Josef Vachek

Prof. PhDr. Josef Vachek, DrSc., (1909–1996) byl český lingvista, anglista a bohemista, jeden z významných představitelů Pražského lingvistického kroužku.

Josef Vachek se zabýval fonologií, fonetikou a mluvnicí angličtiny i češtiny, obecnou lingvistikou a teorií překladu a psaného jazyka.

Působil kromě jiného jako vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český tehdejší Československé akademie věd.

Zdroj: Wikipedia

Bibliografie byla sestavována podle:

Hladký, Josef. Bibliography of Professor Josef Vachek’s works. Brno studies in English, Brno: Masarykova univerzita, 1997, 23, s. 15-42.

Hladký, Josef. Addenda and corrigenda to the Bibliography of Josef Vachek in BSE 23 : addenda: papers remembering Professor Josef Vachek. Brno studies in English, Brno: Masarykova univerzita, 1998, 24, s. 9.

Bibliografie

Monografie

Učebný text pro jazyk český (mluvnice). Praha: Studijní ústav obchodního školství, 1942.

Česká mluvnice a cvičebnice pro obchodní akademie a pro obchodní školy. Praha: Nákladem české grafické unie, 1945.

Ukázky k přehledům literatury I. Doba stará a střední. Praha, 1945.

Anglicky svěže a spolehlivě. Soustavná učebnice řeči mluvené i psané s přepisem standardní výslovnosti, idiomatikou a konversací. Praha: Nakladatel Josef Hokr, 1946.

Anglická čítanka I. Praha, 1947.

Ukázky české literatury I. Praha, 1947.

Vilém Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.

Anglická čítanka II učební text pro IV. r. obchodních akademií. Praha, 1948.

Ukázky české literatury I (Doba stará a střední). Praha, 1948.

Cvičebnice anglického jazyka pro I. tř. gymnasií a vyšších hospodářských škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1950. (spoluautor: Jiřina W. Dunovská; Vladimír Vendyš; Ladislav Cejp; Vilém Fried; Karel Hais; Anna Janská; Zdeňka Chocová)

Cvičebnice anglického jazyka pro II. tř. gymnasií a vyšších hospodářských škol. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1951. (spoluautor: J. W. Dunovská; Vladimír Vendyš; Ladislav Cejp; Vilém Fried; Karel Hais; Anna Janská; Zdeňka Chocová)

Přehled historického vývoje angličtiny I, II. Praha, 1951.

Zvukový rozbor současné angličtiny. Vyd. 2. Praha, 1952.

Historický vývoj angličtiny. Praha, 1953.

O poznávání pravopisné stránky jazyka na pozadí pravopisu mateřštiny. Praha, 1954.

Angličtina pro devátý postupný ročník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. (spoluautor: Anna Janská; Josef Pytelka)

Angličtina pro I. ročník hospodářských škol se čtyřletým studiem. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. (spoluautor: Anna Janská; Josef Pytelka)

Zvukový rozbor současné angličtiny. Vyd. 2. Praha, 1955.

Jazykovědná problematika zkoušek srozumitelnosti řeči. Praha, 1956.

On the qualification of telephone systems from the point of intelligibility (Some notes by a theoretician of language). Geneva, 1956.

Angličtina pro devátý ročník. Pokusná učebnice, I. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. (spoluautor: Anna Janská; Josef Pytelka)

Angličtina pro devátý ročník. Pokusná učebnice, II. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. (spoluautor: Anna Janská; Josef Pytelka)

Historický vývoj angličtiny. Vyd. 3. Praha, 1957.

Lingvistická charakteristika současné angličtiny. Praha, 1958.

Zvukový rozbor současné angličtiny?. Vyd. 3. přepr. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959.

Dictionnaire de linguistique de l'École de Prague. Utrecht-Anvers: Spectrum Éditeurs, 1960. (spoluautor: Avec collaboration de Josef Dubský (Ve spolupráci s Josefem Dubským) )

Some geographical varieties of Present-Day English. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960.

Vilém Mathesius, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961.

Historický pohled na dnešní angličtinu. Praha, 1961.

Historický vývoj angličtiny. Vyd. 4. Praha, 1961.

Lingvistická charakteristika současné angličtiny. Vyd. 2. Praha, 1961.

Angličtina pro devátý ročník. Pokusná učebnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. (spoluautor: Anna Janská; Zdeňka Chocová; Josef Pytelka)

A Prague School reader in linguistics. Bloomington, Ind., 1964.

Лингвистический словарь пражской школы. Москва: Издательство "Прогресс", 1964.

The Linguistic School of Prague, An introduction to its theory and practice. Bloomington-London: Indiana University Press, 1966.

Vilém Mathesius, Řeč a sloh. Praha, 1966.

Historický vývoj angličtiny. Vyd. 5. Praha, 1967.

Historický pohled na dnešní angličtinu. Praha, 1967.

Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1968.

Dutch linguists and the Prague Linguistic School. Universitaire Pers Leiden, 1968.

A brief survey of the historical development of English, I. Leiden, 1969.

A brief survey of the historical development of English, II. Leiden, 1969.

U základů pražské jazykovědné školy. Praha: Academia, 1970.

Die Prager Schule: Erbe und Gegenwart, Stilistik und Sociolinguistik. West Berlin, 1971.

A brief survey of the historical development of English, Part II, Middle English and Early Modern English. Bratislava, 1972.

Historický vývoj angličtiny. Vyd. 6. Praha, 1972.

Written language, General problems and problems of English, Janua Linguarum, series critica 14. Hague-Paris: Mouton, 1973.

An introduction to the study of English. Vyd. 1. Praha, 1973.

Chapters from phonology of Modern English. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

Chapters from modern English lexicology and stylistics. Praha, 1974.

Selected chapters from English syntax. Praha, 1974.

A brief survey of the historical development of English, Part II, Middle English and Early Modern English. Bratislava, 1974.

Selected writings in English and general linguistics. Praha, 1975.

Standard English in historical perspective. Praha, 1975.

Linguistic characterology of Modern English. Bratislava, 1975.

A brief survey of the historical development of English, Part I, Old English. Vyd. 2. Bratislava, 1975.

Vilém Mathesius, A functional analysis of Present-Day English on a general linguistic basis. Praha: Academia, 1975. (spoluautor: Spolueditor: Lubuš Dušková)

Standard English in historical perspective. Košice, 1977.

Historický vývoj angličtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

A brief survey of the historical development of English. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

English past and present (An introductory couse). Košice, 1978.

Vilém Mathesius, Jazyk, kultura a slovesnost. Praha, 1982.

Written language revisited. Amsterdam-Philadelphia:John Benjamins Publishing Company , 1989.

Vzpomínky českého anglisty. Praha: Josef Vachek, 1994.

Historický vývoj angličtiny. Brno: Masarykova Univerzita, 1994.

A functional syntax of Modern English. Brno, 1994.

Kapitoly

Psaný jazyk a pravopis. In: Čtení o jazyce a poesii I, 1942, s. 229-306.

Jazykový materiál pro průzkum akustičnosti uzavřených prostorů. In: Akustika hlediště v divadelním prostoru, 1943,

Studie

Fonologický poměr hlásek i a j v češtině a v slovenštině. (Glossy k srovnávací fonologické charakteristice spisovné češtiny a spisovné slovenštiny.). Slavia. 1932, roč. 11, s. 265-273.

Professor Daniel Jones and the Phoneme. In: Charisteria Gvilelmo Mathesio qvinqvagenario a discipvlis et Circvli lingvistici Pragensis sodalibvs oblata, 1932, s. 25-33.

Český pravopis a struktura češtiny. Listy filologické. 1933, roč. 60, s. 287-319.

Prof. Karl Luick and Problems of Historical Phonology. Časopis pro moderní filologii. 1933, roč. 19, s. 273-292.

Über die phonologische Interpretation der Diphthonge mit besonderer Berücksichtigung des Englischen. Prague Studies in English. 1933, roč. 4, s. 87-170.

