Domovská stránka

Domovská stránka

Stylistické studie

Bibliografie stylistiky


  STYLISTIKA
 
    Rozdíly pojetí oboru v lingvistikách
 
          - anglická stylistika
 
          - česká stylistika
 
          - francouzská stylistika
 
          - litevská stylistika
 
          - německá stylistika
 
          - slovenská stylistika
 
 
  OBECNÉ OTÁZKY
          STYLIZACE
 
 
 
 
 
  STUDIE O JAZYKU
          A STYLU TEXTŮ
 
 
 
  DALŠÍ PRÁCE
   SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM
 
 
   Vybrané diplomní práce
 
 
  BIBLIOGRAFIE
          PRACÍ
 
 
 
  VÝBĚROVÁ
          BIBLIOGRAFIE
          OBORU
 
 

 
BIBLIOGRAFIE STUDIÍ
VYTVOŘENÝCH V RÁMCI PROJEKTU
 
 

I. Studie a práce publikované v r. 2002

KRČMOVÁ, M. Nová média - nové styly? Stylistyka XI (Opole, Polsko) 2002, s. 349-360.

KRČMOVÁ, M. Učastije zvukovogo urovnja teksta v formirovaniji sovremennych oratorskich vystuplenijach. In  Neščimenko, G.P. aj. (eds.), Vstreči etničeskich kuľtur v zerkale jazyka v sopostaviteĺnom lingvokuľturnom aspekte. Nauka: Moskva 2002, s. 329-340.

MALÁ, J. Kontrastive stilistische Untersuchungen an Textsorten aus deutschen und tschechischen Zeitschriften. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik R 7, 2002, s. 105-118.

URBANOVÁ, L. a OAKLAND, A. Úvod do anglické stylistiky. Barrister a Principal, 2002, 148 s. Podíl doc. Urbanové je cca 75 s.

VLČKOVÁ, J. Social Values, Their Linguistic Coding and Changes Through Time. (Australian personal ads over the span of one hundred years 1890-1990ies). Brno Studies in English 8, 2002, s. 91-102.

ZEMAN, J. Die deutsche Wortstellung. Wien: Edition praesens, Verlag für Literatur- und Sprawissenschaft,2002, 411s. V korpusu jsou zahrnuty i doklady z textů věcných. Jde i o přípravu k navazující – již kontrastivní - práci o slovosledu v češtině a němčině.


II. Studie a práce publikované v r. 2003

KRČMOVÁ, M. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě : Řada jazykovědná D3, ročník 2003, s. 29-35.

KRČMOVÁ, M. in Současná česká stylistika, ČECHOVÁ, M. a kol. Praha: ISV 2003. Autorský podíl: Stylistické aspekty výstavby textu (73-96), Slohová charakteristika prostředků lexikálních (138-147), Pojmovost jako konstituující faktor projevu. Funční styl odborný (175-193), Působení na posluchače jako konstituující faktor projevu. Funkční styl rétorický (s. 245-261), Deklarování estetické funkce jako konstituující faktor projevu. Styl umělecké literatury (s. 255-288).

KŘÍSTEK, M. K možnostem srovnávání českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky. In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2003, s. 82-86.

KŘÍSTEK, M. Vybrané odlišnosti českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě : Řada jazykovědná : D3, ročník 2003, s. 36-47.

MALÁ, J. Einführung in die deutsche Stilistik. Skriptum. 2. rozšířené vydání. Nakladatelství MU. Brno 2003, 155 s.

MALÁ, J. Stilistische Funktionen der Phraseologismen in publizistischen Textsorten. In KORČÁKOVÁ, Jana, BEYER, Jürgen (eds.) Königgratzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus 2003, s. 307-312.

MALÁ, J. Textsorte „Reportage“ in deutschen und tschechischen Printmedien. Ein stilistischer Vergleich. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, R 8, 2003, s. 75-83.

MIKULOVÁ, A. Sachtexte in der Linguistik und in Daf. In KORČÁKOVÁ, Jana, BEYER, Jürgen (eds.) Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 338 - 346.

MIKULOVÁ, A.    Expressivität  in Sachtexten. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik R 8, 2003, s. 95-115.

URBANOVÁ, L. On Expressing Meaning in English Conversation. Semantic Indeterminacy. Brno: MU, Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 345, 2003.

VLČKOVÁ, J. Personal Advertisements in a Tabloid and a Broadsheet. Brno Studies in English S 9, 2003, s. 37-43.

