Pedagogické praxe

Pokyny pro oborové didaktiky

Pokyny k Sebe/hodnoticímu nástroji

Sebe/hodnoticí nástroj pro pedagogickou praxi

Metodické pokyny pro didaktiky praxí FF MU

Co je Sebe/hodnoticí nástroj?

Sebe/hodnoticí nástroj je nástroj v Informačním systému MU, který umožní komplexně zhodnotit a reflektovat realizaci učitelské praxe studentů MU. Sebe/hodnoticí nástroj má podobu odpovědníku (tzn. forma dotazníku, kterou používá nás Informační systém), která se sestává ze tří částí: jednu část vyplňuje student, jednu jeho provázející učitel a jednu oborový didaktik. Jednotlivé části jsou na konci praxe sloučeny do jednoho dokumentu, jenž se stává součástí studentova učitelského portfolia. Komplexní náhled na celý sebehodnotící nástroj naleznete zde.

Sebe/hodnoticí nástroj je jedním z výstupů projektu ZIP MUNI Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI. Jeho cílem je zintenzivnění a zkvalitnění zpětné vazby mezi spolupracujícími stranami, a to jak v rovině student – provázející učitel – oborový didaktik, tak v rovině fakulta – spolupracující škola.

schema didaktici

Sebe/hodnoticí nástroj vychází z nástroje vytvořeného v projektu OP VVV Pregraduální vzdělávání I – 3P, v němž byl rozvinut a zkvalitněn systém učitelských praxí na PdF MU. Projekt ZIP MUNI metodicky staví na projektu PdF a existující nástroj získávání zpětné vazby (Sebe/hodnotící nástroj pro Učitelskou praxi) přizpůsobuje specifikům ostatních fakult vzdělávajících učitele (FF, PřF, FSpS) a aplikuje jej ve zbytku prostředí MU.

Sebe/hodnotící nástroj má pět částí (viz dále), z nichž každá slouží jinému účelu:

 1. Hodnocení spolupracující školy a provázejícího učitele studentem
 2. Hodnocení přípravy a organizace praxe ze strany MU studentem
 3. Sebehodnocení dosažené úrovně profesních kompetencí studentem
 4. Hodnocení studenta oborovým didaktikem
 5. Hodnocení studenta provázejícím učitelem

Jak pracovat se Standardem profesních kompetencí studenta?

Část III. odpovědníku se opírá o Standard kvality profesních kompetencí studenta (Jana Kratochvílová, Petr Svojanovský: Standard kvality profesních kompetencí studenta, výstup OP VVV - 3P, zde). Standard byl do odpovědníku přenesen v nezměněné podobě (oblasti, otázky), metodické instrukce pro práci se Standardem se však mohou lišit dle specifik jednotlivých programů.

Standard je nástrojem komplexního formativního sebehodnocení a hodnocení úrovně profesních kompetencí studenta učitelství v rámci pregraduální profesní přípravy, směřuje studenta k autoregulaci vlastního profesního růstu. Standard pomáhá studentům učitelství zorientovat se v požadavcích na kvalitní výuku a činnosti bezprostředně s výukou související.

Standard obsahuje 26 kritérií kvality profesních kompetencí nezbytných pro plánování, realizaci a evaluaci výuky, přičemž každé kritérium je formulováno z perspektivy studenta učitelství. Kritéria jsou rozdělena do pěti tematických oblastí:

 • plánování výuky
 • podmínky pro učení
 • podpora učení
 • zpětná vazba a hodnocení výsledků žáků
 • reflexe výuky

Standard neslouží jako hodnotící arch z jednorázové hospitace, slouží spíše k dlouhodobému a průběžnému sebe/hodnocení v rámci celého semestru (či napříč semestry) studenta na praxi, jeho použití předpokládá komplexnější způsob práce se studentem i provázejícím učitelem v průběhu celé praxe. Se Standardem jsou studenti seznamováni nejen během přípravy na praxi, ale i v dalších pedagogicky a didakticky orientovaných předmětech, na spolupracující škole zajišťuje seznámení se provázejících učitelů se Standardem garant praxí.

Student pracuje se Standardem již v přípravné fázi pedagogické praxe, kdy ve spolupráci s provázejícím učitelem volí tři kritéria, na která bude v průběhu praxe zaměřovat zvýšenou pozornost, tj. kompetence, v nichž se chce profesně rozvíjet. Smyslem zvýšené pozornosti na omezený počet vybraných kritérií je to, aby se student učil cíleně rozvíjet dílčí dovednosti. Mluvíme zejména o těch dovednostech, které považuje spíše za své slabší stránky.

