František Trávníček

František Trávníček (1888–1961) byl český a československý slavista, bohemista, profesor českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně (specializace na historický vývoj češtiny a současný jazyk), akademik ČSAV. Po únoru 1948 byl též politik Komunistické strany Československa, poslanec Národního shromáždění ČSR a Národního shromáždění ČSSR a jeden z vedoucích proponentů marxistického pojetí jazykovědy v socialistickém Československu. 

Zabýval se vývojem českého jazyka (Historická mluvnice československá, 1935), moravskou dialektologií (Moravská nářečí, 1926) i současnou češtinou (Mluvnice spisovné češtiny, 1948–1949, 2 svazky). Výrazně přispěl ke konečné podobě Slovníku jazyka českého (1937), který byl původně sestaven Pavlem Vášou.

Výkladem slov se zabýval v mnohaleté úspěšné rubrice nazvané Jazykové zákampí, která začala vycházet za 2. světové války v deníku Lidové noviny. (Stejnojmenný výbor vyšel v roce 1961.) Jazykové zákampí působilo v období německé okupace povzbudivě a František Trávníček získal všeobecnou pověst znalce češtiny a autority v otázkách rozhodování o jazykové správnosti.

Zdroj: Wikipedia

Bibliografie byla sestavována podle:

Jelínek, Milan. Akademik František Trávníček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 1961, A9, s.5-16a.

Ullrichová, Jana. František Trávníček 17.8.1888 - 6.6.1961, Personální bibliografie. Brno: Státní vědecká knihovna, 1988.

Bibliografie

Monografie

K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. Filozofická fakulta, Brno, 1923.

Studie o českém vidu slovesném. Praha: Česká akademie věd a umění, 1923.

Učebnik češskogo jazyka dlja russkich (samoučitel). Praha: J. Otto, 1923.

O českém jazyce. Praha: Melantrich, 1924.

Příspěvky k nauce o českém přízvuku. Filozofická fakulta, Brno, 1924.

Příruční mluvnice jazyka českého. Vyd. 3. Praha: Unie, 1925.

Moravská nářečí. S dialektickou mapou Moravy. Praha: Národopisná společnost československá, 1926.

Příspěvky k českému hláskosloví. Filozofická fakulta, Brno, 1926.

Příspěvky k dějinám českého jazyka. Filozofická fakulta, Brno, 1927.

Historická mluvnice jazyka českého. Díl 4. Skladba. Praha: Nákladem České akademie věd a umění, 1929.

Jazyk a národ. Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1930.

Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učite­le a studium soukromé. Praha: Unie, 1930.

Neslovesné věty v češtině Díl 1. Věty interjekční. Filozofická fakulta, Brno, 1930.

Spisovná řeč a nářečí na škole. Praha: Státní nakladatelství, 1931.

Neslovesné věty v češtině Díl 2. Věty nominální. Filozofická fakulta, Brno, 1931.

Mluvnické vyučování. Brno: Společnost pedagogického musea, 1932. (spoluautor: V. Komárek)

Úvod do české fonetiky. Praha: Unie, 1932.

Mluvnice na škole národní nižšího i vyššího stupně a na nižším stupni školy střední. Praha: Státní nakladatelství, 1934.

Správná česká výslovnost. Brno: Nákladem zemského divadla, 1935.

Historická mluvnice československá. Praha: Melantrich, 1935.

Jistebský či jistebnický ? Disput vedený v Lidových novinách mezi drem Františkem Trávníčkem ... a mezi Petrem Bezručem. Brno: Pokorný a spol., 1936.

Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učite­le a studium soukromé. Vyd. 5. Praha: Unie, 1936.

Slovník jazyka českého. Praha: Fr. Borový, 1937.

Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a stu­dium soukromé. Vyd. 6. Praha: Unie, 1939.

Nástroj myšlení a dorozumění. Hrst úvah o spisovné češtině. Vyd. 2. Praha: Fr. Borový, 1940.

Spisovná česká výslovnost. Vyd. 2. Brno: Zemské divadlo, 1940.

Nástroj myšlení a dorozumění. Hrst úvah o spisovné češtině. Praha: Fr. Borový, 1940.

Mluvnické vyučování. Vyd. 2. Brno: Společnost pedagogického musea, 1941.

Slovník jazyka českého. Vyd. 2. Praha: Fr. Borový, 1941.

Stručná mluvnice česká. Vyd. 1. Praha: Fr. Borový, 1941.

O vyučování slohu. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství, 1943.

Stručná mluvnice česká. Vyd. 2. Praha: Fr. Borový, 1943.

Stručná mluvnice česká. Vyd. 3. Praha: Fr. Borový, 1945.

Ruská abeceda a výslovnost. Brno: Rovnost, 1945.

Příspěvky k česko-ruským stykům. Vyd. 1. Brno: Rovnost, 1946.

Slovník jazyka českého. Vyd. 3. Praha: Fr. Borový, 1946.

Umělecká mluva. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1947.

Lidská tvář Petra Bezruče. Vyd. 1. Praha: Fr. Borový, 1947.

Úvod do českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Komenium, 1947.

Úvod do českého jazyka. Český jazyk jako celost. Vyd. 1. Brno: Komenium, 1948.

Mluvnice spisovné češtiny Část 1. Hláskosloví. - Tvoření slov. - Tvarosloví. Vyd. 1. Praha: Melantrich, 1948.

Mluvnice spisovné češtiny. Část II. Skladba. Vyd. 1. Praha: Melantrich, 1949.

Mluvnice spisovné češtiny Část 1. Hláskosloví. - Tvoření slov. - Tvarosloví. Vyd. 2. Praha: Melantrich, 1949.

Grammatika češskogo literaturnogo jazyka. Časť 1. Fo­netika. - Slovoobrazovanije. - Morfologija. Moskva: Izdateľstvo inostrannoj lit., 1950.

Český jazykozpytný strukturalismus ve světle Stalinova učení o jazyce. Vyd. 1. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951.

Mluvnice spisovné češtiny. Část 1. Hláskosloví. - Tvoření slov. - Tvarosloví. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951.

Mluvnice spisovné češtiny. 2. Skladba. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951.

Proč mluví lidé různými jazyky. Vyd. 1. Praha: Osvěta, 1952.

Slovník jazyka českého. Vyd. 4. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

Úvod do českého jazyka. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952.

Nauka o slovní zásobě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1953.

O jazykovém slohu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1953.

O jazyce naší nové prózy. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1954.

Phonetik der tschechischen Schriftsprache. Halle (Saale): Veb Max Niemeyer Verlag, 1954.

Úvod do marxistické jazykovědy. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954.

Historická mluvnice česká. /Díl/ 3. Skladba. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956.

Pravidla českého pravopisu. Vyd. 1. Praha: Československá akademie věd, 1957.

Pravidla českého pravopisu. Vyd. 2. Praha: Československá akademie věd, 1957.

Nauka o slovní zásobě. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.

Úvod do českého jazyka. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.

Slovník spisovného jazyka českého. Díl 1. Praha: Československá akademie věd, 1960.

Jazykové zákampí. Výbor statí o naší mateřštině. Vyd. 1. Brno: Krajské nakladatelství, 1961.

Pravidla českého pravopisu. Vyd. 3. Praha: Československá akademie věd, 1961.

Historická mluvnice česká. /Díl/ 3. Skladba. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.