What is phonology?. English Studies. 1933, roč. 16, s. 81-92.

Mluvnický výcvik v jazyce vyučovacím podle nových jazykozpytných hledisk. Zprávy Zpravodajského ústavu obchodního školství. 1934, roč. 6,

Nová diskuse o starém problému samostatnosti slova. Časopis pro moderní filologii. 1934, roč. 20, s. 109-111.

Several thoughts on several statements of the phoneme theory. American Speech. 1934, roč. 10, s. 243-255.

České předložky a struktura češtiny. Naše řeč. 1935, roč. 19, č. 6-7, s. 320-331.

In margine nového úvodu k jazykozpytu. Slovo a slovesnost. 1936, roč. 2, č. 3, s. 169-171.

Phonemes and phonological units. Travaux du Cercle linguistique de Prague. 1936, roč. 6, s. 235-239.

Can the phoneme be defined in terms of time?. In: Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken, 1937, s. 101-104.

Časové pojmy v definici fonému. Slovo a slovesnost. 1937, roč. 3, č. 1, s. 59-61.

Fonologie a těsnopis. Slovo a slovesnost. 1937, roč. 3, č. 4, s. 249.

More thoughts on the phonemes and phonological units. Sborník Matice slovenskej. 1937, roč. 15, s. 24-34.

One aspect of the phoneme theory. In: Proceedings of the Second International Congress of Phonetic Sciences in London 1935, 1937, s. 33-40.

Vilém Mathesius, Nebojte se angličtiny!. Střední škola. 1937, roč. 17, s. 163-164.

Plán učebního postupu při probírání látky mluvnického učiva v I. r. OA. Zprávy obchodního školství. 1938, roč. 9, s. 150-152.

Zum Problem der geschriebenen Sprache. Travaux du Cercle linguistique de Prague. 1939, roč. 8, s. 94-104.

Porušování záporové shody v českých záporných větách obecné platnosti. Časopis pro moderní filologii. 1939-1940, roč. 26, s. 47-52.

Poznámky k fonologii českého lexika. Listy filologické. 1940, roč. 67, s. 395-402.

Písmo a transkripce ve světle strukturálního jazykozpytu. (Několik poznámek.). Časopis pro moderní filologii. 1942, roč. 28, s. 403-408.

Příspěvek lingvistiky k zjišt'ování akustičnosti uzavřených prostorů. Slovo a slovesnost. 1943, roč. 9, č. 4, s. 207-214.

Jazyk psaný a jazyk mluvený. Oběžník Kruhu přátel českého jazyka. 1947, roč. 1, č. 3, s. 2-4.

Londýnská fonetická škola po válce. Časopis pro moderní filologii. 1947, roč. 30, s. 123-129.

Obecný zápor v angličtině a v češtině. Prague Studies in English. 1947, roč. 6, s. 9-73.

K theorii jazyka tištěného. In: Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, 1948, s. 423-429.

Written language and printed language. Recueil Linguistique de Bratislava. 1948, roč. 1, s. 67-75.

Some remarks on writing and phonetic transcription. Acta Linguistica. 1949, roč. 5, č. 2, s. 86-93.

Yaleska škola a strukturalistická fonologie. Slovo a slovesnost. 1949, roč. 11, č. 1, s. 36-44.

Some Recent Contributions to the History of the English Language. Časopis pro moderní filologii - Philologica. 1950, roč. 33, s. 55-60.

Foném h/x ve vývoji angličtiny. SPFFBU. 1952, č. A1, s. 121-135.

Polský příspěvek ke germanskému hláskosloví a metrice. Časopis pro moderní filologiii. 1953, roč. 35, s. 220-226.

K problematice českých posesivních adjektiv. In: Studie a práce lingvistické (K 60. narozeninám akad. Bohuslava Havránka) 1, 1954, s. 171-189.

Notes on the phonological development of the NE. pronoun She. SPFFBU. 1954, č. A2, s. 67-80.

On the Phonetic and Phonemic Problems of the Southern English WH-Sounds. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1954, roč. 8, č. 3-4, s. 165-194.

K vývoji anglické psané normy. Časopis pro moderní filologiii. 1955, roč. 37, č. 2-3, s. 120-129.

Notes on the English "possessive case". Časopis pro moderní filologii - Philologica. 1955, roč. 7, č. 2-3, s. 11-15.

Some thoughts on the so-called complex condensation in Modern English. SPFFBU. 1955, č. A3, s. 63-77.

K jazykové problematice zkoušek slabikové srozumitelnosti (Námět k diskusi). Slovo a slovesnost. 1956, roč. 17, č. 1, s. 40-47.

K problematice českých narodních logatomů. Slaboproudý obzor. 1956, roč. 17, s. 634-636.

Phonemic remarks on the 'short mixed vowel' of Modern English. SPFFBU. 1956, č. A4, s. 81-92.

Jazykovědný pohled na sovětské zkoušky srozumitelnosti telefonního přenosu. In: Sborník prací fakulty elektrotechnického inženýrství za rok 1956, 1957, s. 459-474.

Ještě k likvidaci fonému h/x v angličtině. Časopis pro moderní filologiii. 1957, roč. 39, s. 157-165.

K fonetickému přepisu angličtiny v českých školních učebnicích (Několik poznámek o jeho dějinách a některých jeho problémech). Cizí jazyky ve škole. 1957, roč. 1, s. 97-108.

Návrh tezí metodických poznámek k osnovám všeobecně vzdělávací jedenáctileté střední školy. Cizí jazyky ve škole. 1957, roč. 1, s. 32-38. (spoluautor: J. Birgus; K. Jungwith; J. Š. Kvapil; I. Poldauf; A. Střížová)

On the Interplay of Quantitative and Qualitative Aspects in Phonemic Development. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 1957, roč. 5, č. 1, s. 5-28.

Dvě významné fonologické publikace zahraniční. Slovo a slovesnost. 1958, roč. 19, č. 1, s. 52-60.

K znělostnímu protikladu souhlásek v češtině a v angličtině. In: Studie ze slovanské jazykovědy (Sboník k 70. narozeninám akad. Františka Trávníčka), 1958, s. 15-27.

Notes on the development of language seen as a system of systems (A contribution to comparative phonematic studies of English and some Slavonic languages). SPFFBU. 1958, č. A6, s. 94-106.

O novou metodu zkoušek jazykové srozumitelnosti. Slaboproudý obzor. 1958, roč. 19, s. 464-466.

Připomínky k studii ing. J. Volfa o zjišťováni vlivu hluku ve vedení na kvalitu telefonního přenosu metodou 'dobrých zdání'. Slaboproudý obzor. 1958, roč. 19, s. 271-272.

Some Notes on the Development of Language seen as a System of Systems. In: Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists, 1958, s. 418-419.

Strukturní srovnávání mluvnických jevů v pokusné učebnici angličtiny pro 9. ročník. Cizí jazyky ve škole. 1958, roč. 2, s. 291-305.

Význam historického studia jazyku pro vědecký výklad současných jazyků se zvláštním zřetelem k materiálu anglickému. In: O vědeckém poznání soudobých jazyků, 1958, s. 58-63.

Miscelánea, Homenaje a André Martinet "Estructuralismo e Historia" I. Philologica Pragensia. 1959, roč. 2, s. 51-53. (spoluautor: J. Dubský)

Notes on the quantitative correlation of vowels in the phonematic development of English. In: Melanges de linguistique et de philologie, Fernand Mosse in memoriam, 1959, s. 444-456.

The London Group of Linguistics. SPFFBU. 1959, č. A7, s. 106-113.

Two chapters on written English. Brno Studies in English. 1959, roč. 1, s. 7-38.

Jazykový materiál pro audiometrické vyšetřování. Česká slovní audiometrie. 1960, s. 67-90.

K otázce tzv. citátových složenin v češtině. Slovo a slovesnost. 1960, roč. 21, č. 2, s. 110-117.

On social differentiation of English speech habits. Philologica Pragensia. 1960, roč. 3, s. 222-227.

