Domovská stránka

Domovská stránka

Stylistické studie

Bibliografie stylistiky


  STYLISTIKA
 
    Rozdíly pojetí oboru v lingvistikách
 
          - anglická stylistika
 
          - česká stylistika
 
          - francouzská stylistika
 
          - litevská stylistika
 
          - německá stylistika
 
          - slovenská stylistika
 
 
  OBECNÉ OTÁZKY
          STYLIZACE
 
 
 
 
 
  STUDIE O JAZYKU
          A STYLU TEXTŮ
 
 
 
  DALŠÍ PRÁCE
   SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM
 
 
   Vybrané diplomní práce
 
 
  BIBLIOGRAFIE
          PRACÍ
 
 
 
  VÝBĚROVÁ
          BIBLIOGRAFIE
          OBORU
 
 

 
VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE OBORU
 
 

TEXTY PSANÉ ČESKY

Literatura předmětu:

Akademický slovník cizích slov. Praha 1995.

Balhar, Jan (ed.). Český jazykový atlas. Praha 2002.

Balhar, Jan.  Skladba lašských nářečí. Praha 1974.

Bečka, Josef Václav. Česká stylistika. Praha 1992.

Bečka, Josef Václav. Úvod do české stylistiky. Praha 1948.

Bělič, Jaromír.  Ke zkoumání městské mluvy. Slavica Pragensia IV. Praha 1963, s. 569- 575.

Bělič, Jaromír. Nástin české dialektologie.  Praha 1972.

Bělič, Jaromír. Slovenština. Praha 1956.

Bělič, Jaromír. Vznik hovorové češtiny a její poměr k češtině spisovné.  Čs. přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Praha 1958, s. 57-71.

Blatná, Renata. Jazykové varianty vs. jazykový systém. In Karlík, Petr, Hladká, Zdeňka (eds.). Čeština - universalia a specifika 3. Brno 2001, s. 233-241.

Bogoczová, Irena, aj. Tváře češtiny. Ostrava 2000.

Bogoczová, Irena. Tvaroslovné modifikace mluvených projevů. In Bogoczová, Irena, aj. Tváře češtiny. Ostrava 2000, s. 103-118.

Čechová, Marie, aj. Čeština - řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha 2000.

Čechová, Marie, Chloupek, Jan, Krčmová, Marie, Minářová, Eva. Stylistika současné češtiny. Praha 1997, s. 85-109.

Čechová, Marie. Současná česká stylistika. Praha 2003.

Čermák, František, Sgall, Petr. Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a potřeby. SaS, 1997, č. 58, s. 15-25.

Čermák, František. Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce, a metodologie. In Šrámek, Rudolf  (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996, s. 14-18.

Čermák, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Praha 1983, 1988, 1994.

Černá, I., Křenková, T., Uhrová, M. Seznamovací inzerát jako textový typ. Jazykovědné aktuality , 2002, roč. 39, sv. 30-36 .

Český jazykový atlas 1-4. Praha 1992, 1995, 1997, 2002, 5. díl v tisku (ved. red. Balhar, Jan, Jančák, Pavel)

Čmejrková, Světla. Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice. In Šrámek, Rudolf (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes.  Brno 1996.

Daneš, František (ed.). Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.

Daneš, František. Kultura mluvených projevů. In Kultura českého jazyka. Liberec 1969.

Daneš, František. Preskripce, aneb „nechte svůj jazyk na pokoji“? In Nebeská, Iva, Macurová, Alena (eds.). Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. Praha 1996, s. 166-174.

Daneš, František. Text a jeho ilustrace. SaS, 1996, 56, s. 174-189.

Davidová, Dana (ed.). K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava 1995.

Davidová, Dana (ed.). K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava 1995.

Davidová, Dana (ed.). Mluvená čeština na Moravě. Ostrava 1997.

Davidová, Dana.  Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu.  Linguistica 2, Ostrava 1990, s. 27-57.

Dohalská–Zichová, Marie, aj. Mluvím, mluvíš, mluvíme; mluvené slovo v teorii a praxi. Praha 1988.

Donelaitis, Kristijonas. Roční doby. Praha 1960.

Durdík, Josef. Kallilogie čili o výslovnosti. Praha 1873. Přetisk Olomouc 1996.

Filipec, Josef, aj. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2., doplněné a opravené vyd. Praha 1978. Praha 1994.

Filipec, Josef. Ještě nad 2. vydáním SSČ a zvláště tvaroslovím. In Naše řeč, 1995, 78, s. 179-189.

Frinta, Antonín. Novočeská výslovnost. Praha 1909.

Hála, Bohuslav, aj. Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých. Praha 1955. 2. vyd. Praha 1967.

Hausenblas, Karel. Aktuální problémy lingvisticky a literárněvědně orientované stylistiky. Čs. rusistika, 1962-1963, č. 7, s. 166-169.

Hausenblas, Karel. K základním pojmům v oblasti řečové (verbální) komunikace. Praha 1973, s. 21-27.

Hausenblas, Karel. Komplexní a simplexní styly. In Poetyka a stylistyka. Wrocław 1973, s. 39-46.

Hausenblas, Karel. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996. 2. vyd. 1997. 

Hausenblas, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1971.

Havránek, Bohuslav, Jedlička, Alois. Česká mluvnice. Základní jazyková příručka. 1. vyd. Praha 1951. 2., opravené a doplněné vyd. 1960. 6. vyd. Praha 1986.

Havránek, Bohuslav, Jedlička, Alois. O slohu a slohovém rozlišení jazykových projevů. In Stručná mluvnice češtiny. 26., doplněné vyd. Praha 1998, s. 186-192.

Havránek, Bohuslav, Jedlička, Alois. O slohu. In Česká mluvnice. 6. vyd. Praha 1988, s. 441-460.

Havránek, Bohuslav, Jedlička, Alois. Stručná mluvnice česká pro střední školu. 1. vyd. Praha 1950. (od r. 1966 Stručná mluvnice česká). 25. opravené a doplněné vyd. Praha 1996.

Havránek, Bohuslav, Weingart, Miloš (eds). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1932.

Havránek, Bohuslav.  Nářečí česká.  Československá vlastivěda III. Jazyk. Praha 1934, s. 84-218.

Havránek, Bohuslav. Na závěr dvouleté diskuse o obecné a hovorové češtině. SaS, 1963, č. 24, s. 254-262.

Havránek, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce. Praha 1962.