Pravidla českého pravopisu. Vyd. 4. Praha: Academia, 1966.

Pravidla českého pravopisu. Vyd. 5. Praha: Academia, 1969.

Pravidla Českého pravopisu. Vyd. 6. Praha: Academia, 1974.

Pravidla českého pravopisu. Vyd. 7. Praha: Academia, 1977.

Kapitoly

K vývoji české kvantity. In: Sborník prací věnovaných profesoru dru. Janu Máchalovi k sedmdesátým narozeni­nám (1855 - 1925), 1925, s. 349-357.

O jazykové správnosti. In: Čtení o jazyce a poesii, 1942, s. 103-228.

Studie

Úvod do české fonetiky. In: Škola vysokých studií pe­dagogických v Brně (1921 - 1931), [b.r.], s. 345-359.

Příspěvek k otázce přehlásky a - ě v nářečích morav­ských. Listy filologické. 1911, roč. 38, č. 1, s. 21-28.

K otázce české kvantity za r-enou intonací praslovanských dlouhých vokálů pod přízvukem. Časopis pro moderní filologii. 1912, roč. 2, č. 1, s. 3-9.

K otázce české kvantity za r-enou intonací praslovanských dlouhých vokálů pod přízvukem (Dokončení). Časopis pro moderní filologii. 1912, roč. 2, č. 1-3, s. 196-201.

K otázce české kvantity za r-enou intonací praslovanských dlouhých vokálů pod přízvukem (Pokračování). Časopis pro moderní filologii. 1912, roč. 2, č. 1-3, s. 100-104.

Několik poznámek o vidu slovenského slovesa. Prúdy. 1912, roč. 3, č. 8, s. 298-303.

Iterativní dvojice sypati - sýpati. Časopis pro moderní filologii. 1913, roč. 3, č. 4-5, s. 292-297.

1. Opatrovati co či čeho?; 2. Povolánu býti.; 3. Kouknouti, koukati. Naše řeč. 1919, roč. 3, č. 8, s. 234-239.

Čes. vzhůru. Listy filologické. 1919, roč. 46, č. 3-4, s. 177-181.

K štítenskému traktátu "O bojování hřiechóv s šlechet­nostmi" I. Časopis Musea království Českého. 1919, roč. 93, č. 3, s. 209-218.

Pružné sloveso. Zrání. 1919, roč. 1, č. 3, s. 37-38.

Ruští bolševici a duchovní kultura. Cesta. 1919, roč. 1, č. 41, s. 1125-1128.

K štítenskému traktátu "O bojování hřiechóv s šlechet­nostmi" II. Časopis Musea království Českého. 1920, roč. 94, č. 1, s. 9-21.

K traktátu o sedmi hlavních hříších v pařížském ru­kopise Řečí besedních. In: Z dějin české literatu­ry, 1920, s. 76-87.

Nabljudenija nad' kolebanijem' udarenija v' russkom glagol'. Listy filologické. 1920, roč. 47, č. 3-4, s. 238-240.

Poznámky o jmenné větě v češtině. Listy filologické. 1920, roč. 47, č. 1, s. 22-27.

Příspěvek k mluvě naší sibiřské armády. Naše řeč. 1920, roč. 4, č. 6-7, s. 203-209.

Z ruské jazykozpytné literatury v době války. Listy filologické. 1920, roč. 47, č. 3-4, s. 255-256.

Ztroskotati. Naše řeč. 1920, roč. 4, č. 3, s. 72-73.

De la quantité tchèque. Revue des études slaves. 1921, roč. 1, s. 204-227.

K nauce o jmenné větě v češtině. Listy filologické. 1921, roč. 48, č. 3, s. 239-249.

Ke kvantitě mužských kmenů na -o-, -jo- a -u- v češti­ně. Listy filologické. 1921, roč. 48, č. 2, s. 104-111.

K'voprosu o češskom'količestve glasnych'pered' prarslavjanskim 'udarenijem'. Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Rossiskoj akademii nauk. 1921, roč. 23, č. 2, s. 9-25.

O jedná stránce slovesa v našem písemnictví. Naše řeč. 1921, roč. 5, č. 7, s. 193-210.

O kvantitě dvouslabičných ã - a jã - kmenů s původním přízvukem na koncovce a s praslovanskými dlouhými vokály. Časopis pro moderní filologii. 1921, roč. 7, č. 1, s. 14-18.

O kvantitě dvouslabičných ã - a jã - kmenů s původním přízvukem na koncovce a s praslovanskými dlouhými vokály. (Dokončení). Časopis pro moderní filologii. 1921, roč. 7, č. 3, s. 150-152.

O kvantitě dvouslabičných ã - a jã - kmenů s původním přízvukem na koncovce a s praslovanskými dlouhými vokály. (Pokračování). Časopis pro moderní filologii. 1921, roč. 7, č. 2, s. 73-76.

O pravopise. Mladé Slovensko. 1921, roč. 3, s. 68-70.

O slovenčine. Slovenská zem. 1921, roč. 1, s. 76-81.

Příspěvek k slovenskému nářečí v Oravě. Národopisný věstník československý. 1921, roč. 15, s. 59-67.

Stč. stúpiti a sstúpiti. Časopis pro moderní filologii. 1921, roč. 7, č. 4, s. 200-204.

Zodpověděti, zodpovídati. Naše řeč. 1921, roč. 5, č. 3, s. 65-71.

Příspěvek k slovenskému nářečí v Oravě. Naše věda. 1921-1922, roč. 4, č. 7-8, s. 150-155.

Stč. sníti světa, s světa. Časopis pro moderní filologii. 1921-1922, roč. 8, č. 1, s. 8-13.

Čeho je třeba spisovné slovenštině. Prúdy. 1922, roč. 6, č. 1, s. 42-46.

K vokalisaci předložek a předpon v češtině. Časopis pro moderní filologii. 1922, roč. 8, č. 2, s. 101-105.

K vokalisaci předložek a předpon v češtině. (Dokončení). Časopis pro moderní filologii. 1922, roč. 8, č. 3, s. 198-202.

Ke kvantitě některých koncovek v češtině. Listy filologické. 1922, roč. 49, č. 2, s. 101-110.

O t.zv. slovacitě Velké Moravy. Prúdy. 1922, roč. 6, č. 4, s. 261-265.

K otázce o poměru mezi slovenštinou a češtinou. Prú­dy. 1923, roč. 7, č. 3, s. 148-155.

Novočeské napadlo mi a pod. Časopis pro moderní filologii. 1923, roč. 9, č. 1, s. 1-7.

Poznámky o Blahoslavově Grammatice. In: Sborník Blaho­slavův (1523 - 1923), 1923, s. 202-216.

Poznámky o novočes. napadlo mi a pod. Časopis pro moderní filologii. 1923, roč. 9, č. 3, s. 202-209.

Slovesa typu očistiti čeho, ot čeho v češtině. In: Slo­vanský sborník věnovaný jeho Magnificenci prof. Fran­tišku Pastrnkovi k sedmdesátým narozeninám, 1923, s. 97-101.

K Bartošovu brusičství. Časopis Matice moravské. 1924, roč. 48, s. 434-439.

Gramatické drobnosti. Časopis pro moderní filologii. 1924-1925, roč. 11, č. 1, 3-4, s. 100-105.

Gramatické drobnosti (Pokračování). Časopis pro moderní filologii. 1924-1925, roč. 11, č. 1, 3-4, s. 208-218.