The decline of the phoneme /r/ in English. SPFFBU. 1960, č. A8, s. 79-93.

A Functional analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis. In: Vilém Mathesius, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, 1961, s. 230-239.

Á propos de la terminologie linguistique et du systeme de concepts linguistiques de l'École de Prague. Philologica Pragensia. 1961, roč. 4, s. 65-78.

On the interplay of external and internal factors in the development of language. Lingua. 1961, roč. 11, s. 433-448.

Some less familiar aspects of the analytical trend of English. Brno Studies in English. 1961, roč. 3, s. 9-78.

Zjišťování srozumitelnosti mluvené řeči. Základy fyziky. 1961, roč. 1, s. 508-511.

O Londýnské škole jazykovědné. In: Problémy marxistické jazykovědy, 1962, s. 126-128.

První česká teorie tvoření slov. Slovo a slovesnost. 1962, roč. 23, č. 3, s. 205-211.

Some thoughts on the phonology of Cockney English. Philologica Pragensia. 1962, roč. 5, s. 159-166.

A reply to question II/11. Slavjanskaja filologija. 1963, roč. 1, s. 99-100.

K otázce vlivu vnějších činitelů na vývoj jazykového systému. Slavica Pragensia. 1963, roč. 4, s. 35-46.

The phonematic status of Modern English long vowels and diphthongs (A handful of remarks on some new solutions of an old problem). Philologica Pragensia. 1963, roč. 6, s. 59-71.

The place of the sound [r] in the structures of Slavonic languages. SPFFBU. 1963, č. A11, s. 81-92.

K obecným otazkám pravopisu a psané normy jazyka. Slovo a slovesnost. 1964, roč. 25, č. 2, s. 117-126.

L'école de Prague d'aujour'hui. Travaux linguistiques de Prague. 1964, roč. 1,

Notes on gender in Modern English. SPFFBU. 1964, č. A12, s. 189-194.

Notes on the phonematic value of the Modern English [n]-Sound. In: On peripheral phonemes of Modern English, 1964, s. 191-205.

Od školy pražské k harvardské. Slovo a slovesnost. 1964, roč. 25, č. 4, s. 288-291.

On peripheral phonemes of modern English. Brno studies in English. 1964, roč. 4, s. 7-109.

On some basic principles of 'classical' phonology (In margine N. Chomsky´s Logical Basis of Linguistic Theory). Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1964, roč. 17, s. 409-431.

Phonemes and Phonological Units. In: A Prague School reader in linguistics, 1964, s. 143-149.

Written language and printed language. In: A Prague School reader in linguistics, 1964, s. 453-460.

Zum Problem der geschriebener Sprache. In: A Prague School reader in linguistics, 1964, s. 441-452.

On Peripheral Phonemes. In: Proceedings of the 5th International Congress of Phonetic Sciences, 1965, s. 561-564.

On the Internal and External Determination of Sound Laws. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 1965, roč. 23, s. 49-57.

On the linguistic status of written utterances. In: Omagiu lui Alexandra Rosetti la 70 de ani, 1965, s. 959-963.

Phonemic remarks on the 'long mixed vowel' of Modern English. SPFFBU. 1965, č. A13, s. 135-142.

The English Great Vowel Shift again. Ještě o anglickém velkém posouvání samohlásek. Еше об анлийском болъэом цдвиге глацных. Prague Studies in English. 1965, roč. 11, s. 3-13.

The place of [Bi] in the phonic pattern of southern British English. Linguistics. 1965, roč. 14, s. 52-59.

Československé kolokvium o otazkách fonologie a fonetiky. Slovo a slovesnost. 1966, roč. 27, č. 3, s. 216-220.

Les problemes du centre et de la periopherie du systeme de la langue. Travaux linguistiques de Prague. 1966, roč. 2,

Několik poznámek o pražské škole jazykovědné včera a dnes. In: Přednášky v IX. běhu letní školy slovanských studií 1965, 1966, s. 11-20.

On the integration of the peripheral elements into the system of language. Travaux linguistiques de Prague. 1966, roč. 2, s. 23-37.

Prague phonological studies today. Travaux linguistiques de Prague. 1966, roč. 1, s. 7-20.

Prague studies in structural grammar today. Travaux linguistiques de Prague. 1966, roč. 1, s. 21-31. (spoluautor: František Daneš)

Comments at the International phonological conference in Vienna. In: Phonologic der Gegenwart, Vorträge und Diskussionen anlässlich der Internationalen Phonologie-Tagung in Wien, 1967,

Notes on one aspect of the internal structuration of the phonological system. In: To Honor Roman Jakobson III, 1967, s. 2109-2116.

Pražská jazykovědná škola a zvuková rovina jazyka. In: Přednášky v X. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1966, 1967, s. 5-17.

Some less known aspects of the early Prague Linguistic School. In: Xth International Congress of Linguists, Abstracts of Papers, 1967, s. 381-382.

Some remarks on 'juncture' in phonological analysis (summary of a paper). In: Congressus Phoneticus, Argumenta lectionum, 1967, s. 142-143.

The non-static aspect of the synchronically studied phonological system. In: Phonologic der Gegenwart, Vorträge und Diskussionen anlässlich der Internationalen Phonologie-Tagung in Wien, 1967, s. 79-87.

К проблеме письменного языка. In: Пражский лингвистический кружок, 1967, s. 524-534.

Письменный язык и печатный язык. In: Пражский лингвистический кружок, 1967, s. 535-543.

Пражские фонологические исследования сегодня. In: Пражский лингвистический кружок, 1967, s. 100-114.

Фонемы и фонологические единицы. In: Пражский лингвистический кружок, 1967, s. 88-94.

A note on future prospects of diachronistic language research. Lingua. 1968, roč. 21, s. 483-493.

K chápání "jazykového pojmenování" a "jazykového usouvztažení". Slovo a slovesnost. 1968, roč. 29, č. 4, s. 451.

K problematice vývoje fonologického systému českých samohlásek. In: Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968, s. 5-10.

O dynamickém pojetí fonologie, zvláště české. Slovo a slovesnost. 1968, roč. 29, č. 3, s. 246-255.

O fonotaktické gramatičnosti (review of Robert J. Scholes, Phonotactic grammaticality. The Hague; Paris; 1966). Slovo a slovesnost. 1968, roč. 29, č. 4, s. 438-439.

Phonology today. Linguistics. 1968, roč. 46, s. 77-98.

Poznámky k souhláskovým korelacím současné spisovné češtiny. Jazykovědné aktuality. 1968, č. 3, s. 7-8.

Remarks of the development of phonological systems of some Slavonic languages. In: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968, Resumé přednášek, příspěvků a sdělení 3, 1968, s. 3.

Remarks on the Internal Structuration of the French Phonological System. Word. 1968, roč. 24, s. 491-497.

Sborník vídeňské fonologické konference. Slovo a slovesnost. 1968, roč. 29, č. 2, s. 205-207.

Some remarks on "glides" in phonological analysis. Travaux linguistiques de Prague. 1968, roč. 3, s. 189-201.

Soubor statí Andrého Martinela. Slovo a slovesnost. 1968, roč. 29, č. 1, s. 96-97.

On the explanatory power of the functional load of phonemes. Slavica Pragensia. 1969, roč. 11, s. 63-71.

Some phonological problems of Modern English sonant sounds. Prague Studies in English. 1969, roč. 13, s. 7-14.

Strukturní pojetí vývoje jazyka. Filosofický časopis. 1969, roč. 17, s. 33-35.

A note on Trubetzkoy and phonemic disjunctions. Folia Linguistica. 1970, roč. 2, s. 160-165.

Francouzský sborníček o pražské škole. Slovo a slovesnost. 1970, roč. 31, č. 3, s. 279-280.

K poznámkám Karla Horálka k mé "Dynamice fonologického systému současné spisovné češtiny". Jazykovědné aktuality. 1970, roč. 7, č. 3-4, s. 5-6.

