Oleg Sus

Otec Olega Suse, potomek kubáňských kozáků, byl ruský emigrant žijící v ČSR od roku 1921 (po nedokončených studiích na brněnské technice pracoval jako montér), matka byla české národnosti. Sus (1924–1982) absolvoval reálné gymnázium v Brně-Husovicích (1936–1944). Na brněnské FF MU studoval filozofii, estetiku a literární vědu (1945–1949, PhDr. 1950 prací Film v kapitalistické společnosti a některé otázky filmové teorie). Od roku 1950 zde vedl semináře i přednášel, o rok později se stal interním aspirantem a v roce 1954 odborným asistentem Estetického semináře a zároveň jeho vedoucím. V roce 1960 získal titul CSc. (prací Příspěvky ke genezi teorie významu v české strukturalistické estetice) a začal působit na katedře české a slovenské literatury a jazyka. Roku 1964 se habilitoval prací Systém a integrace. Kapitoly z moderní estetiky. V letech 1957–1970 byl externím redaktorem brněnského měsíčníku Host do domu, v šedesátých letech určoval kritickou linii a celkové zaměření tohoto časopisu a prosadil se jako jedna z nejvýraznějších osobností české literární kritiky. Od roku 1958 byl rovněž externím redaktorem měsíčníku Věda a život (1969 i jeho šéfredaktorem) a v letech 1968–1969 šéfredaktorem obou ročníků brněnského časopisu Index. V roce 1971 byl nucen odejít z fakulty, zůstal bez zaměstnání a byl odkázán na výdělek manželky a příležitostné honoráře za práce vykonávané smluvně na jména jiných. (Rozmetána byla rovněž sazba jeho knih Geneze sémantiky hudby a básnictví v moderní české estetice, Estetické problémy pod napětím a Bez bohů geneze?.) Až do konce života mohl přispívat jen do zahraničních časopisů a potlačovány byly i jakékoli zmínky o jeho pracích.

Zdroj: Slovník české literatury po roce 1945; heslo Oleg Sus

 

Bibliografie byla sestavována podle:

Soupis bibliografie poskytnutý Seminářem estetiky (vytvořeno Mgr. Petrem Jančíkem).

Bibliografie

Monografie

Metamorfózy smíchu a vzteku. Brno: Krajské nakladatelství, 1963.

Metamorfózy smíchu a vzteku. Vyd. 2. Brno: Blok, 1965.

Geneze sémantiky hudby a básnictví v moderní české estetice. (Dvě studie o Otakaru Zichovi). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1992.

Estetické problémy pod napětím – meziválečná avantgarda, surrealismus, levice. Vyd. 1. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová, 1992.

Bez bohů geneze?. Brno: Nakladatelství HOST, 1996.

Kapitoly

Nad knihou Ernsta Fischera. In: O nezbytnosti umění, Ernst Fischer (Von der Notwendigkeit der Kunst, 1959), 1962, s. 190-205.

Od moudrosti k ironickému humoru. (O položení básnické tvorby Jana Skácela) . In: Cesty k dnešku, 1964, s. 167-194.

"Dějiny estetiky" na české půdě: problémy estetiky. In: Dějiny estetiky, Katharine Everett Gilbertová – Helmut Kuhn (A History of Esthetics, Bloomington 1954), 1965, s. 459-474.

Nad torzem. In: Dopisy Simonettě Buonaccini, F. X. Šalda. Liberec, 1967, s. 5-10.

O šašcích a šaškovství. In: Recese je hygiena ducha, 1967, s. 1-4.

Založení Šaldova symbolismu ve vztahu k německým duchovědným teoriím. (Z prehistorie strukturalismu). In: F. X. Šalda 1867 – 1937 – 1967, 1968, s. 37-66.

Studie

Španělsko 1956 – vzpoura inteligence. Host do domu. 1956, roč. 3, č. 10, s. 461-463.

Kritika není sofistika. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 5, s. 237-239.

O literárních směrech. Nový rozbor starých pojmů. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 12, s. 565-568.

Otakar Hostinský, zkušenost a forma. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 6, s. 272-274.

Realismus. Nový rozbor starého pojmu. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 11, s. 524-526.

Výlet k zapomenutým břehům. O zdánlivě neaktuální literatuře faktu. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 3, s. 125-129.

Atomes. Věda a život. 1958, č. 2, s. 118-119.

Avantgarda ano! Ale jaká? . Host do domu. 1958, roč. 5, č. 1, s. 26-29.

Dějiny českého divadla. Věda a život. 1958, č. 7, s. 440.

Hloupost v hudbě. Věda a život. 1958, č. 11, s. 693.

Kontextualistická estetika. Věda a život. 1958, č. 4, s. 217-218.

Kultura i Społeczeństvo. Věda a život. 1958, č. 1, s. 53.

Kuriozity z estetiky. Věda a život. 1958, č. 3, s. 180-181.

Malé skupiny v sociologii. Věda a život. 1958, č. 9, s. 553-554.

Neviditelná a alogická reklama. Věda a život. 1958, č. 8, s. 498.

O bezpředmětné komice slov. Květen. 1958, č. 14, s. 802-806.

O interpretaci Hegelovy estetiky (Několik problémů z dějin estetiky). Filosofický časopis. 1958, č. 6, s. 795-846.

O umění zkrášlovat se. Věda a život. 1958, č. 10, s. 629-630.

Pravda logická a "pravda" umělecká. (Pravdivost vypovídacích vět v literárním díle jako problém sémantický) . SPFFBU. 1958, č. G2, s. 71-87.

Psychologie jednotvárnosti. Věda a život. 1958, č. 7, s. 435-436.

Referent v semiotice. Věda a život. 1958, č. 8, s. 490.

Sadistický smích. Věda a život. 1958, č. 9, s. 565.

Science et Vie. Věda a život. 1958, č. 1, s. 54-55.

Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta. (K počátkům sémantiky umění v moderní české estetice) . SPFFBU. 1958, č. G2, s. 99-116.

Svoboda a vázanost. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 9, s. 411-414.

Umschau. Věda a život. 1958, č. 3, s. 181.

Zpět do XIX. století. Květen. 1958, č. 11, s. 626-628.

Durdíkovo pojetí "estetické pravdivosti". (Z dějin poeticko-sémantických problémů v českém formalismu) . SPFFBU. 1959, č. D6, s. 68-79.

O evoluci satirika J. R. Picka . Květen. 1959, č. 4, s. 186-191.

Rozvoj sovětské estetiky. Host do domu. 1959, č. 1, s. 32-34.

Slovo o detektivkách. Host do domu. 1959, č. 8, s. 370-374.

Traktát o poetice nadávek. Květen. 1959, č. 6, s. 272-277.

Tři sta let obrázkové knihy. Věda a život. 1959, č. 3, s. 190-191.

Umění pozorovat. Věda a život. 1959, č. 1, s. 62-63.

Bezpředmětné sochařství a jeden jeho extrém. Věda a život. 1960, č. 8, s. 496-497.

Bububulám. Host do domu. 1960, č. 7, s. 331.

Bytový textil. Věda a život. 1960, č. 10, s. 628.

Hollywood aneb boj o život. Věda a život. 1960, č. 9, s. 569-570.

Chvála intelektu. Plamen. 1960, č. 4, s. 24-26.

K hodnocení strukturalistické sémantiky umění. SPFFBU. 1960, č. F4, s. 75-85.

Lyrické vytí revanšistů. Host do domu. 1960, č. 3, s. 102-105.

Myšlenky o hrdinství. Host do domu. 1960, č. 8, s. 354-357.

Nové řešení elektrického osvětlovadla. Věda a život. 1960, č. 5, s. 315-316.

Nový kovový nábytek "Spazio". Věda a život. 1960, č. 7, s. 445-446.

O jednom nedořešeném problému dějin české estetiky. Filosofický časopis. 1960, č. 2, s. 244-250.

Pokus o reformu existencialismu. (Poznámky k nové přeměně Sartrovy teorie) . Slovenský filozofický časopis. 1960, č. 3, s. 296-313.

Sémantické problémy umění u Josefa Durdíka. (Z dějin české estetiky: formalismus a sémantika) . Filosofický časopis. 1960, č. 5, s. 776-809.

Sémantika umění v českém strukturalismu a problémy jejího hodnocení. Slovenský filozofický časopis. 1960, č. 4, s. 416-430.

Šlágry, písně a rytmy. Host do domu. 1960, č. 7, s. 292-299.

Věda a …hra. Věda a život. 1960, č. 4, s. 240-241.

Zárodky sémantiky básnického jazyka v Durdíkově poetice. SPFFBU. 1960, č. D7, s. 5-14.

"Minulost neustále hltaná přítomností". Chvála historismu neboli druhý příklad ze sovětské estetiky. Host do domu. 1961, č. 5, s. 225-228.

Diskusní střelba na estetické frontě. Host do domu. 1961, č. 4, s. 177.

O funkcích umění. SPFFBU. 1961, č. F5, s. 103-111.

Sovietska estetika v pohybe. Slovenské pohľady. 1961, č. 10, s. 51-57.

Vyléčit akademiky a poučit praktiky. Chvála systému aneb první příklad ze sovětské estetiky . Host do domu. 1961, č. 4, s. 174-176.

Česká satira stará a hlavne nová. Slovenské pohľady. 1962, č. 12, s. 52-59.

Invaze "Bubáků" neboli nová vlna české satiry. Host do domu. 1962, č. 1, s. 35-36.

Ironie moudrého Jana Skácela. (O jedné poloze básnického humoru) . Plamen. 1962, č. 8, s. 95-101.

Kladné a záporné ve fotografii. Věda a život. 1962, č. 7, s. 435-444.

Kurt Konrad a moderní česká estetika. In: Václavkova Olomouc, 1962, s. 85.

Rozvoj sovětské estetiky. SPFFBU. 1962, č. F6, s. 85-102.

Soudit poezii. Host do domu. 1962, č. 4, s. 165-167.

Syntéza, syntéza, syntéza.... Plamen. 1962, č. 12, s. 111-115.

Veliké "flegma", či objektivizace? (Na okraj teorie satiry). SPFFBU. 1962, č. D9, s. 29-34.

Zu einigen Problemen der Psychologie des literarischen und künstlerischen Schaffens. Zagadnienia rodzajów literackich. 1962, č. 2, s. 21-41.

Královská lučavka dějin. Host do domu. 1963, č. 4, s. 153-156.

Kreslený humor včera a dnes. Slovenské pohľady. 1963, č. 4, s. 90-96. (spoluautor: Miloš Macourek; přeložil P. V.)

Metodologické problémy psychologie umělecké a literární tvorby. (Psychologická textologie a "psychopoetika") . SPFFBU. 1963, č. D10, s. 15-34.

O nezbytnosti estetického systému. (Česká estetika mezi tradicí a perspektivou) . Česká literatura. 1963, č. 1, s. 42-59.

O syntetickou koncepci dějin české marxistické estetiky. (Úvaha) . Česká literatura. 1963, č. 3, s. 205-223.

O Václavkově dualismu čistého umění a účelné tvorby. (K jeho pojetí a vzniku). In: Bedřich Václavek, 1963, s. 75-108.

Satirická objektivizácia a absurdnosť. Mladá tvorba. 1963, č. 12, s. 4-7.

Teorie absurdna, absurdní komika a Sławomir Mroźek. Divadlo. 1963, č. 10, s. 1-9.

Zvířátka ve fotografii. Věda a život. 1963, č. 5, s. 303-311.

Anfänge der semantischen Analyse in der tschechischen Poetik. (Josef Durdík und seine Theorie der dichterischen Sprache) . Zagadnienia Rodzajów Literackich. 1964, č. 1, s. 42-56.

Český poetismus 1924. Památce Karla Teiga. Divadlo. 1964, č. 8, s. 28-35.

Dějiny si dělají blázny, blázni dělají dějiny. Divadlo. 1964, č. 10, s. 56-61.

Dílo českého universitního estetika. Slovenská literatúra. 1964, č. 5, s. 515-519.

Estetické antinomie české levé avantgardy (Čisté umění a účelná tvorba, poetismus a konstruktivismus) . Česká literatura. 1964, č. 4, s. 269-292.

K počátkům sémantiky umění v české estetice. (Zichova teorie významové představy a sémantická typologie) . SPFFBU. 1964, č. F8, s. 279-290.

K předpokladům vzniku české strukturalistické sémantiky a semiologie. (Linie "duchovědná"). Estetika. 1964, č. 2, s. 152-169.

Neznámá Václavkova kritika Devětsilu. Estetika. 1964, č. 4, s. 342-346.

O KRHU neboli kresleném humoru. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 52, s. 3. (spoluautor: Miloš Macourek)

Obezretie za poetizmom. Slovenské pohľady. 1964, č. 7, s. 46-50.

První manifest poetismu Karla Teiga. Slovenská literatúra. 1964, č. 4, s. 367-382.

Šašci v širém světě. Od českých pygmejů k životní filosofii komiky. Host do domu. 1964, č. 7, s. 18-23.

Tradice české moderní estetiky bez tradicionalismu. Estetická výchova 1963. 1964, č. 9, s. 113-114.

Tradice české moderní estetiky bez tradicionalismu (dokončení). Estetická výchova 1963. 1964, č. 10, s. 129.

Od permutací k umělé poezii. Host do domu. 1965, č. 6, s. 64-68.

Z dokumentů Brněnského Devětsilu. Česká literatura. 1965, č. 1, s. 85-90.

Buřňák stočený do láhve?. Host do domu. 1966, č. 11, s. 20-28.

Člověk trvající a člověk náhodný v surrealistické estetice. Orientace. 1966, č. 3, s. 28-36.

Čo s mravnosťou v literárnych dielach. (Mravnosť nemravnosti) . Mladá tvorba. 1966, č. 10, s. 24-27.

Dvě studie o avantgardním antropologismu. Poetistický modus vivendi neboli člověkotvorba (Památce Karla Teiga a prvního manifestu poetismu). Cesty k dnešku. 1966, s. 85-109.

Geneze sémantiky umění v české tvarové estetice (Otakar Zich a teorie významové představy). O literárnej avantgarde. 1966, s. 196-224.

Ke vzniku sémantické typologie v estetice Otakara Zicha (Z prehistorie českého strukturalismu) . Česká literatura. 1966, č. 43621, s. 393-415.

Nová koncepce psychologie literárního tvoření a "psychopoetika". Slovenská literatúra. 1966, č. 1, s. 32-53.

Obnažení metody. Host do domu. 1966, č. 3, s. 28-30.

Pamflet na krimiprózu. Student. 1966, č. 31-34, s. 3-4.

Poločas rozpadu. Host do domu. 1966, č. 12, s. 64-67.

Problémy plebejského nadreálna. (Hrabal obnažený a aplikovaný) . Mladá tvorba. 1966, č. 6, s. 56-58.

Příspěvek ke strukturní teorii estetické normy. K 75. narozeninám akademika Jana Mukařovského a k 30. výročí stěžejního díla české estetiky XX. století: "Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty" (1936). Estetika. 1966, č. 4, s. 300-318.

Služby pro lidské já. Orientace. 1966, č. 5, s. 93-94.

Staronová koncepce. Orientace. 1966, č. 6, s. 79-80.

Surrealismus a společnost. Estetika. 1966, č. 1, s. 3-10.

Teorie šašků. Host do domu. 1966, č. 1, s. 48-50.

Totožnost člověka uprostřed víru (Antropologická konstanta v surrealismu) . Cesty k dnešku. 1966, s. 110-125.

Úvodní poznámka. Cesty k dnešku. 1966, s. 6-7.

Ženská próza bez ženskosti. Mladá tvorba. 1966, č. 5, s. 18-19.

Analýza antisemitizmu. Kultúrny život. 1967, č. 24, s. 4-5.

Architekt struktur. Věda a život. 1967, č. 7, s. 433-434.

Černý svět v americké fotografii. Věda a život. 1967, č. 8, s. 503-508.

České pseudosvěty Pseudokomunikace neboli teorie rozhodování u Václava Havla. Host do domu. 1967, č. 7, s. 22-27.

Český strukturalismus z hlediska ideologického "demaskování". Česká literatura. 1967, č. 5, s. 444-452.

Dvojí tvář obrazového reportu. Věda a život. 1967, č. 10, s. 632-636.