Poznámky ke Královu spisu "O prosodii české". Morava. 1925, roč. 1, č. 5, s. 136-141.

O původu jména Žižka. Naše věda. 1925-1926, roč. 7, č. 3-5, 8-10, s. 72-78.

O vývoji české konjugace. Naše věda. 1925-1926, roč. 7, č. 6-7, s. 127-132.

Gramatické drobnosti. Časopis pro moderní filologii. 1926, roč. 12, č. 2, s. 97-103.

K otázce o vývoji slovenštiny. Prúdy. 1926, roč. 10, č. 7, s. 435-441.

K postavení příklonek ve větě. In: Mnema : sborník vyda­ný na paměť čtyřicetiletého učitelského působení ... Josefa Zubatého na universitě Karlově 1885-1925, 1926, s. 302-316.

Náš jazyk mateřský. Zeitschrift für slawische Philologie. 1926, roč. 3, č. 3-4, s. 471-478.

Vliv humanismu a Jednoty bratrské na spisovný jazyk. In: Vývoj současného spisovného českého jazyka, 1926, s. 13-31.

Voľakto, voľačo. Prúdy. 1926, roč. 10, č. 1, s. 27-32.

Gramatické drobnosti. Časopis pro moderní filologii. 1927, roč. 13, č. 1, 3-4,

Prothese či hiát?. In: Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski. /Sv./ 2, 1927, s. 139-151.

Vývoj současného jazyka spisovného. Zeitschrift für slawische Philologie. 1927, roč. 4, č. 3-4, s. 471-475.

K otázce českého jazyka na obecných školách. Nové ško­ly. 1927-1928, roč. 2, č. 5-6,7-10,

K otázce o Husově rodišti. Naše věda. 1927-1928, roč. 9, č. 8-10, s. 160-165.

Česká fonetika. In: Mateřská škola : sborník přednášek o škole mateřské, 1928, s. 203-210.

Gramatické drobnosti. Časopis pro moderní filologii. 1928, roč. 14, č. 3-4, s. 208-218.

K otázce mluvnice na škole obecné. In: Československá škola a výchova : sborník České pedagogické společnos­ti v Brně, 1928, s. 36-43.

Česká kvantita, melodie a přízvuk. Naše věda. 1928-1929, roč. 10, č. 3-6, 7-10, s. 76-97.

K otázce českého jazyka na obecných školách (Dokončení). Nové ško­ly. 1928-1929, roč. 3, č. 3-4, s. 81-88.

Samostatné části věty v češtině. Slavia. 1928-1929, roč. 7, č. 4, s. 808-818.

Poznámky o valašské mluvě. Naše Valašsko. 1929-1930, roč. 1, č. 2, s. 56-59.

K vývoji novější spisovné češtiny. In: Studie a vzpo­mínky (K 50. narozeninám A. Nováka), 1930, s. 56-59.

Materjał językowy czeski w Kronice Czechów kanonika praskiego Kosmy. Časopis Matice moravské. 1930, roč. 54, s. 256-257.

Slovenský lokál plur. f Turach. Časopis pro moderní filologii. 1930, roč. 16, č. 2, s. 117-123.

Ten Olomouc či ta Olomouc?. Časopis Matice moravské. 1930, roč. 54, s. 453-454.

K otázce původu laštiny. Slavia. 1930-1931, roč. 9, č. 1, s. 36-47.

Slovans. gneto /gńeto a pod. Prace filologiczne. 1931, roč. 15, č. 2, s. 163-170.

Zum slav. mož ´. In: Mélanges de philologie offerts a M. J. J. Mikkola ..., 1932, s. 313-316.

České dativy (lokály) tobě, sobě a tebě, sebě. In: Sborník' v čest na prof. L. Miletič za sedemdesetgodišninata ot roždenieto mu (1863 - 1933), 1933, s. 259-266.

Česko-slovenský poměr po stránce jazykové. Přednáška pořádaná Osvětovým svazem na Slovensku a Literárním odborem Umělecké besedy slovenské a proslovená 20. úno­ra t.r. Bratislava. 1933, roč. 7, č. 3, s. 217-234.

K reformě českého pravopisu. Kolo. 1933, č. 2, s. 23-25.

Klinika prof. Petřivalského a český jazyk. Časopis lékařů českých. 1933, roč. 72, č. 46-47, s. 1632.

Mahenova básnická mluva. In: Mahenovi : sborník k pa­desátinám, 1933, s. 64-71.

Argot a slang. Bratislava. 1934, roč. 8, č. 5, s. 539.

Československá vlastivěda. Díl 3. Jazyk. Bratislava. 1934, roč. 8, č. 5, s. 538-541.

Dětská řeč. In: Pátý sjezd (první slovanský) pro výz­kum dítěte v Brně 28. - 31. října 1933, 1934, s. 144-151.

Globální metoda čtení. Nová škola mateřská. 1934, roč. 4, č. 4, s. 59-62.

Gramatické drobnosti. Časopis pro moderní filologii. 1934, roč. 20, č. 3-4, s. 225-232.

Jazyk německý na území ČSR. Bratislava. 1934, roč. 8, č. 5, s. 538.

Jazyk Podkarpatské Rusi. Bratislava. 1934, roč. 8, č. 5, s. 538.

Nařečí česká. Bratislava. 1934, roč. 8, č. 5, s. 539-540.

O globální metodě elementárního čtení. Pražské školství. 1934, roč. 6, č. 6-7,

Obecné zásady a vývoj novočeského verše. Bratislava. 1934, roč. 8, č. 5, s. 541.

Verš staročeský. Bratislava. 1934, roč. 8, č. 5, s. 541.

Vývoj jazyka československého. Bratislava. 1934, roč. 8, č. 5, s. 539.

Ke sporným otázkám slovenského hláskosloví. Časopis pro moderní filologii. 1935, roč. 21, č. 2, s. 215-216.

Lipenský či lipnický ?. Záhorská kronika. Vlasti­vědný sborník Záhoří a Pobečví. 1935, roč. 12, č. 4, s. 97.

Slovenské a staročeská nie. Sborník Matice slovenskej. 1935, roč. 13, č. 1, s. 39-43.

Vztah slovenštiny k češtině. Věda a život. 1935, roč. 1, s. 7-9.

Záporky ve spisovné češtině. Naše řeč. 1935, roč. 19, č. 6-10, s. 315-320.

Dětská řeč v předškolním věku. In: Sborník předná­šek kursu pro vyšší pedagogické vzdělání učitelek mateřských škol, pořádaného Jednotou učitelek mateř­ských škol v Brně ve školním roce 1934-1935 v Brně, 1936, s. 35-42.

Maloměsto a malé město. Slovo a slovesnost. 1936, roč. 2, č. 1, s. 21-25.

Slovenská spojka kým. Sborník Matice slovenskej. 1936, roč. 14, č. 1, s. 154-157.

"Rukopisy" po stránce jazykové. Věda a život. 1937, roč. 3, č. 4, s. 158-162.

"Rukopisy" po stránce jazykové. Věda a život. 1937, roč. 3, č. 5, s. 196-204.

Stručná mluvnice česká. In: Slovník jazyka českého. /Sv./ 1, 1937, s. 11-75.

Vyučování ruštině do středních škol!. Slovo a slovesnost. 1937, roč. 3, č. 1, s. 1-2.

