Dvousemestrální paralelní studium

Informace o studiu

Základní informace o celoživotním vzdělávání

Dvousemestrální paralelní studium je placené celoživotní vzdělávání realizované v akreditovaných studijních programech jako celoživotní jednooborový studijní plán v prezenční, případně kombinované formě (v závislosti na programu).

Po absolvování dvou semestrů tohoto vzdělávání získá účastník nárok na přijetí do řádného studia, pokud splní podmínky oboru.

Účastníci absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
a) příslušné předměty si zapisují na začátku semestru,
b) předměty navštěvují spolu s řádnými studenty,
c) předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Účastník celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta ve smyslu zákona o vysokých školách (např. ve věcech zdravotního a sociálního pojištění, daňových úlev, stravování v menze, ubytování na kolejích, průkazek MHD atp.).

Absolventům není udělen akademický titul.

Celoživotní vzdělávání se zejména řídí:

Podmínky přestupu z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Výsledky neúspěšného přijímacího řízení budou účastníkovi CŽV prominuty, jestliže splní následující podmínky:

 • účastník splnil podmínky oboru (požadovanou skladbu předmětů s odpovídající kreditovou hodnotou a u některých oborů ještě požadovaný studijní průměr za dva semestry studia CŽV)
 • podal přihlášku k řádnému studiu stejného programu a oboru, jaký absolvuje v programu CŽV
 • zúčastnil se přijímacího řízení (přijímacích zkoušek) do řádného studia

Nesplní-li účastník některou z výše uvedených podmínek, nelze mu prominout výsledky neúspěšného přijímacího řízení, a nemůže tak být zařazen do řádného studia.

Jednotlivé kroky pro přestup do řádného studia

 1. Co nejdříve po absolvování posledního předmětu ve studiu CŽV se objednejte na studijní oddělení k referentce pro CŽV. Na potvrzenou schůzku s sebou přineste vyplněnou a podepsanou Žádost o prominutí přijímací zkoušky.
 2. Po přijetí k řádnému studiu se zapište do studia. Postup najdete na webu
 3. Po zápisu do řádného studia se účastník stává studentem. Je zapsán do prvního semestru řádného studia a studuje předměty, které navazují na absolvovaný program CŽV, tj. předměty třetího semestru.
 4. Co nejdříve po zápisu do studia je nutné požádat o uznání předmětů absolvovaných ve studiu CŽV do řádného studia. Žádost se podává elektronicky v IS.

Pokud byl uchazeč přijat k řádnému studiu na základě úspěšného přijímacího řízení, pouze se zapíše a v IS podá žádost o uznání předmětů z CŽV do řádného studia.

Průchod celoživotním vzděláváním

Zápis do celoživotního vzdělávání

Sdělení o přijetí do celoživotního vzdělávání naleznete ve své e-přihlášce. Zapsat se mohou pouze přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku.

Zápis proběhne distanční formou v termínu od 25. 8. 2023 do 15. 9. 2023. Není třeba se ničeho obávat, zápis je možné zvládnout odkudkoliv, kde budete mít k dispozici počítač a připojení k internetu. Projdete jím postupně ve dvou krocích:

1. Zápis do studia prostřednictvím vaší e-přihlášky

Jakmile nastane období distančních zápisů do studia, objeví se vám v e-přihlášce u celoživotního vzdělávání, na které jste byli přijati, nové tlačítko „Zapsat se do studia“.

Potvrzením souhlasu se zápisem je níže stanoveno i  seznámení se s PO a BOZP FF, protože jako účastníci CŽV máte právo navštěvovat prostory Filozofické fakulty MU. Kliknutím na uvedený text se rozbalí celá prezentace. Po přečtení Vám systém umožní políčko na zápis do studia dokončit požadovanou akci. 

Následně vám bude přiděleno tzv. UČO neboli univerzitní číslo osoby (pokud ho už nemáte z dřívějšího působení na univerzitě). To bude vaší identitou následujícího kurzu / studia – pomocí UČO se budete přihlašovat do informačních systémů, k aplikacím MS Office nebo třeba k počítačům ve studovnách. Nyní se již můžete pomocí UČO přihlásit do Informačního systému MU.
Při prvním přihlášení si nastavíte tzv. primární heslo. To bude sloužit pro přihlášení k informačním systémům a dalším důležitým online platformám. Vedle primárního hesla existuje ještě tzv. sekundární heslo, které si nastavíte později a které slouží především pro přihlašování k počítačům ve studovnách nebo k wifi FF MUNI. Pokud aktuálně působíte na MU, použijete své stávající primární heslo. Pokud jste na MU studovali dříve, ale nyní již IS nepoužíváte, můžete si zvolit, zda použijete své původní primární heslo, nebo si nastavíte nové.