Estetika "s" marxismem a "bez" marxismu. Estetika. 1967, č. 4, s. 368-370.

Humor kreslený a písaný. Kultúrny život. 1967, č. 48, s. 4-5.

J. R. Pick westernový. Kultúrny život. 1967, č. 45, s. 4-5.

Kamenný svet. Kultúrny život. 1967, č. 3, s. 4-5.

Krimi familiární. Dialog. 1967, č. 10, s. 42-43.

Mechanizovaná umění neboli "mec-art". Věda a život. 1967, č. 3, s. 189-190.

Mistři – amatéři ve fotografii. Věda a život. 1967, č. 4, s. 252-256.

Některé principy strojové poetiky. Host do domu. 1967, č. 9, s. 42-45. (spoluautor: Karel Pala)

Nepokretni čovek usred vrtloga. Antropološka konstanta i kategorije slučaja u nadrealizmu. Izraz. 1967, č. 4-5, s. 387-411.

Nevážně o vážných otázkách průmyslové civilizace. Věda a život. 1967, č. 5, s. 307-308.

Nevyčerpatel’ný prameň. Kultúrny život. 1967, č. 40, s. 4-5.

O etike štruktúrnej kritiky. Mladá tvorba. 1967, č. 7, s. 28-29.

O nezbytnosti a funkčnosti umění jako sociálního faktu. Estetika. 1967, č. 3, s. 231-240.

O strukturním rozboru estetické normy a o dynamice jejího vzniku i aplikace. Česká literatura. 1967, č. 3, s. 220-231.

O štruktúre estetickej normy. Mladá tvorba. 1967, č. 1, s. 24-26.

Oštri i pohabani reci tužaljke. Izraz. 1967, č. 4-5, s. 460-461.

Predistorija češskogo strukturalizma i russkaja formalnaja škola. Istoki poetiki Otakara Zicha i russkij kontekst. Československá rusistika. 1967, č. 12, s. 229-235.

Prehistorie Šaldovy symbolické estetiky a její kontext. Estetika. 1967, č. 4, s. 321-334.

Problémy "pravdivosti" a "lživosti" literárneho diela. Mladá tvorba. 1967, č. 4, s. 26-31.

Program syntézy.... Host do domu. 1967, č. 3, s. 66-67.

Umelkyňa v aplikovaní. Kultúrny život. 1967, č. 29, s. 4-5.

Umění, katastrofa, tvorba a destrukce. Věda a život. 1967, č. 1, s. 46-55.

Úvaha nad Fischerovou estetikou "nezbytného umění". In: O nezbytnosti umění, Ernst Fischer (Von der Notwendigkeit der Kunst, 1959 / The Neccessity of Art, 1964), 1967, s. 235-267.

Antropologická konstanta a kategorie náhodnosti v surrealistické estetice. In: Problémy literárnej avantgardy, 1968, s. 37-48.

Critica ante portas. Divadlo. 1968, č. 10, s. 6-8.

Český formalismus a český prestrukturalismus (Pokus o typologii). Orientace. 1968, č. 5, s. 21-27.

Debut české duchovědné estetiky: F. X. Šalda, T. G. Masaryk a německé myšlení. SPFFBU. 1968, č. B15, s. 65-78.

Mimo vědu na pokračování. ("Causa" Frendlovský) . Student. 1968, č. 46, s. 7.

Na krám experiment vystrkovati. Dialog. 1968, č. 4, s. 40-41.

O struktuře (K pojmosloví českého strukturalismu v díle Jana Mukařovského) . Česká literatura. 1968, č. 6, s. 657-666.

Pop-struct. Dialog. 1968, č. 7, s. 41-42.

Poznámka k dějinám moderní české estetiky. Estetika. 1968, č. 3, s. 238-239.

Struktura v klasickém strukturalismu a její nová interpretace. Universitas. 1968, č. 4, s. 13-21.

Surrealismus není žádná výjimka. Host do domu. 1968, č. 1, s. 75-76.

Tipologija apsurdnosti i neki njeni slavenski vidovi. Izraz. 1968, s. 147-159.

Typologie tzv. slovanského formalismu a problémy přechodu od formálních škol ke strukturalismu. In: Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů, 1968, s. 293-300.

Umění nečíst v strukturalistických textech. Host do domu. 1968, č. 3, s. 74-75.

Na okraj Václavkovy "Poesie v rozpacích". Estetika. 1969, č. 1, s. 59-60.

Poetry and Music in the Psychological Semantics of Otakar Zich. (From the History of the Czech Formal Method and Pre-Structuralism) . SPFFBU. 1969, č. H4, s. 77-96.

Porevolucionarno vrijeme. (Bez bogova geneze) . Izraz. 1969, č. 7, s. 130-138.

Porevoluční doba: bez bohů geneze. Index. 1969, č. 2, s. 42-43.

Úpadek i rehabilitace "řešení" a tzv. normální věda. Věda a život. 1969, č. 9, s. 132-133.

Autoři – čtenáři – diváci. Směsi, ambice a svědectví. Host do domu. 1970, č. 1, s. 37-39.

Bod a pole. Host do domu. 1970, č. 3, s. 33-37.

In margine tzv. autentickosti. Mladá tvorba. 1970, č. 4, s. 27-28.

Kritický preliminář I. Autentické i neautentické: čištění pojmů. Orientace. 1970, č. 5, s. 61-65.

O jednej z výrazových hodnot literárneho diela (Tzv. názornosť a funkcia umeleckého textu) . Slovenské pohľady. 1970, č. 12, s. 90-99.

Podvojné "jak" umění.... Orientace. 1970, č. 4, s. 95.

Projekty človeka, človek projektovaný. Mladá tvorba. 1970, č. 8, s. 16-21.

Proměny kontextu a významotvorného principu v próze Věry Linhartové (Pokus o typologickou analýzu) . Česká literatura. 1970, č. 1, s. 60-80.

Teorie slova jakožto energetického pole v díle Věry Linhartové. Estetika. 1970, č. 1, s. 27-48. (spoluautor: Brnoislav Pražan)

Jan Mukařovský a dnešná slovenská estetika. Slovenské pohľady. 1971, č. 12, s. 102-107.

Les traditions de l’esthétique tcheque moderne et du structuralisme de Jan Mukařovský. Du "formisme" au structuralisme. Revue d’Esthétique. 1971, č. 1, s. 29-38.

O novej teórii estetickej normy a jej fungovaniu. Romboid. 1971, č. 3, s. 41-48.

Otevírání struktur. Slovenská literatúra. 1971, roč. 18, č. 6, s. 625-632.

Tipologija apsurdnosti i neki njeni slavenski vidovi: Koordinirani češki apsurditet na sceni. Izraz. 1971,

Umjetnost živjeti u češkom poetismu: Utemeljenje avangardnog antropologizma i felicitologija. Izraz. 1971,

Die Genese der semantischen Kunstauffassung in der modernen tschechischen Ästhetik. Die Welt der Slaven. 1972, roč. 17, č. 1, s. 201-224.

Die Wege der tschechischen wissenschaftlichen Ästhetik (Jan Mukařovský). Die Welt der Slaven. 1972, roč. 17, č. 1, s. 155-174.

Le formalisme et le préstructuralisme tcheques. (Essai de typologie) . Change. 1972, č. 10, s. 190-198.

On the Genetic Preconditions of Czech Structuralist Semiology and Semantics. (An Essay on Czech and German Thought) . Poetics. 1972, č. 4, s. 28-54.

On the Origin of the Czech Semantics of Art: The Theory of Music and Poetry in the Psychological Semantics of Otakar Zich. Semiotica. 1973, č. 2, s. 117-139.

Dramat przeciw powiesci. Nowe pojecie tworczosci w transformowanym sartryzmie. Zagadnienia rodzajów literackich. 1974, č. 1, s. 39-47.

A Contribution to the Prehistory of Relations between Formalism and Semantics. (The Czech Semantics in statu nascendi: A Historical Retrospect). Working Papers and Pre-publications. 1975, č. 42-A,

On Some Structural-Semantic Problems in Mukařovský’s Theory of Aesthetic Norm. Zagadnienia rodzajów literackich. 1976, roč. 19, č. 1, s. 35-52.

Die Kunst als strukturelles und nicht-strukturelles Phänomen. (Paradoxa des Strukturalismus und des Meta-Strukturalismus) . In: Proceedings of the VIIth International Congress of Aesthetics (Bucarest 28. 8. – 2. 9. 1972), 1977, s. 237-240.

Ein Strukturmodel des Fungierens und der Applikation der ästhetischen Norm. Axiologie und Semiologie. Die Welt der Slaven. 1977, roč. 22, č. 1, s. 135-172.

Průkopník české strukturně sémantické divadelní vědy (Psychosémantika a divadelní umění) . Zich, Otakar. Estetika dramatického umění. 1977, č. 14, s. 1-25.

Zwischen "Formismus" und Strukturalismus. Zur Kritik am sog. slavischen Formalismus und zu den Problemen des Übergangs von der "Prager ästhetischen Schule" zur strukturalen Literatur- und Kunsttheorie. Die Welt der Slaven. 1977, roč. 22, č. 2, s. 401-431.

On the Applicability of Semiotics to the Aesthetics of Literature. A Semiotic Lanscape. In: Proceedings of the First Congress of the International Assocation for Semiotic Studies (Miláno 1974), 1979,

The Beginnings of Czech Symbolist Aesthetics and Poetics. (F. X. Šalda and European Fin de Siecle) . Russian Literature. 1979, č. 4, s. 349-390.

Die ersten Ansätze zu einer Kunstsemiotik im alten tschechischen Formalismus bei Josef Durdík. (Eine Kapitel aus der Geschichte der tschechischen Ästhetik). Wiener slawistischer Almanach. 1980, č. 5, s. 71-115.

Kreativität und Non-kreativität. (Zur inneren Antinomie und zur historischen Relativität einer Strukturkategorie). In: Sborník referátů z IX. mezinárodního estetického kongresu (Dubrovnik 1980), 1980,

Zum Gedächtnis an Mirko Novák. Lier en Boog, International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture. 1980, č. 1, s. 52-54.

Fragezeichen zum Problem der literarischen Entwicklung. Wiener slawistischer Almanach. 1981, č. 8, s. 133-157.

Individuum – Struktur – antropologische Konstante. (Randbemerkungen zur Beziehung zwischen dem Strukturalismus und der ästhetisch-semiotischen Antropologie) . Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. Semiotics and Dialectics (Ideology and the Text). 1981, č. 5, s. 243-281.

From the Prehistory of Czech Structuralism: F. X. Šalda, T. G. Masaryk, and the Genesis of Symbolist Aesthetics and Poetics in Bohemia. In: The Structure of the Literary Process (Studies dedicated to the Memory of Felix Vodička), 8, 1982, s. 547-580.

Poetry and Music in the Psychological Semantics of Otakar Zich. Književna kritika. 1983, č. 1,

Co vzniká a co trvá, co se vyvíjí. (Struktura a tvary pohybu) . In: Památce Olega Suse, 1988, s. 10-25.

Recenze

Dílo mistrovské – i s chybami. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 4, s. 182.

Epik moře a lidského činu. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 10, s. 465.

Mužná poesie. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 10, s. 466-467.

Návrat básníka. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 2, s. 89-90.

Nová transformace Sartrova existencialismu. SPFFBU. 1957, č. G1, s. 149-154.

Nový typ regionalistické literatury. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 8, s. 373.

O Václavu Řezáčovi. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 10, s. 470.

Poznámky o některých postavách a směrech moderní buržoazní estetiky. Filosofický časopis. 1957, č. 6, s. 920-941.

Sociologie a román. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 7, s. 325-326.

Zeitschrift für philosophische Forschung. SPFFBU. 1957, č. G1, s. 165-186.

A History of Esthetics. SPFFBU. 1958, č. G2, s. 117-118.

Citová reportáž. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 5, s. 236.

Čas umírat, čas žít. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 3, s. 134.

Česká próza francouzskýma očima. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 9, s. 427-428.

Georg Niebling, Kunstbetrachtung und Kunstentwicklung : kunstsoziologische Grundbegriffe. SPFFBU. 1958, č. G2, s. 106-107.

Nově o sujetu. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 6, s. 268.

Przegląd socjologiczny: rócznik Polskiego instytutu socjologicznego. SPFFBU. 1958, č. G2, s. 129-130.

Satirická groteska o romantickém taškáři. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 11, s. 521.

Tartuffe a ďábel. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 1, s. 38.

"Je třeba nazývat věci jejich jmény". Host do domu. 1959, č. 8, s. 367-368.

"Smysl pro humor" vyložený more theoretico. Plamen. 1959, č. 3, s. 446.

Analýza tvaru. Květen. 1959, č. 1, s. 3.

Estetické nazírání staré ruské společnosti. Věda a život. 1959, č. 7, s. 448.

Estetika "nemožných možností". Host do domu. 1959, č. 1, s. 28-29.

Estetika a současnost. Věda a život. 1959, č. 12, s. 777-778.

Gramsci a – detektivky. Host do domu. 1959, č. 6, s. 270-271.

Jak léčit kritiky. Host do domu. 1959, č. 5, s. 221-222.

Kafka – zmatení jazyků. Host do domu. 1959, č. 3, s. 139.

Klasický žurnalista Egon Ervín Kisch. Věda a život. 1959, č. 2, s. 121-122.

Malá moderní encyklopedie. Věda a život. 1959, č. 12, s. 768-769.

Marginálie o satiře (Libo satirické minutky?). Host do domu. 1959, č. 12, s. 572-573.

Max Planck a víra v "Boha". Věda a život. 1959, č. 5-6, s. 383-384.

Mýtus a socialistická literatura. Host do domu. 1959, č. 2, s. 78-79.

Nezval, Platon a Čapek v edici Otázky a názory. SPFFBU. 1959, č. D6, s. 97-102.

Nůž na hrdle. Host do domu. 1959, č. 9, s. 429-430.

O komičnu. Host do domu. 1959, č. 4, s. 165-166.

O krásnu, které je a přesto se těžko definuje. Host do domu. 1959, č. 10, s. 464-465.

O poslední Pickově knížce. Host do domu. 1959, č. 4, s. 169-170.

Otázky a názory, ročník 1958. Věda a život. 1959, č. 7, s. 443-444.

Rozhýbe Tarzan povídku. Host do domu. 1959, č. 2, s. 86.

Stepní hřebec. Host do domu. 1959, č. 9, s. 422.

Trochu skeptická poznámka o "temném koutě umění". Host do domu. 1959, č. 7, s. 330-331.

Trochu teorie o tzv. konfliktu v umění. Host do domu. 1959, č. 7, s. 332-333.

Umění jako moderní terapeutický prostředek. Věda a život. 1959, č. 10, s. 652-653.

Z doby Nerudovy. Věda a život. 1959, č. 9, s. 579.

Ze současné estetiky. Filosofický časopis. 1959, č. 2, s. 285-292.

Ze současné estetiky. Filosofický časopis. 1959, č. 5, s. 777-781.

Ars poetica před dějiny postavená. Host do domu. 1960, č. 12, s. 567.

Augustin Smetana, Sebrané spisy I. Věda a život. 1960, č. 8, s. 498-499.

Brno – vůně jednoho města. Věda a život. 1960, č. 2, s. 118.

Dvacáté století. Věda a život. 1960, č. 3, s. 182.

Estetická terminologie ve středověku. Věda a život. 1960, č. 9, s. 568.

Estetická výchova. Věda a život. 1960, č. 11, s. 691.

Etika a dnešek. Host do domu. 1960, č. 8, s. 377.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologie ducha. Věda a život. 1960, č. 6, s. 372-373.

Chvála kritika. Host do domu. 1960, č. 2, s. 68-70.

Jak dělat vědu o městě. Host do domu. 1960, č. 7, s. 332-333.

K jednomu problému satiry. Věda a život. 1960, č. 2, s. 126.

Konflikty vesnických duší. Host do domu. 1960, č. 10, s. 471.

Kriticky o Hálkovi jako kritikovi. Host do domu. 1960, č. 1, s. 43-44.

Kulturně politický kalendář 1960. Věda a život. 1960, č. 4, s. 247-248.

Letošní trienále. Věda a život. 1960, č. 11, s. 702.

Napodobit, napálit a vypálit. Host do domu. 1960, č. 11, s. 517-518.