Moskevská typologická konference. Slovo a slovesnost. 1970, roč. 31, č. 3, s. 286.

On some less known aspects of the early Prague Linguistic School. In: Actes du Xème Congrès International des Linguistes (Bucarest, 1967) II, 1970, s. 333-337.

Remarks on the sound pattern of English. Folia Linguistica. 1970, roč. 4, s. 24-31.

Some remarks on 'juncture' in phonological analysis. In: Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences, 1970, s. 963-965.

Z nových cest generativní fonologie. Slovo a slovesnost. 1970, roč. 31, č. 2, s. 111-124.

Несколько замечаний о роли слогбразующей функци при фонологической анализе. Яазык и человек. 1970, roč. 4, s. 45-54.

On one point of Old English phonology. Prague Studies in English. 1971, roč. 14, s. 133-142.

Об одном свиге гласных в старочешском языке. In: Фонетика, фонология, грамматика, 1971, s. 91-96.

Ještě jednou k otázce slovenského [i] a [j]. In: Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica, 1971-1972, s. 139-145.

Middle English and Modern English. Current Trends in Linguistics. 1972, roč. 9, s. 1407-1460.

Písmo a transkripce ve světle strukturálního jazykozpytu (Několik poznámek). In: Z klasického období pražské školy 1925 - 1946, 1972, s. 49-55.

Some sociolinguistic factors in the development of English. In: Studies in linguistics in honor of Raven I. McDavid, Jr., 1972, s. 333-341.

The Linguistic Theory of the Prague School. In: The Prague School of Linguistics and language teaching, 1972, s. 11-28.

Trubetzkoy in English. Linguistics. 1972, roč. 77, s. 49-57.

A phonological remark on Modern English affricate sounds. Prague Studies in English. 1973, roč. 15, s. 135-139.

Přece jen priorita písma?. Slovo a slovesnost. 1973, roč. 34, č. 1, s. 104-109.

The present state of research in written language. Folia linguistica. 1973, roč. 6, č. 1-2, s. 47-61.

Baudouin po anglicku. Slovo a slovesnost. 1974, roč. 35, č. 3, s. 229.

Glosa k srovnávací typologii češtiny a slovenštiny. Jazykovedné štúdie. 1974, roč. 12, s. 30-35.

Jan Baudouin de Courtenay, A Baudouin de Courlenay anthology, The beginings of structural linguistics. Translated and edited with an introduction by Edward Stankiewicz. Indiana University Studies in the history and theory of linguistics. Indiana Universit. Lingua. 1974, roč. 35, č. 1, s. 73-76.

Poznámky k překladům jazykovědných textů. In: Acta Universitatis XVII. Novembris Pragensis, 1974, s. 25-48.

Some remarks on the historical development of English seen from the functionalist perspective. Historical linguistics. 1974, roč. 1, s. 315-337.

The primacy of writing?. International Review of Applied Linguistics. Special Issue. 1974, roč. 12, s. 121-130.

Some remarks on functional dialects of standard language. In: Style and text, Studies presented to Nils Erik Enkvist, 1975, s. 101-107.

The phonemic relation of Modern Slovak /i/ and /j/. In: Bereiche der Slavistik (Festschrift zu Ehren von Josip Hamm), 1975, s. 297-306.

The place of phonology in linguistics. Phonologica 1972. 1975, s. 15-23.

Geschriebene Sprache. In: Allgemeine Probleme und Probleme des Englischen, Grundlagen der Sprachkultur 1, 1976, s. 240-295.

Gyula Laziczius and early Prague phonology. Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények. 1976, roč. 78, s. 480-483.

Kontrastívna a konfrontačná jazykoveda. In: Komenského trienále Bratislava, Zborník vybraných referátov a diskusných príspevkov, 1976, s. 29-38.

On static and dynamic synchrony. In: Linguistic and literary studies in honor of Archibald A. Hill, 1976, s. 331-333.

Sociolinguistics seen from the Prague point-of-view. In: Sprachliches Handeln - soziales Verfahren, 1976, s. 13-27.

Краткое замечание о некоторых фонемных субституциях в процесе раывития английского языка. In: Tеория языка, англистика, келтология, 1976, s. 163-167.

A Gloss on the Phonology of Formal and Substandard Language Varieties. In: Phonologica 1976, 1977, s. 217-221.

Anglická čítanka o jazykových variantách. Slovo a slovesnost. 1977, roč. 38, č. 1, s. 76.

K materiálovým prostředkům stylistiky psané jazykové normy. Slovo a slovesnost. 1977, roč. 38, č. 4, s. 329-335.

Linguistic typology and linguistic characterology. In: Linguistic studies offered to Joseph Greenberg, 1977, s. 223-226.

Lingvistické konference v Rakousku. Slovo a slovesnost. 1977, roč. 38, č. 1, s. 79-80.

N. S. Trubetzkoy and the Prague Linguistic School. Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1977, roč. 23, s. 103-109.

Poznámky k fonologické stylistice jazykových variet. Slovo a slovesnost. 1977, roč. 38, č. 2, s. 81-89.

Segmentation of the flow of speech and written language. Kwartalnik Neofilologiczny. 1977, roč. 23, s. 431-436.

K fonologické signalizaci českých emotivních výrazů. Slovo a slovesnost. 1978, roč. 39, č. 3-4, s. 222-226.

Problems of phonological interpretation of past stages of language. Prague Studies in English. 1978, roč. 16, s. 15-22.

An Old Czech vowel shift. Wiener Slawisticher Almanach. 1979, roč. 4, s. 401-406.

Das Problem der Redundanz in der geschriebenen Sprache. Beiträge zu Problemen der Orthographie. 1979, roč. 54, s. 39-45.

Morfonologické poznámky k jazykové typologii. Slovo a slovesnost. 1979, roč. 40, č. 3, s. 177-184.

Some remarks on the stylistics of written language. In: Function and content in linguistic analysis, 1979, s. 206-215.

The Heritage of the Prague School to Modern Linguistic Research (with Special Reference to English Studies). Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 1979, roč. 27, č. 1, s. 52-61.

Vilém Mathesius stále živý. Specimina Philologicae Slavicae. 1979, roč. 22, s. 187-194.

Glossematics and written language. In: Linguistic studies offered to Berthe Siertsema, 1980, s. 307-312.

Problems of morphology seen from the structuralist and functionalist point of view. In: Historical Morphology, 1980, s. 373-381.

Remarks on the typology of Modern English. In: Studies in English linguistics for Randolph Quirk, 1980, s. 271-276.

Vilém Mathesius as forerunner of contrastive linguistic studies. Papers and studies in contrastive linguistics. 1980, roč. 11, s. 5-16.

An anthology and a self-portrait (in margine of Raven I. McDavid's dialectological work). Philologica Pragensia. 1981, roč. 24, s. 205-208. (spoluautor: Slavomír Utěšený)

Jan Firbas - a sexagenarian?. Brno studies in English. 1981, roč. 14, č. [K3], s. 11-14.

Morphonological signals in linguistic typology. Folia Linguistica Historica. 1981, roč. 2, č. 1, s. 99-114.

Paralinguistic sounds, written language and language development. Folia Linguistica Historica. 1981, roč. 2, č. 2, s. 179-190.

Paralingvistické zvuky a psaný jazyk. Slovo a slovesnost. 1981, roč. 42, č. 2, s. 124-133.

Phonology - Non-Functional?. In: Phonologica 1980, 1981, s. 387-390.

Substandard varieties and the development of the standard language. Logos semantikos, Studia linguistica in honorein Eugenio Coseriu. 1981, roč. 5, s. 109-115.

English orthography. A functionalist approach. In: Standard languages spoken and written, 1982, s. 37-56.

Poznámky k fonologické konfrontaci češtiny a slovenštiny. Slavica Pragensia. 1982, roč. 25, s. 45-53.

Substandard English and diachronic problems of Modern English (Marginal Remarks on Martin Lehnert´s Substandard English, Berlin, Akademie Verlag, 1981). Folia Linguistica Historica. 1982, roč. 3, č. 1, s. 121-125.