Základy českého slovosledu. Slovo a slovesnost. 1937, roč. 3, č. 2, s. 78-86.

O poměru mezi češtinou a slovenštinou. Střední ško­la. 1937-1938, roč. 18, č. 1, s. 26-28.

Umíme správně česky ?. Komenský. 1937-1938, roč. 65, č. 9, s. 329-334.

Beiträge zur Erläuterung der alttschechischen Ale­xandreis. Slawische Rundschau. 1938, roč. 10, s. 24-31.

Germanismy v staročeském Tkadlečkovi ?. Slovo a slovesnost. 1938, roč. 4, č. 1, s. 59-60.

Mluvnický a psychologický podmět. Psychologie. 1938, roč. 4, č. 4, s. 264-266.

Není pravdou, že ... (Odpověď Bittnerovi). Slovo a slovesnost. 1938, roč. 4, č. 2, s. 117-124.

Pád jazykového purismu. Přítomnost. 1938, roč. 15, č. 38, s. 600-604.

Záporový genitiv v češtině. Slovo a slovesnost. 1938, roč. 4, č. 3, s. 129-138.

Pasivum ve spisovné češtině. Slovo a slovesnost. 1939, roč. 5, č. 1, s. 13-24.

Slovosled při důrazu. Slovo a slovesnost. 1939, roč. 5, č. 3, s. 131-144.

Upravovat staré texty ? /Anketa/. Hovory o knihách. 1939, roč. 3, č. 18, s. 5.

Vzteklý, vzteknouti se, vztek. Časopis pro moderní filologii. 1939-1940, roč. 26, č. 1, s. 205-208.

K jazyku Vančurových Obrazů z dějin národa Českého. Slovo a slovesnost. 1940, roč. 6, č. 3, s. 145-153.

K obchodní a hospodářské češtině. Věstník Ústavu pro vnitřní obchod v Praze. 1940, roč. 4, č. 5, s. 1-3.

Ke vzniku složených jmen typu zemětřesení a trestu­hodný. Slovo a slovesnost. 1940, roč. 6, č. 1, s. 28-33.

Milý a milostný jazyk otcovský. Panorama. 1940, roč. 18, č. 4, s. 57.

Funkce českého přízvuku. Slovo a slovesnost. 1941, roč. 7, č. 1, s. 17-27.

Žena a jazyk. Moravanka. 1941, č. 1, s. 10.

O vyučování slohu. Komenský. 1941-1942, roč. 69, č. 6-10, s. 247-250.

O vyučování slohu. Komenský. 1941-1942, roč. 69, č. 6-10, s. 306-311.

O vyučování slohu. Komenský. 1941-1942, roč. 69, č. 6-10, s. 351-354.

O vyučování slohu. Komenský. 1941-1942, roč. 69, č. 6-10, s. 393-397.

O vyučování slohu. Komenský. 1941-1942, roč. 69, č. 6-10, s. 393-397.

K netázacím vedlejším větám s -li, jestliže, jestli. Slovo a slovesnost. 1942, roč. 8, č. 3, s. 124-130.

Opakování slov ve větě. Slovo a slovesnost. 1942, roč. 8, č. 4, s. 176-181.

Adjektivní dvojice typu obecný a obecní. Český ča­sopis filologický. 1942-1943, roč. 1, č. 1, s. 19-24.

O vyučování slohu. Komenský. 1942-1943, roč. 70, č. 1, 3, 5, 6,

O vyučování slohu. Komenský. 1942-1943, roč. 70, č. 1, 3, 5, 6,

Věty se spojkou aniž. Slovo a slovesnost. 1943, roč. 9, č. 1, s. 13-19.

Jazyk a doba. Čtrnáctideník pro kulturní po­litiku a umění. 1945-1946, roč. 1, č. 3, s. 4-5.

Jevištní řeč a herec. Program. Čtrnáctideník pro kul­turní politiku a umění. 1945-1946, roč. 1, č. 1, s. 13-14.

O umělecké mluvě. List Sdružení moravských spisovatelů. 1946, roč. 1, č. 9-10, s. 272-277.

Proč jsem komunistou. Dnešek. 1946, roč. 1, č. 6, s. 103-104.

Země mluví. List Sdružení moravských spisovatelů. 1946, roč. 1, č. 5-6, s. 189-190.

Slovenské otecko a strýko. Jazykovedný sborník. 1946-1947, roč. 1-2, č. 1-2, s. 62-63.

Studium českého jazyka na mateřskoškolském odboru pedagogických fakult. Předškolní výchova. 1946-1947, roč. 1, č. 9-10, s. 7-9.

Jazyková správnost. In: Čeština v životě a ve škole. Cyklus rozhlasových přednášek, 1947, s. 10-15.

Latina. Dnešek. 1947, roč. 2, č. 7, s. 105-107.

Pedagogické fakulty. Školství a osvěta. 1947, roč. 2, č. 5, s. 57-58.

Slovanské základy spisovné češtiny. In: Slovanství v českém národním životě. Sborník úvah profesorů Masarykovy university v Brně, 1947, s. 79-92.

Péče o mateřský jazyk na národních školách. Komenský. 1947-1948, roč. 72, č. 10, s. 492-503.

Ústrojnost výrazových prostředků. Oběžník Kruhu přá­tel českého jazyka. 1947-1948, roč. 1, č. 2, s. 1.

Glosy Jagićovy a svatořehořské. In: Slovanské stu­die. Sbírka statí věnovaných prelátu univ. profeso­ru Dr. Josefu Vajsovi k uctění jeho životního díla, 1948, s. 164-168.

Jak si představuji pedagogickou fakultu. Tvorba. 1948, roč. 17, č. 3, s. 48-49.

Jednotná škola a latina. Tvorba. 1948, roč. 17, č. 6, s. 107.

Podstata a úkony pravopisu. Slovo a slovesnost. 1948, roč. 10, č. 1, s. 23-30.

Proč jsem pro jednotnou školu. Tvorba. 1948, roč. 17, č. 2, s. 24.

Rudý karafiát s československou stužkou. Tvorba. 1948, roč. 17, č. 20, s. 382.

Účast Moravy ve vývoji spisovné češtiny. Morava v českém státě. 1948, s. 23-38.

Významotvorný úkon hlásek v češtině. Recuil linguistique de Bratislava. 1948, roč. 1, s. 173-178.

Jazyk ve světle vědeckého socialismu. Theorie i pra­xe. 1948-1949, roč. 9, č. 6, s. 161-166.

Jazyk ve světle vědeckého socialismu. Komenský. 1948-1949, roč. 73, č. 7, s. 336-340.

Jazyk a myšlení. Psychologie. 1949, roč. 11, č. 3-5, s. 106-107.

Jazyk a společnost. Věda a život. 1949, roč. 15, č. 2, s. 45-48.

Kdo byl autorem "Zápisníku zmizelého?". Naše Valašsko. 1949, roč. 12, č. 1-2, s. 18-24.

O ruském jazyce. Lidová kultura. 1949, roč. 5, č. 11-12, s. 122.

Stalin klasikem ruského jazyka. Nový život. 1949, roč. 1, č. 11-12, s. 157-159.

Výrazová mohutnost ruštiny. Tvorba. 1949, roč. 18, č. 45, s. 1061.

Novinářská mluva. Za pravdu a socialismus. 1949-1950, roč. 1, č. 1, s. 40-45.