Havránek, Bohuslav. Úkoly spisovného jazyka a jeho  kultura. In Havránek, Bohuslav, Weingart, Miloš (eds.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1932,  s. 14-84.

Havránek, Bohuslav. Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura. In Havránek, Bohuslav, Weingart, Miloš (eds.).  Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1932, s. 32-84.

Hoffmannová, Jana, Műllerová, Olga, Zeman, Jiří. Konverzace v češtině při rodinných a přátelských oslavách. Praha 1999.

Hoffmannová, Jana. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Jazyk a kultura vyjadřování: Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Karlík, Petr, Krčmová, Marie (eds.). Brno 1998, s. 49-56.

Hoffmannová, Jana. Psané a mluvené texty ve vzájemných citacích (aluzích). In Stylistyka I. 1992, s. 67-81.

Hoffmannová, Jana. Psaný a mluvený projev ve vzájemných citacích. In Stylistyka I. Opole 1992, s. 67-81.

Hoffmannová, Jana. Specifické možnosti češtiny pro hru s jazykem. In Hladká, Zdeňka, Karlík, Petr (eds.). Čeština – universalia a specifika 3.  Brno 2001, s. 251-258.

Hoffmannová, Jana. Styl současných teenagerů (na pozadí úvahy o „stylech věkových“). In Stylistyka IX. 2000, s. 247-262.

Hoffmannová, Jana. Stylistika a …Současná situace stylistiky.  Praha 1997.

Honzáková, Marie, Honzák, František, Romportl, Milan. Čteme je správně? Slovníček výslovnosti cizích jmen. Praha 1996.

Horálek, Karel. Fonologie. In Petr, Jan, aj. Mluvnice češtiny I. Praha 1986, s. 107-163.

Hoskovec, Tomáš. Litva jako příklad středoevropského osudu. Střední Evropa, 1994, č. 40.

Hoskovec, Tomáš. Prusové – pruština – Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. In Jeníček, Tomáš, Zima, Petr (red.). Komunita a komunikace.  Praha 1999.

Hronek, Jan, Sgall, Petr. Čeština bez příkras. Praha 1992. Praha 1993.

Hronek, Jiří, Sgall, Petr. O sbližování spisovné a obecné češtiny. NŘ, 1999, č. 82, s.184-192.

Hůrková, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha 1995.

Hůrková, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha 1995.

Hurt, Jaroslav. Řečnictví v theorii a praksi. Praha 1934.

Chloupek, Jan, Čechová, Marie, Krčmová, Marie, Minářová, Eva. Stylistika češtiny. Praha 1991.

Chloupek, Jan, Krčmová, Marie. Proměny stylových norem dnešní češtiny. In Damborský, Jiří (ed.). Jazykověda. Lingvistika. SPFFOU, 1999, č. 3, s. 89-100.

Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. Brno 1970.

Chloupek, Jan. Diferenciace a stratifikace národního jazyka. In Čechová, Marie, aj. Současná česká stylistika. Praha 2003, s. 45-58.

Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno 1986.

Chloupek, Jan. Komunikační oblast prostěsdělovací. In Karlík, Petr, Krčmová, Marie (eds.). Jazyk a kultura vyjadřování. Brno 1998, s. 43-48.

Chloupek, Jan. Pochybnosti o funkčních stylech. SPFFBU, 1993, A 41, s. 51-56.

Jaklová, Alena. Budeme argot nově definovat? SaS, 1999, č. 60, s. 293-300.

Jančáková, Jana, Komárek, Miroslav, Uličný, Oldřich (eds.). Spisovná čeština a jazyková  kultura 1993. Praha 1995, s. 253-257.

Jedlička, Alois, Formánková, Věra, Rejmánková, Miloslava. Základy české stylistiky. Praha 1970.

Jedlička, Alois. Problematika variantnosti normy spisovného jazyka. SaS, 1977, č. 38, s. 35-42.

Jedlička, Alois. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha 1974.

Jelínek, Milan, Švandová, Blažena (eds.). Argumentace a umění komunikovat. Brno 1999.

Jelínek, Milan. Stylistika. In Karlík, Petr, Nekula, Marek, Rusínová, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny. 2., doplněné vyd. Praha 1996, s. 701-782.

Jungmann, Josef. Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti básnické a řečnické... 3. vyd. Praha 1846.

Karlík, Petr, Nekula, Marek, Pleskalová, Jana (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002, zejm. hesla Jazyk národní (Jan Chloupek a Marie Krčmová), Čeština spisovná (Iva Nebeská), Čeština obecná (Marie Krčmová), Interdialekt (Stanislava Kloferová), Dialekt (Stanislava Kloferová), Slang (Jaroslav Hubáček).

Karlík, Petr, Nekula, Marek, Rusínová, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha 1997.

Kdy, kde, kdo, proč a jak. Nejdramatičtější historické události, které změnily svět. 1997.

Kellner, Adolf. Úvod do dialektologie. Brno 1954.

Kohout, Jaroslav. Rétorika. Praha 1995.

Kořenský, Jan. Komunikační úspěšnost a spisovnost v různých typech jazykových komunikátů. In Šrámek, Rudolf (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes.  Brno 1996.

Koževníková, Květa. Problematika provnávací stylistyky. SaS, 1979, č. 4.

Kraus, Jiří, Kuchař, Jaroslav, Stich, Alexandr, Štícha, František. Současný stav a perspektivy kodifikace spisovné češtiny. SaS, 1981, 42, s. 228-238.

Kraus, Jiří. K současným vývojovým proměnám vědeckého a odborného vyjadřování. ,  1994, 77, s. 14-20.

Kraus, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. Praha 1998.

Kraus, Jiří. Úvod do stylistiky pro informační pracovníky. Praha 1982.

Krčmová, Marie. Psaná podoba sociolektu. In Jazyk v komunikácii. Mezinárodný sborník venovaný Jánu Bosákovi. S. Mislovičová (ed.). Bratislava  2004, s. 54-62. 

Krčmová, Marie. Běžná mluva východní Moravy. In Nebeská, Iva, Macurová, Alena (eds.). Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. Praha 1996, s. 119-128.

Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. Brno 1981.

Krčmová, Marie. Dialekt jako exponent stylových hodnot komunikátu. In Gajda, Stanis—aw (ed.). Stylistyka IX. Česká stylistika. Opole 2000, s. 189-199.

Krčmová, Marie. Dialekt jako exponent stylových hodnot komunikátu. Stylistyka IX, 2000, s. 189-200.