Written language as a heterogenous system. In: Language form and linguistic variation. Papers dedicated to Angus McIntosh, 1982, s. 485-496.

Сто години от рождението на Вилем Матезиус. Сьпоставително езыкознание. 1982, roč. 7, č. 6, s. 66-69.

K problémům psané normy jazyka a vnitřní řeči. Slovo a slovesnost. 1983, roč. 44, č. 2, s. 131-135.

Some remarks on writing and phonetic Transcription. In: Praguiana. Some basic and less known aspects of the Prague Lingustic School, 1983, s. 199-209.

The rise of the Prague linguistic school. Theoretical linguistics. 1983, roč. 10, s. 253-258.

Karl Bühler und die Prager Linguistenschule. In: Bühler-Studien 2, 1984, s. 247-254.

Notes on the use of capital graphemes in modem English and Czech. Prague Studies in English. 1984, roč. 18, s. 17-24.

Remarks on phonological confrontation of Czech and Slovak. Recueil linguistique de Bratislava. 1984, roč. 7, s. 31-37.

Some Praguian remarks on present-day phonology (In margine Phonologica 1980). Folia Linguistica. 1984, roč. 18, č. 1-2, s. 247-261.

A gloss on some dominant and concomitant features in the phonological development of English. Philologica Pragensia. 1985, roč. 28, č. 3, s. 123-127.

Funkce velkých grafémů v angličtině a v češtině. Jazykovědné aktuality. 1985, roč. 22, č. 1, s. 11.

Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie and Sprachpflege. Teil 2. Philologica Pragensia. 1985, roč. 28, s. 54-55.

Poznámky o osobních zájmech v oslovovací funkci. Slovo a slovesnost. 1985, roč. 46, č. 4, s. 292-298.

Problems of translating Prague school theses into English. In: Litterae Slavicae Medii Aevi, Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae, 1985, s. 385-398.

Some remarks on English and Slovak vocalic systems (A chapter from comparative phonology of English and Slovak). In: Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica, 1985, s. 69-76.

The 1929 Praguian 'Theses', internal speech and written language. In: Studia Linguistica Diachronica et Synchronica, Werner Winter Festschrift, 1985, s. 842-847.

A curious case of phonemic substitution. In: Language and discourse: Test and protest, Petr Sgall Festschrift, 1986, s. 205-215.

An emotionally conditioned split of some personal names. In: Linguistics across historical and geographical boundaries, 1986, s. 693-700.

Brněnský podíl na práci pražské jazykovědné školy. In: Anglisticko-amerikanistická konference, 1986, s. 9-14.

Ještě jednou k poměru psaného jazyka a vnitřní řeči. Jazykovědné aktuality. 1986, roč. 23, č. 3-4, s. 111-113.

Some aspects of the development of English seen from the structuralist angle. In: English in Function II, 1986, s. 4195-4205.

Some remarks on English loans in Czech sports terminology. In: English in contact with other languages, Studies in honour of Broder Carstensen on the occasion of his 60th birthday, 1986, s. 25-30.

Some Remarks on Personal Pronouns in the Addressing Function. In: Reader in Czech sociolinguistics, 1986, s. 274-286.

On some instances of graphemic purism. Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textenbearbeitung. 1987, roč. 14, s. 49-55.

Written language seen from the functionalist angle. Functionalism in linguistics, Linguistic and literary studies in Eastern Europe. 1987, roč. 20, s. 395-405.

Some remarks on linguistic signals of emotion in Czech and English. Essays on the English language and applied linguistics on the occasion of Gerhard Nickel's 60th birthady, Studies in descriptive linguistics. 1988, roč. 18, s. 319-325.

Jan Baudouin de Courtenay and Prague structural linguistics. In: J. N. Baudouin a lingwistyka światowa, 1989, s. 181-185.

Klub moderních filologů jako předchůdce dnešního Kruhu moderních filologů. Philologica Pragensia. 1989, roč. 32, s. 27-28.

B. Havránek a Pražský lingvistický kroužek. Slavica Pragensia. 1990, roč. 34, s. 53-58.

The graphemes and in English and Czech. Brno Studies in English. 1990, roč. 18, s. 11-19.

Vzpomínky na počátky brněnské anglistiky. In: 2. anglisticko-amerikanistická konference, 1990, s. 10-15.

On spoken directives for building up written utterances. Brno Studies in English. 1991, roč. 19, s. 143-147.

Vilém Mathesius - jedinečný učitel a člověk. Český jazyk a literatura. 1991-1992, roč. 42, s. 208-210.

K překladatelským problemům dětské řeči. Časopis pro moderní filologii. 1992, roč. 74, s. 8-14.

Remarks on some analogies between phonology and morphology in Czech and Slovak. In: Michigan Slavic Publications, Papers in Slavic Philology, 1992, s. 381-389.

Obory filologické na filozofické fakultě MU od jejího vzniku do dneška. In: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu, 1993, s. 40-42.

Present-day , its form and function in present-day English. Brno Studies in English. 1993, roč. 20, s. 11-15.

Pražská filozofická fakulta koncem dvacátých let (Hrst vzpomínek). Český jazyk a literatura. 1993-1994, roč. 44, s. 74-78.

K teleologickému pojetí změn v historii jazykového systému. Naše řeč. 1994, roč. 77, č. 3, s. 127-132.

Několik poznámek k problematice psané a mluvené normy jazyka. Slovo a slovesnost. 1994, roč. 55, č. 1, s. 48-51.

Phonology and Graphemics. The Prague School of Structural and Functional Linguistics, Linguistic and literary studies in Eastern Europe. 1994, roč. 41, s. 13-43.

Some Remarks on Revaluation of Redundant Graphemes. In: Praguiana 1945-1990, 1994, s. 173-181.

Vilém Mathesius as one of the Forerunners of Modem Textological Research. The syntax of sentence and text (A Festschrift for František Daneš), Linguistic and literary studies in Eastern Europe. 1994, roč. 42, s. 67-71.

Vilém Mathesius 1882-1945. Linguistica Pragensia. 1995, s. 57-59.

Writing down the speech of very small children in English graphemes. In: Discourse and meaning. Papers in honour of Eva Hajičová, 1996, s. 347-351.

On the functional hierarchy of spoken wand written utterances. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics, 2014, s. 78-94.

On the interplay of external and internal factors in the development of language. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics, 2014, s. 64-77.

Remarks on the dynamism of the system of language. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics, 2014, s. 54-63.

Recenze

Kronika o Alexandru Velikém: A Czech Prose Translation of the Historia de Preliis (Recension J3). Listy filologické. 1931, roč. 58, s. 61-64.

An Outline of English Phonetics. Časopis pro moderní filologii. 1932, roč. 18, s. 329-331.

Československá vlastivěda, sv. III. Jazyk (Prague, 1934). Střední škola. 1934, roč. 15, s. 148-149.

Dr. Josef Holub, Stručný slovník etymologický jazyka československého. Střední Škola. 1934, roč. 14, s. 227-228.

N. van Wijka: Een phonologiese parallel tussen Germaans, Slavies en Bailies. Časopis pro moderní filologii. 1935, roč. 21, s. 218-219.

Nová práce o fonologii (N. S. Trubelzkoy, Anleitung zu phonologischen Beschreibungen. Prague, 1935). Slovo a slovesnost. 1935, roč. 1, č. 4, s. 252.

Janet Rankin Aiken, Why English sounds change (New York, 1929). English Studies. 1936, roč. 18, s. 234-236.

Bohumil Trnka, Čech mezi Angličany (Prague. 1937). Slovo a slovesnost. 1937, roč. 3, č. 4, s. 254-255.

Bernard Shaw's phonetics. Časopis pro moderní filologii. 1938, roč. 24, s. 199-202.

Čeština pro Angličany (Bohumil Tmka and Francis Pethcrick Marchant. The English visitor in Czechoslovakia, Prague, 1937). Slovo a slovesnost. 1938, roč. 4, č. 4, s. 252-253.