O dobrých věcech člověka. Host do domu. 1960, č. 10, s. 470.

Poézia vecí trvajúcich a premenlivých. Slovenské pohľady. 1960, č. 12, s. 1536-1537.

Povahopis špiček wehrmachtu. Host do domu. 1960, č. 9, s. 429.

Problém krásna. SPFFBU. 1960, č. F4, s. 102-106.

Satirikova knížka pro děti. Plamen. 1960, č. 7, s. 168.

Současná česká literatura. Věda a život. 1960, č. 9, s. 562-563.

Současná česká literatura encyklopedicky. Host do domu. 1960, č. 8, s. 368-369.

Sovětská armáda v bojích o Brno. Věda a život. 1960, č. 5, s. 310.

Urozený bídník aneb tajnosti textilního továrníka. Host do domu. 1960, č. 3, s. 140.

Veselá věda. Host do domu. 1960, č. 6, s. 277-278.

Zamyšlení nad českými satyry. Plamen. 1960, č. 2, s. 110-111.

"Současná česká literatura" slovensky. Věda a život. 1961, č. 11, s. 690.

Adam byl ve válce. Host do domu. 1961, č. 7, s. 330.

Aktuální otázky estetiky. Věda a život. 1961, č. 12, s. 753.

Básník na hoře píše pro maličké. Host do domu. 1961, č. 9, s. 427-428.

Božský Neprakta. Host do domu. 1961, č. 3, s. 139.

Co s rájem. Host do domu. 1961, č. 12, s. 570-571.

Čtení o veletrhu. Věda a život. 1961, č. 11, s. 690.

Detektivka obrozená plebejskou literaturou. Host do domu. 1961, č. 12, s. 569.

Druhá světová válka. Věda a život. 1961, č. 2, s. 112.

Erenburgových deset koní a devět dýmek. Host do domu. 1961, č. 2, s. 88. (spoluautor: Milan Uhde)

Estetika "akademická" proti "empirické". Věda a život. 1961, č. 5, s. 311-312.

Humorné zrcadlo životních nepravostí. Host do domu. 1961, č. 3, s. 138.

Chvála bibliografie. Věda a život. 1961, č. 8, s. 498.

Jak dovedou kreslit africké děti. Věda a život. 1961, č. 1, s. 53-54.

Jak vypadá "pacifikace" v Alžírsku. Věda a život. 1961, č. 3, s. 178.

Kdyby nebylo recenzentů, nebylo by recenzí. Host do domu. 1961, č. 8, s. 378-379.

Malá, nastavovaná zoologie maloměšťáků. Host do domu. 1961, č. 11, s. 521.

Mládí – ideál moderní společnosti?. Věda a život. 1961, č. 8, s. 503-506.

Monografie o stranickosti. Věda a život. 1961, č. 1, s. 49.

Mrtví z Bizerty. Věda a život. 1961, č. 10, s. 634-636.

Muzeum bez muzeálnosti. Host do domu. 1961, č. 7, s. 335.

Nechci skrývat, co je na mně vnadné. Host do domu. 1961, č. 9, s. 431.

Nejstarší teorie nejkonstruktivnější satiry. Host do domu. 1961, č. 10, s. 476-477.

Nový Steinberg. Host do domu. 1961, č. 12, s. 571.

O estetické výchově. Věda a život. 1961, č. 3, s. 173-174.

O materialistickém pojetí dějin. Věda a život. 1961, č. 7, s. 434.

O psychologii uměleckého tvoření. Věda a život. 1961, č. 1, s. 52-53.

O scénických experimentech. Věda a život. 1961, č. 3, s. 186-187.

Rodná krajina básníků. Plamen. 1961, č. 1, s. 120.

Román na hranici. Host do domu. 1961, č. 1, s. 35-36.

Sicílie se hýbe. Host do domu. 1961, č. 5, s. 235.

Šolochov a priori stlučený. Host do domu. 1961, č. 9, s. 428-429.

Utopie vědecká nebo sentimentální?. Host do domu. 1961, č. 4, s. 183-185.

Václavkova Olomouc 1960. Věda a život. 1961, č. 8, s. 498.

Večery pod lampou sci-fi. Host do domu. 1961, č. 7, s. 331.

Věda "sní", umění "zkoumá"?. Host do domu. 1961, č. 12, s. 560.

Veletržní čtení. Host do domu. 1961, č. 10, s. 475.

Vrcholné dielo Viktora Šklovského. Slovenské pohľady. 1961, č. 6, s. 121-122.

Výborná analýza Švejka. Plamen. 1961, č. 2, s. 111-112.

Významný úspěch sovětské estetiky. SPFFBU. 1961, č. F6, s. 385-388.

"Nemocná" mládež?. Věda a život. 1962, č. 2, s. 123-124.

Ateistický slovník. Věda a život. 1962, č. 4, s. 241.

Bezobrazná próza. Host do domu. 1962, č. 9, s. 414-415.

Brno v minulosti a dnes. Věda a život. 1962, č. 3, s. 178.

Dějiny exaktních věd. Věda a život. 1962, č. 10, s. 617.

Dynamit z groteskní nadsázky. Host do domu. 1962, č. 12, s. 550.

Ekonomie a život. Věda a život. 1962, č. 9, s. 558.

Estetika, současné umění a věda. Věda a život. 1962, č. 2, s. 118-119.

Hostinský muzikolog a estetik. Věda a život. 1962, č. 9, s. 557-558.

Choroba poezie. Host do domu. 1962, č. 2, s. 92.

Jak ilustrovat sci-fi. Plamen. 1962, č. 1, s. 138-139.

Jak klást mistrně monoléčky. Host do domu. 1962, č. 10, s. 459.

Konvence a koncepce. Host do domu. 1962, č. 7, s. 330.

Mordy, city, efekty. Host do domu. 1962, č. 7, s. 329.

Podnětné eseje o nutnosti umění. Filosofický časopis. 1962, č. 2, s. 281-288.

Pokus o soustavné založení estetiky. Úspěchy, problémy a potíže "Základů marxisticko-leninské estetiky". Filosofický časopis. 1962, č. 3, s. 449-461.

Rozkoš z konstrukce a dech života. Host do domu. 1962, č. 1, s. 43.

Svátek na estetické frontě. Host do domu. 1962, č. 9, s. 422.

Svůj nesvůj. Host do domu. 1962, č. 5, s. 237.

Taky sorta. Host do domu. 1962, č. 6, s. 282.

Úděl básnivosti a tavba života. Host do domu. 1962, č. 9, s. 417-418.

Významné dílo sovětské estetiky. Věda a život. 1962, č. 3, s. 177.

"Osamele šeny móc smutne". Host do domu. 1963, č. 10, s. 437.

Avantgarda a architektura v memoárech. Kulturní tvorba. 1963, č. 48, s. 10.

Č. 2 "nové vlny" detektivek. Kulturní tvorba. 1963, č. 4, s. 10.

Dva básničtí protinožci. Host do domu. 1963, č. 1, s. 33-35.

Estetika a technika. Host do domu. 1963, č. 4, s. 176.

Haussmann stále živý. Host do domu. 1963, č. 6, s. 256-257.

Jak se dělá humor. Host do domu. 1963, č. 9, s. 388.

Kischovská literatura faktu. Kulturní tvorba. 1963, č. 14, s. 13.

Lidé a právo. Věda a život. 1963, č. 9, s. 551-552.

Lidskost umění. Kulturní tvorba. 1963, č. 28, s. 10.

Malá čítanka nového humoru. Kulturní tvorba. 1963, č. 31, s. 10.

Marxisticko-leninská filosofie v Československu. Věda a život. 1963, č. 12, s. 737.

O estetice hodně jednoduše. Věda a život. 1963, č. 8, s. 489.

O komedii. Kulturní tvorba. 1963, č. 37, s. 10.

O sovětské komedii. Věda a život. 1963, č. 12, s. 737.

Omlazená detektivka se směje. Plamen. 1963, č. 7, s. 118-119.

Perspektivy člověka. Věda a život. 1963, č. 5, s. 319-320. (spoluautor: Sčk)

Poezie zgruntu komická a – analytická. Host do domu. 1963, č. 9, s. 386.

Pravda ohromuje, svět je exotický, věčnost fantastická. Host do domu. 1963, č. 5, s. 214.

Pro a proti, Proti a pro. Host do domu. 1963, č. 2, s. 83-84.

Próza – ještě ne prózou. Kulturní tvorba. 1963, č. 27, s. 14.

Putík nový a jiný. Kulturní tvorba. 1963, č. 48, s. 14.

Reportážní básně v próze. Kulturní tvorba. 1963, č. 44, s. 10.

Rozředěná lučavka. Host do domu. 1963, č. 11, s. 476.

Scénář nad "prózu". Host do domu. 1963, č. 12, s. 526.

Selucký nám píše. Plamen. 1963, č. 9, s. 112-114.

Slovník památkové péče. Věda a život. 1963, č. 5, s. 301-302.

Sympatická kniha. Slovenské pohľady. 1963, č. 11, s. 122.

Významná kniha z dějin marxistické estetiky. Věda a život. 1963, č. 2, s. 113.

Znamenitá knížka o umění. Věda a život. 1963, č. 3, s. 176-177.

"Dramata divného světa". Věda a život. 1964, č. 3, s. 177-178.

"Umenie a poznanie". Věda a život. 1964, č. 8, s. 497.

"Za sto, za tisíc let". Věda a život. 1964, č. 7, s. 432.

Arab bez pouště její krásu neobjeví. Host do domu. 1964, č. 5, s. 75-76.

Co pronést životem. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 9, s. 12.

Co z člověka odpadlo a co zůstává. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 18, s. 13.

Holub se rozepsal. Host do domu. 1964, č. 1, s. 72.

Jak na básníka. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 26, s. 12.

Jak si sci-fi zarurala. Host do domu. 1964, č. 12, s. 62-63.

Josef Hrabák, Starší česká literatura. Věda a život. 1964, č. 6, s. 370.

Malá recenze časopisu. Věda a život. 1964, č. 3, s. 180-183.

Matuškův Karel Čapek. Host do domu. 1964, č. 3, s. 23-25.

Nespecializuj, estetiku. Host do domu. 1964, č. 7, s. 43-44.

Odvaha ctí básníka a muže. Host do domu. 1964, č. 12, s. 56.

Otazník nejen nad Garaudym. Host do domu. 1964, č. 9, s. 64-65.

Pan Shandy v Čechách. Host do domu. 1964, č. 5, s. 39.

Reklamace, propagace – a tradice. Věda a život. 1964, č. 10, s. 634-638.

Rozsévač smrti. Host do domu. 1964, č. 10, s. 70-71.

Sestup k hochštaplerovi. Host do domu. 1964, č. 8, s. 68-69.

Slovo a život – slovo nad život. Host do domu. 1964, č. 12, s. 62.

Sólo na basu. Host do domu. 1964, č. 8, s. 35.

Suše o Suchém. Host do domu. 1964, č. 12, s. 54.

Šokující plakát. Věda a život. 1964, č. 8, s. 508-510.

Ve vleku básnění. Host do domu. 1964, č. 2, s. 70-71.

Zloděj žen coby kramářský barvotisk. Host do domu. 1964, č. 4, s. 42-43.

A co má být. Host do domu. 1965, č. 8, s. 38.

Aksionov triezvymi očami. Slovenské pohľady. 1965, č. 11, s. 124.

Báseň jako studium. Host do domu. 1965, č. 11, s. 64.

Deziluze ze Saganové. Host do domu. 1965, č. 12, s. 77.

Iconographia Mendeliana. Věda a život. 1965, č. 11, s. 689.

Jak poezie také filosofuje. Host do domu. 1965, č. 8, s. 37-38.

Jen člověk, který má víc artikulovaných zvuků než slepice. Host do domu. 1965, č. 10, s. 42-43.

Josefa Škvoreckého dílko recesní. Host do domu. 1965, č. 7, s. 46.

Kovbojka, nad níž srdce usedá. Host do domu. 1965, č. 9, s. 78-79.

O moderní ruské poezii. Věda a život. 1965, č. 3, s. 177.

Po našem věrně – ba skoro "morgenšterně"!. Host do domu. 1965, č. 5, s. 70.

Podruhé suše o Suchém. Host do domu. 1965, č. 12, s. 79-80.

Poslední mamut dogmatismu. Host do domu. 1965, č. 5, s. 68.

Prózy bez šifer. Host do domu. 1965, č. 10, s. 79-80.

První český kokrhel bytí aneb cecíky poezie. Host do domu. 1965, č. 2, s. 42.

Před dvaceti lety. Věda a život. 1965, č. 5, s. 309-315.

Radost drsněti a nýti. Host do domu. 1965, č. 9, s. 39.

Slovník pro mladé. Host do domu. 1965, č. 3, s. 67-68.

Tuplovaný trojúhelník. Host do domu. 1965, č. 2, s. 13.

"Kdybych měl lva". Host do domu. 1966, č. 1, s. 39.

Autoselekcia básnikov. Slovenské pohľady. 1966, č. 12, s. 133-134.

Byť básnikom na Morave. Slovenské pohľady. 1966, č. 5, s. 139.

Co supluje utopie. Host do domu. 1966, č. 3, s. 66-67.

Český nonsens v malom. Slovenské pohľady. 1966, č. 5, s. 138-139.

Čo robí Lec?. Mladá tvorba. 1966, č. 7, s. 58.

Folk-absurdy melancholické generace. Host do domu. 1966, č. 10, s. 28.

Istoty vel’kého symbolistu. Slovenské pohľady. 1966, č. 8, s. 150-151.

Jeden ze sovětské avantgardy. Věda a život. 1966, č. 12, s. 749.

K dejinám českej inteligencie. Slovenské pohľady. 1966, č. 5, s. 139.

Kalkulované výmysly. Host do domu. 1966, č. 6, s. 46.

Lyrická "dětinnost" – pro děti?. Host do domu. 1966, č. 7, s. 37.

Město ve fotografii. Věda a život. 1966, č. 1, s. 44.

Moderná i klasická lekcia tzv. vojenskej prózy. Slovenské pohľady. 1966, č. 2, s. 140.

Moskevský Kreml ve fotografii. Věda a život. 1966, č. 5, s. 301.

Najmladší českí rozhnevanci. Slovenské pohľady. 1966, č. 2, s. 137-138.

Najväčšie bláznoviny v najmenšiom divadielku. Slovenské pohľady. 1966, č. 7, s. 139-140.

O futbale sa ťažko píše.... Slovenské pohľady. 1966, č. 11, s. 141.

Obrazová biografie o Franzu Kafkovi. Věda a život. 1966, č. 8, s. 509-512.

Oldřich Mikulášek trochu vypreparovaný. Host do domu. 1966, č. 12, s. 73.

Oscilácia. Slovenské pohľady. 1966, č. 3, s. 130-131.

Pokles. Host do domu. 1966, č. 3, s. 64-65.

Potešenie čítať bibliografiu. Slovenské pohľady. 1966, č. 3, s. 133.

Problém básnických prvotín. Slovenské pohľady. 1966, č. 6, s. 143-144.

Prolamování hranic. Host do domu. 1966, č. 6, s. 82.

Prózy s tajomstvom. Slovenské pohľady. 1966, č. 3, s. 136.

Příběhy a myšlenky kolem vědy. Věda a život. 1966, č. 3, s. 171-172.

Raketa z mysu SNDK. Slovenské pohľady. 1966, č. 5, s. 141.

Ročník 24 očami romance. Slovenské pohľady. 1966, č. 3, s. 131.

Scenár pre sedemnásťročných. Slovenské pohľady. 1966, č. 5, s. 139-140.

Střelba za rohem. Host do domu. 1966, č. 2, s. 80-81.

Suchý už píše aj prózu. Slovenské pohľady. 1966, č. 4, s. 130.

Šest směrů moderního malířství. Věda a život. 1966, č. 7, s. 430.

Technika proti básnickému "bielemu koňovi"?. Slovenské pohľady. 1966, č. 8, s. 150.

Tri roky po zemi Miroslava Holuba. Slovenské pohľady. 1966, č. 4, s. 128-129.

Trumf ženy. Věda a život. 1966, č. 10, s. 630-635.

Úplněk vystrčí celou.... Host do domu. 1966, č. 8, s. 34-35.