Novinářská mluva a jazyková správnost. Za pravdu a socialismus. 1949-1950, roč. 1, č. 3-4, s. 224-230.

Akademik Marr a jeho směr v jazykozpytě. Naše řeč. 1950, roč. 34, č. 1-2, s. 1-6.

K vazbám "byl jsem se koupat". Naše řeč. 1950, roč. 34, č. 3-4, s. 49-57.

O užívání cizích slov. Tvorba. 1950, roč. 19, č. 41, s. 990-991.

Stalinova stať a česká jazyková kultura. Tvorba. 1950, roč. 19, č. 34, s. 820.

Třicet let sovětské psychologie. Tvorba. 1950, roč. 19, č. 7, s. 168.

Vyučování mateřštině ve světle Stalinových statí o jazykovědě a jazyce. Český jazyk. 1950-1951, roč. 1, č. 5-6, s. 129-136.

K podstatným jménům na -ivo. Naše řeč. 1951, roč. 35, č. 9-10, s. 161-169.

Národní povaha jazyka. In: Ohlas článku J. V. Stalina "O marxismu v jazykovědě" na našich vysokých školách. Stenografický záznam diskuse o článku J. V. Stalina ... konané 29. června 1950 na filosofické fakultě Karlo­vy university v Praze, 1951, s. 38-41.

O básnickém jazyce. Nový život. 1951, roč. 3, č. 8, s. 1247-1253.

O užívání cizích slov. In: Zlepšujeme vyučování ma­teřštině, 1951, s. 27-31.

Strukturalismus - nepřítel naší jazykovědy. Tvorba. 1951, roč. 20, č. 37, s. 893-894.

Strukturalistická jazyková typologie a marxistická jednota theorie a praxe. Naše řeč. 1951, roč. 35, č. 9-10, s. 172-175.

Strukturalistická typologie jazyková. Tvorba. 1951, roč. 20, č. 47, s. 1125-1126.

Dialekt a hovorová čeština v uměleckém jazyce. Literární noviny. 1952, roč. 1, č. 11, s. 4.

Novinářská čeština. Československý novinář. 1952, roč. 4, č. 3, s. 2-4.

Nový úkol naší inteligence. Literární noviny. 1952, roč. 1, č. 21, s. 1.

O poměru mezi češtinou a slovenštinou s hlediska marxismu. Tvorba. 1952, roč. 21, č. 7, s. 165-166.

Objektivismus a kosmopolitismus v naší jazykovědě. SPFFBU. 1952, č. A1, s. 12-28.

Slovanské jazyky ve světle Stalinových statí. Slavia. 1952, roč. 21, č. 1, s. 45-49.

Umělecký jazyk ve světle Stalinových jazykových sta­tí. In: O jazyce literárních děl. Překlady vybraných sovětských statí, 1952, s. 5-13.

Dnešní význam Josefa Dobrovského. Slavia. 1953, roč. 22, č. 2-3, s. 169-176.

Dobrovský a ruština. Sovětská věda - Jazykověda. 1953, roč. 3, č. 4, s. 350-353.

Doslov k diskusi o výrobě zboží a zbožní výrobě. Literární noviny. 1953, roč. 2, č. 24, s. 10.

Esperanto a ruština. Klub. 1953, roč. 2, č. 3, s. 3.

Historik českého jazyka Jan Gebauer. In: Zdeňku Ne­jedlému Československá akademie věd. Sborník prací k sedmdesátýn pátým narozeninám, 1953, s. 610-620.

K překladu Stalinových "Ekonomických problémů socialis­mu v SSSR". Literární noviny. 1953, roč. 2, č. 6, s. 2.

K překladu Stalinových "Ekonomických problémů socialis­mu v SSSR" (Dokončení). Literární noviny. 1953, roč. 2, č. 7, s. 6.

Krása a bohatství ruského jazyka. In: Za lepší vyučo­vání jazyku Lenina a Stalina. Sborník dokumentů celo­státní konference o významu ruského jazyka v Praze 22. a 23. listopadu 1952, 1953, s. 31-35.

O jazyce. In: Kniha o překládání. Příspěvky k otáz­kám překladu z ruštiny, 1953, s. 51-67.

O jazyce naší nové prózy. Literární noviny. 1953, roč. 2, č. 4, s. 5-6.

O jazyce umělecké prózy. Literatura ve škole. 1953, roč. 1, s. 163-170.

O rytmu řeči. In: Kniha o překládání. Příspěvky k otázkám překladu z ruštiny, 1953, s. 175-178.

O slohu. Slavia. 1953, roč. 22, č. 2-3, s. 231-234.

Síla a krása Gottwaldova slova. Naše řeč. 1953, roč. 36, č. 5-6, s. 139-147.

Síla a krása Gottwaldova slova. Literární noviny. 1953, roč. 2, č. 17, s. 3-4.

Stalinská epocha jazykovědy. Naše řeč. 1953, roč. 36, č. 5-6, s. 129-139.

Stalinská epocha Jazykovědy. Věstník Československé akademie věd. 1953, roč. 62, č. 7-8, s. 176-182.

Výroba zboží a zbožní výroba. Literární noviny. 1953, roč. 2, č. 14, s. 10.

Význam Josefa Dobrovského pro český národní jazyk. In: Josef Dobrovský. 1753 - 1953. Sborník studií k dvoustému výročí narození, 1953, s. 89-96.

Význam Stalinových statí o jazyce pro slovníkářství. In: Lexikografický sborník, 1953, s. 51-59.

Vzájemný vztah mezi češtinou a slovenštinou ve svět­le Stalinových jazykovědných statí. Naše řeč. 1953, roč. 36, č. 1-2, s. 28-34.

K metodologii vědecké práce. Vysoká škola. 1953-1954, roč. 2, č. 5-6, s. 119-129.

"Vy jste všichni moji synové". Vzpomínka na Erevan (říjen 1954). Host do domu. 1954, roč. 1, č. 12, s. 565-566.

Antonín Zápotocký v zrcadle jazykového slohu. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 12, s. 532-534.

Češskij i russkij jazyk. Slavjane (Moskva). 1954, č. 4, s. 29-32.

Jak překládáme z ruštiny. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 3, s. 134-135.

Jazykové zákampí. Ještě odsouhlasit něco. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 4, s. 190.

Jazykové zákampí. Odsouhlasit něco. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 2, s. 79.

Jazykové zákampí. Z domácí kuchyně. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 7, s. 333-334.

Jubileum Knihovničky Varu. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 9, s. 430.

K naší jazykovědné tradici. Sovětská jazykověda. 1954, roč. 4, č. 3, s. 283-284.

K novému slovenskému pravopisu. Naša veda. 1954, roč. 1, č. 1, s. 22-23.

K předmětovému infinitivu. Naše řeč. 1954, roč. 37, č. 3-6, s. 71-73.

K umělecké charakterisaci. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 6, s. 263-265.

Ke kritice strukturalismu. Slovo a slovesnost. 1954, roč. 15, č. 3, s. 143-144.

Poznámky ke Skaličkově odpovědi. Slovo a slovesnost. 1954, roč. 15, č. 2, s. 77-87.

Slovo a věta ve světle Stalinova učení o jazyce. In: Studie a práce linguistické. /Sv./ 1. K šede­sátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka, 1954, s. 43-54.

Smíšená a přechodná nářečí. In: Adolfu Kellnerovi. Sborník jazykovědných studií, 1954, s. 31-33.