ZEMAN, J.: Von der Wiege bis zur Bahre. Einige Bemerkungen zu temporalen Adverbialia . Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 8, 2003, s. 15-30. 


III. Studie a práce publikované v r. 2004

KRČMOVÁ, M. Příznakovost a její specifika v morfologii. In P. Karlík a J. Pleskalová (eds.). Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: MU 2004, s. 111-122.

KRČMOVÁ, M. Psaná podoba sociolektu. In S. Mislovičová (ed.). Jazyk v komunikácii. Mezinárodný sborník venovaný Jánu Bosákovi. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 2004, s. 54-62.    

KRČMOVÁ, M. Slangové výrazivo jako součást zábavných textů. In Bogočová, I. (ed.). Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc. a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. Ostrava: Filozofická fakulta OU 2004, č. 4., s. 213-220.

KŘÍSTEK, M. Deminutiva z hlediska současných českých prací o stylistice. In Karlík, P. a Pleskalová, J. (ed.) Život s morfémy : sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 123-128. 

KŘÍSTEK, M. Prezentace moderního pojetí rétoriky prostřednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...). In Bogočová, I. (ed.). Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc. a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. Ostrava : Filozofická fakulta OU  2004, s. 283-286.

MALÁ, J. Dialogische Textsorten in deutschen und tschechischen Printmedien: Beispiel „Interview“. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik R 9, 2004, s. 87-95

MIKULOVÁ, A. Metaphorik, Persuasion, Bewertung. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik R 9, 2004.

RAMBOUSEK, J. Between language play and language game [Mezi jazykovou hříčkou a jazykovou hrou]. In Drábek, P. a Chovanec, J. (eds.). Theory and Practice in English Studies. Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 165-171.

VLČKOVÁ, J.  Love Lines: Personal advertisements in Australia and Canada. In  Mira Bucholz (ed.). Postcolonial Subjects : Canadian And Australian Perspectives, Torun 2004, s. 209-217.

ZEMAN, J. Werkeln mit Wörtern. Einige Bemerkungen zu alliterierenden
Überschriften in der Zeitschrift DER SPIEGEL
. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik R 9, 2004, s. 69-86.


Studie přijaté do tisku:

KRČMOVÁ, M. Hantec jako fenomén dnešních dnů. Pro jubilejní sborník L. Klimešovi.

KRČMOVÁ, M. Proměny zvukové stavby češtiny (přijato do tisku v Polsku, Walbrzych)

KRČMOVÁ, M. Stratifikace současné češtiny (přijato do tisku v Polsku, Walbrzych)

KRČMOVÁ, M. Tvaroslovné inovace v češtině posledních let (přijato do tisku v Polsku, Walbrzych)

MALÁ, J. Stilistische Funktionen der Phraseologismen in publizistischen Texsorten. Přijato do tisku v Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik R10.

MILIČKOVÁ, L. La place de la stylistique dans la linguistique française contemporaine. Přijato do tisku v Études Romanes de Brno pro rok 2005.

URBANOVÁ, L. Is Stylistics a Controversial Branch of Language Study? Přijato do tisku v Brno Studies in English S10.

RAMBOUSEK, J. On English Signboards. Přijato do tisku v Brno Studies in English S10.

ŠEFERIS, V., KNABIKAITĖ, V. Z dějin litevské stylistiky. V recenzním řízení pro SaS.

VLČKOVÁ, J. Immigrants’Integration into the Mainstream Culture in Australia (As reflected in Personal Advertisements). Přijato do tisku pro Brno Studies in English S 10.

ZEMAN, J. Satzrahmen, Satzbaupläne und deutsche Wortstellung. Přijato do tisku pro Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik R 10.

ZEMAN, J, Zu sprachlichen Entwicklungstendenzen in den Brünner Regionalzeitungen.

ZEMAN, J. Zur Textsorte "Suchanzeige" im Brünner "Wochentlichen Intelligenz-Zettel" vom Jahre 1755 (přijato do tisku)


PŘÍSPĚVKY DO KONFERENČNÍCH SBORNÍKŮ

CHAMONIKOLASOVÁ, J. Comparing the structures of academic texts written in English and Czech. Proceedings from the Conference organized on the occasion of the 80th Anniversary of the opening of British and American Studies at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. Budmerice říjen 2004.

CHAMONIKOLASOVÁ, J. Věcný text v české a anglosaské kultuře. Předneseno na konferenci „Tvůrčí psaní – Klíčová kompetence na vysoké škole“, Masarykova univerzita v Brně, říjen 2004.