Zároveň student na počátku své praxe vyplní část odpovědníku, v níž zhodnotí vstupní úroveň naplnění jednotlivých kritérií Standardu, resp. své kompetence na počátku praxe. Student by měl se Standardem pracovat průběžně, např. si jej vytisknout a zapisovat si sem své poznámky a pokroky.  V průběhu praxe student spolu s provázejícím učitelem hodnotí, jak se studentovi ve třech vybraných kritériích daří rozvíjet, popřípadě stanoví další cíle.

Na konci praxe student s provázejícím učitelem společně reflektují stav profesního rozvoje studenta u všech kritérií (se zvýšenou pozorností na kritéria, která si student vybral) a student jej prostřednictvím nástroje zaznamená do IS. 

K čemu Sebe/hodnoticí nástroj slouží?

Část, kterou vyplňujete Vy, jako oborový didaktik, Vám bude zpřístupněna v Informačním systému MU (technické detaily viz níže). Jako oborový didaktik vidíte všechny části odpovědníku. Vaše hodnocení by se mělo zakládat jak na Vaší hospitaci ve výuce daného studenta, na hodnocení vyplněném studentem a provázejícím učitelem i na Vašich dalších konzultacích se studentem v průběhu praxe (reflektivní seminář apod.).

Část pro hodnocení oborovým didaktikem je rozděleno na pět oblastí (pět otevřených otázek), které odpovídají Standardu kvality profesních kompetencí studenta. Prosím zaměřte se ve své zpětné vazbě na ty kompetence, jež si student/ka vybral/a jako ty, jimž chce věnovat zvýšenou pozornost.

Je možné, že nebudete mít dostatek informací pro zhodnocení všech oblastí – zaměřte se prosím na ty oblasti, které jste ze své pozice v daném semestru schopen posoudit. Vyplnění všech otázek není nutné, rozdělení dle Standardu zde slouží pro lepší strukturování Vaší zpětné vazby. 

Je vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje povinné?

Ano, Vaše hodnocení studenta prostřednictvím Sebe/hodnoticího nástroje je jednou z podmínek úspěšného ukončení praxe studenta, bez něj student nemůže získat zápočet.

Jak mám postupovat?

Nástroj naleznete v Záznamníku učitele předmětu, v rámci něhož student praxi vykonává, v sekci Praxe, pod odkazem Evaluace. K dispozici máte seznam studentů daného předmětu v přehledném zobrazení, kde vidíte sebe/hodnocení studenta, jeho provázejícího učitele až po odkaz na hodnocení Vaše, jako oborového didaktika. Po kliknutí na tento odkaz můžete vyplnit hodnocení daného studenta. Po uložení odpovědí se nad odkazem pro hodnocení zobrazí časová informace o vyplnění Vašeho hodnocení.

Jakmile budou vyplněny všechny odpovědníky, vytvoří systém přes noc čtvrtý odpovědník obsahující odpovědi jak studenta, tak provázejícího učitele a Vás. V této podobě si můžete formulář jednoduše uložit prostřednictvím běžně používaného „ctrl + p“ přímo při zobrazení za zvolení tisku do souboru PDF. Touto možností disponuje také student, který by si měl být vědom své povinnosti souhrnný výstup vložit do příslušné odevzdávárny předmětu praxe.

Obsahová náplň a struktrua praxí

Obsahová náplň a struktura praxí

 • Na fakultě je zaveden jednotný systém tří předmětů praxe pro všechny učitelské programy navazujícího magisterského studia ve 2., 3. a 4. semestru studia:
 1. Praxe 1,
 2. Praxe 2,
 3. Praxe 3.
 • Krátkodobou absenci a mimořádné změny rozvrhu praxe v rámci stanoveného termínu řeší studující s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem.
 • Dlouhodobější absenci, vedoucí k nesplnění původně plánovaného termínu praxe, jejímu prodloužení či zrušení, je nutné vždy řešit kromě výše zmíněných osob ještě s manažerkou praxí.