Vítkovo "nie-áno". Slovenské pohľady. 1966, č. 2, s. 136-137.

Vlastivěda jinak. Věda a život. 1966, č. 9, s. 558.

Zo sovietskeho humoru. Slovenské pohľady. 1966, č. 3, s. 132-133.

Zostup do diletantského idylizmu alebo česká detektívka. Slovenské pohľady. 1966, č. 3, s. 131-132.

Žádná vražda – jen žvýkačka. Host do domu. 1966, č. 6, s. 48.

Apokryfné "science fiction" o vzniku mocenského kultu. Slovenské pohľady. 1967, č. 10, s. 147-148.

City a konstrukce. Host do domu. 1967, č. 7, s. 66-67.

Cyklón a poézia. Slovenské pohľady. 1967, č. 4, s. 153.

Čierni a bieli. Slovenské pohľady. 1967, č. 12, s. 147.

Deň D. zospodu. Slovenské pohľady. 1967, č. 10, s. 149-150.

Kniha stížností ("Beschwerdenbuch"). Host do domu. 1967, č. 7, s. 86-87.

Krajinou pádí kůň. Host do domu. 1967, č. 8, s. 58-59.

Krimi + crazy + dějiny?. Host do domu. 1967, č. 6, s. 83-84.

Může próza obhájit abstraktní kumštýře?. Host do domu. 1967, č. 7, s. 67.

Nástupcovia stagnujú. Slovenské pohľady. 1967, č. 2, s. 153.

Novosurreálná čeština s hrby a kancelářštinou. Host do domu. 1967, č. 9, s. 78-79.

Obrazová publikace – k "rozlomení". Host do domu. 1967, č. 5, s. 74-75.

Pamäti kvitnú. Slovenské pohľady. 1967, č. 12, s. 144-145.

Poliak z generácie pätdesiateho šiesteho roku. Slovenské pohľady. 1967, č. 10, s. 149.

Smrť a existencia. Slovenské pohľady. 1967, č. 10, s. 148.

Totem a tabu. Mladá tvorba. 1967, č. 7, s. 52-54.

Vystavuje Karel Teige. Kultúrny život. 1967, č. 28, s. 1.

Zmysel dejín pre mladých. Slovenské pohľady. 1967, č. 2, s. 153.

Ženy, ty nás táhnou.... Host do domu. 1967, č. 1, s. 63-66.

"Februárová poézia" po dvadsiatich rokoch. Slovenské pohľady. 1968, č. 9, s. 153.

* * *. Host do domu. 1968, č. 2, s. 73-74.

* * *. Host do domu. 1968, č. 3, s. 67-68.

* * *. Host do domu. 1968, č. 4, s. 66-67.

* * *. Host do domu. 1968, č. 5, s. 70-71.

* * *. Host do domu. 1968, č. 6, s. 67-68.

Americký Švejk. Slovenské pohľady. 1968, č. 9, s. 154.

Avantgarda – v bibliografii. Estetika. 1968, č. 3, s. 265-266.

Čítanka světové literatury. Věda a život. 1968, č. 11, s. 685.

Dekoratér, cizomil a vykořeněnec F. X. Šalda. Host do domu. 1968, č. 4, s. 71-72.

Fotograf L. Postupa. Věda a život. 1968, č. 7, s. 430.

Hašek svätokrádežný. Kultúrny život. 1968, č. 18, s. 4.

Ideologie a věda. (Poznámka k Maxu Weberovi). Věda a život. 1968, č. 5, s. 304.

Jen články čtenáře americké literatury...?. Host do domu. 1968, č. 9, s. 70-71.

Lidová slovesnost na Slovácku. Věda a život. 1968, č. 10, s. 619-620.

Nezval – bez ilúzií. Kultúrny život. 1968, č. 8, s. 4.

O Karlu Krausovi – na okraj. Věda a život. 1968, č. 11, s. 686.

Poetická chirurgie. Host do domu. 1968, č. 8, s. 66.

Poézia mladých žien?. Slovenské pohľady. 1968, č. 10, s. 146-147.

Pohrebný spev za básnikom. Slovenské pohľady. 1968, č. 8, s. 154.

Poznámka ke dvěma estetickým programům. Estetika. 1968, č. 1, s. 65.

Poznámka o národní kultuře (Centrum kontra patrioti). Host do domu. 1968, č. 7, s. 75-77.

Pri prameňoch tvorby Jiřího Ortena. Mladá tvorba. 1968, č. 5, s. 56-57.

Proklatě spílá koketnosti. Host do domu. 1968, č. 12, s. 62-63.

Próza "strojená". Host do domu. 1968, č. 14, s. 67-68.

Revolta v kresleném humoru. Index. 1968, č. 7, s. 67-68.

Rozpaky nad Trnom. Kultúrny život. 1968, č. 32, s. 4.

Slovácka l’udová slovesnosť. Kultúrny život. 1968, č. 11, s. 5.

Směsi a směsi. Host do domu. 1968, č. 10, s. 74.

Svobodný humor Wolinského. Host do domu. 1968, č. 3, s. 24.

Svojrázny interpret. Kultúrny život. 1968, č. 33, s. 5.

Toporno za Františkem Tichým. Host do domu. 1968, č. 11, s. 68-69.

Umahenovavší se. Index. 1968, č. 10, s. 36-37.

Universitas 68. Věda a život. 1968, č. 8, s. 496.

Velký univerzalista. Host do domu. 1968, č. 8, s. 65.

Básník a publicista, byvší anarchista. Host do domu. 1969, č. 12, s. 35.

Básník básníků. Host do domu. 1969, č. 19, s. 41.

Být jakoby ve stínu – a kdo dělá stín?. Index. 1969, č. 4, s. 65.

Imagint o hlouposti s Robertem Musilem. Universitas. 1969, č. 4, s. 101-103.

In margine metakritiky Václava Černého (Kritika ako vnútorné absolútno) . Mladá tvorba. 1969, č. 7, s. 57.

Jeden citát k něčemu. Věda a život. 1969, č. 6, s. 329.

Maličtí, jež plyn losoval jako věc. Host do domu. 1969, č. 18, s. 40.

Neumění preparovat. Host do domu. 1969, č. 6, s. 28.

Ničota a transcendencia. Slovenské pohľady. 1969, č. 11, s. 148.

Nízká laťka povídaček. Host do domu. 1969, č. 10, s. 36.

O svornosti jako fetiši a o svornosti jako síle. Věda a život. 1969, č. 4, s. 193.

Poučení o rozkoši. Host do domu. 1969, č. 16, s. 35-36.

Prokletý básník – o mechanických ekvivalentech lásky. Host do domu. 1969, č. 16, s. 33.

Státní poezie. Listy. 1969, č. 7, s. 10.

Texty ke "zblbnutí". Host do domu. 1969, č. 11, s. 38.

Verše z psího ciferníku. Host do domu. 1969, č. 15, s. 36.

Vesmír kosmický neboli "kosmokomika". Host do domu. 1969, č. 11, s. 36.

Z nových knih. Doba. 1969, č. 22, s. 30.

Zmoudření i moudření. Host do domu. 1969, č. 1, s. 34-35.

Znepřesnění mýtu, alegorizace skutečnosti. Host do domu. 1969, č. 3, s. 36-37.

Antropologické plány, zmiešané výsledky.... Mladá tvorba. 1970, č. 7, s. 54-55.

Být v přidělené roli. Host do domu. 1970, č. 7, s. 41-42.

Cesty staré, cesty neměnné, cesty zákona. Host do domu. 1970, č. 8, s. 35-36.

Česká ilúzia a česká realita. Slovenské pohľady. 1970, č. 7, s. 150-151.

Dejiny estetiky v pohľade jedného z "tých celkom veľkých". Mladá tvorba. 1970, č. 3, s. 54.

Metahra Lasicu a Satinského. Slovenské divadlo. 1970, č. 4, s. 516-518.

Myšlení o jazyku – na nejvyšší úrovni. Orientace. 1970, č. 5, s. 80-81.

Recesník. Host do domu. 1970, č. 4, s. 27.

Textař Josef Kainar. Host do domu. 1970, č. 7, s. 36.

Trýzeň prozaického pojmenování. Orientace. 1970, č. 4, s. 88-89.

Brněnský sborník o otázkách divadla a filmu. Vlastivědný věstník moravský. 1971, č. 4, s. 464.

Jak studovat literární teorii a literární historii?. Vlastivědný věstník moravský. 1971, č. 4, s. 461-462.

Jazyk snov a mýtov. Romboid. 1971, č. 1, s. 60-61.

Na okraj teórie kontextu a textu. Slovenské pohľady. 1971, č. 6, s. 119-122.

Nové teoretické založení ochrany umění. Vlastivědný věstník moravský. 1971, č. 2, s. 230-235.

Teória divadla ako hry. Slovenské divadlo. 1971, č. 2, s. 271-273.

Bohumil Geist: Původ Hudby. Romboid. 1972, č. 2, s. 78-79.

Bohumír a Marcela Mrázovi: Secese. Romboid. 1972, č. 3, s. 75.

Zprávy

Estetika v nových sovětských časopisech. Filosofický časopis. 1959, č. 6, s. 934-936.

K jedné sporné otázce v sovětské estetice. SPFFBU. 1959, č. D6, s. 106-111.

Kongres estetiků. Host do domu. 1960, č. 10, s. 430.

Konečně!. Host do domu. 1961, č. 1, s. 46-47.

Významný úspěch sovětské estetiky. Kultura. 1961, č. 6, s. 7.

Jubilea

[Bez názvu]. Věda a život. 1960, č. 2, s. 122.

Živý mrtvý. Host do domu. 1960, č. 1, s. 29-30.

Malá zastavení na neukončené cestě. Plamen. 1961, č. 11, s. 92-95.

Cesta estetikova. SPFFBU. 1962, č. F6, s. 154-155.

Epitaf za Old Shatterhanda. Host do domu. 1962, č. 8, s. 377.

K nedožitým šedesátinám Eduarda Fikera. Kulturní tvorba. 1963, č. 22, s. 10.

Lec je mrtev, ať žije Lec. Host do domu. 1966, č. 7, s. 74.

Sedem kytíc Pickom uvitých. Mladá tvorba. 1967, č. 2, s. 59.

Šalda storočný. Kultúrny život. 1967, č. 51-52, s. 4.

Za Jaroslavem Benešem. Věda a život. 1969, č. 10, s. 601.

Vzpomínka na posledního "nestora" české estetiky (Mirko Novák 3. 10. 1901 – 16. 9. 1980). Wiener slawistischer Almanach. 1981, č. 8, s. 343-346.

Překlady

Stanisław Jerzy Lec: Nečesané myšlenky. Host do domu. 1960, č. 7, s. 312-313.

Brýlemi Slawomira Mrozka. Host do domu. 1961, č. 4, s. 153.

Zprávy z tisku neboli skutečnost nad výmysl. Host do domu. 1961, č. 8, s. 384.

Sławomir Mroźek. Hrabě a jeho plomba. Senzační kriminální román ve scénkách. Host do domu. 1962, č. 5, s. 209-211.

Ostatní

Film v kapitalistické společnosti a některé otázky filmové teorie. Nepublikováno, 1950.

"Il Calendario del Popolo". Host do domu. 1956, roč. 3, č. 11, s. 527-528.

Úvaha nad úvahou. Host do domu. 1956, roč. 3, č. 11, s. 526-527.

Célinův konec. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 8, s. 380.

Dialog o monolozích. Kritika nikoli jen literární. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 8, s. 361-364. (spoluautor: Jiří Cetl)

In memoriam Emila Utitze. SPFFBU. 1957, č. F1, s. 102-104.

Ironikova chvála tvořivého pochybovačství. Na okraj jedné studie Thomase Manna. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 7, s. 321-323.

Kříž estetiky čili bič diskusí. O stranickosti, moderně, paranoi, spontánnosti, bourci morušovém atd. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 8, s. 366-369.

Literatura v politice – politika v literatuře. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 9, s. 428-430.

Slovo o dnešní švýcarské literatuře. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 3, s. 137-138.

Trocha ze zahraničních časopisů. Dělnická třída a německá literatura - Svoboda, svoboda - Litteratura hispanica - Plejada nedostatků. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 6, s. 284-285.

Trocha ze zahraničních časopisů. Chvála literární přílohy - Elektricko-racionální intelekt jedné lyriky - Ať žije král Ubu! - Ernst Fischer o Robertu Musilovi. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 12, s. 574-575.

Trocha ze zahraničních časopisů. Jediný polský "readers digest"! - O pokroku a dekadenci v umění bez předsudků - Erenburg stále týž a svůj - Věc "Konarmija": vojevůdce versus spisovatel. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 9, s. 430-431.

Trocha ze zahraničních časopisů. Kolik bestsellerů za hodinu? - Artur Miller versus konges - Zemřel Alfred Döblin. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 8, s. 382.

Trocha ze zahraničních časopisů. Lukács na Kouzelném vrchu - Misuk čili hadub - Růžová limonáda namíchaná z černé literatury - Francie 1957 v Polsku 1957. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 7, s. 333-334.

Trocha ze zahraničních časopisů. O "filosofii" lancknechtů - Aféra Confidential čili jak dělati časopisy ze skandálů. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 10, s. 478.

Trocha ze zahraničních časopisů. O realismu - Veliký Rakušan - Heidegger a jiní žvanilové. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 5, s. 236-237.

Trocha ze zahraničních časopisů. Román za 4 měsíce - Útěk ze škol - Poeta a plynojem - Koestler pitvá snoby - Odvážný Putrament - O Halasovi. Host do domu. 1957, roč. 4, č. 4, s. 186-187.

Dokonalé povídky. Isaak Babel. Rudá jízda. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 8, s. 374-375.

Generace nebo "generace"?. Květen. 1958, č. 11, s. 612-613.

Interview. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 11, s. 525.

Pseudoaforismy. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 6, s. 266.

Pseudoaforismy. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 7, s. 324.

Pseudoaforismy. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 8, s. 372.

Pseudoaforismy. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 11, s. 518.

Pseudoaforismy. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 10, s. 462.

Trochu ze zahraničních časopisů. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 10, s. 478-479.

Trochu ze zahraničních časopisů. Camus - metafyzik kontrarevoluce? Obrazcov hájí Kohouta. O linii časopisu Voprosy literatury. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 3, s. 142.

Trochu ze zahraničních časopisů. Co všechno supluje science-fiction? - Luckács, Utitz, Kisch - a jeden náš recensent. Dvakrát o Haškovi. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 7, s. 331-333.

Trochu ze zahraničních časopisů. Kritika "slepých uliček" - O tzv. plastičnosti literárních postav - Umělecké mistrovství - Příkalad hodný následování - Musíme ještě počkat. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 11, s. 526-527.

Trochu ze zahraničních časopisů. Literatura ve škole aneb anatomie sušin - Chvála dílčích úkolů. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 12, s. 574-575.

Trochu ze zahraničních časopisů. Lze psát o všem? - Poslední převtělení André Malrauxa - Nový časopis. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 8, s. 381-383.

Trochu ze zahraničních časopisů. Musí být předmluva vždy obranou? Černá sotňa jedné "avantgardy". Host do domu. 1958, roč. 5, č. 6, s. 284-285.

Trochu ze zahraničních časopisů. O sovětské komedii - Přízrak "zaangažovanosti". Host do domu. 1958, roč. 5, č. 9, s. 430-431.

Trochu ze zahraničních časopisů. Sovětský spisovatel diskutuje s Poláky. Niko Kazantzakis: Řek, křesťan a heretik. Francouzsky o české estetice. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 1, s. 46.

Trochu ze zahraničních časopisů. Španělsko v Evropě - Realismus proletářský, monumentální, komunistický a socialistický - Kafkiana. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 4, s. 189-191.

Trochu ze zahraničních časopisů. Umění: člověk a lidství - Mechanismy masové kultury - Zmatematisovaná poetika. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 2, s. 94-95.

Básník na básníka jako pes. Host do domu. 1959, č. 6, s. 285.

Bezpředmětná slovní komika. Věda a život. 1959, č. 8, s. 519-520.

Dvojník a jiné prózy. Host do domu. 1959, č. 5, s. 237.

Chvála odborného časopisu. Host do domu. 1959, č. 11, s. 524-525.