Krčmová, Marie. Dnešní problémy kultury mluveného projevu. In Karlík, Petr, Krčmová, Marie (eds.). Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno 1998, s. 107-112.

Krčmová, Marie. Dnešní problémy kultury mluveného projevu. In Karlík, Petr, Krčmová, Marie (eds.).  Jazyk a kultura vyjadřování. Brno 1998, s. 107-113.

Krčmová, Marie. Fonetika a fonologie. In: Karlík, Petr, Nekula, Marek, Rusínová, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha 1995.

Krčmová, Marie. Fonetika a fonologie. Zvuková stavba českého jazyka. Brno 1990.

Krčmová, Marie. K teritoriálně podmíněné diferenciaci městské mluvy. SPFFBU, A 22-23, 1974-75, s. 59-69.

Krčmová, Marie. K pramenům specifika mluveného projevu (Mluvenost, či  spontánnost?). In Davidová, Dana (ed.). K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava 1995, s. 26-32.

Krčmová, Marie. K stylové charakteristice literatury faktu. In Mistrík, Jozef (red.). Textika a stylistika.  Bratislava 1989, s. 269-277.

Krčmová, Marie. Ke kořenům vytváření komunikačních kompetencí. In Gajda, Stanisław,  Nocoń, Jolanta (eds.). Kształcenie porozumiewania się. Opole 1994, s. 29-35.

Krčmová, Marie. Kodifikace výslovnosti a jazyková praxe. In Šrámek, Rudolf (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996, s. 103-105.

Krčmová, Marie. Nejen lexikum. In Bosák, Ján (ed.). Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Bratislava 1999, s. 38-44.

Krčmová, Marie. O místo stylistiky v rámci věd o jazyce. In Damborský, Jiří (ed.). Jazykověda. Lingvistika. SPFFOU, 1994, č.2, s. 15-22.

Krčmová, Marie. O smyslu a způsobu popularizace jazykovědy. In Pleskalová, Jana (ed.). Pocta Dušanu  Šlosarovi.  Boskovice 1995, s. 280-285.

Krčmová, Marie. Odborný komunikát: slovník versus multimediální prezentace. Banská Bystrica 2001. V tisku.

Krčmová, Marie. Persvazivní funkce jako konstituující faktor projevu – funkční styl rétorický. In Čechová, Marie, aj. Stylistika současné češtiny. Praha 1997, s. 201-209.

Krčmová, Marie. Pojmovost jako  konstituující faktor projevu. In Čechová, Marie, aj. Stylistika současné češtiny. Praha 1997, s. 148-166.

Krčmová, Marie. Proměny mluvené komunikace a vývoj ortoepické normy. In Gajda, Stanis—aw (ed.). Języki słowiańskie 1945-1995.  Opole 1995, s. 119-126.

Krčmová, Marie. Proměny spisovné češtiny: Formální morfologie. In Kořenský, Jan(ed.). Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Český jazyk. Opole 1998, s. 164-176.

Krčmová, Marie. Rétorika mezi tradicí, přítomností a budoucností. In Odaloš, Pavol (ed.). Všeobecné retrospektívne a perspektívne  pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica 1999, s. 51-56.

Krčmová, Marie. Rozbité zrcadlo. Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu. In Gajda, Stanisław (red.). Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Opole 1999, s. 271-281.

Krčmová, Marie. Slang - též z hlediska sociolingvistického. In Damborský, Jiří, Furdal, Antoni, Piasecki, Zdisław (eds.). Studia Sławistyczne Opolsko-Ostrawskie. Studia Słavica  2.  Opole 1995, s. 33-38.

Krčmová, Marie. Současná běžná mluva v českých zemích. In Daneš, František, aj. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997, s. 160-172.

Krčmová, Marie. Současná běžná mluva v českých zemích. In Daneš, František (ed.). Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997, s. 160-172.

Krčmová, Marie. Stylové normy a jejich místo ve stylistické teorii  a stylizační praxi. In: Stylistyczne  konfrontacje. Gajda, S. (red.). Opole 1994, s. 33-38.

Krčmová, Marie. Termín „obecná čeština“ a různost jeho chápání.  In Hladká, Zdeňka, Karlík, Petr. (eds.). Čeština – universalia a specifika 2. Brno 2000, s. 63-78.

Krčmová, Marie. Výslovnost ve veřejném projevu. In Jelínek, Milan, Švandová, Blažena (eds.). Argumentace a umění komunikovat. Brno 1999, s. 297-312.

Krčmová, Marie. Zvuková stavba textů. In Jandová, Eva (ed.). Tváře češtiny. Ostrava 2000, s. 119-138.

Kučera, Jiří, Zeman, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. Hradec Králové 1998.

Kučera, Karel, Štěpán, Josef (eds.). Problémy stylistiky. Praha 1987.

Langer, Antonín. Úspěch veřejné promluvy. Praha 1993.

Lotko, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc 1997.

Mareš, Petr. Spisovná čeština v umělecké literatuře. In Komárek, Miroslav, Jančáková, Jana (eds.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1995, s. 233-240.

Mathesius, Vilém. O požadavku pružné stability ve spisovném jazyce. In Havránek, Bohuslav, Weingart, Miloš. Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1932, s. 14-31.

Michálková, Věra. Studie a východomoravské nářeční větě. Praha 1971.

Müllerová, Olga, Hoffmannová, Jana. Čeština spisovná, hovorová, obecná … a hlavně mluvená (v současné komunikaci a v současném výzkumu). SaS, 1997, roč. 58, s. 42-54.

Müllerová, Olga, Hoffmannová, Jana. Kapitoly o dialogu. Praha 1994.

Müllerová, Olga, Hoffmannová, Jana. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha 1994.

Nebeská, Iva. Jazyk - norma - spisovnost. Praha 1996.

Novák, Jan Václav, Novák, Arne. Přehledné dějiny literatury české. Olomouc 1939.

Novotná-Hůrková, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha 1995.

Obrovská, Jana. Kolokace některých feminin přecházejících od vzoru "kost" k vzoru "píseň". In Karlík, Petr, Hladká, Zdeňka (eds.). Čeština - universalia a specifika 4. Praha 2002, s. 329-332.

Osolsobě, Klára. Mluvnice versus korpus. Několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv. In Karlík, Petr, Hladká, Zdeňka (eds.). Čeština - universalia a specifika 4. Praha 2002, s. 333-336.

Palková, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 2. vyd. Praha 1997.

Parolek, Radegast. Litevská literatura. Praha 1996.