Úkoly naší inteligence. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 1, s. 4-6.

Význam Josefa Dobrovského pro vytváření národního ja­zyka. Slavia. 1954, roč. 23, č. 2-3, s. 101-106.

X. sjezd KSČ. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 7, s. 290-291.

Zachráněné vzácné kulturní dědictví. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 1, s. 40-41.

Naše mateřština v osvobozené vlasti. Český jazyk. 1954-1955, roč. 5, č. 5, s. 129-134.

Český a slovenský jazyk. Věstník československé akademie věd. 1955, roč. 64, č. 5-6, s. 226-231.

K 10. výročí našeho osvobození. Host do domu. 1955, roč. 2, č. 4, s. 146-149.

K diskusi o infinitivě. Časopis pro moderní filologii. 1955, roč. 37, č. 4, s. 236-238.

K otázkám jazykové normy. Slovenská reč. 1955, roč. 20, č. 4, s. 205-208.

Slovesné umělecké tvoření a umělecká mluva. Host do domu. 1955, roč. 2, č. 11, s. 493-496.

V zajetí černého umění. In: Dar přátelství. Sborník k poctě československých polygrafů vydaný u příleži­tosti výstavy Vývoj české knihy 1868 - 1955, ke Dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou, 1955, s. 88-90.

Za konkrétnosť kritiky. Kultúrny život. 1955, roč. 10, č. 25,

"Zápisník zmizelého" jako slovesné dílo. In: Zápis­ník zmizelého. Sborník s textem Z pera samoukova a se statěmi F. Trávníčka, B. Štědroně a L. Kundery, 1956, s. 21-28.

Co bylo, nebylo a je. Host do domu. 1956, roč. 3, č. 6, s. 255-257.

K návrhu nových učebních osnov. Literární noviny. 1956, roč. 5, č. 38, s. 7.

K otázce slovních druhů v češtině. Slovo a slovesnost. 1956, roč. 17, č. 1, s. 6-18.

Kritika a úcta k práci. Host do domu. 1956, roč. 3, č. 10, s. 467-468.

Nekotoryje zamečanija o značeniji slova i ponjatiji. Voprosy jazykoznanija. 1956, roč. 4, č. 1, s. 74-76.

Před sjezdem. Host do domu. 1956, roč. 3, č. 4, s. 145-146.

Zametki o "kategoriji sostojanija". Voprosy jazykoznanija. 1956, roč. 5, č. 3, s. 46-53.

Lidská tvář. Kultura. 1957, roč. 1, č. 37, s. 3-4.

Brno. In: Rodné zemi. Sborník k 70. výročí trvání Musejního spolku v Brně a k 70. narozeninám jeho předsedy doc. dr. Aloise Gregora, 1958, s. 302-307.

K českým opsaným tvarům slovesným. Slovo a slovesnost. 1958, roč. 19, č. 1, s. 1-18.

K vyučování mateřštině. Komenský. 1958, roč. 82, č. 7, s. 388-391.

K vyučování mateřštině : (pokračování článku ze 7. čísla). Komenský. 1958, roč. 82, č. 10, s. 583-586.

Mezi svými. Učitelské noviny. 1958, roč. 8, č. 13, s. 1.

Před tváří celého světa (18. - 22. června). Host do domu. 1958, roč. 5, č. 7, s. 289-291.

Spolupráce českých a slovenských vysokých škol. Vysoká škola. 1958, roč. 6, č. 8-9, s. 233-236.

Vlastní substantiva. SPFFBU. 1958, č. A6, s. 5-9.

Význam historického studia pro vědecké poznání soudo­bých jazyků. In: O vědeckém poznání soudobých jazyků, 1958, s. 47-57.

Zásady monografického popisu jednotlivých slovanských lidových dialektů. In: Československá přednáška pro 4. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, 1958, s. 209-219.

Spojení dvou substantiv. Český jazyk a literatura. 1958-1959, roč. 9, č. 7-8,

K postavení stálých příklonek po přestávce uvnitř vě­ty. Naše řeč. 1959, roč. 42, č. 3-4, s. 65-76.

Náboženství a pravda. Diskusní příspěvek proslovený 25.11.1958 na krajské konferenci učitelů vysokých škol v Brně. Věda a život. 1959, č. 1, s. 1-2.

Slovosled stálých příklonek typu smát se. Naše řeč. 1959, roč. 42, č. 5-6, s. 129-148.

Tvůrci a uživatelé socialistické kultury. Host do domu. 1959, roč. 6, č. 8, s. 363-364.

Vykoupat řeč. Host do domu. 1959, roč. 6, č. 3, s. 118.

Doprava řízená světly. Tvorba. 1960, roč. 25, č. 19, s. 453.

Jazykový cit. Host do domu. 1960, roč. 7, č. 1, s. 14-15.

K českým a ruským určitým tvarům slovesným. In: Sbor­ník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk a litera­tura. Sv. 2. Rusko-české studie. Věnováno prof . L. V. Kopeckému k pětasedmdesátým narozeninám, 1960, s. 69-73.

Maršálovo slovo. Host do domu. 1960, roč. 7, č. 11, s. 511-512.

Několikaslovná vlastní jména. Slovo a slovesnost. 1960, roč. 21, č. 2, s. 95-110.

Obsah a jazyk slovesného díla. Host do domu. 1960, roč. 7, č. 1, s. 35-38.

Spojení typu Já neštastný!. Naše řeč. 1960, roč. 43, č. 7-8, s. 193-199.

Za marxistickou jazykovědu. Tvorba. 1960, roč. 25, č. 41, s. 979-980.

Jazykové zákampí : je (není) pravdou. Host do domu. 1961, roč. 8, č. 6, s. 285.

K otázce obecné češtiny a jejího poměru k češtině spisovné. Slovo a slovesnost. 1961, roč. 22, č. 2, s. 98-107.

Nezvratná přivlastňovací zájmena místo zvratného. Naše řeč. 1961, roč. 44, č. 1-2, s. 1-7.

O tak zvaném aktuálním členění větném. Slovo a slovesnost. 1961, roč. 22, č. 3, s. 163-171.

Tak zvaný jmenovací nominativ. Naše řeč. 1961, roč. 44, č. 7-8, s. 200-207.

К вопросу об "Обиходно-разгаворном" чешском языке и его отношении к литературному чешскому языку. Вопросы языкознания. 1961, roč. 10, č. 1, s. 44-51. (spoluautoři: ?. ?????; ?. ????????, ?. ???????)

Poznámky ke školní praxi. Český jazyk a literatura. 1961-1962, roč. 12, č. 4, s. 140-148.

Ke vztahu jazyka a myšlení a k vývoji jazyka. In: Otázky slovanské syntaxe, 1962, s. 299-300.

Postavení skladby v nauce o jazyce. In: Otázky slo­vanské syntaxe. Sborník brněnské syntaktické konfe­rence, 1962, s. 15-22.

Principy monografičeskogo opisanija otdel'nych slavianskich dialektov. In: 4. meždunarodnyj s'jezd slavistov. Materialy diskusiji. Tom 2. Problemy slavjanskogo jazykoznanija, 1962, s. 392-394.

Syntaktické a lexikální významy a prostředky. Jejich stránka poznávací. In: Problémy marxistické jazyko­vědy, 1962, s. 185-199.

Mluvnické významy a prostředky. Prace filologiczne. 1963, roč. 18, č. 1, s. 145-147.