Jak mají vypadat padouši. Host do domu. 1959, č. 11, s. 524-525.

Jak voní Brno. Host do domu. 1959, č. 12, s. 572.

Je co závidět. Host do domu. 1959, č. 7, s. 331.

Pod páskou: poeta laureatus. Host do domu. 1959, č. 8, s. 382.

Poznámka k psychologii bestselleru. Květen. 1959, č. 5, s. 232-234.

Štěňátka Majakovského. Host do domu. 1959, č. 3, s. 144.

Výroky s komentářem. Host do domu. 1959, č. 2, s. 95.

Výroky s komentářem. Host do domu. 1959, č. 3, s. 138.

Výroky s komentářem. Host do domu. 1959, č. 4, s. 191.

Výroky s komentářem. Host do domu. 1959, č. 5, s. 239.

Výroky s komentářem. Host do domu. 1959, č. 6, s. 288.

Výroky s komentářem. Host do domu. 1959, č. 7, s. 333.

Výroky s komentářem. Host do domu. 1959, č. 8, s. 383.

Výroky s komentářem. Host do domu. 1959, č. 11, s. 527.

Z orismů. Plamen. 1959, č. 2, s. 239.

Engelbert hypochondrický. Host do domu. 1960, č. 2, s. 94.

Hříchy vědeckofantastické literatury. Host do domu. 1960, č. 11, s. 524-525.

Chobotnice a literatura – aneb byl Victor Hugo opilý. Host do domu. 1960, č. 9, s. 419.

Informace a informace. Host do domu. 1960, č. 2, s. 69-70.

Má manželka je geniální. Můj manžel je ztřeštěnec. Host do domu. 1960, č. 8, s. 383-384.

Maličko na okraj velké knihy. Host do domu. 1960, č. 3, s. 122.

Mezi zkušeností a tvorbou. Kultura. 1960, č. 41, s. 4.

Muž, který chodí a myslí. Host do domu. 1960, č. 7, s. 312-313.

Napětí a tajemství. Host do domu. 1960, č. 12, s. 541.

O placatém filosofovi. Host do domu. 1960, č. 12, s. 572.

Orismus. Host do domu. 1960, č. 2, s. 62.

Orismy. Host do domu. 1960, č. 2, s. 95.

Paralely mezi románem a skutečností: Rudolf Hoess a Adolf Eichmann. Host do domu. 1960, č. 10, s. 478-479.

Pipipick v Bubulámu. Kultura. 1960, č. 14, s. 5.

Poznámka. Věda a život. 1960, č. 3, s. 192.

Skok odhalí vaše nitro. Věda a život. 1960, č. 4, s. 250.

Spaste se, pragmatisté jdou!. Host do domu. 1960, č. 2, s. 58-59.

Šesttisíckrát jsem napočítal tři tečky. Host do domu. 1960, č. 12, s. 573.

Teorie vyvozená z praxe. Host do domu. 1960, č. 11, s. 521.

U. S. Air Force v olejích vykontrfejované. Host do domu. 1960, č. 11, s. 523-524.

Vzpomínky, vzpomínky.... Host do domu. 1960, č. 5, s. 238-239.

"Felicitologie"?. Host do domu. 1961, č. 7, s. 333.

"Nejvyšší bod spirály". Host do domu. 1961, č. 1, s. 30.

Příspěvky ke genezi teorie významu v české strukturalistické estetice. Nepublikována, 1961.

Architektura jako avantgarda pokroku. Věda a život. 1961, č. 12, s. 757-759.

Člověče, buď "přirozený". Host do domu. 1961, č. 1, s. 22.

Člověk chce být ptákem. Věda a život. 1961, č. 11, s. 694.

Člověk je víc než kus dřeva. Nové knihy. 1961, č. 32, s. 1.

Džez na dekoračních látkách. Host do domu. 1961, č. 3, s. 143.

Estetická výchova na národní škole. Věda a život. 1961, č. 4, s. 236.

Humor až to praští. Kultura. 1961, č. 4, s. 5.

I lodi mají architekturu. Věda a život. 1961, č. 9, s. 570-572.

Jak malovat státníky. Věda a život. 1961, č. 5, s. 312.

K problémům socialistického realismu. Věda a život. 1961, č. 10, s. 625.

Kýč surrealistický. Věda a život. 1961, č. 4, s. 251.

Literatura v koutě obecných dějin. Host do domu. 1961, č. 5, s. 239.

Magazín?. Host do domu. 1961, č. 9, s. 430.

Muž, který píše absurdní satiru. Host do domu. 1961, č. 4, s. 152.

Na Popocatepetlu estétství. Host do domu. 1961, č. 11, s. 527.

Nekrvavá duše Krvavého Billa. Kultura. 1961, č. 49, s. 4.

Neprakta – parodik. Věda a život. 1961, č. 9, s. 574.

Noetická studie o pojmu. Věda a život. 1961, č. 5, s. 304.

Nová forma lampy – výsledek náhody. Věda a život. 1961, č. 2, s. 123-124.

Nové formy hodin. Věda a život. 1961, č. 2, s. 122-123.

O české estetice optimisticky. Host do domu. 1961, č. 6, s. 287.

O ilustracích pro děti. Věda a život. 1961, č. 6, s. 367.

O surrealismu. Host do domu. 1961, č. 1, s. 45.

Obrázky, které sabotují text. Host do domu. 1961, č. 12, s. 575.

Osvobozující smích nad tratolišti krve. Kultura. 1961, č. 51-52, s. 3.

Pohádka o velikém samovaru. Kultura. 1961, č. 31, s. 4.

Portrét jednoho časopisu. Věda a život. 1961, č. 4, s. 238-239.

Satirik si vybírá. Kultura. 1961, č. 30, s. 4.

Science-fiction ve fotografii. Věda a život. 1961, č. 8, s. 507-508.

Skutečnost mezi slovy a obrazy. Věda a život. 1961, č. 3, s. 176-178.

Sławomir Mroźek. Host do domu. 1961, č. 10, s. 469.

Smrt básníka. Host do domu. 1961, č. 8, s. 359.

Špinavá justice a efekty. Kultura. 1961, č. 10, s. 5.

Toaletní literatura. Host do domu. 1961, č. 9, s. 429.

Třesky plesky. Kultura. 1961, č. 30, s. 4.

Turinská výstava práce. Věda a život. 1961, č. 12, s. 761-762.

Tvář skutečná a tvář na podobizně. Věda a život. 1961, č. 6, s. 374-377.

Ubu je tady!. Host do domu. 1961, č. 10, s. 479.

Urbanistika na jedničku. Host do domu. 1961, č. 11, s. 527.

Vracejí se. Věda a život. 1961, č. 1, s. 55-57.

Žena se může uplatnit všude. Kultura. 1961, č. 32, s. 4.

Životopisné dílo o Karlu Marxovi. Věda a život. 1961, č. 10, s. 625-626.

A. Mikulka, mladý talentovaný brněnský výtvarník. Kultura. 1962, č. 41, s. 6.

Ach, Manon Lescaut, já vás nepoznávám. Kultura. 1962, č. 33, s. 4.

Automatizací k zhloupnutí. Věda a život. 1962, č. 8, s. 502-503.

B. Jachnin debutoval. Kultura. 1962, č. 32, s. 4.

Básník a malíř. Věda a život. 1962, č. 4, s. 236-237.

Bibliografie s okénkem. Host do domu. 1962, č. 3, s. 142.

Co se starými pravdami?. Host do domu. 1962, č. 8, s. 378.

Deset let jednoho sborníku. Host do domu. 1962, č. 9, s. 422.

Formule a obrazy. Věda a život. 1962, č. 8, s. 497-498.

Hlas ze stodoly. Host do domu. 1962, č. 4, s. 191.

Humor různých profesí. Kultura. 1962, č. 23, s. 7.

Imaginární interview s karikaturistou. Věda a život. 1962, č. 3, s. 188-189.

Jak nelze kritizovat abstraktní umění. Host do domu. 1962, č. 12, s. 553-554.

Jakou fantazii do užitého umění. Věda a život. 1962, č. 6, s. 378-379.

John Heartfield. Host do domu. 1962, č. 3, s. 120-121.

Kosmické štrikování. Host do domu. 1962, č. 11, s. 512.

Kostely a moderní umění. Věda a život. 1962, č. 4, s. 249-250.

Krok kupředu. Host do domu. 1962, č. 4, s. 190.

Kuře na bylinkách, ale bez politiky. Host do domu. 1962, č. 10, s. 467.

Literární armáda Bonnu. Host do domu. 1962, č. 2, s. 94.

Malá škola poezie. Host do domu. 1962, č. 6, s. 287.

Malá zoologie duševních žebráků. Věda a život. 1962, č. 11, s. 687.

Maurice Siné. Host do domu. 1962, č. 2, s. 96.

Mikulášek pro maličké. Plamen. 1962, č. 9, s. 119.

O Václavkově Olomouci polemicky. Host do domu. 1962, č. 7, s. 333.

Orismy. Host do domu. 1962, č. 3, s. 142.

Otazník nad "krajovou čítankou". Host do domu. 1962, č. 10, s. 466-467.

Poetická komika moderní bajky. Kultura. 1962, č. 40, s. 4.

Pohled na novou vlnu české poezie. Host do domu. 1962, č. 6, s. 268-269.

Problémy "iksky". Host do domu. 1962, č. 5, s. 238.

Rodičům o výchově dětí. Kultura. 1962, č. 2, s. 4.

S detektivní a kriminální prózou. Kultura. 1962, č. 32, s. 4.

Smrt hvězdy. Věda a život. 1962, č. 11, s. 679-682.

Spravedlivě o humoru. Host do domu. 1962, č. 12, s. 555.

Studenti dělají vědu. Host do domu. 1962, č. 6, s. 286.

Školáci na zemi. Věda a život. 1962, č. 1, s. 58.

Technika očima obrazu. Věda a život. 1962, č. 5, s. 317.

Teorie informace ve fotografii. Věda a život. 1962, č. 5, s. 309.

Tři z nové směny satiriků. Kultura. 1962, č. 42, s. 6-7.

Tvář rasismu. Věda a život. 1962, č. 12, s. 750-752.

Tvorba životního prostředí. Věda a život. 1962, č. 5, s. 306.

Užitá literatura. Host do domu. 1962, č. 1, s. 45.

Vážná i humorná kritika civilizace umělých mozků. Kultura. 1962, č. 6, s. 4.

Věda a science-fiction. Věda a život. 1962, č. 6, s. 374-375.

Vědecká revoluce a krásná literatura. Věda a život. 1962, č. 9, s. 564-565.

Vědecky i – na šlágry!. Host do domu. 1962, č. 7, s. 335.

Z. Dufek napsal ještě jednou Klapzubáky. Kultura. 1962, č. 15, s. 6.

Základy a problémy estetiky. Kultura. 1962, č. 9, s. 6.

(Ne)závěr. O tzv. (ne)srozumitelnosti poezie. Host do domu. 1963, č. 12, s. 493.

[Abeceda umění …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 33, s. 14.

[Alexandra Běljajeva …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 21, s. 13.

[Boris Jachnin …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 35, s. 14.

[Českobudějovický magazín …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 46, s. 6.

[Dějiny našich závodů …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 40, s. 7.

[Desetkrát deset básniček …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 28, s. 14.

[Drobné i větší povídky …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 10, s. 4.

[Edice Smaragd …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 29, s. 14.

[Finskému spisovateli …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 38, s. 10.

[Finský spisovatel Matti Larni …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 30, s. 15.

[František Langer …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 40, s. 14.

[Ivan Kupec …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 21, s. 13.

[Ivo Štuka …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 20, s. 13.

[Jak je číst? …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 30, s. 15.

[Jana Dubová …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 11, s. 13.

[K početné již řadě …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 12, s. 10.

[Konečně …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 31, s. 13.

[Konečně, ale přece!]. Kulturní tvorba. 1963, č. 14, s. 4.

[Kriminální historky …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 46, s. 14.

[Mikuláškovy Ortely a milosti …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 44, s. 14.

[Miroslav Švandrlík ...]. Kulturní tvorba. 1963, č. 1, s. 13.

[Mýtus a humor …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 40, s. 2.

[Na meze nezorané ...]. Kulturní tvorba. 1963, č. 6, s. 10.

[Neomezené je království humoristovo …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 15, s. 10.

[Obraz vývoje …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 18, s. 10.

[Odlebedit …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 18, s. 10.

[Posedmé …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 13, s. 7.

[Právě se objevily …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 21, s. 10.

[Pražský divadelní ústav …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 23, s. 7.

[Produkce československé rusistiky …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 22, s. 14.

[Prvotina Elišky Horelové …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 29, s. 14.

[Příležitost porovnat …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 34, s. 14.

[Příručky jsou proto …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 14, s. 13.

[Původní české práce …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 12, s. 5.

[Román Obchodníci s vesmírem …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 49, s. 10.

[Scénář píše smrt …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 32, s. 14.

[Se zpožděním …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 19, s. 14.

[Série sovětských sborníků …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 33, s. 15.

[Současná sovětská estetika …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 12, s. 5.

[Sovětské práce …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 48, s. 13.

[Specialitou Jana Kloboučníka je zemědělství …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 17, s. 13.

[Tajemné kroky ...]. Kulturní tvorba. 1963, č. 3, s. 13.

Systém a integrace. (Kapitoly z moderní estetiky). Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1963.

[Už se zdálo ...]. Kulturní tvorba. 1963, č. 7, s. 13.

[V SNKLU ...]. Kulturní tvorba. 1963, č. 8, s. 14.

[V sovětském sborníku …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 20, s. 14.

[Ve výborné edici Humor a kresby …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 38, s. 14.

[Veliký týdenní Dikobraz …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 14, s. 13.

[Velká cena Československa …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 41, s. 13.

[Vesnický humor ...]. Kulturní tvorba. 1963, č. 7, s. 13.

[Vysokoškolské sborníky prací …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 18, s. 13.

[Vyšel nový repertoárový sborník …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 20, s. 14.

[Zatímco …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 39, s. 10.

[Známá vysokoškolská učebnice …]. Kulturní tvorba. 1963, č. 37, s. 15.

Co také kvete na zahrádce sci-fi. Host do domu. 1963, č. 5, s. 218.

Čert vezmi – ale.... Host do domu. 1963, č. 6, s. 262-263.

Degenerace detektiva. Věda a život. 1963, č. 2, s. 119-120.

Detektivky psát s fortelem!. Host do domu. 1963, č. 1, s. 41-42.

Diletantské fantazie o kosmu. Host do domu. 1963, č. 7, s. 305-306.

Estetika a teorie informace. Věda a život. 1963, č. 1, s. 54.

Fotograf a architekt. Věda a život. 1963, č. 9, s. 554-562.

Ivan Děnisovič – žádný "borec".... Host do domu. 1963, č. 7, s. 304.

Jak kreslí Jan Steklík. Host do domu. 1963, č. 2, s. 81.

Jak psát dějiny naší literatury. Host do domu. 1963, č. 4, s. 140.

Jsem malý český velikáš etc. Host do domu. 1963, č. 9, s. 393.

Kacířské otazníky. Host do domu. 1963, č. 3, s. 90.

Kniha o módě. Věda a život. 1963, č. 1, s. 49-50.

Krásno – skutečný estetický problém. Literární noviny. 1963, č. 32, s. 4.

O jistých výhodách kotle aneb variace na jeden rakouský podnět. Host do domu. 1963, č. 11, s. 482-483.

O socialistickém humanismu. Věda a život. 1963, č. 4, s. 241-242.

Orizmy. Slovenské pohľady. 1963, č. 6, s. 59.

Podivný obraz Bezruče. Host do domu. 1963, č. 8, s. 349.

Poeač, poeač, poeač. Host do domu. 1963, č. 1, s. 41.

Průvodce výtvarným uměním. Věda a život. 1963, č. 11, s. 673.

Regionalita a regionalismus. Host do domu. 1963, č. 1, s. 42.

Satyrové jsou – různí. Host do domu. 1963, č. 4, s. 175-176.

Sochy v přírodě. Věda a život. 1963, č. 1, s. 58-59.

Sovětská kritika českého svérázu. Host do domu. 1963, č. 10, s. 436.

Tragikomičtí Ikarové. Věda a život. 1963, č. 6, s. 376.