Pečírka, Josef. Jan Gutenberg, nálezce knihtisku. Dle Gustava Nieritze vzdělal Dr. Josef Pečírka. K vydání připravil Karel Bulíček, učitel. Praha, bez data.

Petr, Jan (ed.). Mluvnice češtiny I, II, III. Praha 1986, 1987.

Quintilianus, Marcus Fabius. Základy rétoriky. Přel. Václav Blahník. Praha 1985.

Rambousek, Jiří. Obecná čeština v české poezii. In Šrámek, Rudolf (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996, s. 183-188.

Romportl, Milan, aj. Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. Praha 1978.

Rusínová, Zdenka. Jak je to s obecností obecné češtiny. In Hladká, Zdeňka, Karlík, Petr (eds.). Čeština – universalia a specifika 2. Brno 2000, s. 79-84.

Rusínová, Zdenka. Slovesné neologismy a problém vidu. In Balowski, Mieczys—aw, Svoboda, Jan (eds.). Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Ostrava - Walbrzych 2001, s. 219-226.

Siebenschein, Hugo. Česko-německý slovník, Německo-český slovník. Praha 1983.

Slabihoudová, Naděžda, Vlčková, Alena, Štoll, Pavel. Slovník pobaltských spisovatelů. Estonská, litevská a lotyšská literatura. Praha 2003.

Šaur, Vladimír. Opravdu umírají nářečí? In Hladká, Zdeňka, Karlík, Petr (eds.). Čeština – universalia a specifika 3. Brno 2001, s. 343-347.

Šimandl, Josef. Morfologická problematika v jazykové poradně 1-4. , 2000, 83, s. 57-76, 113-131, 169-192, 225-242.

Šimandl, Josef. Nad 2. vydáním SSČ, zejména o tvarosloví. NŘ, 1995, 78, s. 18-26.

Šimandl, Josef. Počešťování a dnešní české tvarosloví. In Karlík, Petr, Hladká, Zdeňka (eds.). Čeština - universalia a specifika 3. Brno 2001, s. 265-276.

Šonková, Jitka. Mluvená čeština a korpusová lingvistika. SaS,  2000, 61, s. 190-202.

Švec, Luboš, Macura, Vladimír, Štol, Pavel. Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996.  

Trávníček, František. Spisovná česká výslovnost. Brno 1940.

Trávníček, František. Správná česká výslovnost. Brno 1935.

Trost, Pavel. Střídání kódů. SaS, 1976, 37, s. 1-3.

Uličný, Oldřich. K vývojové dynamice současné české flexe. In Karlík, Petr, Hladká, Zdeňka (eds.). Čeština - universalia a specifika 4. Praha 2002, s. 233-236.

Uličný, Oldřich. K teorii mluveného jazyka. In Davidová, Dana (ed.). K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava 1995, s. 19-25.

Urbanová, Ludmila, Oakland, Andrew. Úvod do anglické stylistiky. Brno 2002.

Utěšený, Slavomír. K rozrůznění českého národního jazyka. SaS, 1980, 41, s. 7-16.

Newerkla, Stefan, Michael. Jazyk vybraných domovských stránek českých studentů a mladých absolventů vysokých škol v síti „World Wide Web“. 82, 1999, s. 127-138.

Weingart, Miloš. Zvuková kultura českého jazyka. In Havránek, Bohuslav, Weingart, Miloš (eds.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1932, s. 157-244.

Zeman, Jiří, Kučera, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. Anglická osobní jména. Hradec Králové 1998.

Zeman, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině II. Severská osobní jména. Hradec Králové 2000.

Internet:

Český národní korpus - http://ucnk.ff.cuni.cz

 

TEXTY PSANÉ SLOVENSKY

Literatura předmětu:

Findra, Ján. Invariantnosť slohového významu. In Studia Academia Slovaca 15, Bratislava 1986, s. 133-142.

Findra, Ján. K vymedzeniu štylémy. V tisku.

Findra, Ján. Stavba a prednes rečníckeho prejavu.  Bratislava 1989.

Findra, Ján. Štyléma a paradigmatika štylistiky. Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě, Řada jazykovědná (D2), 2002, s. 90-99.

Findra, Ján. Štyléma a text. In Štylistické otázky textu. Prešov 1984, s. 14-25.

Findra, Ján. Štyléma. In Encyklopédia jazykovedy. Bratislava 1993, s. 442.

Ivanová-Šalingová, Mária. Štylistika. Bratislava 1974.

Miko, František, Popovič, Anton. Tvorba a recepcia. Bratislava 1978.

Mistrík, Jozef. Praktická slovenská štylistika. Bratislava 1961.

Mistrík, Jozef. Rétorika. Bratislava 1980.

Mistrík, Jozef. Slovenská štylistika. Bratislava 1965.

Mistrík, Jozef. Štylistika. 1. vyd. 1985. 3., upravené vyd. 1997.

Mistrík, Jozef. Žánre vecnej literatúry. Bratislava 1975.

Pauliny, Eugen. O funkčnom rozvrstvení spisovného jazyka. SaS, 1955, č. 16, s. 17n.

Slančová, Daniela. Praktická štylistika. Prešov 1994.

 

TEXTY Z POLSKÝCH ZDROJŮ

Literatura předmětu:

Styl? Moje dzisiesze rozumienie stylu. Diskuse v časopise Stylistyka IV, 1995, s. 223-329. Z českých lingvistů a literární vědců se v diskusi vyjádřili: Červenka, Miroslav, Čmejrková, Světla, Daneš, František, Hausenblas, Karel, Hoffmann, Bohuslav, Hoffmannová, Jana,  Chloupek, Jan, Jelínek, Milan, Kraus, Jiří, Krčmová, Marie, Macurová, Alena, Mareš, Petr.

Bosák, Ján, et. al. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk. Opole 1998.

Buch, Tamara. Użycie particypiów w utworach Ch. Donełaytisa. Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego. Wrocław, Warszawa, Kraków 1962.

Gajda, Stanisław (ed.). Języki słowiańskie 1945-1995. Gramatyka – Leksyka - Odmiany. Opole 1995, s. 119-126.

Kořenský, Jan, et. al. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Český jazyk. Opole 1998.

Kořenský, Jan, et. al. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Český jazyk. Opole 1998.

Kram, Jerzy. Zarys kultury żywego słova. Warszawa 1995.

Nocoń, Jolanta (eds.).  Kształcenie porozumiewania się. Opole 1994, s. 29-35.


