu vydanou MU, dočasnou čipovou kartu si nemusíte objednávat. Stávající karta bude postačující. V případě ISIC ale bude aktivní pouze na MU, další výhody nebude možné čerpat, pokud nejste zároveň aktivním řádným studentem.

Registrace předmětů

Registrace předmětů je první krok pro zahájení CŽV. Registrací předmětu vyjadřujete zájem o daný předmět. Registrace probíhá v Informačním systému MU (IS MU) v obdobích Registrace předmětů a Změny v zápisu předmětů podle harmonogramu akademického roku.

V rámci svého CŽV si můžete vybírat jen z nabídky předmětů Filozofické fakulty MU.

Věnujte pozornost tzv. sylabům jednotlivých předmětů: po rozkliknutí předmětu v IS MU (ze šablony, z rozvrhu nebo přes katalog předmětů) se dočtete o jeho náplni, rozvrhu, o podmínkách zápisu a především o podmínkách jeho řádného ukončení.

POZOR: Při registraci si zkontrolujte nastavení správného období a správného studia v pravém horním rohu webové stránky. Vždy musíte mít nastaveno období, do kterého si předměty chcete registrovat. Jestliže máte na MU více studií nebo CŽV, musíte mít nastaveno to studium nebo CŽV, v němž chcete registraci předmětů provést.

Žádosti o výjimku pro zápis předmětu

Po registraci předmětů se může stát, že se v tabulce se zaregistrovanými/zapsanými předměty objeví ve sloupci „Zapsáno“ červené hlášení „nelze“. Červená hlášení v tabulce obecně označují problémy v zápisu předmětů.

Pokud máte o předmět velký zájem, požádejte o udělení výjimky/souhlasu se zápisem prostřednictvím odkazu „Žádost o výjimku“. Rady, jak o výjimku požádat, naleznete v IS MU. Pokud výjimku nezískáte, nebudete moci předmět uhradit a nebude vám zapsán. 

Rozvrh

Ke každému předmětu je v IS MU přiřazena rozvrhová informace, takže váš konkrétní rozvrh se v IS MU vytvoří automaticky bezprostředně po registraci. Návod na zobrazení rozvrhu opět najdete v IS MU.

Výjimkou může být rozvrh pro kombinovanou, tedy tzv. dálkovou formu vzdělávání, kde se předměty vyučují blokově zpravidla jednou za 14 dní v pátek nebo v sobotu, a tudíž je jejich rozvrh přesně daný a účastníci CŽV nemají takovou volnost při jejich výběru. Rozvrhy tohoto typu najdete zpravidla na webových stránkách příslušné katedry/ústavu/semináře.

Úhrada za vzdělávání a zápis předmětů

Celoživotní vzdělávání je vzdělávání placené, musíte tedy provést úhradu, a to prostřednictvím IS MU. Každý semestr se hradí zvlášť. Úhradu lze provést každém semestru jen jednorázově za všechny registrované povinné předměty a bezproblémově registrované povinně volitelné předměty. K uhrazení tedy přistupte až ve chvíli, kdy budete mít uděleny všechny výjimky, o něž jste požádali u předmětů, které chcete skutečně zapsat.

Úhradu předmětů podzimního semestru můžete provést zpravidla od 1. 9. do konce období pro změny v zápisech předmětů podzimního semestru a úhradu předmětů jarního semestru od 2. 1. do konce období pro změny v zápisech předmětů jarního semestru (viz harmonogram akademického roku).

