Jiří Fukač

Po počátečním zájmu o hudebně-historiografickou problematiku zasáhl Jiří Fukač (1936–2002) zásadním způsobem do vývoje systematické muzikologie, zejména hudební estetiky, sociologie, pedagogiky, sémiotiky a metodologie hudební vědy. Významný je také jeho přínos k historii a teorii nonartificiální hudby a k hudební lexikografii (je jedním ze spoluautorů Slovníku české hudební kultury). Ve většině zmíněných disciplín mají jeho práce v českém kontextu pozici kanonických nebo iniciačních textů. V době normalizace byl Fukač pro své názory proskribován, byla mu znemožňována publikační i pedagogická činnost.

Fukač vycházel z tradice „klasické“ německé muzikologie, nejblíže měl snad k H. H. Eggebrechtovi. Navazoval však také na pozitivisticko-fenomenologický přístup Helfertův, ve svém důrazu na zkoumání sociálně-funkčních aspektů hudby a hudební kultury neměl daleko ani k „nové“ anglosaské muzikologii. Z Fukačových prací vyplývá přesvědčení o poznatelnosti hudebně-historických fenoménů prostřednictvím analýzy fakt a tříbení teoretického a pojmoslovného aparátu (chápaného ovšem také v jeho historické procesuálnosti). Snaha o systematizaci a systémovou deskripci historických jevů se s odstupem času jeví jako nejinspirativnější, ale zároveň také nejproblematičtější metodologický aspekt Fukačova teoretického odkazu.

Zdroj: Zapletal, Miloš (2012) Před deseti lety odešel Jiří Fukač

Bibliografie byla sestavena podle:

Macek, Petr. Výběrová bibliografie prací Jiřího Fukače. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2006, H 38-40, 2003-2005, s. 15-31. ISSN 1212-0391.

 

Bibliografie

Monografie

O džezu co nejstručněji: k problémům estetiky a historie džezu z hlediska metodického. Brno: Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí v Brně a Dům kultury a osvěty města Brna, 1962.

O studiu hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964.

Die Musiksoziologie in der Tschechoslowakei. Praha: Československé hudebně informační centrum, 1967. (spoluautor: L. Mokrý; V. Karbusický)

Hudba a její pojmoslovný systém: otázky stratifikace a taxonomie hudby. Praha: Academia, 1981. (spoluautor: Ivan Poledňák)

Pojmoslovie hudobnej komunikácie. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1982.

Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. I, Dějiny hudební vědy; Teorie hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. (spoluautor: kolektiv autorů za vědecké redakce Vladimíra Lébla a Ivana Poledňáka)

Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. II, Disciplíny hudební vědy. 1. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. (spoluautor: kolektiv autorů za vědecké redakce Vladimíra Lébla a Ivana Poledňáka)

Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. III, Disciplíny hudební vědy. 2. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. (spoluautor: kolektiv autorů za vědecké redakce Vladimíra Lébla a Ivana Poledňáka)

Hudobná pedagogika. Vyd. 1. Nitra: Pedagogická fakulta, 1988.

Pojmoslovje glasbene komunikacije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989.

Mýtus a skutečnost hudby: traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989.

Hudobná pedagogika. Vyd. 2. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1989.

Pojmosloví hudební komunikace. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1991.

Základy hudební sémiotiky. Díl I. Brno: Masarykova univerzita, 1992.

Základy hudební sémiotiky. Díl II. Brno: Masarykova univerzita, 1992.

Základy hudební sémiotiky. Díl III. Brno: Masarykova univerzita, 1992.

Das Begriffssystem der musikalischen Kommunikation. Wien - Köln - Weimar: Böhlau Verlag, 1994.

Úvod do studia hudební vědy. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995.

Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997.

Hudba a média: rukověť muzikologa. Brno: Masarykova univerzita, 1998. (spoluautor: kolektiv autorů)

Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

Hudební pedagogika: koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2000. (spoluautor: Stanislav Tesař; Jozef Vereš)

Úvod do studia hudební vědy. Vyd. 2. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.

Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2001.

Úvod do uměnovědných studií. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Vyd. 3. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

Kapitoly

Interpretace hudebního umění jako faktu živé kultury. In: Ako vstupovať do živej kultury: kapitoly z literárnej vedy a estetiky, 1995, s. 117-132.

Gustav Mahler: individueller Künstler und ästhetische Musikmodelle der Zeitgenossen. In: Ich bin der Welt abhanden gekommen...: Gustav Mahlers Eröffnungsmusik zum 20. Jahrhundert, 1997, s. 71-81.

Studie

Inventing Eastern Roots. Musicologica Brunensia. SPFFBU. roč. 50-51, č. H36-37, s. 23-29.

Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí. Musicologica Brunensia. SPFFBU. roč. 50-51, č. H36-37, s. 91-116.

Cenný dokument moravského hudebního baroka. Slovenská hudba. 1958, roč. 2, č. 4, s. 156-157.

Hudba na Hradišti. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. 27-32.

Hudba na Hradišti. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. 45-47.

Hudba na Hradišti. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. 57-59.

Hudba na Hradišti. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. 74-76.

Hudba na Hradišti. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. 90-92.

Hudba na Hradišti. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. 100-102.

Hudba na Hradišti. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. 125-128.

Hudba na Hradišti: (příspěvek k problematice moravského hudebního baroka) [zvláštní otisk]. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. [1]-[16].

O možnostech hudebně historického studia hudební minulosti Znojma. Podyjí: sborník pro musejní a vlastivědnou práci. 1958, s. 12-15.

K dějinám hudebního dramatu ve Znojmě. Vlastivědný věstník moravský. 1960, roč. 15, s. 255-260.

Generálbasová cvičení z druhé poloviny 17. století. SPFFBU. 1962, č. F6, s. 21-30.

Do diskuze o Jihlavě. Hudební rozhledy. 1963, roč. 16, č. 1, s. 23-25. (spoluautor: Zbyněk Mrkos)

K problematice stylové příbuznosti tvorby Dvořákovy a Chopinovy. Chopiniana bohemica. 1963, roč. 1, s. 67-81.

Leoš Janáček a Zdeněk Nejedlý: (k problematice vztahu české kritiky k tvorbě počátku 20. století). SPFFBU. 1963, č. F7, s. 5-29.

Nad skladatelským profilem Josefa Berga. Hudební rozhledy. 1963, roč. 16, č. 16, s. 663-665.

Nové pověry kolem jazzu?. Hudební rozhledy. 1963, roč. 16, č. 1, s. 40-41.

K otázce Chopinova vlivu na klavírní styl Leoše Janáčka. Chopiniana bohemica et slovenica. 1964, roč. 2, s. 127-144.

Archaische Tendenzen in der Prager Barockmusik um das Jahr 1700. SPFFBU. 1965, č. F9, s. 93-105.

Brom 1963 - nové otazníky - nové jistoty. In: Taneční hudba a jazz 1964 - 1965, 1965, s. 107-119.

Über den musikalischen Charakter der Epoche von Grossmähren. In: Magna Moravia: sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu, 1965, s. 417-434.

K problému periodizace evropského hudebního folklóru. In: Strážnice 1946 - 1965, 1966, s. 329-343.

Methodologische Verhältnisse musiksoziologischer Forschung zur Musikgeschichte. SPFFBU. 1966, č. H1, s. 135-142.

Tschechische Musikinventare. In: Tschechische Musikwissenschaft. Geschichtliches, 1966, s. 1-64.

Wpływ Chopina na styl fortepianowy Leoša Janáčka. Muzyka. 1966, roč. 11, č. 1, s. 73-83.

Zu den Entwicklungstendenzen des tschechischen Musikrepertoires seit dem Spätrenaissancealter. In: Beiträge zur Geschichte alter tschechischer Musik, 1966, s. 49-63.

Zu den Ergebnissen der Forschung über den musikalischen Charakter der Epoche Gross-Mährens. In: Anfänge der slavischen Musik, 1966, s. 43-48.