Recenze

Cestopis t. zv. Mandevilla. Časopis pro moderní filologii. 1911, roč. 1, č. 5, s. 439-442.

Slovanská deklinace jmenná. Časopis pro moderní filologii. 1911, roč. 1, č. 4, s. 344-347.

Андрей Сиротинин´ъ. Как´ъ научитъся по чешски? Čешская грамматика цъ хрестоматией и словарем´ъ. Варшава 1910. Časopis pro moderní filologii. 1911, roč. 1, č. 2, s. 160-161.

Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen Zeitworte. Časopis pro moderní filologii. 1912, roč. 2, č. 3, s. 260-262.

Sborník filologický. Časopis pro moderní filologii. 1912, roč. 2, č. 5, s. 456-460.

Hořicko a Novopacko. Časopis pro moderní filologii. 1913, roč. 3, č. 1, s. 71-72.

Původní tvořivost českého jazyka příponou -ovo-. Časopis pro moderní filologii. 1913, roč. 3, č. 1, s. 70-71.

Kritische Bemerkung zur slawischen Laut- und Akzentlehre Tore Torbiörnsson. Časopis Musea království Českého. 1914, roč. 88, č. 4, s. 441-442.

Lidomluva Čechů kladských. Časopis Musea království Českého. 1914, roč. 88, č. 3, s. 332-335.

Die altčechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Handschrift. Časopis pro moderní filologii. 1914-1915, roč. 4, č. 2, s. 144-146.

Tschechische Grammatik. Časopis pro moderní filologii. 1914-1915, roč. 4, č. 3, s. 248-249.

Fonetická povaha a historický vývoj souhlásky "v" ve slovanštině. Česká věda. 1915-1918, roč. 2, s. 79-81.

Příspěvek k dějinám bible boskovské a kostela boskovského. Česká věda. 1915-1918, roč. 2, s. 380.

Slov. *stergo, *sterkti, *storža atd. Slov. veza­ti. Výraz pro "rodiče" v jazycích indoevropských. Drobnosti gramatické. Česká věda. 1915-1918, roč. 2, s. 81-82.

J. A. Komenského milý a milostný jazyk otcovský : J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Naše věda. 1919-1920, roč. 3, č. 5-7, s. 121-123.

K výkladu některých slov. Naše věda. 1919-1920, roč. 3, č. 4, s. 75-76.

K výkladu tak zv. podružného i v slovanštině a polského tvaru dziś, stpol. dzińś; 3. pl praes. verbi *esmi ve slovanštině. Předložky vъ, sъ, kъ; Latinské nonne v biblických překladech staročeských a staropolských; Přemístění českého přízvuku. Naše věda. 1919-1920, roč. 3, č. 10, s. 217-219.

Náboženská názvosloví československé. Naše věda. 1919-1920, roč. 3, č. 5-7, s. 123-127.

Dr. Milan Hodža: Československý rozkol. Príspevky k dejinám slovenčiny. Časopis Musea království Českého. 1920, roč. 94, č. 2, s. 156-161.

Акценатске цтудииjе -- Ze studijów nad akcentem słowińskim -- O prasłowiańskiej metatonji. Listy filologické. 1921, roč. 48, č. 1, s. 46-52.

Lexique de la querre et de la révolution en Russie (1914-1918). Vliv revoluce na ruský jazyk. Listy filologické. 1922, roč. 49, s. 244-246.

K chronologii některých staročeských zjevů mluvnických; Prasl. e v slabice -ev- jmen místních v češtině; Příspěvky k české historické dialektologii. Naše věda. 1922-1923, roč. 5, č. 10, s. 201-211.

O jménech pomístných, jich významu a sbírání. Naše věda. 1922-1923, roč. 5, č. 7-9, s. 138-142.

Příruční mluvnice jazyka českého. l. svazek. Skloňování. Naše věda. 1922-1923, roč. 5, č. 10, s. 238-239.

Náš jazyk mateřský. Naše věda. 1924, roč. 6, č. 10, s. 194-205.

Slovanský sborník věnovaný prof. Františku Pastrnkovi k sedmdesátým narozeninám 1853-1923. Naše věda. 1924, roč. 6, č. 5-7, s. 106-120.

"Starobylých rysech mluvy jihočes. lidu". Naše věda. 1927-1928, roč. 9, č. 5-7, s. 143-144.

Spisovná čeština a jazyková kultura. Naše věda. 1933, roč. 14, č. 9-10, s. 215-226.

Josef Uher. Dílo. Host do domu. 1954, roč. 1, č. 9, s. 413-415.

Poznámky ke knížce "O mluveném slově". Naše řeč. 1954, roč. 37, č. 9-10, s. 292-299.

Básnické slovo S. K. Neumanna. Host do domu. 1955, roč. 2, č. 7, s. 313-317.

Ještě k postavení bohatěji rozvinutého přívlastku. Naše řeč. 1955, roč. 38, č. 5-6, s. 187-191.

Kdo za to odpovídá. Host do domu. 1955, roč. 2, č. 10, 12, s. 448-452.

Kritika a poesie Pavla Kohouta. Aby bylo jasno. Host do domu. 1955, roč. 2, č. 3, s. 114-117.

O přesný a krásný jazyk kritiků. Host do domu. 1955, roč. 2, č. 9, s. 427-428.

K článku "Slovesné umělecké tvoření a umělecká mlu­va" v 11. č. Hosta do domu. Host do domu. 1956, roč. 3, č. 1, s. 48.

K článku L. Klimeše "K vazbám některých substantiv, zvláště dějových". Naše řeč. 1956, roč. 39, č. 1-2, s. 18-23.

Zprávy

K obohacování slovníku, zejména českého. Časopis pro moderní filologii. 1914-1915, roč. 4, č. 5, s. 467.

Králi slavný, Kriste dobrý. Časopis pro moderní filologii. 1914-1915, roč. 4, č. 3, s. 264-265.

Materiały i prace komisyi językowej Akademii umiejętności w Krakowie. Tom. IV. 1913. Časopis pro moderní filologii. 1914-1915, roč. 4, č. 5, s. 465-466.

Příspěvky a výklady ke slovníku českému. Časopis pro moderní filologii. 1914-1915, roč. 4, č. 5, s. 466-467.

Tvorba některých kmenů jmenných v češtině staré. Časopis pro moderní filologii. 1914-1915, roč. 4, č. 5, s. 467.

Praslavjanskaja grammatika. Časopis pro moderní filologii. 1919-1920, roč. 7, č. 2, s. 121-122.

I. ideologická konference v Brně. Časopis Matice moravské. 1952, roč. 71, č. 1-2, s. 1-3.

Setkání slavistů. Host do domu. 1958, roč. 5, č. 10, s. 461-462.

Zpráva o učebnicích "Český jazyk" pro 2. - 4., 6. - 7., 9. - 10. ročník. Český jazyk a literatura. 1958-1959, roč. 9, č. 3, s. 110-124.

Po stopách naší kultury. Host do domu. 1959, roč. 6, č. 10, s. 478.

Slovník spisovné slovenštiny. Host do domu. 1960, roč. 7, č. 3, s. 103.

Péče o slovenštinu. Host do domu. 1961, roč. 8, č. 2, s. 93.

Jubilea

Adolf Patera. Časopis pro moderní filologii. 1913, roč. 3, č. 1, s. 86-87.