Grundzüge der Phonologie. Listy filologické. 1939, roč. 66, s. 446-449.

An English economic reader. Časopis pro moderní filologii. 1939-1940, roč. 26, s. 584.

Zvláštnosti americké angličtiny. Časopis pro moderní filologii. 1939-1940, roč. 26, s. 497-498.

Dvě nové učebnice angličtiny. Časopis pro moderní filologii. 1941, roč. 28, s. 91-93.

Úloha účinnosti v jazykovém vývoji (Otto Jespersen, Efficiency in linguistic change, Copenhagen, 1941). Slovo a slovesnost. 1941, roč. 7, č. 3, s. 154-156.

L. Kopeckij, Písemný výcvik při studiu cizího jazyka (Prague, 1941). Slovo a slovesnost. 1942, roč. 8, č. 4, s. 219.

O vývoji české deklinace (Vladimir Skalifka. Vývoj české deklinace, Prague, 1941). Slovo a slovesnost. 1942, roč. 8, č. 3, s. 160-161.

A Modern Czech Grammar with Exercises. Časopis pro moderní filologii - Philologica. 1946, roč. 1, č. 1, s. 2-4.

Výbor z literatury středoanglické a staroanglické. Časopis pro moderní filologii - Philologica. 1946, roč. 1, č. 1, s. 4.

Čeština a obecný jazykozpyt. Časopis pro moderní filologii - Philologica. 1948, roč. 3, s. 1-4.

Twentieth Century English. Časopis pro moderní filologiii. 1948, roč. 31, s. 48-51.

Differences between Spoken and Written Language. Časopis pro moderní filologii - Philologica. 1950, roč. 33, s. 2-3.

Recueil Linguistique de Bratislava. Slavia. 1950, roč. 20, s. 137-139.

Visible Speech. Časopis pro moderní filologii - Philologica. 1951, roč. 6, č. 3, s. 46-47.

Ztráty anglické fonetiky. Časopis pro moderní filologiii. 1951, roč. 34, č. 1, s. 42-43.

Gustav Kirchner, Die zehn Hauptverben des Englischen. Britischen und Amerikanischen (Halle, 1952). Deutsche Literaturzeitung. 1955, roč. 76, s. 452-456.

Jazykověda na bměnské katedře západoevropské filologie a fonetiky v prvém poválečném desítiletí. SPFFBU. 1955, č. A3, s. 102-103.

Anglicko-český obchodní slovník. Časopis pro moderní filologiii. 1956, roč. 38, s. 246-247.

Sovětská monografie o staré angličtině. Časopis pro moderní filologiii. 1956, roč. 38, s. 244-246.

Three Recent Books on Modern English. Časopis pro moderní filologii - Philologica. 1957, roč. 9, s. 10-14.

Collin Cherry: On human communication. Philologica Pragensia. 1959, roč. 2, s. 56-58. (spoluautor: Jiří Tichý)

Česko-anglický obchodní slovník. Časopis pro moderní filologiii. 1959, roč. 41, s. 113-114.

André Martinet. Éléments de linguistique générale (Paris, 1960). SPFFBU. 1961, č. A10, s. 201-203.

Eugen Pauliny. Fonológia spisovnej slovenčiny (Bratislava, 1961). SPFFBU. 1961, č. A10, s. 206-209.

Henry Kučera, The phonology of Czech (Gravenhage, 1961). SPFFBU. 1961, č. A10, s. 203-206.

Margaret Schlauch, The English language in modern times (since 1400) (Warsaw, 1959). SPFFBU. 1961, č. A9, s. 204-206.

Geoffrey Chaucer, Ausgewählte Canterbury Erzählungen english und deutsch. hrg. v. Martin Lehnert (Halle-Saale. 1962). SPFFBU. 1963, č. A11, s. 216.

Alf Sommerfelt. Diachronic and synchronic aspects of language (Gravenhage, 1962). SPFFBU. 1964, č. A12, s. 235-236.

David Crystal and Randolph Quirk: Systems of Prosodic and Paralinguistic Features in English. Jazykovědné aktuality. 1965, č. 4, s. 16-17.

Noah Chomsky: Current Issues in Linguistic Theory. Jazykovědné aktuality. 1965, č. 4, s. 15-16.

Paul L. Garvin, A Prague School reader on esthetics, literary structure and style (Washington. DC , 1964). Linguistics. 1965, roč. 16, s. 103-106.

Sovětský sborník o jazykovědném strukturalismu. Slovo a slovesnost. 1966, roč. 27, č. 1, s. 56-66.

The Rate of Linguistic Change. Jazykovědné aktuality. 1966, č. 4, s. 10-11.

Trends in linguistics. Jazykovědné aktuality. 1966, č. 4, s. 8.

A phonological analysis of Present-Day Standard English. Jazykovědné aktuality. 1967, č. 4, s. 21.

M. M. Gukhman - V. N. Jarceva (Eds.), Osnovnyje napravlenija strukturalizma. Moskva, Nauka, 1964. 360 pp. Linguistics. 1967, roč. 37, s. 117-125.

Portraits of Linguists. Jazykovědné aktuality. 1967, č. 1, s. 18-19.

Sovětská chrestomatie o pražské jazykovědné škole. Jazykovědné aktuality. 1967, č. 3, s. 33-34.

Current trends in linguistics. Philologica Pragensia. 1968, roč. 11, s. 119-121.

David Abcrcrombie, Elements of general phonetics. Edinburgh, University Press, 1967. 203 pp. Linguistics. 1968, roč. 46, s. 122-125.

John W. Clark, Early English: An Introduction to Old and Middle English. Londen, Deutsch, 1954; 2nd revised edition, 1967. 174 pp. Linguistics. 1969, roč. 50, s. 105-107.

Robert J. Scholes: Phonotactic grammaticality. Janua linguarum, series minor, Nr. L. The ague (Mouton) 1966, pp. 117. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1969, roč. 22, č. 3, s. 311-313.

Yuen Ren Chao, Language and symbolic systems (Cambridge. 1966). Lingua. 1969, roč. 23, s. 194-196.

Robert Godel, A Geneva School reader in linguistics. Language Sciences. 1970, roč. 12, s. 21-25.

Sborník k šedesátinám Andrého Martineta. Jazykovědné aktuality. 1970, roč. 7, č. 3-4, s. 26-27.

Nový příspěvek k obecným otázkám pravopisu (Richard L. Venetzky. The structure of English orthography. The Hague, 1970). Slovo a slovesnost. 1971, roč. 32, č. 1, s. 77-79.

R. S. Meyerstein, Functional load. Descriptive limitations, alternatives of assessment and extensions of application. Lingua. 1971, roč. 28, s. 137-143.

The structure of English ontography. Language. 1971, roč. 47, č. 1, s. 212-216.

Třetí díl Marlinetova sborníku. Slovo a slovesnost. 1972, roč. 33, č. 1, s. 79-80.

Alphabets for English: phono-graphic translation. Language. 1973, roč. 49, č. 1, s. 190-194.

Direkte und indirekle Transkription. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1973, roč. 26, č. 1-2, s. 217-219.

Frankfurtská čítanka o kontrastivní lingvistice. Slovo a slovesnost. 1973, roč. 34, č. 4, s. 342-344.

Marty F. Wakclin (ed.), Patterns in the folk speech of the British Isles (London. 1972). Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1974, roč. 27, č. 4, s. 312-314.

Thomas Finkenstaedt, Ernst Leisi and Dieter Wolff. A chronological English dictionary (Heidelberg, 1970). IRAL. 1974, roč. 12, č. 4, s. 367-368.

M. L. Samuels. Linguistic evolution with special reference to English. Cambridge Studies in Linguistics 5. Cambridge University Press, London, 1972. ix, 203 pp. Lingua. 1975, roč. 37, s. 81-86.

Z nových prací o jazykovém vývoji. Slovo a slovesnost. 1975, roč. 36, č. 1, s. 69-74.