Der tschechische Musikbarock und methodologische Probleme seines Studiums. SPFFBU. 1967, č. H2, s. 21-30.

K předmětu hudební sociologie jako muzikologické disciplíny. In: Otázky hudební sociologie, 1967, s. 16-29.

Moravská skladatelská škola po Janáčkovi. Hudební věda. 1967, roč. 4, č. 2, s. 243-259. (spoluautor: Zbyněk Mrkos)

Vladimír Štědroň (K uměleckému typu českého skladatele). Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově. 1967, č. 70, s. 1-8.

Zu inneren Systematik musikalischer Verzeichnisgattungen. SPFFBU. 1967, č. H2, s. 21-30.

Zum Kompositionstyp der Oper "Juliette". In: The Stage Works of Bohuslav Martinů, 1967, s. 173-181.

Janáčkovská kontinuita?. Hudební rozhledy. 1968, roč. 21, č. 5, s. 113-116.

Realizace hudby, vědy a perspektivy. Hudební rozhledy. 1968, roč. 21, č. 20, s. 605-608.

The Continuit of Janáček's Style and Czech Music. In: Colloquium Leoš Janáček, 1968, s. 57-66.

Zur Entwicklung der Generalbasskenntnis im Gebiete von Mähren. In: Musica antiqua. Colloquium Brno 1968, 1968, s. 116-122.

Zur Frage der Stil-Bedeutung der Sprachmotive Leoš Janáčeks. Acta Janáčkiana. 1968, roč. 1, s. 49-54.

Brněnská konzervatoř a moravští skladatelé. In: Konzervatoř Brno, 1969, s. 4-23.

Dialog o zpěvohře. In: Divadlo je divadlo, 1969, s. 76-91.

Hudební divadlo v labyrintu realizace. In: Divadlo je divadlo, 1969, s. 14-20.

Hudební pedagogika a muzikologie. Pokus o vymezení vzájemného vztahu. In: Metodologické problémy hudební pedagogiky, 1969, s. 23-31.

Hudební regionalistika a její vztah k hudebněsociologickému bádání. In: Kolokvium o významu regionální kultury = Zprávy muzea Vyškovska, 1969, s. 11-16.

Od kýče k axiologii. Problém hodnoty a současná hudební sociologie. Opus musicum. 1969, roč. 1, č. 5-6, s. 129-135.

Soziologische Gesichtspunkte der musikwissenschaftlichen Methode Vladimír Helferts. SPFFBU. 1969, č. H4, s. 67-76.

Ztracená dimenze. Nad problémy českého hudebního časopisectví. Opus musicum. 1969, roč. 1, č. 1, s. 2-4.

Zur Frage der neuromantischen Stilmerkmale in der Musikentwicklung Mährens. SPFFBU. 1970, č. H5, s. 63-90.

Die musiklexikographische Methode B. J. Dlabačs und ihre kunstgeschichtlichen Hintergründe. SPFFBU. 1971, č. H6, s. 63-86.

Internationales Zusammentreffen der Musiklexikographen: Brno, 1. Oktrober 1969, Anlässlich der IV. Internationalen Musikfestspiele "Musica vocalis" in Brünn. SPFFBU. 1971, č. H6, s. 87-109.

K současnému stavu hudební pedagogiky. Body krystalizace jedné vědní disciplíny. Hudební věda. 1971, roč. 8, č. 4, s. 448-467.

Na konci jedné etapy. Hudebně sociologický seminář, Olomouc 26.-27.11. 1970. Hudební věda. 1971, roč. 8, č. 3, s. 348-350.

Soziale Bedingtheit der ersten Kontakte Beethovens mit Böhmen. In: Bericht über den Internationalen Beethoven-Kongress 1970 in Berlin, 1971, s. 79-83.

Zur Konception des "Tschechschen Musiklexikons". SPFFBU. 1971, č. H6, s. 115-130.

De profundis - bod slohové krystalizace. In: Národní umělec Vítězslav Novák. Studie a vzpomínky k 100. výročí narození, 1972, s. 113-126.