2. Ztotožnění Vaší osoby nejpozději do 30. 9.

Ověřování totožnosti je obvykle potřeba před, anebo brzy poté, co osoba poprvé přistoupí do Informačního systému MU a je nezbytné pro získání hesla pro plný ztotožněný přístup ke službám Informačního systému.
Teprve po ověření totožnosti lze předat osobě heslo a označit ji jako ověřenou (původní dočasně zvolené heslo bude zneplatněno).

Přihlaste se do Informačního systému MU.
Vidíte-li hlášení, že Vaše totožnost nebyla dosud ověřena, bude třeba ztotožnění provést.
Nevidíte-li hlášení, pak jste již v minulosti ztotožněni byli a není třeba ztotožnění provádět.

Informační systém nabízí tři možnosti ověření. Pro celoživotní vzdělávání je možné použít pouze dvě z nabízených možností, ověření poštou bohužel použít nelze.

Ověření on-line pomocí portálu identitaobcana.cz

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím portálu identitaobcana.cz, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v ISu nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Portál identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky.

Ověření osobně u správce práv

Nechcete-li nebo nemůžete-li se ověřit online přes portál identitaobcana.cz, můžete využít možnosti osobního ověření.

Objednejte se e-mailem na schůzku se studijní referentkou pro celoživotní vzdělávání na FF MU. E-mail pošlete z Vaší univerzitní e-mailové adresy (pošta v Informační systému MU). V e-mailu navrhněte Vámi preferovaný den a čas schůzky. Preferujeme schůzky v době úředních hodin studijního oddělení, ale po vzájemné dohodě se můžeme sejít i mimo ně. Vyčkejte na potvrzení termínu. Na takto dohodnou schůzku si s sebou přineste platný doklad totožnosti.

 

Pokud se Vám ověření z nějakého důvodu nedaří, kontaktujte nás na emailu: czv@phil.muni.cz.

Jakmile splníte oba kroky, stanete se řádnými účastníky celoživotního vzdělávání na FF MU.

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU)

Přístupové údaje do Informačního systému Masarykovy univerzity jste obdrželi v průběhu distančního nebo řádného zápisu. Přihlašovat se budete prostřednictvím svého UČO – univerzitního čísla osoby, které vás bude provázet celým vzděláváním. Společně s ním zadáte své primární heslo, které jste si nastavili rovněž při zápisu (heslo je možné posléze změnit). Tímto heslem se budete přihlašovat i do některých online systémů na MU. Pokud heslo zapomenete, kontaktujte studijní referentku pro CŽV. 

Pro přihlášení do dalších služeb na MU může být vyžadováno sekundární heslo. Toto heslo si můžete nastavit v IS MU. Více informací o užívání primárního a sekundárního hesla najdete zde.

Registrace předmětů

Registrace předmětů je první krok pro zahájení CŽV. Registrací předmětu vyjadřujete zájem o daný předmět. Registrace probíhá v Informačním systému MU (IS MU) v obdobích Registrace předmětů a Změny v zápisu předmětů podle harmonogramu akademického roku.

V rámci svého CŽV budete mít určeny předměty, které musíte absolvovat povinně. Můžete mít předepsány také tzv. povinně volitelné předměty, tedy sadu několika předmětů, ze kterých musíte splnit pouze některé, většinou podle počtu kreditů. Jiné předměty bohužel zapisovat nemůžete.

Vše potřebné zjistíte v tzv. registrační šabloně svého CŽV, kde naleznete soupis všech povinných i povinně volitelných předmětů a také doporučený studijní plán, tedy návod, ve kterém semestru co registrovat.

Věnujte také pozornost tzv. sylabům jednotlivých předmětů: po rozkliknutí předmětu v IS MU (ze šablony, z rozvrhu nebo přes katalog předmětů) se dočtete o jeho náplni, rozvrhu, o podmínkách zápisu a především o podmínkách jeho řádného ukončení.

POZOR: Při registraci si zkontrolujte nastavení správného období a správného studia v pravém horním rohu webové stránky. Vždy musíte mít nastaveno období, do kterého si předměty chcete registrovat. Jestliže máte na MU více studií nebo CŽV, musíte mít nastaveno to studium nebo CŽV, v němž chcete registraci předmětů provést.

Žádosti o výjimku pro zápis předmětu

Po registraci předmětů se může stát, že se v tabulce se zaregistrovanými/zapsanými předměty objeví ve sloupci „Zapsáno“ červené hlášení „nelze“. Červená hlášení v tabulce obecně označují problémy v zápisu předmětů.