TEXTY PSANÉ RUSKY

Literatura předmětu:

Корженски, Йан. Чешскй язык как язык нaционaльный. In Нещименко, Г. П. Встречи этнических культур в зеркале языка. Москва 2002, s. 71-110.

Сгалл, Петр. Чешский язык в повседневном разговоре. In Нещименко, Г. П. Встречи этнических культур в зеркале языка. Москва 2002, s. 311-329.

Daukša, Mikalojus. Postilla catholicka Якуба Вуйка въ литовскомъ переводе Николая Даукши перепечатаномъ подъ наблюденіемъ Ф. О. Фортунатова Э. А. Вольтеромъ, С.-Петербургъ 1909.

Нещименко, Галина Парфеньевна.Этническй язык. München 1999.

 

TEXTY PSANÉ FRANCOUZSKY

Literatura předmětu:

Adam, Jean, Michel: Le style dans la langue. Lausanne, Paris 1997.

Bally, Charles. Le langage et la vie. Genève 1965.

Bally, Charles. Précis de stylistique.  Genève 1905.

Bally, Charles. Traité de stylistique française. Genève, Paris 1951.

Cressot, Marcel, James, Laurence: Le style et ses techniques.  Paris 1986.986.

Encyclopaedia Universalis. Paris 1992, pp. 705 – 707.

Genette, Gqrard. Fiction et diction.  Paris 1991.

Langue Française. Septembre 2000, No135.

Marouzeau, Jules. Introduction au Traité de stylistique latine. Paris 1946.

Queneau, Raymond.  Exercices de style. Paris 1981.

Riffaterre, Michael.  Essais de stylistique structurale. Paris 1971.

 

TEXTY PSANÉ LITEVSKY

Literatura předmětu:

Abaravičius, Juozas. Skyrybos stilistika. Vilnius 2002.

Ambrazevičius, Juozas. Literatūros teorija. Kaunas 1930.

BitinienY, AudronY. Funkciniai stiliai: sakinio ilgis ir struktūra.Vilnius 1997.

BitinienY, AudronY. Mokslinis stilius. Vilnius 1983.

BitinienY, AudronY. Publicistinio stiliaus ypatybės. Gimtasis žodis, 1995, č. 12.

Bizauskas, Kazys.  Raštijos bei literatūros teorija. Kaunas 1918.

Bleizgienė, RamunY, Gaižiūtė, Nomeda, Pilkauskaitė, Rita, Šeferis, Vaidas (parengė). XVIII a. antrosios pusės – XIX a. pradžios lietuviškoji religinė proza. Chrestomatija. Vilnius 2003.

BražYnienY, NijolY. Skaičiaus stilistika lietuvių ir anglų kalbose. Kalbotyra, 1979, č. 30(1-5).

Donelaitis, Krostijonas. Raštai. Vilnius 1977.

Gineitis, Leonas. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Vilnius 1990.

Girdzijauskas, Juozas. Lietuvių eilėdara. Vilnius 1966.

Gustaitis, Motiejus. Stilistika. Marijampolė 1923.

Jonikas, Petras. Mažosios Lietuvos bažnytinės kalbos reformos projektas 18 a. pradžioje. Archivum Philologicum, 1937, č. 6.

Jonikas, Petras.  Mūsų bendrinės rašomosios kalbos kultūros problema. Židinys, 1937, č. 12.

Jablonskis, Jonas. Prūsų valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. Vilnius 1960.

Jablonskis, Jonas. Raštai. Kaunas 1932–1936.

Jablonskis, Jonas. Rinktiniai raštai. Vilnius 1957–1959.

Kabelka, Jonas. Donelaičio raštų leksika. Vilnius 1964.

KitkauskienY, LaimutY. Lietuvių ir anglų kalbų frazeologizmai stilisto akimis. Mūsų kalba,  1976, č. 2.

KnabikaitY, Vaida. Lingvistinės lietuvių stilistikos raida XX amžiuje. Vilnius 2003.

KoženiauskienY, Regina. Retorika. Iškalbos stilistika. Vilnius 1999. 2. vyd. 2001.

Kubilius, Vytautas, Rakauskas, Vytautas,  Vanagas, Vytautas (red.). Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001.

Lebedys, Jurgis, Palionis, Jonas. Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas. Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai, 1963, č. 3.

LukšaitY, IngY. Samuelio Boguslavo Chilinskio Biblijos vertimo į lietuvių kalbą pagrindimas. Knygotyra, 2000, č. 36.

Maciūnas, Vincas. Šulco Ezopas. Archivum Philologicum, 1935, č. 5.

MarcinkevičienY, Rūta. Lietuvių kalbos slinkties veiksmažodžių semantika ir stilistika (gretinama su anglų kalba). Vilnius 1990.

Mažvydas, Martynas. Pirmoji lietuviška knyga. Vilnius 1974.

Michelini, Guido. Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai. Vilnius 2000.

MiliūnaitY, Rita. Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai. Vilnius 2003.

Morkūnas, Kazys (parengė). Ambrazas, Vytautas (red.). Lietuvių kalbos enciklopedija. Vilnius 1999.

Pakalka, Kazys. Iš K. Širvydo Dictionarium trium linguarum žodyno istorijos. Lietuvių kalbotyros klausimai. Vilnius 1960.

Palionis, Jonas. Lietuvių rašomosios kalbos istorija. Vilnius 1994.

Palionis, Jonas.  Mikalojaus Daukšos „Postilė“ ir jos šaltiniai. Vilnius 2001.

Pikčilingis, Juozas. Kas yra stilius. Vilnius 1971.

Pikčilingis, Juozas. Lietuvių kalbos stilistika. Vilnius 1971.Vilnius 1975.

Piročkinas, Arnoldas. Jablonskis ir kalbos stiliai. Mūsų kalba, 1975, č. 6.

PociūtY, Dainora. XVI-XVII a. Prūsų Lietuvos bažnytinių giesmių kilmė ir pobūdis. Senoji Lietuvos literatūra, 1: Senosios literatūros žanrai. Vilnius 1992.

Pupkis, Aldonas. Kalbos kultūros pagrindai. Vilnius 1980.

Rowell, Stephen, Christopher. Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai. Vilnius 2003.

Schleicher, August. Litauische Grammatik. Praha 1856.

Sirvydas, Konstantinas. Šyrwids Punktai sakimu (Punkty kazań). Göttingen 1929.

Skardžius, Pranas. Gramatika ir stilistika. Naujoji Romuva, 1938. č. 51/52.

Skardžius, Pranas. Rinktiniai raštai. Vilnius 1997.