Mannheimská otázka po sedmdesáti letech - modelový případ hudebního dějepisectví (dokončení). Opus musicum. 1972, roč. 4, č. 10, s. 289-297.

Mannheimská otázka po sedmdesáti letech - modeový případ hudebního dějepisectví. Opus musicum. 1972, roč. 4, č. 8-9, s. 232-238.

The Czech Sociology of Music. Society and Leisure. 1972, roč. 4, s. 81-90.

Víme co je hudební kritika? K teorii kritického soudu . Opus musicum. 1972, roč. 4, č. 4, s. 97-100.

"Musica viva" a "schola" jako kategorie hudební pedagogiky. Musica viva in schola. Sborník prací Pedagogické fakulty University J. E. Purkyně v Brně. 1973, roč. 6, s. 31-37.

Der Vokaltyp der tschechischen Wiedergeburt. In: Colloquium Music and Word Brno 1969, 1973, s. 95-105.

K významu a historické úloze naší hudební emigrace 18. století v Rusku. In: Svazky - vztahy - paralely. Ruská a česká hudba, 1973, s. 11-20.

Medze vedneho poznania v muzikológii a problémy súčasného hudobného dejepisu. Musicologica Slovaca. 1973, roč. 4, s. 229-239.

"Tschechische nationale Wiedergeburt" als Musikepochebegriff und die Bedeutung der Reflexionen über Musik für seine Herausbildung. SPFFBU. 1974, č. H9, s. 87-118.

Das kritische Urteilen im Werdegang des Musikwertes. In: Ihminen musiikin valtakentässä, 1979, s. 256-264.

Verhältnis "Musik - Moral" und seine erzieherische Aspekte. In: Musica viva in schola 3, 1979, s. 19-37.

Zur Erforschung der ethnischen und nationalen Züge der Musik und ihrer sozialpsychologischen Voraussetzungen. In: Colloquia musicologica Brno 1972 & 1973, Fasc. II, 1979, s. 450-457.

1945-1980 Interval českých hudebních dějin. Opus musicum. 1980, roč. 12, č. 4, s. 97-100. (spoluautor: Jiří Majer)

Historia rediviva. Opus musicum. 1980, roč. 12, č. 1, s. 1-3.

Janáček a Východ. In: Janáčkiana ´78 a ´79, 1980, s. 36-48.

Severní Čechy jako problém hudební regionalistiky. In: Muzikologické dialogy 1978, 1980, s. 13-18.

Svátky a všední dny hudebního divadla. Opus musicum. 1980, roč. 12, č. 7, s. 210-216.

Vítězslav Novák v roce 1980: Pokus o aktualiaci jasných i sporných otázek. Opus musicum. 1980, roč. 12, č. 5, s. 130-134.

Znakovost a významovost variační formy. Opus musicum. 1980, roč. 12, č. 10, s. 289-296.

Znaky a metaznaky v hudební komunikaci. Ke kontinuitě a diskontinuitě vývoje hudební semiózy. Hudební věda. 1980, roč. 17, č. 3, s. 211-220.

Zwischen Komposition und Improvisation. Ein Beitrag zur Aufführungspraxis der Orgelmusik aus dem Donauraum. In: Zu Fragen der Improvisation in der Instrumentalmusik der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 1980, s. 32-39.

Der Prozeß der Janáček-Rezeption und seine allgemeinen und spezifischen Züge. Beiträge zur Musikwissenschaft. 1981, roč. 23, č. 4, s. 309-317.

Problematika muzičko-kulturnih odnosa ČSSR - Jugoslavija. Zvuk: Jugoslavenski muzički časopis. 1981, roč. 4, s. 14-21.

Typologie česko-ruských hudebních vztahů jako úkol české a obecné hudební historiografie. In: Česko-ruské a československo-sovětské vztahy v hudbě, 1981, s. 5-28.