Tváří ke skutečnosti. Věda a život. 1963, č. 4, s. 241.

Ústup abstraktního umění na Západě. Host do domu. 1963, č. 2, s. 46.

Vodní dílo v zrcadle literatury a fotografií. Věda a život. 1963, č. 9, s. 551.

Významné encyklopedické dílo. Věda a život. 1963, č. 6, s. 361.

Za naši komičnost nemohou dědové. Host do domu. 1963, č. 8, s. 349.

[Africké vteřiny …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 25, s. 14.

[Antireklama …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 11, s. 2.

[Básně městské …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 46, s. 12.

[Česká literární bibliografie …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 49, s. 4.

[Démon súhlasu …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 12, s. 12.

[Druhá knížka …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 43, s. 13.

[Emil Vachek …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 31, s. 13.

[Historický román Josefa Tomana …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 8, s. 13.

[I recenzent může mít …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 35, s. 14.

[Jak se dá ušlechtile …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 41, s. 14.

[Jak se zdá …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 17, s. 13.

[Jan Weiss vydal …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 5, s. 13.

[K novému českému humoru …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 23, s. 14.

[K řadě ústředních nakladatelských letáků a bulletinů …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 20, s. 14.

[Každé čtyři roky …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 37, s. 15.

[Krátký estetický slovník …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 31, s. 13.

[Literatura "s napětím" …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 31, s. 13.

[Malá, ale sympatická …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 11, s. 13.

[Mladofrontovní edice Kapka …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 26, s. 13.

[Na záložce charakterizuje …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 32, s. 12.

[Nadnesené a apelativní …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 20, s. 12.

[Někteří novopečení autoři …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 28, s. 14.

[Nová veršologická práce Josefa Hrabáka …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 31, s. 14.

[Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 9, s. 14.

[Profilová práce Aleše Hamana o Adolfu Branaldovi …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 13, s. 13.

[Prostý název Nálezy …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 6, s. 13.

[S tříletým zpožděním …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 8, s. 14.

[Se zpožděním …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 2, s. 13.

[Slovník opravdu unikátní …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 20, s. 15.

[Sovětští lingvisté …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 10, s. 14.

[Stojí za to …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 9, s. 14.

[Studie a úvahy …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 40, s. 12.

[Svatopluku Řehákovi …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 34, s. 12.

[Sympaticky, uvážlivě a střízlivě …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 43, s. 12.

[Třikrát Hercule Poirot …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 23, s. 13.

[Úvodní poznámka]. In: Cesty k dnešku, 1964, s. 7-8.

[V červnu vyšlo první číslo …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 32, s. 13.

[V doslovu k českému výboru …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 17, s. 12.

[V dubnovém čísle Tváře …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 32, s. 14.

[V edici Abeceda umění …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 19, s. 12.

[V edici Abeceda umění …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 35, s. 12.

[V edici Humoru a satiry …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 35, s. 13.

[V Lodži …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 1, s. 4.

[V novém "mládežnickém" časopisu My 64 …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 8, s. 13.

[V Olomouci …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 14, s. 13.

[V početné řadě výborů z poezie …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 15, s. 13.

[V prvním letním dvojčísle …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 28, s. 13.

[V SNDK vydali malý sborník …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 8, s. 14.

[Ve své nevelké próze Měsíční sonáta …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 4, s. 11.

[Vedle "veliké plejády" …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 26, s. 13.

[Vražda reklamy …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 32, s. 2.

[Výbor z próz moravského spisovatele Josefa Merhauta …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 35, s. 13.

[Výborná analytická práce …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 11, s. 14.

[Vydávat estetické bibliografie …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 34, s. 15.

[Vyšel již šestý svazek …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 47, s. 13.

[Z rohwohltových knížek do kapsy …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 7, s. 14.

[Zastydlý názor o umění …]. Kulturní tvorba. 1964, roč. 2, č. 3, s. 2.

Aké tváre v Tváři alebo kriticky o mladej poézii. Mladá tvorba. 1964, č. 6-7, s. 48-49.

Bída oslavnosti. Host do domu. 1964, č. 11, s. 68.

Bída sentimentálního utopismu. Literární noviny. 1964, č. 5, s. 5.

Co dělat se žvavou kresbou. Host do domu. 1964, č. 12, s. 67.

Časopisy s koncepcí. Host do domu. 1964, č. 4, s. 74.

Docela malí fízlové.... Host do domu. 1964, č. 6, s. 72-73.

Dokument k "historii" poetismu. Slovenská literatúra. 1964, č. 4, s. 423.

Drzý interview s Bohumilem Hrabalem. Host do domu. 1964, č. 9, s. 26-27.

Drzý interview s Ivanem Vyskočilem. Host do domu. 1964, č. 12, s. 20-22.

Duše bez vnitřních potřeb. Host do domu. 1964, č. 8, s. 64-65.

Dvacáté století. Věda a život. 1964, č. 5, s. 305-306.

Ekonomika, morálka, život. Věda a život. 1964, č. 2, s. 113-114.

Estetik syntetizující. Literární noviny. 1964, č. 18, s. 4.

Experimentální "hra na poezii". Věda a život. 1964, č. 2, s. 105-106.

Grafické umění eskymáků. Věda a život. 1964, č. 3, s. 183-184.

Hereze nad Chaplinem. Divadlo. 1964, č. 3, s. 17-18.

Jan Zábrana odstřelen. Literární noviny. 1964, č. 48, s. 4.

Kage a jeho mikrografie. Věda a život. 1964, č. 4, s. 250-252.

Láska s manekýnem. Host do domu. 1964, č. 3, s. 80.

Lidový montér kresleného humoru. Host do domu. 1964, č. 2, s. 62.

Lidská komedie Karla Nepraše. Host do domu. 1964, č. 3, s. 74.

Literatura bez generací?. Host do domu. 1964, č. 11, s. 51.

Malá recenze časopisu: Zagadnienia Rodzajów Literackich. Věda a život. 1964, č. 1, s. 52-53.

Malý, zato náš blábol o krásnu. Host do domu. 1964, č. 11, s. 66-67.

Metamorfózy Jana Steklíka. Host do domu. 1964, č. 4, s. 44.

Na cestu československé estetice. Literární noviny. 1964, č. 26, s. 5.

Natrhl se pytel blech. Host do domu. 1964, č. 8, s. 65-66.

Nekoupil jsem ženu za flašku rumu. Host do domu. 1964, č. 9, s. 62-63.

Nerušte kruhů našich, kladiváři!. Host do domu. 1964, č. 6, s. 73-75.

Nové zhodnocení realismu. Věda a život. 1964, č. 2, s. 122-123.

Nový Jiří Jirásek. Host do domu. 1964, č. 1, s. 74.

O věcech obecných neboli zoon šprochon. Host do domu. 1964, č. 3, s. 68-69.

Obrazové básne. Mladá tvorba. 1964, č. 6-7, s. 66-68.

Obyčejná ševcovská morálka. Host do domu. 1964, č. 4, s. 63.

Osvobozený smích kreseb. In: Katalog z výstavy (Nálezy) prací Jiřího Jiráska, Karla Nepraše a Jana Steklíka, 1964,

Poezie metaforické proměny. Host do domu. 1964, č. 5, s. 77.

Poznámka o rukopisech Kurta Konrada. Česká literatura. 1964, č. 6, s. 523-525.

Pravopis vrtošivé aristokracie. Host do domu. 1964, č. 10, s. 71.

Rozehnaná mračna. Host do domu. 1964, č. 9, s. 63-64.

Slabiny českého dějepisu estetiky (Kritická marginálie) . Estetika. 1964, č. 3, s. 286-288.

Smělý architektonický návrh zimního střediska. Věda a život. 1964, č. 4, s. 254-255.

Tři povídky. Literární noviny. 1964, č. 47, s. 4.

Věda v kotcích. Host do domu. 1964, č. 2, s. 48-49.

Zrcadlo čtenářských duší. Host do domu. 1964, č. 4, s. 76-77.

"Kéž pozitivna jsme mléko!". Host do domu. 1965, č. 5, s. 73-74.

"Zúmysla raffinovaná pitomost se roztahuje...". Host do domu. 1965, č. 8, s. 74-75.

[Bohové se smějí …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 31, s. 12.

[Brdečkův Limonádový Joe …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 6, s. 14.

[Brněnský Dokořán …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 23, s. 12.

[Co je to …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 14, s. 13.

[Detektivka …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 10, s. 12.

[Do obrazu současné prózy NDR …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 9, s. 14.

[Fotografických knih o městech …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 20, s. 12.

[Hutný výbor z díla …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 34, s. 12.

[Jan Vážný vydal …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 30, s. 13.

[Když před několika lety …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 24, s. 14.

[Konference o textu Bezručových Slezských písní …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 26, s. 12.

[Mladí a nejmladší …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 5, s. 3.

[Mladofrontovní edice Smaragd …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 1, s. 12.

[Mladofrontovní edice Smaragd …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 9, s. 14.

[Myslím, že bude třeba rozšířit nauku …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 15, s. 12.

[Nejnudnější jsou …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 35, s. 13.

[O smyslu obrazu …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 15, s. 13.

[Právě vyšlo první číslo Dialogu …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 13, s. 14. (spoluautor: gs + vp)

[Slovníky velké i malé …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 12, s. 13.

[Tohoto roku bude brněnská Rovnost …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 19, s. 12.

[Udělat vkusný informační prospekt …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 9, s. 13.

[V české literární vědě …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 15, s. 14.

[V edici Živá díla minulosti …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 16, s. 5.

[V moderní próze …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 35, s. 12.

[Věda v kostce …]. Kulturní tvorba. 1965, roč. 3, č. 2, s. 2.

[Vyšel výbor kratších próz Alana Sillitoea …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 31, s. 12.

[Z díla Hilaria Belloca …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 37, s. 13.

[Ze tří básnických knih Zbigniewa Herberta …]. Kulturní tvorba. 1965, č. 29, s. 13.

Básníci, cestáři, dlaždiči, asfaltéři, barabové. Host do domu. 1965, č. 10, s. 73.

Česká kultura na sirkách. Host do domu. 1965, č. 4, s. 73.

České bájesloví?. Host do domu. 1965, č. 3, s. 73-74.

Člověk bez hnutí uprostřed víru. (Antropologická konstanta a kategorie náhody v surrealistické estetice) . Literární noviny. 1965, č. 50, s. 4-5.

Dodateček. Host do domu. 1965, č. 1, s. 81-82.

Drzý interview Hosta s Alexandrem Matuškou. Host do domu. 1965, č. 4, s. 34-35.

Drzý interview s Ivanem Křížem. Host do domu. 1965, č. 3, s. 78-80.

Drzý interview s J. R. Pickem. Host do domu. 1965, č. 7, s. 50-51.

Drzý interview s Jiřím Šotolou. Host do domu. 1965, č. 6, s. 46-47.

Dvojí metr. Host do domu. 1965, č. 4, s. 74.

Jak filosofoval Kašpárek a Jeníček s Mařenkou. Host do domu. 1965, č. 10, s. 74-75.

Jak žena zdeptala štítivého aristokrata. Host do domu. 1965, č. 10, s. 75.

Ještě jednou ke kritice dogmatismu. Host do domu. 1965, č. 7, s. 78-79.

Malé kvílení nad českou detektivkou. Mladá tvorba. 1965, č. 12, s. 15.

Malé recesie Josefa Škvoreckého. Slovenské pohľady. 1965, č. 9, s. 139.

Matematika a op-art. Věda a život. 1965, č. 11, s. 699-704.

Nábytek – hračka. Věda a život. 1965, č. 2, s. 126.

Naše namyšlenosti. Host do domu. 1965, č. 5, s. 74-75.

Nové umění – pro silnice. Věda a život. 1965, č. 2, s. 122-125.

Ovčáci – čtveráci. Host do domu. 1965, č. 12, s. 75-76.

P. S. . Host do domu. 1965, č. 6, s. 74.

Povzdech nad dogmatickým přáním otevíraného klína. Host do domu. 1965, č. 6, s. 75.

Pro architekturu a proti uniformitě. Věda a život. 1965, č. 3, s. 180.

Přísné a potrhané řádky Smuténky. Host do domu. 1965, č. 11, s. 81.

Pseudo-rétorika. Host do domu. 1965, č. 11, s. 73.

Rehabilitace Viktora Huga básníka. Host do domu. 1965, č. 11, s. 80.

Rekviem za jednu ročenku. Host do domu. 1965, č. 4, s. 72.

Rozkoš mlčeti. Host do domu. 1965, č. 1, s. 83.

Šalda v papíru. Host do domu. 1965, č. 2, s. 74-75.

Tatínek měl maminku a tatínka, maminka pak tatínka a maminku. Host do domu. 1965, č. 9, s. 73-74.

To chce klid. Host do domu. 1965, č. 3, s. 74-75.

Úvodem.... Host do domu. 1965, č. 4, s. 12.

Vinnetou zemřel v Čechách. Host do domu. 1965, č. 2, s. 75.

Výtečnost alternativy. Host do domu. 1965, č. 7, s. 81.

Ztvrdnutí pohlavárů. Host do domu. 1965, č. 2, s. 73.

12 lásek, 12 nenávistí. Host do domu. 1966, č. 5, s. 78-79.

Akademický interview Hosta s Mirkem Novákem. Host do domu. 1966, č. 3, s. 24-25.

Ať žijí šifry, ale všechny!. Host do domu. 1966, č. 10, s. 83-84.

Česká kritika = reklama?. Host do domu. 1966, č. 6, s. 83-84.

Čistý humor na šibenici. Student. 1966, č. 35-38, s. 18.

Elita není, je, není, je. Literární noviny. 1966, č. 28, s. 5.

Fotografická výpověď o lidských situacích. Věda a život. 1966, č. 3, s. 189-190.

Glosa revuální. Host do domu. 1966, č. 7, s. 84-85.

Hodnota naivnosti. Slovenské pohľady. 1966, č. 1, s. 130-131.

Hra, ne-hra. Host do domu. 1966, č. 7, s. 75.

Humor vojenský aneb od četaře Bonga k Bobovi. Host do domu. 1966, č. 2, s. 57.

Chvála Inspiromatu. Slovenské pohľady. 1966, č. 1, s. 132-133.

Ideologie muže Felliniho [z Playboye]. Host do domu. 1966, č. 10, s. 70.

Interview s Davidem Sarnoffem. Věda a život. 1966, č. 1, s. 49.

Jak jsou prokleti "prokletí". Host do domu. 1966, č. 8, s. 53.

Jak praxe potvrdila teorii polovzdělanosti. Orientace. 1966, č. 4, s. 91.

Jaká angažovanost. Literární noviny. 1966, č. 22, s. 4.

James Bond po německu – docela způsobný. Věda a život. 1966, č. 5, s. 313-314.

Jan Skácel a metapoézia. Slovenské pohľady. 1966, č. 4, s. 125-126.

Krajina básnika. Slovenské pohľady. 1966, č. 10, s. 134-135.

Literární vize gratulanta. Literární noviny. 1966, č. 47, s. 4.

Metamorfózy českých duší. Host do domu. 1966, č. 11, s. 68.

Most mezi světem tmy a světla. Věda a život. 1966, č. 9, s. 562-568.

Na jakou sexualitu se dát?. Host do domu. 1966, č. 12, s. 81-82.

Nic se nenaučit, všechno zapomenout. Orientace. 1966, č. 2, s. 83.

O našem prvním nevěstinci vesele. Host do domu. 1966, č. 11, s. 67-68.

Ohraničil se ve mně závěr do této podoby. Host do domu. 1966, č. 7, s. 51-52.

Op-art a – prefabrikáty. Věda a život. 1966, č. 4, s. 250-252. (spoluautor: Josef Březina)

Opuštěná šoupata. Host do domu. 1966, č. 9, s. 83-84.

Panenstvím k ideovosti?. Host do domu. 1966, č. 8, s. 85-86.

Poézia sekúnd, sekundy poézie. Slovenské pohľady. 1966, č. 1, s. 131-132.

Promiskuita. Host do domu. 1966, č. 7, s. 82-83.

Rakouské Manuskripty. Host do domu. 1966, č. 8, s. 83-84.

Román u kulatého stolu. Věda a život. 1966, č. 2, s. 116.