KRČMOVÁ, M. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice. Předneseno na konferenci Jazyk a komunikácia v súvislostiach – Katedra slovenského jazyka, FF Univerzity Komenského, Bratislava, červen 2004.

KRČMOVÁ, M. Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování. Předneseno na konferenci Jazyková kuľtúra na začiatku 21. storočia, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Bratislava, září 2004.

KRČMOVÁ, M. Slovenská inspirace české stylistiky. KRČMOVÁ, M. Stylistika, stylizace a spisovnost. Předneseno na konferenci Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy, Šlapanice, únor 2004.

KŘÍSTEK, M. Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice Předneseno na konferenci Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy, Šlapanice, únor 2004.

KŘÍSTEK, M. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia. Předneseno na konferenci „Tvůrčí psaní – Klíčová kompetence na vysoké škole“, Masarykova univerzita v Brně, říjen 2004.

KŘÍSTEK, M. Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu. Předneseno na konferenci Jazyk a komunikácia v súvislostiach –Katedra slovenského jazyka, FF Univerzity Komenského, Bratislava, červen 2004.

J. MALÁ: Frazeologizmy v masmédiích (na příkladu české a německé recenze). Referát na mezinárodní vědecké konferenci Současná jazyková komunikace v interdisziplinárních souvislostech na Fakultě humanitních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (SR) ve dnech 2.-4.9.2003.

MALÁ, J. Phraseologismen als sprachliche Bilder in der deutschen und tschechischen Publizistik. Ehrenkolloqium für Prof. Dr. Zdeněk Masařík, DrCs. Ostravice 2003.

J. MALÁ: Phraseologismen als Stilmittel. Referát na mezinárodní konferenci GESUS (Gesellschaft für Sprache und Sprachen), Szombathely/Maďarsko, 2004.

MIKULOVÁ, A. Sachtexte in der Lingvistik und in DaF. Příspěvek na konferenci - v tisku.

MIKULOVÁ, A, Ursprung der Sprache – ein in der Geschichte der Linguistik immer wieder zu lösendes Problem; příspěvek na konferenci Ehrenkolloqium für Prof. Dr. Zdeněk Masařík, DrCs. Ostravice 2003.

MIKULOVÁ, A. Diskurs- und Metaphernproblematik. - pro sborník konference GeSuS (Gesellschaft für Sprache und Sprachen), 12.05. – 14.05 2004, Szombathely, Maďarsko. 

MILIČKOVÁ, L. La stylistique non littéraire en tant que partie  intégrale des cours de français.  Konference Colloque international sur le français – langue pivot en Europe,  březen 2004.

RAMBOUSEK, J. TV news subtitles: yet another instance of “little texts” In: Proceedings from the conference organized on the occasion of the 80th anniversary of the opening of British and American studies at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Budmerice říjen 2004.


ROZPRACOVÁNO  (PRACOVNÍ NÁZVY)

CHAMONIKOLASOVÁ, J. a  STAŠKOVÁ, J. "Interference stylistických norem". English,American and Canadian Studies Conference , Brno, únor 2005

CHAMONIKOLASOVÁ, J. "The FSP structure of newspaper articles".

VLČKOVÁ, J. Unity In Diversity: Personal Advertisements Submitted by Immigrants to Australia. EASA Conference Proceedings, University of Aveiro, Portugal.

CHAMONIKOLASOVÁ, J a RAMBOUSEK J. Language of English-Czech translations in the light of a parallel corpus . Vyjde ve sborníku Translation and Corpora: The Translator in an Enlarged Europe (Multilingual Matters, nová řada Translating Europe) v r. 2005.

RAMBOUSEK, J. Několik poznámek k definici textu  - rozpracováno

VLČKOVÁ, J.  “Linguistic manifestations of social identity” - EACLALS – (European Association for Commonwealth Literature and Language Studies), Malta, březen 2005

VLČKOVÁ, J. "Australia and New Zealand-one Region, Different Identities. Personal advertisement as a product of cultural identity" - EASA (European Asociation for the Study on Australia), Debrecen,  září 2005

VLČKOVÁ, J. "Vliv kultury při formování textu" -  English, American and Canadian Studies Conference , Brno, únor 2005

 

 
 


Stylistický web: Grant GA ČR „Kontrastivní studium věcných textů“ číslo 405/02/0349                     Kontakt: stylistika@phil.muni.cz