Adam Makkai - David G. Lockwood (eds). Readings in stratificational linguistics (Alabama. 1973). Linguistics. 1976, roč. 167, s. 81-83.

Eli Fischer Jørgensen, Trends in Phonological Theory. A Historical Introduction. Akademisk Forlag, Copenhagen, 1975. xxiv + 474 pp. DCr 160.85. Larry M. Hyman, Phonology, Theory and Practice. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1975, xiii + 268 pp. Lingua. 1976, roč. 39, s. 165-167.

Roger Lass - John M. Anderson, Old English phonology. Philologica Pragensia. 1976, roč. 19, s. 196-198.

The Scottish-English Linguistic Border. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1976, roč. 29, č. 2, s. 206-207.

James Stephen Kilbury, The development of morphophonemic theory, Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science III, Studies in the history of linguistics 10 (Amsterdam). Historiographica Linguistica. 1977, roč. 4, s. 268-271.

N.S. Trubetzkoy's letters and notes. Language. 1977, roč. 53, č. 2, s. 424-428.

Werner H. Veilh. Intersystemare Phonologie: Exemplarisch an diastratisch-diatopischen Differenzierungen im Deutschen (Berlin; New York; 1972). Linguistics. 1977, roč. 201, s. 61-63.

Andreas Fischer, Dialects in the South-West of England. A lexical investigation, The Cooper Monohraphs, Nr. 25, English Dialect Series, Francke Verlag, Bern 1976, XXVII + 376 pp. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1978, roč. 31, č. 3, s. 330-331.

Axel Wijk, Regularized English/Regularized Inglish. Philologica Pragensia. 1979, roč. 22, s. 212-213.

Grundlagen der Sprachkultur. Philologica Pragensia. 1979, roč. 22, s. 172-173.

Allenglisches Elementarbuch. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 1980, roč. 28, č. 1, s. 66.

Artur Hughes, Peter Trudgill, English Accents and Dialects. An Introduction into Social and Regional Varieties of British English, Eward Arnold, London 1979, Pp. x + 90, (paper). Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1980, roč. 33, č. 6, s. 751.

Early Modern English. By Charles Barber. London: Deutsch, 1976. Pp. 360. Einführung ins Frühneuenglische. By Manfred Görlach. Heidelberg: Quelle und Meyer, 1978. Pp. 352. Folia Linguistica Historica. 1980, roč. 1, č. 1, s. 225-227.

Jacek Fisiak, Vstęp do współczesnych teorii lingwistycznych; Gerhard Nickel, Einführung in die Linguistik. Philologica Pragensia. 1980, roč. 23, s. 183-184.

Kurt Wächtler, Geographie und Stratification der englischen Sprache, Studienreihe English, Hrsg. Karl Heinz Göller, Bd. 16. AugustBagel Verlag, Düsseldorf/Francke Verlag, Bern und München 1977, Pp. 218. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunkationsforschung. 1980, roč. 33, č. 6, s. 767-768.

Ladislav Malejka, Crossroads of sound and meaning (Lisse, 1975). - Linda R. Waugh, Roman Jakobson's science of language (Lisse. 1976). Kratylos. 1980, roč. 23, s. 1-4.

Alwin Filk: Wortdurchsichtigkeit im Englischen. Eine nicht-generative Studie morphosemantischer Strukturen. Mit einer kontrastiven Untersuchung der Rolle durchsichtiger Wörter im Englischen und Deutschen der Gegenwart. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwisse. Lingua. 1981, roč. 54, č. 2-3, s. 273-276.

An eloquent plea for the binaristic conception. (On Roman Jakobson and Linda R. Waugh, 'The sound shape of language (Bloomington: London; 1979). Semiotica. 1981, roč. 33, č. 3-4, s. 301-305.

Jürgen Giffhorn, Studien am Survey of English dialects. Philologica Pragensia. 1981, roč. 24, s. 56-57.

Roger Lass, On explaining language change. Cambridge University Press, London, 1980. xxii + 186 pp. Lingua. 1981, roč. 54, č. 2-3, s. 249-253.

Recent developments in historical phonology. - Historical morphology. Trends in Linguistics, Studies and Monographs 4., pp. xi + 455; 17., pp. xiii + 476. Edited by Jacek Fisiak. The Hague: Mouton 1978, 1980. Philologica Pragensia. 1982, roč. 25, s. 214-216.

Rolf Berndt, A history of the English language. Leipzig: Verlag Enzyklopädie 1982. Pp. 240, DDR M 25. Philologica Pragensia. 1984, roč. 27, s. 47-49.

Sándor Rot, Old English. Budapest, Tankönyvkiadó 1982. Pp. 608. Philologica Pragensia. 1984, roč. 27, s. 101-102.

Raven I. McDavid, Jr., and the Linguistic School of Prague. Journal of English linguistics. 1986, roč. 19, č. 21, s. 121-131.

On linguistic approaches to the study of writing. Philologica Pragensia. 1987, roč. 30, s. 158-160.

On the general linguistic importance of orthographic errors. Philologica Pragensia. 1988, roč. 31, s. 46-48.

N. S. Trubetzkoy, Opera slavica minora linguistica (Wien, 1988). Wiener Slawisticher Almanach. 1990, roč. 35, s. 260-261.

Tsulomua Ainakatsu, The theory of neutralization and the archiphoneme of functional phonology. Philologica Pragensia. 1990, roč. 33, s. 102-105.

N. S. Trubetzkoy and the Prague Linguistic Circle. Wiener Slawisches Jahrbuch. 1991, roč. 36, s. 141-143.

English orthographic errors revisited. Linguistica Pragensia. 1992, roč. 35, s. 39-41.

Zprávy

Nové středisko severoamerické lingvisliky. Slavia. 1931, roč. 10, č. 3, s. 627-632.

Polonisms in the English of Conrad's "Chance'"; "The Basic Vocabulary in Polish". Slavia. 1932, roč. 11, s. 196.

Pražský lingvistický kroužek. Časopis pro moderní filologii. 1933, roč. 19, s. 203-204.

Šestý mezinárodní lingvistický kongres v Paříži. Časopis pro moderní filologiii. 1949, roč. 32, s. 1-4.

Symposium o otázkách srozumitelnosti řeči - Moskva, květen 1958. Slaboproudý obzor. 1959, roč. 20, s. 200-202.

Nová edice Göschenových anglistických příruček. Časopis pro moderní filologiii. 1960, roč. 42, s. 49-50.

Jazykovědné symposium v Krakově. Jazykovědné aktuality. 1964, roč. 1, s. 40-41.

Dnešní situace v americké jazykovědě. Jazykovědné aktuality. 1965, č. 4, s. 9-10.

Linguistic Institute 1964. Jazykovědné aktuality. 1965, roč. 1, č. 1, s. 3-11.

Nový britský jazykovědný časopis. Jazykovědné aktuality. 1965, č. 2-3, s. 60.

O práci pražské školy jazykovědné. Jazykovědné aktuality. 1965, č. 2-3, s. 60-61.

Dnešní situace ve fonologii ve světle mezinarodní fonologické konference ve Vídni. Slovo a slovesnost. 1967, roč. 28, č. 1, s. 87-93.

Výroční zasedání Societas linguistica Europaea v Bruselu. Slovo a slovesnost. 1967, roč. 28, č. 4, s. 446-448.

Moskevská konference o historické typologii germánských jazyků. Jazykovědné aktuality. 1970, roč. 7, č. 1-2, s. 59-60. (spoluautor: František Daneš)

Třetí výroční zasedání Societas linguistica Europaea ve Vídni. Slovo a slovesnost. 1970, roč. 31, č. 1, s. 89-91.

Výroční zasedání Societas linguistica Europaea v Leidenu. Slovo a slovesnost. 1972, roč. 33, č. 1, s. 75-77.

První mezinárodní konference o historické lingvistice v Edinburku. Slovo a slovesnost. 1974, roč. 35, č. 1, s. 65-70.