Uvedené hlášení u povinných předmětů pro účastníky CŽV nevadí. Předměty jim budou zapsány po úhradě za vzdělávání (viz níže Úhrada za vzdělávání a zápis předmětů).

Červená hlášení u povinně volitelných předmětů už problém mohou představovat. Pokud máte o předmět velký zájem, požádejte o udělení výjimky/souhlasu se zápisem prostřednictvím odkazu „Žádost o výjimku“. Rady, jak o výjimku požádat, naleznete v IS MU. Pokud výjimku nezískáte, nebudete moci předmět uhradit a nebude vám zapsán. 

Rozvrh

Ke každému předmětu je v IS MU přiřazena rozvrhová informace, takže váš konkrétní rozvrh se v IS MU vytvoří automaticky bezprostředně po registraci. Návod na zobrazení rozvrhu opět najdete v IS MU.

Výjimkou může být rozvrh pro kombinovanou, tedy tzv. dálkovou formu vzdělávání, kde se předměty vyučují blokově zpravidla jednou za 14 dní v pátek nebo v sobotu, a tudíž je jejich rozvrh přesně daný a účastníci CŽV nemají takovou volnost při jejich výběru. Rozvrhy tohoto typu najdete zpravidla na webových stránkách příslušné katedry/ústavu/semináře.

Úhrada za vzdělávání a zápis předmětů

Celoživotní vzdělávání je vzdělávání placené, musíte tedy provést úhradu, a to prostřednictvím IS MU. Každý semestr se hradí zvlášť. Úhradu lze provést každém semestru jen jednorázově za všechny registrované povinné předměty a bezproblémově registrované povinně volitelné předměty. K uhrazení tedy přistupte až ve chvíli, kdy budete mít uděleny všechny výjimky, o něž jste požádali u povinně volitelných předmětů, které chcete skutečně zapsat.

Úhradu předmětů podzimního semestru můžete provést zpravidla od 1. 9. do konce období pro změny v zápisech předmětů podzimního semestru a úhradu předmětů jarního semestru od 2. 1. do konce období pro změny v zápisech předmětů jarního semestru (viz harmonogram akademického roku).

Pro úhradu CŽV je určena aplikace IS MU Nákup kurzů Celoživotního vzdělávání. Postupujte následovně:

 • Zkontrolujte předměty, které lze zapsat a objednat přes Obchodní centrum. Objednat lze pouze předměty, které máte bezproblémově zaregistrovány (splňujete prerekvizity předmětu, jste v limitu předmětu apod.). Pokud je vše v pořádku (seznam předmětů je úplný), klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“.
 • Zkontrolujte počet objednávaných kreditů a celkovou cenu objednávky. Pokračujte v nákupu tlačítkem „Objednat“.
 • Zkontrolujte (příp. doplňte) vaše údaje generované z IS MU. Pokračujte v objednávce tlačítkem „Pokračovat“.
 • Vyberte způsob platby (obvykle bankovním převodem). Pokračujte v objednávce tlačítkem „Pokračovat“. Nyní vám budou vygenerovány údaje k platbě. 

Pokud při převodu neuvedete správný variabilní symbol, nebude vaše objednávka spojena s vaší platbou.

Stav vaší objednávky si můžete kdykoliv zkontrolovat v Obchodním centru -> Moje objednávky (nebo také Osobní administrativa -> Moje objednávky).

V Obchodním centru je možné vytisknout pro forma fakturu a po obdržení platby daňový doklad (fakturu) (Moje objednávky -> Tisk faktury).

Jakmile bude vaše úhrada připsána na účet MU (proces trvá 1–⁠3 pracovní dny po odeslání platby), bude o tom vaše studijní referentka informována a zapíše vám uhrazené předměty. Výuky v uhrazených/uhrazovaných předmětech se můžete účastnit od zahájení semestru, i když je zatím zapsány nemáte. 

Zápis do dalšího semestru

O postup do dalšího (jarního) semestru se žádá v IS MU v období Žádost o zápis do semestru (viz harmonogram akademického roku). Návod najdete opět v IS MU. Zápis do dalšího semestru zadává na základě žádosti studijní referentka zpravidla po registraci a úhradě předmětů dalšího semestru. IS MU umožní registraci předmětů i bez zápisu do dalšího semestru, svojí žádostí však dáváte najevo, že chcete ve vzdělávání pokračovat.

Kontrola průchodu studiem

Aplikace Moje kontrola studia v IS MU Vám umožní průběžně kontrolovat váš průchod CŽV pomocí kontrolních šablon. Popis aplikace najdete v IS MU.

Ukončení CŽV

Vaše CŽV trvá pouze dva semestry, po jejich uplynutí bude automaticky ukončeno. Při splnění podmínek vašeho oboru vám bude toto splnění zaznačeno ve studijní evidenci a vydáno Potvrzení o splnění podmínek pro Žádost o prominutí výsledků přijímací zkoušky.