Sny mechanizované doby. Věda a život. 1966, č. 8, s. 505-509.

Soudy metati, Hemingwayem praštiti. Host do domu. 1966, č. 4, s. 73-74.

Střepy z pocitu otrávenosti. Host do domu. 1966, č. 5, s. 83-84.

V Kolíně, Kolíně. Host do domu. 1966, č. 10, s. 81.

Valiti stejné kameny. Host do domu. 1966, č. 9, s. 81-82.

Vražda pantomimická, teatrálna, efektná. Slovenské pohľady. 1966, č. 1, s. 134-135.

Výsledek šetření. Host do domu. 1966, č. 10, s. 85.

Za co může vezdejší náš svět. Orientace. 1966, č. 3, s. 94.

[Bez názvu]. Dialog. 1967, č. 9, s. 46.

[Bez názvu]. In: Katalog z výstavy prací Karla Nepraše a Jana Steklíka (Křížovnická škola), 1967, s. 1.

1. Co soudíte o tak zvaném novém románu? 2. Co znamená nebo může znamenat pro českou prózu? . Orientace. 1967, č. 1, s. 28.

1. Jaký je váš názor na vztah objektivních a subjektivních, uměleckých a vědeckých momentů při interpretaci umělecké tvorby? 2. Která kritéria považujete pro sebe za rozhodující, když hodnotíte umělecké dílo? 3. Kdybyste měl(a) bez dlouhého rozmýšlení jme. Orientace. 1967, č. 2, s. 66-69.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 1, s. 74.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 2, s. 72.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 3, s. 64-65.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 4, s. 70-71.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 5, s. 70-71.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 6, s. 78.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 7, s. 70-71.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 8, s. 78-79.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 9, s. 66-67.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 10, s. 72-73.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 11, s. 78.

13 řádků o.... Host do domu. 1967, č. 12, s. 78-79.

A sci-fi fičí. Student. 1967, č. 1, s. 6.

Absolutní humor bez vtipu. Host do domu. 1967, č. 1, s. 75-77.

Anatómia diktátora. Kultúrny život. 1967, č. 34, s. 4.

Básnik in extremis. Kultúrny život. 1967, č. 22, s. 4.

Baudelaire á la konvertita. Host do domu. 1967, č. 10, s. 75-76.

Bída tabulkologie. Host do domu. 1967, č. 4, s. 77-78.

Brno-Paříž neboli malé velikášství. Host do domu. 1967, č. 8, s. 74-76.

Broučci umierajú prirodzene. Kultúrny život. 1967, č. 39, s. 5.

Caldwellovské variácie. Kultúrny život. 1967, č. 36, s. 4.

Čarovne konzervatívny. Kultúrny život. 1967, č. 14, s. 4-5.

Černé a jiné komedie v kresbě Karla Nepraše. Dialog. 1967, č. 12, s. 43.

Česká láska. Kultúrny život. 1967, č. 18, s. 4.

Debut "anonymizovaných" próz. Student. 1967, č. 43, s. 6.

Dělné Delo. Host do domu. 1967, č. 3, s. 67-69.

Detektívka z Balkánu. Kultúrny život. 1967, č. 32, s. 5.

Docela mírný Vladimír Jiránek. Dialog. 1967, č. 7, s. 43.

Ex machina. Host do domu. 1967, č. 9, s. 45-46. (spoluautor: SAAB D 21)

Filozofia pre gymnazistov. Kultúrny život. 1967, č. 44, s. 10.

Filozofia rýchlosti. Kultúrny život. 1967, č. 43, s. 5.

Freudovo dílo o totemismu a tabu. Věda a život. 1967, č. 12, s. 752.

Hold agentům. Orientace. 1967, č. 3, s. 95.

Humor nápravný. Kultúrny život. 1967, č. 21, s. 4.

I dno zvedá svou úroveň. Host do domu. 1967, č. 4, s. 74-75.

Imaginární interview o obecném vemeni pro českou poezii s Antonínem Brouskem. Student. 1967, č. 15, s. 7.

Imaginární interview s ezopovským Jiřím Kolářem. Student. 1967, č. 21, s. 7.

Imaginární interview s Františkem Gellnerem. Student. 1967, č. 48, s. 6.

Imaginární interview s J. K. Galbraithem o konvenčním myšlení. Student. 1967, č. 50, s. 6-7.

Imaginární interview s Janem Skácelem. Student. 1967, č. 11, s. 6.

Imaginární interview s Janem Skácelem o Pánu Bohu, svatých a čertech. Student. 1967, č. 51-52, s. 2.

Imaginární interview s Jerzym Harasymowiczem. Student. 1967, č. 31-34, s. 7.

Imaginární interview s Josefem Kainarem bluesovým. Student. 1967, č. 19, s. 7.

Imaginární interview s Michailem Zoščenkem. Student. 1967, č. 46, s. 6.

Imaginární interview s Pavlem Koptou jak psát pro klavír na papír. Student. 1967, č. 17, s. 7.

Imaginární interview s Vladimírem Majakovským. Student. 1967, č. 44, s. 8.

Imaginární interview se Samuelem Beckettem. Student. 1967, č. 42, s. 7.

Imaginární interview se satirickým Andrejem Platonovem. Student. 1967, č. 45, s. 6.

Imaginární interview skoro dada s Tristanem Tzarou. Student. 1967, č. 24, s. 7.

Imaginární rozhovor s Oldřichem Mikuláškem. Student. 1967, č. 9, s. 6.

Imaginárny malý rozhovor s malými recenziami Jana Skácela, vyznamenanými roku 1967 cenou Karla Poláčka. Kultúrny život. 1967, č. 39, s. 12.

Izraz – revue na úrovni. Host do domu. 1967, č. 10, s. 76-77.

Jak zaniknout v přenosových kanálech. Host do domu. 1967, č. 8, s. 76.

Jediní dvaja. Kultúrny život. 1967, č. 34, s. 11.

Josef Škvorecký a Jan Zábrana detektivní. Dialog. 1967, č. 8, s. 40.

Karel May v malé české světničce. Host do domu. 1967, č. 2, s. 75.

Kdo z pracujících je nejméně šikovný eroticky?. Orientace. 1967, č. 1, s. 95.

Komická parkinsonológia. Kultúrny život. 1967, č. 19, s. 4.

Kreslený humor en miniature. Kultúrny život. 1967, č. 23, s. 3.

Kulty "jednoduchostí". Orientace. 1967, č. 1, s. 93-94.

Lučavka královská, či vlažná voda?. Host do domu. 1967, č. 12, s. 81-82.

Mesto menom Praha. Mladá tvorba. 1967, č. 2, s. 63.

Mezi dějinami a čtvrtžejdlíkem. Host do domu. 1967, č. 3, s. 70.

Můj drahý jelimánku. Host do domu. 1967, č. 2, s. 73-74.

Ne boty, ale záměry dělat boty. Host do domu. 1967, č. 1, s. 68.

Nové rúcho. Kultúrny život. 1967, č. 5, s. 4.

O charakteru československé fotografie. Věda a život. 1967, č. 8, s. 495.

O tragikomedii poučeně. Věda a život. 1967, č. 12, s. 752.

O tragikomédii zdola. Kultúrny život. 1967, č. 30, s. 4.

Objev nového světového názoru. Host do domu. 1967, č. 12, s. 81-82.

Odkud kam sahá literatura – a inzeráty o ní?. Host do domu. 1967, č. 11, s. 84-85.

Opadá zájem o krásu stříbřitých nesmyslností?. Orientace. 1967, č. 4, s. 94.

Osviežená SCI–FI. Kultúrny život. 1967, č. 8, s. 5.

Parakomik Jan Steklík. Dialog. 1967, č. 11, s. 45.

Parazitná non-fiction. Kultúrny život. 1967, č. 42, s. 4.

Pardon bez pardonu. Host do domu. 1967, č. 9, s. 79.

Pasívni Broučci a aktívny mravec Ferda. Kultúrny život. 1967, č. 34, s. 10.

Písně městského folklóru a jejich výklad. Věda a život. 1967, č. 4, s. 238.

Popularizuje se – vědění. Host do domu. 1967, č. 7, s. 81-82.

Poskladaný humor. Kultúrny život. 1967, č. 1, s. 4.

Poučení pro dnešek od Michaila Zoščenka. Orientace. 1967, č. 5, s. 95.

Prípad Ludvík Kundera. Kultúrny život. 1967, č. 41, s. 4.

Prózy básníka Jiřího Ortena. Dialog. 1967, č. 4, s. 32.

Prózy Jiřího Ortena. Kultúrny život. 1967, č. 22, s. 5.

Recenze – na zvracení?. Host do domu. 1967, č. 5, s. 75-77.

Rodinný album. Kultúrny život. 1967, č. 16, s. 5.

Sem s novou rundou astrovermutu. Host do domu. 1967, č. 12, s. 88-89.

Skácel kompletný. Kultúrny život. 1967, č. 1, s. 9.

Smutek nad nejnovějšími pěstiteli pravdy. Host do domu. 1967, č. 8, s. 74-75.

Smutek z hudbovědného jazyka.... Orientace. 1967, č. 3, s. 94-95.

Taky věda ideologicko-tělovýchovná. Host do domu. 1967, č. 9, s. 76-78.

Tichý lyrismus Libuše Kaplanové. Dialog. 1967, č. 10, s. 44.

Trochu smíchu nad "temným soubojem". Host do domu. 1967, č. 6, s. 85-86.

U nás elity nejsou...?. Host do domu. 1967, č. 12, s. 85-87.

Vel’ký pán absolútnej poézie. Kultúrny život. 1967, č. 20, s. 5.

Vel’kým majstrom železobetónu. Kultúrny život. 1967, č. 33, s. 4.

Vyklizujeme. Host do domu. 1967, č. 6, s. 82-83.

Zelené roky. Mladá tvorba. 1967, č. 10, s. 13.

Zpěv o Praze. Student. 1967, č. 14, s. 2.

Žurnalističtí "totalizátoři". Orientace. 1967, č. 6, s. 76-77.

"Ozbrojená stranická armáda". Host do domu. 1968, č. 5, s. 72-73.

* * *. Host do domu. 1968, č. 7, s. 70-71.

[Bez názvu]. Student. 1968, č. 14, s. 7.

[Bez názvu]. In: Katalog z výstavy (Sen o Natašce) prací Karla Nepraše a Jana Steklíka (Křížovnická škola), 1968,

13 řádků. Host do domu. 1968, č. 15, s. 78-79.

13 řádků. Host do domu. 1968, č. 12, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 1, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 2, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 3, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 4, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 5, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 6, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 7, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 8, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 9, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 10, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 11, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 13, s. 78-79.

13 řádků Olega Suse. Host do domu. 1968, č. 14, s. 78-79.

A čo pán Kohn. Kultúrny život. 1968, č. 24, s. 4-5.

Ani vlevo, ani vpravo – uprostřed!. Host do domu. 1968, č. 3, s. 70-72.

Automatismy na automatismy!. Orientace. 1968, č. 1, s. 91-92.

Co bylo před "ještě větším prohloubením". Host do domu. 1968, č. 14, s. 71-74.

Comics tradiční a nekonvenční neboli paracomics. Student. 1968, č. 18, s. 12.

České nostalgie. Listy. 1968, č. 4, s. 2.

České příplazy.... Orientace. 1968, č. 2, s. 95.

Český duch filiální. Host do domu. 1968, č. 15, s. 65-67.

Člověk jako část prostoru?. Host do domu. 1968, č. 12, s. 72.

Demokracie je síla, ne láska, ne milost. Host do domu. 1968, č. 12, s. 71-72.

Dialog o universitě a jiných věcech. Universitas. 1968, č. 2, s. 87-88. (spoluautor: Jan Skácel)

Dobový imagint s Franzem Kafkou o domácích bozích etc. Universitas. 1968, č. 3, s. 82.

Generovaná degenerace. Host do domu. 1968, č. 6, s. 50-51.

Humor banality. Kultúrny život. 1968, č. 16, s. 4.

Choroba panplexismu. Host do domu. 1968, č. 13, s. 74-75.

Imaginární interview o pokroku, futurologii etc. s Janem Zábranou. Universitas. 1968, č. 4, s. 91-92.

Imaginární interview s orlem v bahně neboli s Ladislavem Klímou. Student. 1968, č. 3, s. 7.

Imagint o jednom, co se pořád uchyloval. Student. 1968, č. 23, s. 7.

Imagint o průměrném člověku a věcech okolo. Student. 1968, č. 18, s. 11.

Imagint o tom, jak vést (vedené). Student. 1968, č. 11, s. 7.

Imagint s G. Laubem a M. Růžičkou a aforyčení. Student. 1968, č. 4, s. 6.

Imagint s Ivanem Divišem o tom, jak plát. Student. 1968, č. 7, s. 7.

Imagint se "starým čertem". Student. 1968, č. 10, s. 7.

Imagint vůbec ne pro kočku. Student. 1968, č. 17, s. 6.

Imagint z dějin českého novinářského myšlení. Student. 1968, č. 6, s. 7.

Informace o separovaných šámbrech. Host do domu. 1968, č. 4, s. 70-73.

Jak se co dělá. In: Katalog z výstavy prací Naděždy Plíškové (Křížovnická škola), 1968,

Jak se dnes chovat k tezím?. Host do domu. 1968, č. 6, s. 71.

Jak ti zaplatí, tak zazpívej!. Host do domu. 1968, č. 15, s. 64-65.

Jeden tam kdosi cosi... udělal. Index. 1968, č. 10, s. 50.

Jedným očkom do Švédska. Slovenské pohľady. 1968, č. 12, s. 152-153.

Jízdní řády versus Academia. Host do domu. 1968, č. 3, s. 68-70.

K teorii tzv. malého národa. Host do domu. 1968, č. 11, s. 70-71.

K teorii výstřelků. Host do domu. 1968, č. 10, s. 76-77.

K.O. poviedke. Kultúrny život. 1968, č. 27, s. 5.

Kreslené Meta-fory a -morfózy. In: Katalog z výstavy (Sen o Natašce) prací Karla Nepraše a Jana Steklíka (Křížovnická škola), 1968,

Kritikové, buďte zdraví, ne nemocní. Listy. 1968, č. 4, s. 10.

Láska – marxizmus – človek. Kultúrny život. 1968, č. 3, s. 10.

Literatura bez papíru... na papíře. Host do domu. 1968, č. 5, s. 72-73.

Logo-blab čili poznatky coby těsto. Host do domu. 1968, č. 4, s. 76-77.

Lyrické češstvo značkuje cudzinu. Slovenské pohľady. 1968, č. 4, s. 148.

Malé poučení na konci Šrámkova Těla. Host do domu. 1968, č. 11, s. 70-71.

Ministr coby aktivní tmelič?. Host do domu. 1968, č. 6, s. 69-70.

Moravanství jakožto ješitnost. Index. 1968, č. 9, s. 64-65.

Moravismus – na procenta prolévané krve.... Host do domu. 1968, č. 14, s. 75-76.

Naivní tvorba bez iluzí. Host do domu. 1968, č. 8, s. 76-77.

Najstručnejšie umenie. Kultúrny život. 1968, č. 9, s. 5.

Nečakajú na Godota. Mladá tvorba. 1968, č. 10, s. 60-61.

Nerovná hra svobody s nesvobodou. Listy. 1968, č. 6, s. 4.

Nostalgie i vztek nad pravdou pravdoucí. Listy. 1968, č. 2, s. 4.

O Asii s básníkem Smuténky. (Interview s Janem Skácelem) . Student. 1968, č. 13, s. 1.

O galeriích na galejích českého jazyka.... Host do domu. 1968, č. 7, s. 75-76.

O jednej chvále privátnej šikovnosti. Mladá tvorba. 1968, č. 7, s. 61.

O Krausovi na okraj. Kultúrny život. 1968, č. 29, s. 4.

O společnosti řízené konferenciéry. Host do domu. 1968, č. 1, s. 72-74.

O svěcení mašin na rynku. Index. 1968, č. 9, s. 61.

Orten klíčový. Dialog. 1968, č. 5, s. 42.

Otcové páchnou!. Orientace. 1968, č. 4, s. 95.

Panloterismus. Listy. 1968, č. 1, s. 4.

Pláč docenta.... Host do domu. 1968, č. 11, s. 71-72.

