Přehled pro studenty: Mimořádná opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru

Změny v chodu fakulty pro jarní semestr 2020, které vyplývají z platných opatření, ke dni 4. září 2020. 

4. 9. 2020

Informace níže jsou platné pro jarní semestr 2020. Informace pro podzimní semestr najdete souhrnně zde.

Omezení provozu fakulty (nové informace)

 • Do budov fakulty je zakázán vstup osobám s příznaky virového infekčního onemocnění.
 • Kontaktní výuka a další studijní aktivity (přednášky, semináře, cvičení, hromadné zkoušky, skupinové konzultace apod.) mohou probíhat v prostorách MU za současné přítomnosti nejvýše padesáti osob. Toto neplatí, pokud budou zajištěny přinejmenším dvoumetrové rozestupy mezi současně přítomnými osobami.
 • Studijní oddělení FF MU preferuje elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu studijni@phil.muni.cz. Písemné žádosti posílejte poštou.
 • V nezbytných případech si lze předem sjednat osobní schůzku. 
 • Apelujeme na studenty, aby veškerou komunikaci se studijním oddělením vedli výhradně z fakultního e-mailu, nikoli ze svých soukromých schránek!
 • Vstup na studijní oddělení je možný pouze s ochranou úst a nosu!

Provoz Ústřední knihovny FF (nové informace)

 • Od 1. září do 4. října 2020 funguje knihovna stále v omezeném režimu. Otevírací doba: od pondělí do pátku 9:00–15:00 hod., sobota–neděle zavřeno. 
 • Otevřené již jsou všechny studovny v hlavní budově F. Knihy z volného výběru budou k dispozici (nelze je objednávat předem).
 • Prosíme o dodržování dvoumetrových odstupů a hygienických pravidel.
 • Čítárna v budově D je kvůli rekonstrukci zavřená, v týmových studovnách probíhají státní závěrečné zkoušky, a proto jsou také uzavřeny až do konce srpna. 
 • Nadále jsou k dispozici odborné elektronické zdroje, jež jsou dostupné díky vzdálenému připojení také ze zařízení mimo univerzitní síť.
 • Dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka není již od 18. května možný.
 • Knihovníci jsou k dispozici online na adrese pujcovna@phil.muni.cz, dále v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00 hod. na telefonním čísle 549 495 379 a rovněž na Facebooku knihovny. Nově můžete využít službu online konzultace. I na dálku vám dokáží poradit a pomoct, například s vyhledáváním zdrojů nebo zpracováním citací. 
 • Podrobné informace k možnostem výpůjček jsou zde.

Ukončování předmětů

Podoba ukončení

 • Lze využít diferencované způsoby zkoušení, reflektující vývoj situace (např. v červnu „distanční“ písemka a v září „normální“ písemka, nebo dokonce ústní zkouška). Týká se to ovšem pouze způsobu, nikoli úrovně ověřovaných znalostí.
 • Forma zkoušení musí být studentům oznámena tři týdny před prvním zkušebním termínem. K tomu je možné využít hromadného mailu v ISu, případně úpravy sylabu předmětu (v případě využití více způsobů by měly být studenti seznámeni v daném termínu se všemi způsoby zkoušení).
 • U předmětů, u nichž se nepodaří zajistit výuku distančním způsobem nebo blokově po 16. 5. (může se týkat například stáží, praxí či exkurzí), bude možné udělit hodnocení „S“ (splněno). Toto hodnocení zajistí studentům splnění povinnosti absolvovat daný předmět a příslušný počet kreditů (včetně kreditové funkce). Bude je však udělovat pouze studijní oddělení hromadně na základě žádosti garanta. Studenti o něj nežádají!

Organizace zkouškového období

 • Zkouškové období bude celouniverzitně prodlouženo: 18. 5. – 30. 9. 2020. 
 • Zkoušky, zápočty a kolokvia budou na naší fakultě až na výjimečné případy probíhat distanční formou.
 • Termíny by měly být rozvrženy rovnoměrně po celé zkouškové období – má být zajištěno dostatek termínů mj. i pro studenty, kteří se podílejí (budou podílet) na dobrovolnické činnosti.
 • Termín ukončení předmětu vyučující zveřejňují v ISu vždy nejméně 14 dní před datem jejich konání.
 • Je žádoucí, aby ústavy zajistily vypsání termínů ve standardní struktuře (minimálně jeden řádný a dva řádné a opravné) s předstihem před začátkem zkouškového období, s ohledem na plánování jak ze strany studentů, tak ústavů.
 • Vedle toho ovšem existuje možnost vypisovat i další zkušební termíny po celé zkouškové období, a to dle konsenzuálních individuálních dohod mezi ústavy (vyučujícími) a studenty. Musí být však dodržena lhůta 14 dní od zveřejnění daného termínu před vlastní zkouškou (kolokviem apod.).