SmetonienY, Irena. Garsinės reklamos stilius.  Vilnius 2001.

Sutaisė, Gerulis, Jurgis. Senieji lietuvių skaitymai. Kaunas 1927.

VladarskienY, RasuolY. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje.  Vilnius 1999.

Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių kalbos istorija. Vilnius 1984-1994.

ŽilinskienY, Vida. Lietuvių publicistikos morfologijos statistinė analizė. Kalbotyra, 1985, č. 36(1).

Žukas, Vladas. Gyvenimas gimtajai kalbai. Juozas Pikčilingis. Vilnius 2001.

Župerka, Kazimieras. Dėl gretinamosios latvių ir lietuvių kalbų stilistikos. Linguistica Lettica,  1999, č. 4.

Župerka, Kazimieras. Kalbos priemonių konkurencija kaip lietuvių kalbos stilistikos objektas. Šiauliai 1995.

Župerka, Kazimieras. Lietuvių kalbos stilistika. Vilnius 1983. 2. vyd. Šiauliai 2001.

Župerka, Kazimieras. Praktinė stilistika. Sinonimai. Vilnius 1978.

Župerka, Kazimieras. Raiškos paieškų metakalbiniai kometarai. Filologija ir metodika, 1995, č. 2.

Župerka, Kazimieras. Stilių normų atspindys nekalbiniuose komentaruose. Lietuvių kalbotyros klausimai, 1987, č. 26.

Internetové zdroje:

http://anthology.lms.lt

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/index.en.htm

http://postilla.mch.mii.lt/index.en.htm

http://www.istorija.net/kleinlitauen/ruhig.htm

http://www.istorija.net/lituanistica/tevemusu1503.htms

http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/36/luksaite.pdf

http://www.mb.vu.lt/unesco/knygos/eknyg.htm

http://www.spaudos.lt/Istorija/J_Jablonskis.en.htm

http://www.uki.vu.lt/file/cv/brazeniene_en.doc

http://www.uki.vu.lt/file/cv/steponaviciute_en.doc

 

TEXTY PSANÉ ANGLICKY

Literatura předmětu:

Australian National Dictionary. Oxford 1988.

Baker, Sidney. The Australian Language. Sydney 1996.

Beaugrande de, Robert. Text Production. Toward a Science of Composition.1984.

Bell, Allan. The Language of News Media. Oxford 1993.

Leech, Geoffrey. Semantics. Cambridge 1981.

Cambridge International  Dictionary of English. 1995.

Cameron, Deborah. Feminism and Linguistic Theory. Budapest 1992.

Clark, Manning.  A Short History of Australia. Australia 1963.

Crystal, David, Derek, Davy. Investigating English Style. (Chapter: Language of Newspaper Reporting).

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge 1996.

Dictionary of English Language and Culture. 1999.

Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis. 1995.

Fowler, Roger. Language in the News (Discourse and Ideology in Press). London, New York 1991.

Goddard, Angela. The Language of Advertising. 2002.

Charleston, Britta Marian. Studies on the Emotional and Affective Means of Expression in Modern English. Bern 1960.

Chloupek, Jan, Nekvapil, Jiří (eds.).  Reader in Czech Sociolinguistics. Praha 1986.

Chovanec, Jan. Interpersonal Implications of Participant Identification in News Headlines. 6th Conference of British, American and Canadian Studies (Proceedings). Prešov 2000.

Koženiauskienė, Regina (compiled by). Martynas Mažvydas and Old Lithuania (collection of papers). Vilnius 1998.

Kress, Gunther. Communication and Culture. 1988.

Lakoff, George, Johnson, Mark.  Metaphors we live by. Chicago, London 1980.

Langsdorf, Virginia. The Language of Personal Advertising. Unpubl. M.A. thesis.University of Melbourne, 1994.

Mathesius, Vilém. A Functional Analysis of Present Day English.

Palmer, Frank, Robert.  Semantics. 1976.

Reah, Danuta. The Language of Newspapers. 2002.

SteponavičiūtY, IzabelY. Functional Equivalents of the Lithuanian Past Indefinite Tense in the English Language. Kalbotyra, 1977, č. 28(3).

Stubbs, Michael. Text and Corpus Analysis. London 1996.

The Macquarie Dictionary. Australia’s National Dictionary. Sydney 1997.    

The New Oxford Dictionary of English. 1st. ed. 1998.

Turner, Graham. British Cultural Studies. 1992.

Vlčková, Jitka. Do They Mean What They Say? Nationalism and Racial Coding in  Australian Personal     Advertisements. In Wimmer, Adi (ed.). Australian Nationalism Reconsidered . Tuebingen 1999.

Vlčková, Jitka.  Text Typology of Personal Advertising. 1996.

Vlčková, Jitka. The Language of Personal Advertisements in Australian  Newspapers.                               Unpubl.Ph.D.thesis. MU Brno, 2001.

Wales, Katie. A Dictionary of Stylistics. 1997.

Walker, David, et al. (eds.). Bodies. Australian Cultural History. Geelong  1994.                                                                                      

Wierzbicka, Anna. Cross-cultural Pragmatics: the semantics of human interaction. Mouton de Gruyter 1991.

Wierzbicka, Anna. The Semantics of Grammar. Amsterdam 1988.

Wierzbicka, Anna. Understanding Cultures Through Their Key Words.                                      New York 1997.                         

Župerka, Kazimieras. Competition of language means as the object of lithuanian stylistics (abstract of the habilitation work). Šiauliai 1995.

Novinové zdroje:

The Province. November 2001.

Vancouver Sun. June 2002.

The Age. March-July 1996.

The Daily Telegraph. March-July 1996.

The Sunday Telegraph. March-July 1996.

Weekly Southern Courier. March-July 1996.

 

TEXTY PSANÉ NĚMECKY

Literatura předmětu:

Adler, Hans Georg. Der verwaltete Mensch. Tübingen 1974.

Agricola, Erhard. Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch.Mannheim 1992.

Beisbart, Ortwin. Textlinguistik und ihre Didaktik. Donauwörth 1976.

Beneke, Jürgen. Metaphorik in Fachtexten. In Arnetz, Reiner (ed.). Textlinguistik und Fachsprache.  Hildesheim 1988.

Biere, Bernd Ulrich, Henne, Helmut. Sprache in den Medien nach 1945. Tübingen 1993.

Biere, Bernd Ulrich. Strategie des Verständlichmachens in wissenschaftsjournalistischen Texten. Aspekte der Textgestaltung Referate der BIEREInternationalen Germanistischen Konferenz. Ostrava 2001, s. 413-423.