F. F. Fortunatov. Časopis Musea království Českého. 1914, roč. 88, č. 4, s. 454-455.

Jos. Truhlář (1840 - 1914). Časopis Musea království Českého. 1914, roč. 88, č. 2, s. 224-226.

Bohdan Jedlička. Naše věda. 1922-1923, roč. 5, č. 10, s. 241-242.

O V. Vondrákovi. In: Ročenka Masarykovy university : rok 1926/1927, 1927, s. 61-73.

Řeči promluvené o vzpomínkovém večeru zesnulého prof. Dra Václava Vondráka dne 14. října 1925 v universitní aule. In: Slavnostní inaugurace rektora 22. listopadu 1926. Studijní rok 1926/27, 1927, s. 61-67.

Jan Pelikán. Naše věda. 1928-1929, roč. 10, č. 7-10, s. 247.

Ant. Vašek. Bratislava. 1929, roč. 3, č. 5, s. 1095-1098.

J. M. Slavičínský. Naše Valašsko. 1931, roč. 2, č. 2, s. 95-96.

Josef Zubatý. Naše věda. 1931, roč. 12, č. 7-10, s. 143-148.

Josef Zubatý (Řeč promluvená na slavnostní schůzi, pořádané 7. května 1931 filosofickou fakultou Masa­rykovy university k uctění památky zesnulého čestné­ho doktora jejího Jos. Zubatého). In: Ročenka Masa­rykovy university, 1931, s. 63-75.

František Bartoš (1837 - 1906). Časopis Matice moravské. 1937, roč. 61, č. 2, s. 145-151.

František Pastrnek. 4/10 1853 - 17/2 1940. Naše Valašsko. 1940, roč. 6, č. 3-4, s. 129-133.

Zdeněk Nejedlý pětasedmdesátníkem. Časopis Matice moravské. 1953, roč. 72, č. 1-2, s. 3-7.

Josef Zubatý. Věstník Československé akademie věd. 1955, roč. 64, č. 7-8, s. 362-368.

Josef Zubatý jako bohemista. 20.4.1855 - 21.3.1931. Naše řeč. 1955, roč. 38, č. 5-6, s. 158-164.

Ex oriente lux. Valašsko. 1958, roč. 7, č. 1-2, s. 6-7.

Lidská tvář L. Dolanského. In: Ladislav Dolanský. 1857 - 1910, 1960, s. 7-8.

Vzpomínka na L. Dolanského.... Literární noviny. 1960, roč. 9, č. 30, s. 4.

Až spáč procitne. Julius Fučík, V zemi milované. Host do domu. 1961, roč. 8, č. 5, s. 194.

Ostatní

Země národa československého. Praha: Společnost Národopisného musea, 1913.

Odpověď. Naše věda. 1924, roč. 6, č. 10, s. 229-232.

K mému rozboru diskuse o původu jména Žižka. Naše věda. 1925-1926, roč. 7, č. 3-5, 8-10, s. 218-221.

Odpověď "Česká kvantita, melodie a přízvuk". Naše věda. 1928-1929, roč. 10, č. 3-6, 7-10, s. 188-210.

Předmluva. In: Historická mluvnice jazyka českého. Díl 4. Skladba, 1929, s. I-V.

Dialektologie. In: Ottův slov­ník naučný nové doby. Dodatky. Díl 2, sv.l, 1932, s. 96-100.

Odpověď Chlumskému na kritiku mého "Úvodu do české fo­netiky". Listy filologické. 1933, roč. 60, č. 1, s. 66-73.

[Hesla: český jazyk, dialekty, gramatika, fonetika, jazyk spisovný, patro aj.]. In: Pedagogická encyklo­pedie. I. díl, 1938,

Elektromateriál, radioobchod. Radioobchod. 1938, roč. 4, s. 241.

Poznámky k vyučování mateřštině na školách obecných a měšťanských. Komenský. 1938-1939, roč. 66, č. 2-3, 4-5, 6-7, 8,

[Hesla: český jazyk, dialekty, gramatika, fonetika, jazyk spisovný, patro aj.]. In: Pedagogická encyklo­pedie. II. díl, 1939,

[Hesla: český jazyk, dialekty, gramatika, fonetika, jazyk spisovný, patro aj.]. In: Pedagogická encyklo­pedie. III. díl, 1940,

Předmluva. In: Nářečí na Frenštátsku, 1941, s. 5.

O nejcennější poklad. Reklama to dokáže. 1947, s. 44-45.

[Red. pozn.]. Naše řeč. 1950, roč. 34, č. 1-2, s. 21.

Úvod. In: Sovětská diskuse o základních otázkách ja­zykovědných. Soubor diskusních statí z listu Pravda a časopisu Boľševik, 1951, s. 7-15.

Projev rektora brněnské university prof. dr. Trávníč­ka na závěrečném dni 1. ideologické konference vyso­koškolských vědeckých pracovníků v Brně. In: Marxisticko-leninskou ideovostí a stranickostí proti kosmo­politismu a objektivismu ve vědě. Sborník dokumentů 1. ideologické konference ... 27. února - 1. března 1952, 1952, s. 389-400.

Úvodní slovo. SPFFBU. 1952, č. A1, s. 3-4.

Príspevok akademika Fr. Trávníčka (překlad z češtiny). Slovenská reč. 1952-1953, roč. 18, č. 11-12, s. 366-367.

Prívet akademika Františka Trávníčka (překlad z češ­tiny). Slovenská reč. 1952-1953, roč. 18, č. 11-12, s. 341-342.

[Ortodont, nebo ortodontista?]. Československá stoma­tologie. 1953, roč. 53, č. 6, s. 368.

Projev akademika Fr. Trávníčka. Sovětská věda - Jazy­kověda. 1953, roč. 3, č. 1, s. 13-17.

Projev akademika Trávníčka. Ruský jazyk. 1953, roč. 3, č. 1, s. 17-21.

Technik a jazykový slovník. Technická kniha. 1953, roč. 2, č. 9, s. 304-306.

Z diskuse. In: Lexikografický sborník, 1953, s. 59-62.

Závěrečné slovo Františka Trávníčka. Slavia. 1953, roč. 22, č. 2-3, s. 239-240.

Zásadní referát na zasedání sekce jazyka a litera­tury na valném shromáždění ČSAV v dubnu 1954. Slovo a slovesnost. 1954, roč. 15, č. 3, s. 109-115.

Františka Trávníčka odpoveď na odpovědi. Host do domu. 1955, roč. 2, s. 550-552.

Poznámka. Gebauerův rukopis. Naše řeč. 1955, roč. 38, č. 3-4, s. 109.

Závěrečný projev k dialektologické konferenci /V Brně 1954/. Slovo a slovesnost. 1955, roč. 16, č. 3, s. 174-178.

Do třetího ročníku. Host do domu. 1956, roč. 3, č. 1, s. 2.

[В настоящее время...]. Вопросы языкознания. 1961, roč. 10, č. 3, s. 146.

Diskuse k článku Fr. Daneše o správnosti výrazů ty­pu Doprava řízená / řízena světly. Naše řeč. 1961, roč. 44, č. 3-4, s. 81-88.

Poznámka k referátu prof. Lekova. In: Otázky slo­vanské syntaxe, 1962, s. 58.

Poznámky k diskusi o základních otázkách syntaxe. In: Otázky slovanské syntaxe, 1962, s. 36-38.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.