Dvanáctý mezinárodní lingvislický kongres ve Vídni. Philologica Pragensia - Časopis moderní filologie. 1978, roč. 60, s. 17-23. (spoluautor: E. Hajičová; J. Nosek; V. Křístek; L. Dušková; B. Palek)

The Poznań conference of the International Association of University Professors of English. Philologica Pragensia. 1978, roč. 21, s. 93-97. (spoluautor: Ian Milner)

Baudouinovská konference ve Varšavě. Slovo a slovesnost. 1980, roč. 41, č. 2, s. 175.

Čtvrtá mezinárodní konference o fonologii ve Vídni. Slovo a slovesnost. 1981, roč. 42, č. 3, s. 255.

Jubilea

František Chudoba. Časopis Matice Moravské. 1943, roč. 65, s. 195-196.

Za hrdinou ducha. Vyšehrad. 1946, roč. 1, č. 24, s. 13-15.

Dr Kurt Roubíček; "Strukturální povaha Boswellova životopisu doktora Johnsona"; "Problémy biografie podle kritické literatury anglické a americké"; "Anglicky od A do Z". Naše věda. 1947, roč. 25, č. 5-6, s. 206-207.

Jaroslav Nosil. Naše věda. 1947, roč. 25, č. 1-2, s. 58-59.

Pětadvacet let od skonu Viléma Mathesia. Časopis pro moderní filologii. 1970, roč. 52, s. 121-126.

Jan Firbas - a sexagenarian?. Brno Studies in English. 1981, roč. 14, č. K3, s. 11-14.

Vilém Mathesius 1882-1945. Vilém Mathesius' living heritage to world linguistics. Philologica Pragensia. 1982, roč. 25, s. 121-127.

Raven I. McDavid, Jr., mrtev. Philologica Pragensia. 1985, roč. 28, č. 4, s. 29. (spoluautor: Slavomír Utěšený)

Raven I. McDavid, Jr., mrtev. Časopis pro moderní filologii. 1985, roč. 67, s. 29.

Havránkova děkanská léta v Brně (1938-1945). Slavica Pragensia. 1990, roč. 34, s. 279-282.

In memoriam Dwight Bolinger. Linguistica Pragensia. 1993, roč. 36, s. 32.

Rozhovor s prof. J. Vachkem. Jazykovědné aktuality. 1994, roč. 131, s. 46-48.

Ostatní

České písmo a český pravopis. In: Encyklopedie československé mládeže, 1938, s. 313-323.

Jazyk anglický. In: Pedagogická encyklopedie, 1938, s. 542-543.

Kultura jazyka. In: Encyklopedie československé mládeže, 1938, s. 205-209.

Soustavy písem. In: Encyklopedie československé mládeže, 1938, s. 201-205.

Soubor statí Viléma Mathesia (bibliografický dodatek k zprávě Vladimíra Skaličky o souboru Vilém Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt. Prague, 1947). Slovo a slovesnost. 1948, roč. 10, č. 4, s. 245-246.

Intervention de M. J. Vachek. In: Actes du sixième congrès international des linguistes, 1949,

Odpověď na repliku dr B. Borovičkové. Slovo a slovesnost. 1956, roč. 17, č. 3, s. 178-181.

Glosa k otázce jazykového typu češtiny. In: Rodné zemi (Sborník k 70. narozeninám A. Gregora), 1958, s. 227-228.

Doslov vydavatelův. In: Vilém Mathesius, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, 1961, s. 249-252.

Preface. In: A Prague School reader in linguistics, 1964,

[Comment]. In: Proceedings of the 5th International Congress of Phonetic Sciences, 1965, s. 103.

[Comment]. In: Proceedings of the 5th International Congress of Phonetic Sciences, 1965, s. 200.

[Comment]. In: Proceedings of the 5th International Congress of Phonetic Sciences, 1965, s. 430.

[Comment]. In: Proceedings of the 5th International Congress of Phonetic Sciences, 1965, s. 421.

[Comment]. In: Proceedings of the 5th International Congress of Phonetic Sciences, 1965, s. 472.

[Comment]. In: Proceedings of the 5th International Congress of Phonetic Sciences, 1965, s. 531.

Slovo a slovesnost jako tribuna pražské školy jazykovědné v letech 1935-1943. In: Symbolae Linguisticae in honorem Georgii Kurylowicz, 1965, s. 340-350.

Slovo a slovesnost jako tribuna pražské školy jazykovědné v letech 1935-1943. Slovo a slovesnost. 1965, roč. 26, č. 4, s. 305-310.

Avant-propos. Travaux linguistiques de Prague. 1966, roč. 2, s. 5.

Slovo na závěr. In: Vilém Mathesius, Řeč a sloh, 1966, s. 93-101.

Významné jubileum československé jazykovědy. Naše řeč. 1966, roč. 49, č. 5, s. 257-264.

Glosa k dnešní siluaci ve studiu jazykové diachronie. Slovo a slovesnost. 1967, roč. 28, č. 4, s. 364-369.

X. mezinárodní kongres lingvistů v Bukurešti. Slovo a slovesnost. 1968, roč. 29, č. 1,

[Comment]. In: Actes du Xème Congrès International des Linguistes (Bucarest, 1967) II, 1970, s. 6.

[Comment]. In: Actes du Xème Congrès International des Linguistes (Bucarest, 1967) II, 1970, s. 324.

[Comment]. In: Actes du Xème Congrès International des Linguistes (Bucarest, 1967) II, 1970, s. 331.

[Comment]. In: Actes du Xème Congrès International des Linguistes (Bucarest, 1967) II, 1970, s. 884.

Contributions to discussions. In: Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences, 1970,

Doslov. In: U základů pražské jazykovědné školy, 1970, s. 67-80.

K referátu V. Vascenca. Akta sjezdu. 1970, roč. 29, s. 56.

Like in many other languages,.... Akta sjezdu. 1970, roč. 29, s. 54.

Vzkříšený 'WORD'. Slovo a slovesnost. 1971, roč. 32, č. 2, s. 174-177.

Doslov. In: Z klasického období pražské školy 1925 - 1945, 1972, s. 67-73.

Glosa k novočeskému vždyť. Naše řeč. 1972, roč. 55, č. 2-3, s. 94-97.

Ještě k osudu českých posesivních adjektiv (Glosa k pohybu v českém tvarosloví). Slovo a slovesnost. 1972, roč. 33, č. 2, s. 146-148.

Bibliographic der anderen postum veroffentlichten Werke von Vilém Mathesius. Specimina Philologicae Slavicae. 1979, roč. 22, s. 187-192.

Prague linguistic school. Its origins and present-day heritage. Wiener Slawisticher Almanach. 1981, roč. 7, s. 211-241.

Ediční poznámka. In: Vilém Mathesius, Jazyk, kultura a slovesnost, 1982, s. 449-450.

Vilém Matesius. In: Vilém Mathesius, Jazyk, kultura a slovesnost, 1982, s. 455-463.

Appendix I On some Less Known Aspects of the Early Prague Linguistic School. In: Praguiana. Some basic and less known aspects of the Prague Lingustic School, 1983, s. 233-239.

Appendix II Remarks on the dynamism of the System of Language. In: Praguiana. Some basic and less known aspects of the Prague Lingustic School, 1983, s. 241-254.

Appendix III The Heritage of the Prague School to Modern Linguistic Research. In: Praguiana. Some basic and less known aspects of the Prague Lingustic School, 1983, s. 255-274.

The Czech Editor´s Postscript. In: Praguiana. Some basic and less known aspects of the Prague Lingustic School, 1983, s. 275-302.

Diskusní příspěvek na konferenci klasických filologů 1982. In: Lingua latino semper necessaris, 1984, s. 226-228.

Klub moderních filologů jako předchůdce dnešního Kruhu moderních filologů. Časopis pro moderní filologii. 1989, roč. 71, s. 27-28.

Vzpomínky na počátky brněnské anglistiky. Universitas 1994. 1994, č. 2, s. 10-14.

Foreword. In: Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle serie. I., 1995,

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.