Bottenberg, Ernst Heinrich. Emotionspsychologie. München 1972.

Breuer-Korhonen, Jarmo. Mediensprache, Medienkritik. Frankfurt am Main 2001

Brinker, Klaus. Linguistische Textanalyse. Berlin 1985.

Bryan, Courtland, Dixon, Barnes. Das große National Geographic Buch. Hamburg 1988.

Bucher, Hans JĮrgen. Pressekommunikation. Grundstrukturen einer öffentlichen Form der Kommunikation aus linguistischer Sicht. Tübingen 1986.

Burger, Harald, Buhofer, Annelies, Sialm, Ambros. Handbuch der Phraseologie. Berlin, New York 1982.

Burger, Harald. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin 1998.

Burger, Harald. Phraseologie in der Presse. In Phraseme und typisierte Rede.  Tübingen 1999, s. 77-89.

Burger, Harald. Phraseologie in Fernsehnachrichten. In Wörter in Bildern – Bilder in Wörtern. 1999, s. 71-106.

Burger, Harald. Sprache der Massenmedien. Berlin 1990.

Burkhard, Armin. Die Metonymie als konzeptuelles Prinzip. Zeitschrift für  germanistische  Linguistik, 1996, 24, s. 175 – 194.

Bussmann, Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1990.

Böhler, Karl. Sprachtheorie. Jena 1935.

Büscher, Hartmut. Emotionalität in Schlagzeilen der Boulevardpresse. Frankfurt am Main 1996.

Deutsche Sprache. Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation. 2002, Jg. 30, s. 167-183.

Dietz, Hans-Ulrich. Zur Bedeutung rhetorischer Elemente im idiomatischen Wortschatz im Deutschen. Tübingen 1999.

Dobrovoløskij, Dmitrij. Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome. Tübingen 1995.

Duden -  Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim 1987.

Duden -  Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 6., bearb. Aufl. Mannheim,  Leipzig, Wien, Zürich 1998.

Duden - Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim 1992.

Dinker, Jeanette. Mimischer Affektausdruck und Sprachliche Kodierung. Zürich 1979.

Engel, Ulrich. Deutsche Grammatik. 3., korrigierte Aufl. Heidelberg 1996.

Engel, Ulrich. Regeln zur Wortstellung. Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 5.  Mannheim 1970.

Engel, Ulrich. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. 3., völlig neu bearb. Aufl. Berlin 1994.

Eroms, Hans-Werner. Syntax der deutschen Sprache. Berlin, New York 2000.

Falkenhahn, Viktor. Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer. Königsberg, Berlin 1941.

Feyaerts, Kurt. Die Metonymie als konzeptuelles Strukturprinzip: eine kognitiv-semantische Analyse deutscher Dummheitsausdrücke. In Wörter in Bildern – Bilder in Wörtern. 1999, s. 139 – 176.

Fischer Lexikon. Publizistik/Massenkommunikation.  Noelle-Neumann, Schulz,

Wilke  (eds.).  Frankfurt am Main 1994.

Flämig, Walter, et al. Skizze der deutschen Grammatik. Berlin 1972.

Flämig, Walter. Grammatik des Deutschen. Einführung in Struktur- und Wirkungszusammenhänge. Berlin 1991.

Fleischer, Wolfgang,  Michel, Georg. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig 1979.

Fleischer, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig 1982. Tübingen 1997.

Folsom, Marvin. Zwei Arten von erweiterbaren Richtungsergänzungen. Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 4.  1970.

Franz, Ursa. Hintergrund und Vordergrund  in der erinnerten Welt. München 1997.

Friederich, Wolf. Moderne deutsche Idiomatik. Alphabetisches Wörterbuch mit Definitionen und Beispielen. München 1966.

Good, Colin. Presse und soziale Wirklichkeit. Düsseldorf 1985.

Görner, Herbert. Redensarten – Kleine Idiomatik der deutschen Sprache. Leipzig 1979.

Heidolph, Karl Erich, Fl&mig, Walter, Motsch, Wolfgang. Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin 1981.

Greciano, Gertrud. Idiom und Text. Deutsche Sprache, 1987, 15, s. 193 – 208.

Harras, Gisela, Proost, Kristel.  Strategien der Lemmatisierungen von Idiomen. Deutsche Sprache, 2002, 30, s. 167 – 183.

Hartmann, Dieter. Zur Phraseologiebildung mittels metonymischer Prozesse aus der  Sicht der kognitiven Linguistik. In Baur, Chlosta, Piirainen (eds.). 1999, s. 219 – 238.

H&cki-Buhofer, Annelies: Psycholinguistische Aspekte in der Bildhaftigkeit von Phraseologismen. Europhras 1989, 88, s. 165 – 175.

Helbig, Gerhard, Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 10., unveränd. Aufl. Leipzig 1987.

Herbig, Albert, Sandig, Barbara. Das kann doch wohl nur ein Witz sein! Argumentieren, Bewerten und Emotionalisieren im Rahmen persuasiver Strategien. In Moilanen, Markku.  Überredung in der Presse. Berlin 1994, s. 59-98.

Heyd, Gertraude. Deutsch lehren. Frankfurt am Main 1991.

Jahr, Silke. Emotionen und Emotionsstrukturen in Sachtexten. Berlin, New York 2000.

J&kel, Olaf. Wie Metaphern Wissen schaffen. Hamburg 2003.

Jung, Walter. Grammatik der deutschen Sprache. 6., neubearb. Aufl. 1980.

Karlík, Petr, Nekula, Marek, Pleskalová, Jana. Encyklopedický slovník češtiny. Brno 2002.

Kavalcová, Lenka. Form und Funktion von modifizierten Phraseologismen in der

 Anzeigenwerbung. Wien 2002.

Kirchner, Joachim. Die Zeitschriften des deutschen Sprachgebiets von den Anfängen bis 1830. Stuttgart 1969.

Kirwel, Thomas. Ausländerfeindlichkeit in der deutschen Presse. Hamburg 1996.

Klappenbach, Ruth, Steinitz, Wolfgang. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Berlin 1978.

Koller, Werner. Redensarten. Linguistische Aspekte. Vorkommensanalysen. Sprachstil. Tübingen 1977.

Kubíček, Jaromír. Zeitungen und Zeitschriften in Mähren und Schlesien bis zum Jahre 1918. Literatur und Quellen, Sammlungen, Bibliographie. Mährische Landesbibliothek in Brünn 2001.