Státní závěrečné zkoušky

 • Na základě komunikace ústavů se studenty, resp. dle jejich připravenosti odevzdat závěrečné práce, mohou být SZZ pro končící bakalářské a magisterské studenty realizovány od června do září, ovšem se SZZ v prázdninových měsících se zatím počítá výjimečně.
 • Zářijové termíny lze využít jako opravné, ovšem s ohledem na aktuální situaci i jako legitimní, řádné termíny, čímž se zohledňují objektivní obtíže při dokončování závěrečných prací, způsobené výjimečnou situací.
 • Platí povinnost zveřejnit termíny SZZ nejpozději 15 dní před jejich konání – ve standardním režimu v prostředí IS MU (Termíny státní závěrečné zkoušky).
 • V případě vypisování SZZ již v červnovém období, tj. od 1. 6., jak stanovuje aktuální harmonogram FF MU, prosíme o stanovení termínů SZZ obdobně do 18. 5.
 • Státní závěrečné zkoušky budou na naší fakultě probíhat v prezenční i distanční formě dle rozhodnutí vedoucích pracovišť/předsedů oborových komisí. Studenti jsou o formě zkoušky informováni s předstihem.
 • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací lze provádět distančně prostřednictvím videohovorů/videokonferencí (Skype, Teams apod.). Hodnocení takové zkoušky či obhajoby proběhne za pomocí elektronického hlasování všech „přítomných“ členů komise v IS MU.
 • Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení státní závěrečné zkoušky bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem státní závěrečné zkoušky e-mailem studijní referentku. Elektronickou komunikaci se studijním oddělením je třeba vést výhradně z autentizované mailové schránky v ISu.
 • Výhradně elektronickou podobu budou mít také posudky závěrečných prací, které jsou studentům dostupné v archivu závěrečné práce v rámci IS MU.

Odevzdávání závěrečných prací

 • Termíny odevzdávání závěrečných prací budou v souladu s organizací státních závěrečných zkoušek stanoveny a zveřejněny jednotlivými ústavy s ohledem na splnění příslušných lhůt pro vypracování a zveřejnění posudků.
 • Bakalářské i závěrečné diplomové práce se budou odevzdávat výhradně elektronicky (vložením do archivu závěrečné práce v IS). Není potřeba je tisknout.
 • Evidence ukončených prací (které se budou odevzdávat v elektronické formě) bude probíhat na úrovni ústavů, které zajistí (jako ve standardní situaci) komunikaci se studenty a studijní oddělením.
 • Některá pracoviště mohou za účelem evidence odevzdaných prací vyžadovat uložení souboru se závěrečnou prací do odevzdávárny předmětu diplomová práce.

Zahraniční studijní pobyty

 • Váš návrat do ČR je doporučen, nikoliv nařízen.
 • Pokud se rozhodnete ve studijním pobytu v zahraniční pokračovat, prosím berte v potaz, že tak činíte na Vaši vlastní zodpovědnost.
 • Návrat studenta ze zahraniční mobility – pokyny k evidenci pobytů
 • Erasmus+ a koronavirus – FAQ
 • V případě návratu do ČR je třeba řídit se pokyny MZ ČR a MV ČR, pokud jde o nařízené karantény atd.
 • V případě nejasností jsme Vám k dispozici na int@phil.muni.cz.
 • Dodatečné zapisování předmětů pro studenty, kteří se nuceně vrátili ze zahraničních studijních pobytů, bude maximálně vstřícné, aby umožnilo kompenzovat kreditový „výpadek“ v důsledku nerealizované stáže.
 • Je řešena otázka stipendií na podporu mobility studentů v případech, kdy mobilita nemohla být uskutečněna. Zálohové prostředky, které studenti na cestovné, ubytování a konferenční poplatky již zaplatili a které jsou v současnosti obtížně vymahatelné, budou v případě, že stipendium nebylo zatím vyplaceno, uhrazeny studentům formou mimořádného stipendia. U stipendií, která již byla vyplacena, budou ztratné částky odečteny při vyúčtování od vratky.
 • Povinné zahraniční stáže doktorandů nenaplněné z důvodu situace související s epidemií COVID-19 nesmí jít studentům k tíži. Pro hodnocení předmětu v IS lze použít příznak s významem „neklasifikováno, splněno“ („S“), který zadávají referenti oddělení pro doktorské studium plošně všem studentům daného předmětu), aby byl technicky zajištěn co nejplynulejší postup studentů do podzimního semestru 2020.

Poplatky za prodloužení studia

 • Aktuální informace k vyměřování poplatků za prodloužení studia zveřejnil Studijní odbor Rektorátu MU. 

Zpět na rozcestník

Informace ke koronaviru na MUNI.CZ On-line zdroje ke studiu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.