Pro úhradu CŽV je určena aplikace IS MU Nákup kurzů Celoživotního vzdělávání. Postupujte následovně:

  • Zkontrolujte předměty, které lze zapsat a objednat přes Obchodní centrum. Objednat lze pouze předměty, které máte bezproblémově zaregistrovány (splňujete prerekvizity předmětu, jste v limitu předmětu apod.). Pokud je vše v pořádku (seznam předmětů je úplný), klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“.
  • Zkontrolujte počet objednávaných kreditů a celkovou cenu objednávky. Pokračujte v nákupu tlačítkem „Objednat“.
  • Zkontrolujte (příp. doplňte) vaše údaje generované z IS MU. Pokračujte v objednávce tlačítkem „Pokračovat“.
  • Vyberte způsob platby (obvykle bankovním převodem). Pokračujte v objednávce tlačítkem „Pokračovat“. Nyní vám budou vygenerovány údaje k platbě. 

Pokud při převodu neuvedete správný variabilní symbol, nebude vaše objednávka spojena s vaší platbou.

Stav vaší objednávky si můžete kdykoliv zkontrolovat v Obchodním centru -> Moje objednávky (nebo také Osobní administrativa -> Moje objednávky).

V Obchodním centru je možné vytisknout pro forma fakturu a po obdržení platby daňový doklad (fakturu) (Moje objednávky -> Tisk faktury).

Jakmile bude vaše úhrada připsána na účet MU (proces trvá 1–⁠3 pracovní dny po odeslání platby), bude o tom vaše studijní referentka informována a zapíše vám uhrazené předměty. Výuky v uhrazených/uhrazovaných předmětech se můžete účastnit od zahájení semestru, i když je zatím zapsány nemáte. 

Zápis do dalšího semestru

O postup do dalšího semestru se žádá v IS MU v období Žádost o zápis do semestru (viz harmonogram akademického roku). Návod najdete opět v IS MU. Zápis do dalšího semestru zadává na základě žádosti studijní referentka zpravidla po registraci a úhradě předmětů dalšího semestru. IS MU umožní registraci předmětů i bez zápisu do dalšího semestru, svojí žádostí však dáváte najevo, že chcete ve vzdělávání pokračovat.

Ukončení CŽV

Délka tohoto CŽV není omezena. Vzdělávání však může být fakultou ukončeno dle čl. 12 odst. 3 směrnice CŽV.

Budete-li chtít ukončit vaše CŽV z jakéhokoli důvodu v průběhu vzdělávání, je třeba podat Oznámení o ukončení účasti v celoživotním vzdělávání v IS MU v aplikaci Podání nové žádosti za moji osobu.

Omluvenky

Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit povinné části výuky, musíte svou neúčast omluvit na studijním oddělení nejpozději do 5 pracovních dnů od začátku vaší absence – bližší informace o způsobu omlouvání naleznete zde

Přerušení studia

Účastníkovi CŽV lze na jeho žádost účast v programu přerušit dle čl. 9 směrnice CŽV.

Uznávání předmětů

Předměty absolvované v CŽV je možné uznat do řádného studia až do výše 60 % kreditové hodnoty studia. 

Komunikace se studijním oddělením

Na svou studijní referentku se můžete obracet třemi způsoby:

  • E-mailem na adresu czv@phil.muni.cz nebo holmanova@phil.muni.cz – k e-mailové komunikaci používejte výhradně autorizovanou e-mailovou adresu z IS MU („školní adresa“). Pro používání pošty v IS MU je opět k dispozici návod. Na dotazy odeslané z jiné než autorizované e-mailové adresy z IS MU můžete dostat jen odpověď obecného charakteru. 
  • Telefonicky na tel. 549 493 237 – na telefonické dotazy můžete dostat opět jen odpověď obecného charakteru. Máte-li konkrétní dotaz přímo ke svému CŽV, doporučujeme použít e-mailovou komunikaci.
  • Osobně v úředních hodinách na studijním oddělení (budova C, přízemí, dveře C.112). Pro osobní jednání je nutné se nejdříve ke studijní referentce objednat e-mailem ze školní adresy. Do e-mailu uvedete den a čas, kdy byste chtěli přijít, a vyčkáte na potvrzení termínu. Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, můžete požádat svou studijní referentku o jiný čas, nemusí vám však být vyhověno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.