Kubíček, Jaromír, Šimeček, Zdeněk. Brünner Zeitungen und Zeitschriften von der ältesten Zeit bis zum Jahre 1975. Universitätsbibliothek, Archiv der Stadt Brünn – Museumsverband. Brünn 1976.

Kurschat, Friedrich. Grammatik der littauischen Sprache. Halle 1876.

Lüzer, Rüdiger. Wertwandel und Textstrukturen in Kommentaren der DDR-Presse zur Zeit der ‚Wende‘. In  Burkhardt, Arnim. Sprache im Umbruch. 1992, s.121-147.

Lexikon des romanistischen Linguistik. Tübingen 1990. 

Lindemann, Margot. Deutsche Presse bis 1815. Geschichte der deutschen Presse. Abhandlungen und Materialien zur Publizistik. Berlin 1969.

Link, Jürgen. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. München 1974.

Lotman, Jurij, Michajlovič. Kunst als Sprache. Leipzig 1981.

LĮger, Heinz-Helmut. Pressesprache. Tübingen 1995.

LĮger, Heinz-Helmut. Satzwertige Phraseologismen. Eine pragmalinguistische Untersuchung. Wien 1999.

Malá, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Brno 1996.

Mažvydas, Martynas.  Mosvid. Die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570. Heidelberg 1923.

Meyn, Hermann. Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1996.

Mikulová,  Anna. Die Expressivität der Sprache und ihre Kode als Ausdruck der nationalen Kultur. In  Codification et symboles des cultures nationales. Brno 2003, s. 19-29.

Mikulová, Anna. ExpressivitMät in Sachtexten. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2003, J.8, s. 95-115.

Neuner, Gerhard, Hunfeld, Hans. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. Kassel 1993.

Palm, Christine. Phraseologie. Eine Einführung. Tübingen 1995.

Paul, Hermann. Deutsche Grammatik.  6. Aufl. 1959.

Pfeifer, Wolfgang. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Berlin 1989.

Riesel, Elise. Stilistik der deutschen Sprache. Moskau 1963. Moskau 1965.

Roelcke, Thorsten. Fachsprachen. Berlin 1999.

Sandig, Barbara. Stilistik der deutschen Sprache. Berlin 1986.

Sandig, Barbara. Stilistische Funktionen verbaler Idiome am Beispiel  von

Zeitungsglossen und anderen Verwendungen. In Greciano, Gertrud (ed.).1989, s. 387 – 400.

Schippan, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1992.

Schneider, Wolf. Deutsch für Profis. Hamburg 1983.

Sowinski, Bernhard. Deutsche Stilistik. Frankfurt am Main 1972.

Stolt, Birgit.  Hier bin ich! – Wo bist du? Kronberg 1976.

Stang, Christian, Schweigaard.  Die Sprache des litauischen Katechismus von Mažvydas.  Oslo 1929.

Šimeček, Zdeněk. Zeitschriften und ihre Verbreitung in Mähren bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.  Sammelband zum 80. Geburtstag von Mirjam Bohatcová. Prag 1999, s. 333-346.

Urban, Dieter. Zur Gestaltung bildsprachlicher Kommunikation. München 1987.  

Wahrig, Gerhard. Deutsches Wörterbuch. München 2001.

Weisgerber, Leo. Grundzüge der inhaltsbezogenen Grammatik. Düsseldorf 1965.

Weischenberg,  Siegfried. Die Zukunft des Journalismus. Opladen 1994.

Werlich, Egon. Wörterbuch der Textinterpretation. Dortmund 1971.

Zifonun, Gisela, Hoffmann, Ludger; Strecker, Bruno. Grammatik der deutschen SpracheBerlin, New York 1997.

Novinové zdroje:

Der Spiegel. Nr. 7 / 9. 2. 2002.

Der Spiegel. Nr. 2 / 6. 1. 2003.

Der Spiegel. Nr. 3 / 13. 1. 2003.

Stern. Nr. 3 / 9. 1. 2003.

Internetové zdroje:

Biowaffen, Milzbrand. Die Krankheit und ihre Erreger. In Sueddeutsche.de. 17.10.2001.

Daňková, Dana. Antibiotika: Zdaleka ne všelék! In Žena.cz- Internetový magazín pro moderní ženu. 17.03.2004.

Drobinski, Matthias. Die Hoffnung, die zur Wirklichkeit wird. In Sueddeutsche.de. 23.12.2003.

Encke, Julie. Nur eine Krankheit der Anderen? In Sueddeutsche.de. 01.12.2003.

Gesundheitsreform. CDU verständigt sich auf Reform-Konzept. In Suedeutsche.de. 21.06.2003.

Jung, Matthias. Linguistische Diskursgeschichte. Begriff und Methode am Beispiel  der Diskussion um die Atomenergie. In http://www.lrzmuenchen.de/~Diskursanalyse/jung.html.

Mauthner, Fritz. Beiträge zu einer Kritik der Sprache II. Ffm, Berlin, Wien 1982. In mauthner - gesellschaft / verein der sprachkritiker / 30. 4. 2001.

Nemoci. In Žena.cz- Internetový magazín pro moderní ženu. 17.03.2004.

Rehbein, Jochen. Matrix-Konstruktion in Diskurs und Text. In http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Rehbein 1.html,

Simon, Violetta. Was ist nötig, was ist sinnvoll? In Suedeutsche.de. 24.01.2002.

Winkler, Helmuth. Metapher, Kontext, Diskurs, System. In http://www.uni-paderborn.de/~winkler/metapher.html.

Zvěřina, Jaroslav. Nekriminalizovat interupce. In Neviditelný pes. 29.7.2003.

Knižní zdroje:

Beyer, Horst und Annelies.  Sprichwörterlexikon. Sprichwörter und Ausdrücke aus deutschen Sammlungen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 2., unveränd. Aufl. Leipzig 1985.

Polenz, von Peter. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart.  Einführung, Grundbegriffe: 14. bis 16. Jahrhundert. 2., überarb. und erg. Aufl. Berlin, New York 2000.

Roelcke, Thorsten. Fachsprachen. Berlin 1999.

Urban, Dieter. Zur Gestaltung bildsprachlicher Kommunikation. München 1987.

Werlich, Egon. Wörterbuch der Textinterpretation. Dortmund 1971.

 

 

 
 


Stylistický web: Grant GA ČR „Kontrastivní studium věcných textů“ číslo 405/02/0349                     Kontakt: stylistika@phil.muni.cz