Domovská stránka

Domovská stránka

Stylistické studie

Bibliografie stylistiky


  STYLISTIKA
 
    Rozdíly pojetí oboru v lingvistikách
 
          - anglická stylistika
 
          - česká stylistika
 
          - francouzská stylistika
 
          - litevská stylistika
 
          - německá stylistika
 
          - slovenská stylistika
 
 
  OBECNÉ OTÁZKY
          STYLIZACE
 
 
 
 
 
  STUDIE O JAZYKU
          A STYLU TEXTŮ
 
 
 
  DALŠÍ PRÁCE
   SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM
 
 
   Vybrané diplomní práce
 
 
  BIBLIOGRAFIE
          PRACÍ
 
 
 
  VÝBĚROVÁ
          BIBLIOGRAFIE
          OBORU
 
 

 
POJETÍ STYLISTIKY
 
Starší studie jsou k dispozici v uvedených sbornících, na webové stránky budou vloženy po aktualizaci obsahu. Bibliografické údaje k jednotlivým studiím naleznete v sekci Bibliografie stylistiky.
 
 
Francouzská stylistika
 
MILIČKOVÁ, L. La place de la stylistique dans la linguistique française contemporaine.

Z historického hlediska je za základ stylistiky považována rétorika, jejímž zakladatelem byl Aristoteles. Rétorika měla především „přesvědčovací“ úkol, tzn. že hlavním úkolem mluvčího (nebo řečníka) bylo přimět posluchače, aby si mysleli nebo dělali to, co původně neměli vůbec v úmyslu.
V 19. století se pod Humboldtovým a Steinthalovým vlivem stala stylistika součástí lingvistické antropologie. Koncem století se ve Francii vyvíjí dvěma směry: první usiloval o zdokonalení individuálního psaného stylu, druhý – komparativní – se zaměřoval na srovnání charakteru národního jazyka a s jazyky ostatními. Oba směry se nakonec spojily v díle Ch. Ballyho.
V 60. a 70. letech minulého století byla ve francouzské lingvistice stylistika zatlačena do pozadí a lingvisté jí věnovali jen okrajovou pozornost. Proto je dnes ve francouzské lingvistice jen málo pojmů, jejichž definice by narážely na takové potíže jako definice obsahu pojmů „stylistika“ a „styl“. Ten se ostatně v průběhu vývoje několikrát dosti podstatně měnil. Teprve v 80. letech se obnovuje zájem o stylistiku a lingvisté se snaží zodpovědět především dvě otázky zásadního významu: „Co je vlastně stylistika?“ a „Jaký je hlavní cíl stylistiky?“
Pod pojmem „stylistika“ se dnes ve Francii chápe jednak aplikace jazykových znalostí a postupů na ústní nebo písemnou produkci, kterou souhrnně nazýváme „texty“, i když se jedná o produkci ústní. Lze říci, že tento směr stylistiky – lingvistická stylistika (stylistique linguistique neboli stylistique de langue) – klade důraz na dichotomii kolektivní norma / individuální odchylky a tím přibližuje stylistiku spíše sociolingvistice (tento vědní obor se však více zajímá o zkoumání jednotlivých rovin jazyka a jejich odlišností typu geografického, sociálního, atd.). Dnes stále těsněji spolupracuje s textovou lingvistikou.
V centru pozornosti druhého směru stylistiky – literární stylistiky (stylistique littéraire) – stojí texty, které teorie literatury nazývá „žánry“, a specifika uměleckého výrazu jednotlivých autorů. Ten je dán výběrem jazykových jednotek, bohatstvím slovní zásoby, délkou vět, strukturou souvětí a dalšími, vesměs jazykovými charakteristickými znaky. Stylistika se tak stává místem, kde se literatura dostává do velmi úzkého kontaktu s lingvistikou; je to dáno tím, že pro literaturu je jazyk přirozeným prostředkem a nástrojem.

Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

MILIČKOVÁ, L. La stylistique non littéraire en tant que partie  intégrale des cours de français.

 
 


Stylistický web: Grant GA ČR „Kontrastivní studium věcných textů“ číslo 405/02/0349                     Kontakt: stylistika@phil.muni.cz