V pondělí 25. 4. proběhne zasedání akademického senátu

18. 4. 2022

Program zasedání AS FF dne 25. dubna 2022 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: Roman Novotný

1. Schválení návrhu vědecké rady FF MU na léta 2022–2026

Děkanka FF MU doc. Irena Radová žádá o schválení návrhu nové vědecké rady na dobu svého funkčního období. Návrh zdůvodní: děkanka, proděkan Knoz.

Diskuse

Hlasování a usnesení

2. Rozpočet FF MU

Vedení FF MU předkládá k projednání makrotabulky fakultního rozpočtu. EK AS FF MU materiály projednala per rollam a shodla se, že je senátu doporučí ke schválení.

Rozpočet zdůvodní děkanka FF MU I. Radová, tajemník FF MU I. Jurtík a předseda Ekonomické komise AS FF MU D. Zbíral.

Diskuse

Hlasování a usnesení

Předseda EK AS FF MU také požádal o předložení metodiky rozdělení financí na pracoviště k projednání senátem, ta však bude, s ohledem na harmonogram přípravy celouniverzitního rozpočtu, předložena až na dalším zasedání.

3. Projednání žádosti o prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní programy

  1. Norský jazyk, literatura a kultura (bakalářský studijní program)
  2. Nordistika (navazující magisterský studijní program)
  3. Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (navazující magisterský studijní program)

Žádosti programy představí garanti progarmů: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc., doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Diskuse

Hlasování a usnesení

4. Podmínky přijetí ke studiu na FF MU, které souvisí s připravovaným mimořádným během přijímacího řízení, jež celá MU spustí od 15. 4. 2022

Návrh předkládá a představí proděkanka Zdenka Jastrzembská.

Zdůvodnění:

MU v návaznosti na události související s válečným konfliktem na Ukrajině otevře mimořádný běh přijímacího řízení určené výhradně pro osoby, které splňují podmínky tzv. Lex Ukrajina, tj. podléhají dočasné ochraně ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb. Sběr přihlášek proběhne v období: 15. 4. – 31. 5. 2022. Mimořádný běh přijímacího řízení se za FF MU bude týkat bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Přihlášky budou uchazeči v tomto mimořádném sběru podávat do studia na FF MU, nikoli do jednotlivých programů. Přihlášky na základě dodaných dokumentů (půjde především o vyplněný motivační formulář) posoudí garant (nebo jím určená komise) programu, o který uchazeč projeví zájem. Na tomto základě pak doporučí, nebo nedoporučí přijetí uchazeče. Garant (resp. komise) si může před učiněním rozhodnutí vyžádat osobní pohovor s uchazečem. Každý uchazeč bude zároveň zařazen do intenzivního jazykového kurzu češtiny, který bude pořádat Centrum jazykového vzdělávání MU a který poběží až do konce srpna 2022. O dalších podrobnostech budou informováni garanti programů.

Diskuse

Usnesení a hlasování

5. Návrh na zřízení komise pro vědu AS FF MU

Doc. David Zbíral předkládá návrh na zřízení komise pro vědu AS FF MU.

Zdůvodnění:

AS FF MU dosud nedisponuje komisí, která by se zabývala směřováním fakulty v oblasti vědy a výzkumu. Jde přitom o významnou složku života fakulty, jejího dlouhodobého záměru, její reputace i jejího rozpočtu, kterou je zapotřebí sledovat a pokrývat i z perspektivy senátu.

Navržené složení komise (kandidáti s nominací vyjádřili souhlas):

  1. prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
  2. Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.
  3. prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
  4. doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
  5. prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  6. doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Diskuse

Hlasování a usnesení

6. Zpráva ad hoc komise k případu Mgr. Horského

Zprávu předkládá předseda ad hoc komise dr. Stanislav Bárta.

Diskuse a případný návrh usnesení

7. Projednání a schválení nového disciplinárního řádu

Proděkan Šaur požádal senát na minulém zasedání o projednání a schválení nového disciplinárního řádu. Dokumenty projednala Legislativní komise AS FF MU a usnesla se, že předkládaný Disciplinární řád FF navrhuje k projednání senátem v mírně pozměněné podobě: doplnila jednu formulaci. K disciplinárnímu řádu MU je žádoucí se případně vyjádřit.

Zdůvodní předseda Legislativní komise AS FF MU Jakub Zikmund.

Diskuse

Usnesení a hlasování

8. Zpráva správní komise o jednání ohledně „Seznamování s předpisy HR Award“

Informuje předsedkyně komise Dagmar Pichová.

Diskuse

Usnesení a hlasování

9. Různé

A. Stanovisko AS FF MU k redukci prostředků z PPSŘ či IRP na Podporu internacionalizace ze strany rektorátu MU

 

V Brně dne 18. dubna 2022

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.