Typologie der Beziehungen zwischen den Musikkulturen der slawischen Mationen. Zur Kritik der Kulturkreislehre. In: Hudba slovanských národů a její vliv na evropskou hudební kulturu, 1981, s. 53-59.

"Hudba - mimohudební" (Dialektika vzájemných přechodů a přesahů ve světle poznávacích reflexí). Hudební věda. 1982, roč. 19, č. 2, s. 152-161.

Architektura a hudba. Pokus o výzkum jedné interakce. Estetika. 1982, roč. 19, č. 1, s. 17-38.

Je rozhlas při prezentaci umělecké hudby nezastupitelný?. In: Prezentace tzv. vážné hudby v Československém rozhlase, 1982, s. 77-85.

Typologie česko-maďarských hudebních vztahů a stav současného bádání. In: Československo-maďarské vztahy v hudbě (Janáčkiana V), 1982, s. 45-62. (spoluautor: Jitka Brabcová)

"Styl" - o potřebnosti nezbytných konkretizací jednoho "příliš obecného" slova. Hudební věda. 1983, roč. 20, č. 2, s. 106-118.

Česká muzikologie a problémy univerzálních koncepcí. In: Gracian Černušák a otázky české hudební historiografie, kritiky, lexikografie, pedagogiky a výchovy hudebního publika, 1983, s. 50-52.

Das Waldhorn und die Wandlungen des Tonideals im 18. Jahrhundert. In: Das Waldhorn in der Geschichte und Gegenwart der tschechischen Musik, 1983, s. 54-65.

Interakce hudby a literatury ve světle základních estetických a uměnovědných kategorií. In: Hudba a literatura, 1983, s. 10-18.

Modalita, flexibilita a vývoj hudebního strukturování. In: Sborník referátů z hudebně teoretického semináře, 1983, s. 47-69.

Velikomoravskata misija na Kiril i Metodij i zapadnoslavjanskata liturgija. Balgarska muzika. 1983, roč. 34, č. 3, s. 104-111.

Acht Überlegungen über die Standortbestimmung des Terminus, Begriffs und Sachverhaltes "Musiktheater". In: Colloquium The Musical Theater Brno 1980, 1984, s. 121-131.

Janáčkovy Hukvaldy a Východ. In: Janáčkovy Hukvaldy, 1984, s. 29-32.

Musikgebundene Innovationsvorgänge: Ein Sonderfall der Dialektik des Musikalischen und Aussermusikalischen. Muzikološki zbornik. Musicological annual. 1984, roč. 20, s. 101-110.

Zur Stratifikation der Sphäre der nonartifiziellen Musik. Beiträge zur Musikwissenschaft. 1984, roč. 26, č. 2, s. 112-128.

"Česká hudba" - nad koncepcemi jednoho kulturního fenoménu. Opus musicum. 1985, roč. 17, č. 5, s. 148-156.

Komponistenpersönlichkeit - institutionelle Strukturen - regionale Bindungen (Zum Problem der gegenseitigen Determination). In: Colloquium Dvořák, Janáček and Their Time Brno (Dvořák, Janáček a jejich doba) 1984, 1985, s. 33-39.

Montreal 1985 - Musikforschung, wie man sie nicht kennt. Österreichische Musikzeitschrift. 1985, roč. 40, č. 12, s. 667-669.

Sémantická otevřenost jako faktor recepce Smetanova díla. In: Sto let odkazu Bedřicha Smetany, 1985, s. 133-146. (spoluautor: Jana Pavlíčková)

Zur Funktion des kritischen Urteilens im Werdegang des ästhetischen Wertes der Musik. In: Colloquium The Music Work Brno 1975, 1985, s. 235-251.

Zur Gesselschafts- und Erkenntnis-funktion der Musikhistoriographie seit der Aufklärung (dargestellt am Beispiel der böhmischen Länder). In: Colloquium Musicologicum, 1985, s. 94-106.

Zur spezifischen Semiose des Charakterstücks - mit besonderer Rücksicht auf Schumanns Klavierwerk. In: Robert-Schumann-Tage 1984. 9. Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Schumann-Forschung in Zwickau, 1985, s. 17-23.