Praxe 1

Zápis: 2. semestr studia, tj. jarní semestr 1. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01J
Učitelství estetické výchovy UEVPP01J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01J
Učitelství historie HIUPP01J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium

Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP01S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP01S
Učitelství estetické výchovy UEVPP01S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP01S
Učitelství historie HIUPP01S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP01S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP01S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP01S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP01S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP01S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP01S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 01 předmět praxe (první ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností

Jednooborové studium
 • 12 hodin stínování (2 dny po šesti hodinách) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 18 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (3 celé dny po šesti hodinách; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 vyučovací hodiny vlastní výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 vyučovacích hodin výuky v tandemu + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 20 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti
Sdružené studium
 • 6 hodin stínování (1 den po šesti hodinách) + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 9 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni (2 celé dny 4+5 hodin; vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 vyučovací hodiny vlastní výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 3 vyučovací hodin výuky v tandemu + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 10 hodin dalších činností přímo ve škole, např. stínování učitele mimo vyučovací hodiny; seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení) a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 1 je první ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy. V rámci Praxe 1 proto převažují činnosti, v nichž je student v roli pozorovatele.

Metody uplatněné v rámci této praxe jsou následující: stínování, náslech orientovaný na jeden třídní kolektiv, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Praxe 2

Zápis: 3. semestr studia, tj. podzimní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium
Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02J
Učitelství estetické výchovy UEVPP02J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02J
Učitelství historie HIUPP02J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium
Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP02S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP02S
Učitelství estetické výchovy UEVPP02S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP02S
Učitelství historie HIUPP02S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP02S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP02S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP02S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP02S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP02S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP02S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 02 předmět praxe (druhý ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností

Jednooborové studium

 • 12 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 12 hodin vlastní výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin tandemové výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 28 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti.

Sdružené studium

 • 6 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti sami vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 6 hodin vlastní výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem
 • 14 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek apod., hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení, případně vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s učitelem) a další činnosti.

Výukové metody

Pedagogická praxe 2 je druhá ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe II jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe.

Praxe 3

Zápis: 4. semestr studia, tj. jarní semestr 2. ročníku

Kódy předmětů – jednooborové studium
Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03J
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03J
Učitelství estetické výchovy UEVPP03J
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03J
Učitelství historie HIUPP03J
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03J
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03J
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03J
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03J
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03J

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03J, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), J – jednoobor

Kódy předmětů – sdružené studium
Učitelství anglického jazyka a literatury AJUPP03S
Učitelství českého jazyka a literatury CJUPP03S
Učitelství estetické výchovy UEVPP03S
Učitelství francouzského jazyka a literatury FJUPP03S
Učitelství historie HIUPP03S
Učitelství latinského jazyka a literatury LJUPP03S
Učitelství německého jazyka a literatury NJUPP03S
Učitelství ruského jazyka a literatury RJUPP03S
Učitelství španělského jazyka a literatury SJUPP03S
Učitelství základů společenských věd ZSVPP03S

Pozn. ke struktuře kódů: XXXPP03S, XXX – označení učitelského programu, PP – pedagogická praxe, 03 předmět praxe (třetí ze tří), S – sdružené studium (dvouobor)

Časová dotace činností

Jednooborové studium

 • 8 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin vlastní výuky + 6 hodin reflexe s provázejícím učitelem
 • 4 hodiny tandemové výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 32 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Sdružené studium

 • 4 hodiny náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 8 hodin vlastní výuky + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • 2 hodiny tandemové výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • 16 hodin dalších činností přímo ve škole, např. seznamování se s danou školou, jejím chodem, vizí, ŠVP, administrativou, studium pedagogické dokumentace a individuálních vzdělávacích plánů žáků, účast na třídních schůzkách, hovorových hodinách, poradách školy, tripartitách, exkurzích, soutěžích, projektech, dozorech, reflexe výuky s provázejícím učitelem (nespadá sem reflexe na FF), plánování výuky ve spolupráci s provázejícím učitelem, společná příprava učebních pomůcek, hodnocení výsledků učení žáků ve spolupráci s provázejícím učitelem (opravování žákovských produktů a jejich hodnocení), případně také další vedení vlastní výuky či výuky v tandemu s provázejícím učitelem a další činnosti

Výukové metody

Pedagogická praxe 3 je poslední ze série tří praxí tvořících součást profesní přípravy studentů učitelství. Praxe jsou graduálně uspořádané tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám studentů učitelství během jejich profesní přípravy.

Metody uplatněné v rámci Pedagogické praxe 3 jsou následující: náslech vyučovacích hodin dle aprobace studentů, vedení vlastní výuky, vedení tandemové výuky společně s provázejícím učitelem, reflexe praxe.

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty, na kterých spolupracuje didaktik praxe FF MU

Kompletní přehled povinně odevzdávaných dokumentů studentem FF MU

Pozn. Dokumenty se vypracovávají pro každý předmět praxe zvlášť.

Web pedagogických praxí FF MU vznikl v rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.

Správce stránky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.