Přehled pro studenty: Mimořádná opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru

Změny v chodu fakulty, které vyplývají z platných vládních opatření, ke dni 1. července 2020. 

1. 7. 2020

Omezení provozu fakulty

 • Fakultní budovy jsou veřejnosti přístupné, vstup je regulován v rámci možností.
 • Studentům je umožněno při splnění podmínek mimořádného opatření vstupovat na fakultu za účelem individuálních konzultací, zkoušek, vyzvednutí literatury z knihovny apod.
 • Při vstupu na fakultu a v průběhu pohybu v jejích prostorách po vás bude vyžadováno doložení čestného prohlášení v ISu o tom, že nejste v karanténě a nemáte příznaky nemoci COVID-19 (na vrátnici, případně tam, kde nemáme vrátnice, přímo od učitelů).
 • Uvedené čestné prohlášení je třeba učinit/potvrdit výhradně v příslušné aplikaci v ISu, nikoli v papírové podobě.
 • Studijní oddělení FF MU preferuje elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu studijni@phil.muni.cz. Písemné žádosti posílejte poštou.
 • V nezbytných případech si lze předem sjednat osobní schůzku. 
 • Apelujeme na studenty, aby veškerou komunikaci se studijním oddělením vedli výhradně z fakultního e-mailu, nikoli ze svých soukromých schránek!

Provoz Ústřední knihovny FF (nové informace)

 • Od 29. června 2020 až do konce srpna funguje knihovna v režimu letního provozu. Otevírací doba: od pondělí do čtvrtka 9:00–13:00 hod., pátek–neděle zavřeno. 
 • Otevřené již jsou všechny studovny v hlavní budově F. Knihy z volného výběru budou k dispozici (nelze je objednávat předem).
 • Prosíme o dodržování dvoumetrových odstupů a hygienických pravidel.
 • Čítárna v budově D je kvůli rekonstrukci zavřená, v týmových studovnách probíhají státní závěrečné zkoušky, a proto jsou také uzavřeny až do konce srpna. 
 • Nadále jsou k dispozici odborné elektronické zdroje, jež jsou dostupné díky vzdálenému připojení také ze zařízení mimo univerzitní síť.
 • Dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka není již od 18. května možný.
 • Knihovníci jsou k dispozici online na adrese pujcovna@phil.muni.cz, dále v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00 hod. na telefonním čísle 549 495 379 a rovněž na Facebooku knihovny. Nově můžete využít službu online konzultace. I na dálku vám dokáží poradit a pomoct, například s vyhledáváním zdrojů nebo zpracováním citací. 
 • Podrobné informace k možnostem výpůjček jsou zde.

Plnění průběžných studijních povinností

 • Plnění průběžných semestrálních a dílčích úkolů s termínem odevzdání po 11. 3. 2020 (včetně) se nyní posouvá na 30. 4. 2020.
 • Průběžné plnění úkolů je i nadále možné, avšak nesplnění takového úkolu před 30. 4. se nesmí stát důvodem neúspěšného hodnocení předmětu. Tímto zohledňujeme nejen ztíženou dostupnost studijních materiálů, ale také dáváme studentům možnost plně se zapojit do dobrovolnické činnosti a pomáhat svému okolí (např. péčí o mladší sourozence či pomocí skupinám obyvatel ohrožených současnou situací).
 • Pokud sylabus kurzu počítá s průběžným hodnocením na základě plnění průběžných studijních povinností, lze takové hodnocení vyžadovat jen v případě, že to umožňuje alternativní, distanční forma kurzu a její nástroje. V opačném případě není nutné a ani to není v současné situaci žádoucí na těchto povinnostech trvat a podmiňovat jimi možnost řádného ukončení kurzu.

Náhradní výuka ve zkouškovém období

 • V případě zlepšení epidemiologické situace a obnovení standardního akademického provozu na fakultě bude možné využít prvních letních měsíců k náhradě kontaktní výuky (míněno seminářů a cvičení) dle individuální a konsenzuální domluvy ústavů, resp. garantů předmětů se studenty. Ovšem týká se to pouze předmětů, u nichž není možné distanční plnění v průběhu semestru.

Ukončování předmětů

Podoba ukončení

 • Lze využít diferencované způsoby zkoušení, reflektující vývoj situace (např. v červnu „distanční“ písemka a v září „normální“ písemka, nebo dokonce ústní zkouška). Týká se to ovšem pouze způsobu, nikoli úrovně ověřovaných znalostí.
 • Forma zkoušení musí být studentům oznámena tři týdny před prvním zkušebním termínem. K tomu je možné využít hromadného mailu v ISu, případně úpravy sylabu předmětu (v případě využití více způsobů by měly být studenti seznámeni v daném termínu se všemi způsoby zkoušení).
 • U předmětů, u nichž se nepodaří zajistit výuku distančním způsobem nebo blokově po 16. 5. (může se týkat například stáží, praxí či exkurzí), bude možné udělit hodnocení „S“ (splněno). Toto hodnocení zajistí studentům splnění povinnosti absolvovat daný předmět a příslušný počet kreditů (včetně kreditové funkce). Bude je však udělovat pouze studijní oddělení hromadně na základě žádosti garanta. Studenti o něj nežádají!