Budete-li chtít ukončit vaše CŽV z jakéhokoli důvodu v průběhu vzdělávání, je třeba podat Oznámení o ukončení účasti v celoživotním vzdělávání v IS MU v aplikaci Podání nové žádosti za moji osobu.

Čipová karta

Účastník CŽV může získat dočasnou čipovou kartu na studijním oddělení, a to po předchozím uhrazení poplatku. Čipová karta slouží jako průkazka do knihovny, pro kopírování a ke vstupu do některých učeben Ústavu hudební vědy.

Platba za čipovou kartu se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU. Přihlásíte se stejně jako do Informačního systému MU, objednáte si kartu jako v běžném e-shopu a zaplatíte bankovním převodem.

Její cena činí 170 Kč.

Jakmile uvidíte ve své objednávce, že byla zaplacena, objednáte se e-mailem (z Vaší schránky v IS MU na adresu czv@phil.muni.cz) na studijní oddělení k jejímu převzetí.

Po ukončení vzdělávání kartu odevzdáte na studijním oddělení, dostanete potvrzení o jejím vrácení a poplatek za kartu vám bude vrácen na pokladně FF MU.

POZOR: vlastníte-li jakoukoli kartu vydanou MU, dočasnou čipovou kartu si nemusíte objednávat. Stávající karta bude postačující. V případě ISIC ale bude aktivní pouze na MU, další výhody nebude možné čerpat, pokud nejste zároveň aktivním řádným studentem.

Potvrzení o účasti v CŽV

Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si potvrzení vygenerovat sami v Informačním systému v MU zde

Pozor! Potvrzení o studiu si mohou v Informačním systému MU sami vygenerovat pouze účastníci celoživotního vzdělávání, kteří jsou již ztotožnění (tzn. ti, kterým už byla jedním z povolených způsobů online ověřena jejich identita).

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím e-identity, budete ztotožněni okamžitě po zadání nového primárního hesla, které si sami v IS MU nastavíte. Není třeba, aby váš požadavek na ztotožnění kdokoliv další potvrzoval.

Pokud využijete ztotožnění prostřednictvím videonahrávky, počítejte s časovým prodlením v procesu – vaši videonahrávku musí zkontrolovat pracovníci studijního oddělení.

Pokud budete potřebovat papírové potvrzení, zažádejte o něj svou studijní referentku přes e-mail czv@phil.muni.cz. Vystavené potvrzení si po vyzvání vyzvednete na studijním oddělení. Poštou bohužel potvrzení nejsou rozesílána.

Omluvenky

Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit povinné části výuky, musíte svou neúčast omluvit na studijním oddělení nejpozději do 5 pracovních dnů od začátku vaší absence – bližší informace o způsobu omlouvání naleznete zde

Přerušení studia

Přerušení v dvousemestrálním CŽV bohužel není možné.

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů z předchozích nebo souběžných vysokoškolských studií do CŽV je dle Směrnice FF MU možné. Uznávané předměty je však nutné uhradit. Pro uznání předmětů je nutno vyplnit a podat (na podatelnu FF MU – osobně nebo prostřednictvím České pošty) písemnou žádost.

Předměty absolvované v CŽV je možné uznat do řádného studia až do výše 60 % kreditové hodnoty studia. O uznání předmětů absolvovaných v CŽV můžete žádat elektronicky po zápisu do řádného studia.

Komunikace se studijním oddělením

Na svou studijní referentku se můžete obracet třemi způsoby:

 • E-mailem na adresu czv@phil.muni.cz nebo holmanova@phil.muni.cz – k e-mailové komunikaci používejte výhradně autorizovanou e-mailovou adresu z IS MU („školní adresa“). Pro používání pošty v IS MU je opět k dispozici návod. Na dotazy odeslané z jiné než autorizované e-mailové adresy z IS MU můžete dostat jen odpověď obecného charakteru. 
 • Telefonicky na tel. 549 493 237 – na telefonické dotazy můžete dostat opět jen odpověď obecného charakteru. Máte-li konkrétní dotaz přímo ke svému CŽV, doporučujeme použít e-mailovou komunikaci.
 • Osobně v úředních hodinách na studijním oddělení (budova C, přízemí, dveře C.112). Pro osobní jednání je nutné se nejdříve ke studijní referentce objednat e-mailem ze školní adresy. Do e-mailu uvedete den a čas, kdy byste chtěli přijít, a vyčkáte na potvrzení termínu. Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, můžete požádat svou studijní referentku o jiný čas, nemusí vám však být vyhověno.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.