Po dvaceti letech. Dialog. 1968, č. 4, s. 40.

Poezie vybalená z pytlíku. Host do domu. 1968, č. 9, s. 76-77.

Pomyslný rozhovor s duchem F. X. Šaldy. (Ze zápisníku) . Student. 1968, č. 1, s. 6.

Popelka kritika. Host do domu. 1968, č. 11, s. 74-76.

Pravda je nejvyšší suverén. Host do domu. 1968, č. 14, s. 71-72.

Precítený dokument. Kultúrny život. 1968, č. 21, s. 4.

Proč má ten šuhaj krátkou ruku?. Host do domu. 1968, č. 6, s. 70-72.

Provedl sešití poranění. Host do domu. 1968, č. 9, s. 75-76.

Přeňadrovali se. Student. 1968, č. 9, s. 7.

Román do zásuvky. Kultúrny život. 1968, č. 1, s. 5.

Rozhovor s Golo Mannem. Host do domu. 1968, č. 5, s. 4-6.

Rozum a nerozum. Host do domu. 1968, č. 11, s. 71-73.

Rumrejch kolem astrologa. Host do domu. 1968, č. 14, s. 74-75.

S – U – S. Student. 1968, č. 24, s. 4.

S. K. N. . Host do domu. 1968, č. 6, s. 77.

S.U.S / 2. Student. 1968, č. 25, s. 11.

S.U.S.. Student. 1968, č. 26, s. 5.

S.U.S. / 10. Student. 1968, č. 33, s. 7.

S.U.S. / 10. Student. 1968, č. 34, s. 7.

S.U.S. / 4. Student. 1968, č. 27, s. 7.

S.U.S. / 5. Student. 1968, č. 28, s. 5.

S.U.S. / 6. Student. 1968, č. 29, s. 7.

S.U.S. / 7. Student. 1968, č. 30, s. 6.

S.U.S. / 8. Student. 1968, č. 31, s. 7.

S.U.S. / 9. Student. 1968, č. 32, s. 5.

Sebechvála tahá za uši.... Host do domu. 1968, č. 7, s. 70-72.

Skoč jako buldok!. Host do domu. 1968, č. 3, s. 67-68.

Skutečnost – od "skutek". Host do domu. 1968, č. 12, s. 70-71.

Slovní fetiš – s čárkou uprostřed. Host do domu. 1968, č. 10, s. 76-77.

Slovní posedlosti. Orientace. 1968, č. 6, s. 95.

Smyslem umění jsem – já sám...?. Orientace. 1968, č. 5, s. 95.

Surrealismus na "morální" základně?. Orientace. 1968, č. 3, s. 94.

Tak jsem bohapustý exhibicionista. Host do domu. 1968, č. 6, s. 74-75.

Teorie životního minima.... Host do domu. 1968, č. 11, s. 75-76.

Tichá obroda lyrického půvabu. In: Katalog z výstavy prací Libuše Kaplanové (Křížovnická škola), 1968,

Totální vládce s nejistým opěvováním. Host do domu. 1968, č. 7, s. 72-73.

Umění odpovídat i neodpovídat. Host do domu. 1968, č. 8, s. 74-75.

Úplně tiší jako myšky. Host do domu. 1968, č. 2, s. 74-75.

Útěcha pro otroky. Listy. 1968, č. 5, s. 4.

V ohromném pražském prostěradle poezie nalezená. Dialog. 1968, č. 10, s. 45.

Vážený příteli. Host do domu. 1968, č. 1, s. 72-73.

Vědecký interview Hosta s Romanem Jakobsonem. Host do domu. 1968, č. 10, s. 54-56.

Vyjádření Olega Suse. Estetika. 1968, č. 1, s. 47-48.

Z dobové psychopatologie: odhalovači a obnažovači. Host do domu. 1968, č. 12, s. 73-74.

Ze Zapadákova prokletých Brňanů. Host do domu. 1968, č. 4, s. 68-69.

Znakovost ve fotografii. Věda a život. 1968, č. 7, s. 433-438.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 1, s. 38.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 2, s. 24.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 3, s. 25.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 4, s. 24.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 5, s. 39.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 6, s. 25.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 7, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 8, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 9, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 10, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 11, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 12, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 13, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 14, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 15, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 16, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 17, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 18, s. 46.

7 řádků Olega Suse. Host do domu. 1969, č. 19, s. 46.

Běda falešným "světlonošům". Věda a život. 1969, č. 5, s. 69-70.

Co obsahují "soudy" astrologů?. Věda a život. 1969, č. 5, s. 299.

Čest básníků. Doba. 1969, č. 17, s. 8.

Extrémy jako přirozená součást lidského světa. Doba. 1969, č. 13, s. 4.

Hledání viníků. Doba. 1969, č. 21, s. 4.

Ideový boj – v kanále. Index. 1969, č. 2, s. 42-43.

Ilustrovaná žena. Věda a život. 1969, č. 1, s. 58-60.

Imagint groteskně kosmický. Věda a život. 1969, č. 9, s. 539.

Imagint o ponaučeních zcela neuctivých. Index. 1969, č. 6, s. 69.

Imagint o zemi české s Ivanem Divišem. Universitas. 1969, č. 1, s. 93-94.

Imagint politický s J. F. Kennedym. Universitas. 1969, č. 3, s. 94-95.

Imagint s Miroslavem Tyršem o státotvorném těla cvičení. Universitas. 1969, č. 2, s. 108-109.

Interview o dvakrát rychlejším Hostu do domu. Věda a život. 1969, č. 3, s. 191.

Jak studovat prostřednosti, průměrnosti?. Věda a život. 1969, č. 2, s. 65.

Jakási universita. Doba. 1969, č. 18, s. 4.

Jazyk a Kosmos. Věda a život. 1969, č. 1, s. 4.

Jazyk astrologický. Věda a život. 1969, č. 3, s. 166.

Jeden citát k něčemu. "Ach, to by se spalo!". Věda a život. 1969, č. 7, s. 393-394.

Jeden citát k něčemu. Lid ví, čeho se štítí. Věda a život. 1969, č. 8, s. 477.

Jeden citát k něčemu. Věda je něco zcela lidského. Věda a život. 1969, č. 9, s. 523.

Jeden citát k něčemu. Z Čapkovy "Kritiky slov". Věda a život. 1969, č. 10, s. 615.

Jonáš vyšel jest z Astry. Věda a život. 1969, č. 3, s. 166-167.

Kdy má dojít k poměru. Host do domu. 1969, č. 5, s. 1.

Kladné tabule dodávati.... Host do domu. 1969, č. 6, s. 1.

Království divočiny 1. Věda a život. 1969, č. 7, s. 101.

Krásné tvary v krasovidu. Věda a život. 1969, č. 2, s. 112-113.

Krimi bonhomní a parodířené. Listy. 1969, č. 17, s. 11.

Krutý a plastický. Host do domu. 1969, č. 8, s. 1.

Kuchyňská mystika české krve. Doba. 1969, č. 15, s. 14.

Kyvadlo humoru a humoristiky. Host do domu. 1969, č. 3, s. 40-41.

Legalita předvídání. Index. 1969, č. 4, s. 39.

Mírně drzý i tesklivý interview s Janem Skácelem. Věda a život. 1969, č. 3, s. 190.

Mít rád Solženicyna = rusofilství á la Kramář?. Host do domu. 1969, č. 4, s. 43.

Míti takové starosti. Host do domu. 1969, č. 15, s. 1.

Mocnosti. Orientace. 1969, č. 2, s. 66.

Myšlenková obroda pod starým stereotypem. Doba. 1969, č. 10, s. 4.

Na obranu "abstraktních" hodnot. Listy. 1969, č. 12, s. 1.

Nacismus "malého" člověka v zrcadle karikatury. Věda a život. 1969, č. 4, s. 254.

Nanes pastu na boty v noze. Host do domu. 1969, č. 8, s. 19.

Nazrálé otázky v hubě převalovati.... Host do domu. 1969, č. 8, s. 4.

Nečekané a zajímavé poučení od mužů, co vrtají do zubů. Věda a život. 1969, č. 4, s. 234.

Nedělej ocasaté vláčidlo bahnem cizích slov. Host do domu. 1969, č. 14, s. 33.

Nejnovější hnutí: ňadro-venismus. Věda a život. 1969, č. 10, s. 622.

Nostalgie stroje. Věda a život. 1969, č. 2, s. 81.

O "okupačních" pravidlech českého pravopisu. Index. 1969, č. 6, s. 68.

O policajtských náturách. Index. 1969, č. 5, s. 20-21.

Paradoxní ctnost omezení. (Kde jste zůstali, duchové nedění?). Věda a život. 1969, č. 8, s. 116-118.

Periodika 1. Host do domu. 1969, č. 1, s. 39-40.

Periodika 10. Host do domu. 1969, č. 10, s. 25.

Periodika 11. Host do domu. 1969, č. 11, s. 25-26.

Periodika 12. Host do domu. 1969, č. 12, s. 25-26.

Periodika 13. Host do domu. 1969, č. 13, s. 25-26.

Periodika 14. Host do domu. 1969, č. 14, s. 25-26.

Periodika 15. Host do domu. 1969, č. 15, s. 25-26.

Periodika 16. Host do domu. 1969, č. 16, s. 25.

Periodika 17. Host do domu. 1969, č. 17, s. 25-26.

Periodika 18. Host do domu. 1969, č. 18, s. 25-26.

Periodika 19. Host do domu. 1969, č. 19, s. 25-26.

Periodika 2. Host do domu. 1969, č. 2, s. 38-39.

Periodika 3. Host do domu. 1969, č. 3, s. 39-40.

Periodika 4. Host do domu. 1969, č. 4, s. 39-40.

Periodika 5. Host do domu. 1969, č. 5, s. 1.

Periodika 6. Host do domu. 1969, č. 6, s. 1.

Periodika 7. Host do domu. 1969, č. 7, s. 1-2.

Periodika 8. Host do domu. 1969, č. 8, s. 1-2.

Periodika 9. Host do domu. 1969, č. 9, s. 25.

Píšete, co si myslíte. Doba. 1969, č. 30, s. 4.

Poezie s "přívlastky".... Host do domu. 1969, č. 15, s. 41.

Pohonná látka… z pěti teček pro rakety. Věda a život. 1969, č. 6, s. 362.

Pop-interview s Antonínem Sychrou. Věda a život. 1969, č. 1, s. 8-9.

Pop-interview s Arnoštem Hönigem. Věda a život. 1969, č. 5, s. 260-261.

Pop-interview s Daliborem Povolným. Věda a život. 1969, č. 7, s. 386-387.

Pop-interview s Jaromírem Tomečkem. Věda a život. 1969, č. 4, s. 194-195.

Pop-interview s Jiřím Kučerou. Věda a život. 1969, č. 8, s. 450-451.

Pop-interview s Miroslavem Vyskolem. Věda a život. 1969, č. 10, s. 578-579.

Pop-interview s Rudolfem Mertlíkem. Věda a život. 1969, č. 9, s. 514-515.

Pop-interview s Vilibaldem Bezdíčkem. Věda a život. 1969, č. 3, s. 132-133.

Pop-interview s Vítězslavem Gardavským. Věda a život. 1969, č. 2, s. 66.

Pop-interview s Vladimírem Blažkem. Věda a život. 1969, č. 6, s. 322-323.

Pop-poradci. Host do domu. 1969, č. 15, s. 27.

Poskoky každodennosti. Listy. 1969, č. 19, s. 4.

Proč je třeba klidu a pořádku. Listy. 1969, č. 9, s. 2.

Psychologie ješitnosti – na aukcích. Host do domu. 1969, č. 14, s. 1.

Revoluce do příručky, do slovníku!. Věda a život. 1969, č. 2, s. 127.

Rozhovor na Indexu. Index. 1969, č. 2, s. 2.

Rozhovor o T69 s redaktorem Františkem Chudárkem. Věda a život. 1969, č. 5, s. 319.

Sem s vydřenými mozoly a s bodrou lípou!. Host do domu. 1969, č. 7, s. 45.

Sem se Škrholou. Listy. 1969, č. 5, s. 2.

So slovníkom na revolúciu. Mladá tvorba. 1969, č. 5, s. 62.

Stát se mongoloidem mezi Marsem a Venuší. Věda a život. 1969, č. 8, s. 486.

Technoerotismus. Věda a život. 1969, č. 6, s. 349.

Tos ze mě uďalas. Host do domu. 1969, č. 2, s. 46.

Tvrdě a jasně. Host do domu. 1969, č. 4, s. 41-42.

Umění ve službách vědy. Věda a život. 1969, č. 4, s. 241-243.

Válka jazykozpytná. Listy. 1969, č. 15, s. 10.

Vědecké předvídání v troubě?. Věda a život. 1969, č. 1, s. 17.

Vizuální kultura?. Index. 1969, č. 1, s. 6.

Všecky divy světa. Věda a život. 1969, č. 9, s. 561.

Výzvy k rozumu.... Věda a život. 1969, č. 6, s. 84.

Vzorní Arméni. Host do domu. 1969, č. 7, s. 41.

Zlatá medaile pokryteckým bruslím. Index. 1969, č. 3, s. 6.

Ztrhání Playboye. Věda a život. 1969, č. 7, s. 416-417.

Žena – stálice na nebi fotografů. Věda a život. 1969, č. 1, s. 51-54.

Živá tiskárna ducha. Věda a život. 1969, č. 4, s. 235.

"Pán si bude přát?". Host do domu. 1970, č. 7, s. 29.

Anekdoty á la mixed-pickles. Host do domu. 1970, č. 4, s. 44.

Dramatický element kruté poezie.... Orientace. 1970, č. 5, s. 92.

Hledají se mediátoři. Host do domu. 1970, č. 7, s. 31.

Horrory jsou – různé. Orientace. 1970, č. 6, s. 90.

Imagint s Erichem Frommem o "člověku mechanickém". Universitas. 1970, č. 1, s. 71-72.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 1, s. 31.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 1, s. 33.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 1, s. 36.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 2, s. 30.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 2, s. 32.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 2, s. 35.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 3, s. 21.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 3, s. 31.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 3, s. 45.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 4, s. 24.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 4, s. 42.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 5, s. 24.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 5, s. 33.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 5, s. 43.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 6, s. 42.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 6, s. 49.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 7, s. 6.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 7, s. 43.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 8, s. 6.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 8, s. 24.

Lektýrník. Host do domu. 1970, č. 8, s. 32.

Lev, ktorý prekonává drobné zmeny. Mladá tvorba. 1970, č. 2, s. 60-61.

Nevzrušuješ sa – nie si neprípustný. Mladá tvorba. 1970, č. 7, s. 62.

O type kritika. Romboid. 1970, č. 4, s. 53-54.

O tzv. soudržnosti tvorby. Orientace. 1970, č. 3, s. 94.

Odlupování tváří. Orientace. 1970, č. 4, s. 94-95.

Otec Ubu na chyby! Otec Ubu na chubu!. Host do domu. 1970, č. 7, s. 28-29.

Parano-Jára. Orientace. 1970, č. 6, s. 91-92.

Periodika. Host do domu. 1970, č. 1, s. 28-29.

Periodika. Host do domu. 1970, č. 2, s. 23-24.

Periodika. Host do domu. 1970, č. 3, s. 24.

Periodika. Host do domu. 1970, č. 4, s. 23-24.

Periodika. Host do domu. 1970, č. 5, s. 33.

Periodika. Host do domu. 1970, č. 6, s. 33-34.

Periodika. Host do domu. 1970, č. 7, s. 24.

Periodika. Host do domu. 1970, č. 8, s. 40-41.

Počítač se nebojí. Host do domu. 1970, č. 8, s. 30.

Poezie pitvorná i revidovaná.... Orientace. 1970, č. 5, s. 93.

Sladká magie mladosti. Orientace. 1970, č. 4, s. 93-94.

Tzv. mistrovská fotografie. Věda a život. 1970, č. 3, s. 192.

Úsměv analytické něhy. Host do domu. 1970, č. 5, s. 42-43.

Ze zapadlých fragmentů prózy.... Orientace. 1970, č. 6, s. 91.

Zhodiť bradu a nezhodiť sa. Mladá tvorba. 1970, č. 1, s. 63.

Zvieracie hlasy. Mladá tvorba. 1970, č. 1, s. 63.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.