Organizace zkouškového období

 • Zkouškové období bude celouniverzitně prodlouženo: 18. 5. – 30. 9. 2020. 
 • Zkoušky, zápočty a kolokvia budou na naší fakultě až na výjimečné případy probíhat distanční formou.
 • Termíny by měly být rozvrženy rovnoměrně po celé zkouškové období – má být zajištěno dostatek termínů mj. i pro studenty, kteří se podílejí (budou podílet) na dobrovolnické činnosti.
 • Termín ukončení předmětu vyučující zveřejňují v ISu vždy nejméně 14 dní před datem jejich konání.
 • Je žádoucí, aby ústavy zajistily vypsání termínů ve standardní struktuře (minimálně jeden řádný a dva řádné a opravné) s předstihem před začátkem zkouškového období, s ohledem na plánování jak ze strany studentů, tak ústavů.
 • Vedle toho ovšem existuje možnost vypisovat i další zkušební termíny po celé zkouškové období, a to dle konsenzuálních individuálních dohod mezi ústavy (vyučujícími) a studenty. Musí být však dodržena lhůta 14 dní od zveřejnění daného termínu před vlastní zkouškou (kolokviem apod.).

Státní závěrečné zkoušky

 • Na základě komunikace ústavů se studenty, resp. dle jejich připravenosti odevzdat závěrečné práce, mohou být SZZ pro končící bakalářské a magisterské studenty realizovány od června do září, ovšem se SZZ v prázdninových měsících se zatím počítá výjimečně.
 • Zářijové termíny lze využít jako opravné, ovšem s ohledem na aktuální situaci i jako legitimní, řádné termíny, čímž se zohledňují objektivní obtíže při dokončování závěrečných prací, způsobené výjimečnou situací.
 • Platí povinnost zveřejnit termíny SZZ nejpozději 15 dní před jejich konání – ve standardním režimu v prostředí IS MU (Termíny státní závěrečné zkoušky).
 • V případě vypisování SZZ již v červnovém období, tj. od 1. 6., jak stanovuje aktuální harmonogram FF MU, prosíme o stanovení termínů SZZ obdobně do 18. 5.
 • Státní závěrečné zkoušky budou na naší fakultě probíhat v prezenční i distanční formě dle rozhodnutí vedoucích pracovišť/předsedů oborových komisí. Studenti jsou o formě zkoušky informováni s předstihem.
 • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací lze provádět distančně prostřednictvím videohovorů/videokonferencí (Skype, Teams apod.). Hodnocení takové zkoušky či obhajoby proběhne za pomocí elektronického hlasování všech „přítomných“ členů komise v IS MU.
 • Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení státní závěrečné zkoušky bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.
 • Výhradně elektronickou podobu budou mít také posudky závěrečných prací, které jsou studentům dostupné v archivu závěrečné práce v rámci IS MU.

Odevzdávání závěrečných prací

 • Termíny odevzdávání závěrečných prací budou v souladu s organizací státních závěrečných zkoušek stanoveny a zveřejněny jednotlivými ústavy s ohledem na splnění příslušných lhůt pro vypracování a zveřejnění posudků.
 • Bakalářské i závěrečné diplomové práce se budou odevzdávat výhradně elektronicky (vložením do archivu závěrečné práce v IS). Není potřeba je tisknout.
 • Evidence ukončených prací (které se budou odevzdávat v elektronické formě) bude probíhat na úrovni ústavů, které zajistí (jako ve standardní situaci) komunikaci se studenty a studijní oddělením.
 • Některá pracoviště mohou za účelem evidence odevzdaných prací vyžadovat uložení souboru se závěrečnou prací do odevzdávárny předmětu diplomová práce.

Termíny přijímacího řízení

 • Přijímací zkoušky do navazujících magisterských a doktorských programů se budou ve většině případů konat od druhé poloviny června do konce června. Přesné termíny přijímací zkoušky naleznou přihlášení uchazeči ve své e-přihlášce.
 • Aktualizované podmínky naleznete již nyní na kartách jednotlivých programů navazujícího magisterského a doktorského studia na našem webu, a také ve své e-přihlášce.

Zahraniční studijní pobyty

 • Váš návrat do ČR je doporučen, nikoliv nařízen.
 • Pokud se rozhodnete ve studijním pobytu v zahraniční pokračovat, prosím berte v potaz, že tak činíte na Vaši vlastní zodpovědnost.
 • Návrat studenta ze zahraniční mobility – pokyny k evidenci pobytů
 • Erasmus+ a koronavirus – FAQ
 • V případě návratu do ČR je třeba řídit se pokyny MZ ČR a MV ČR, pokud jde o nařízené karantény atd.
 • V případě nejasností jsme Vám k dispozici na int@phil.muni.cz.
 • Dodatečné zapisování předmětů pro studenty, kteří se nuceně vrátili ze zahraničních studijních pobytů, bude maximálně vstřícné, aby umožnilo kompenzovat kreditový „výpadek“ v důsledku nerealizované stáže.
 • Je řešena otázka stipendií na podporu mobility studentů v případech, kdy mobilita nemohla být uskutečněna. Zálohové prostředky, které studenti na cestovné, ubytování a konferenční poplatky již zaplatili a které jsou v současnosti obtížně vymahatelné, budou v případě, že stipendium nebylo zatím vyplaceno, uhrazeny studentům formou mimořádného stipendia. U stipendií, která již byla vyplacena, budou ztratné částky odečteny při vyúčtování od vratky.
 • Povinné zahraniční stáže doktorandů nenaplněné z důvodu situace související s epidemií COVID-19 nesmí jít studentům k tíži. Pro hodnocení předmětu v IS lze použít příznak s významem „neklasifikováno, splněno“ („S“), který zadávají referenti oddělení pro doktorské studium plošně všem studentům daného předmětu), aby byl technicky zajištěn co nejplynulejší postup studentů do podzimního semestru 2020.

Poplatky za prodloužení studia

 • Aktuální informace k vyměřování poplatků za prodloužení studia zveřejnil Studijní odbor Rektorátu MU. 

Zpět na rozcestník

Informace ke koronaviru na MUNI.CZ On-line zdroje ke studiu

Více článků

Přehled všech článků