"Background" a "video": nové strašáky nebo estetické kategorie?. Opus musicum. 1986, roč. 18, č. 9, s. 267-271.

Hudební kultura 20. století - projekty a návraty (K poznání pozice a rolí skladatele). Estetika. 1986, roč. 23, č. 4, s. 226-233. (spoluautor: Ivan Poldňák)

Pojmoslovie hudobnej komunikácie. (Príloha zborníka O interpretácii umeleckého textu 9). In: O interpretácii umeleckého textu 9, 1986, s. 199-285. (spoluautor: a kolektiv)

Systematická muzikologie a vývoj našeho hudebně vědného myšlení. In: Muzikologické bilancie ´86, 1986, s. 31-52.

"Mensch-Musik-Kunst" als Gegenstand der Futurologie. SPFFBU. 1987, č. H22, s. 61-68.

Hudební analýza, její problémy a "stará hudba". Zpravodaj Společnosti pro starou hudbu. 1987, roč. 3, s. 11-19.

Intersemiotické problémy recepce a interpretace hudby. In: O interpretácii umeleckého textu 10, 1987, s. 139-152.

K současným úkolům a cílům hudební regionalistiky. In: Región v národnej kultúre, 1988, s. 228-244.

Zur Bedeutung von Schumanns Werk und Wirkung für den Emanzipationsprozeß der böhmisch-tschechischen Romantik. In: Schumann-Studien I, 1988, s. 58-63.

Zur Entwicklung des analytischen Verständnisses für Bach. In: Bericht über die Wissenschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR, 1988, s. 167-174.

A Chance for Music Folklore or for Folk(lore)Music?. In: Folklor i njegova umetnička transpozicija, 1989, s. 271-288.

Die Übergangs - und Übergriffs-dialektik "Musik - Aussermusikalisches" im Lichte vorhandener Erkenntnisakte. In: Colloquium Music from the point of view of science, 1989, s. 126-140.

Novák-Rezeption als Problem der Wissenschaft und der Praxis. In: Vítězslav Novák als Mitbegründer der tschechischen Musik des 20. Jahrhunderts, 1989, s. 27-40.

Osvojování světa hudbou (Jakého světa? Jakou hudbou?). Musica viva in schola. 1989, roč. IX, s. 71-79.

Předmět a metody hudební vědy a její současný stav v ČSSR. Hudební rozhledy. 1989, roč. 42, č. 7, s. 329-331.

Syntéza stále východiskem? Bárta a ti druzí po dvaceti letech. Hudební rozhledy. 1989, roč. 42, č. 2, s. 87-89.

Vztah hudby a přírodního prostředí. In: Umění a příroda s přihlédnutím k hudbě, 1989, s. 23-26.

Zeichen und Metazeichen in der Musikkommunikation. Zur Entwicklungskontinuität un -diskontinuität der Musiksemiosis. In: Colloquium Musica communicaio, 1989, s. 102-119.

Bohuslav Martinů - Thema und Aufgabe der musikwissenschaftlichen Forschung. In: Bohuslav Martinů anno 1981, 1990, s. 277-283.

Mezi revolucí a biedermeierem ("revoluční" hudba ve střední Evropě 1815-1860). Hudební věda. 1990, roč. 27, č. 2, s. 140-151.

Symbolismus und Musik. In: Glasba in poezija, 1990, s. 39-46.

Das bühnenbezogene Banale als musikalisches Politikum?. In: Kongress "Musik und Politik" Wien 1991, 1991, s. 86-90.

Das Raum-Zeit-Problem im Schaffen von Bohuslav Martinů. SPFFBU. 1991, č. H25-26, s. 71-82.

Die Musikkultur der böhmischen Länder und das Migrationsphänomen im 19. Jahrhundert. Studia Musicologica Norvegica. 1991, roč. 17, s. 31-39.

Gustav Mahlers musikalische Gestaltungsprinzipien. In: Das Gustav-Mahler-Fest Hamburg 1989, 1991, s. 215-227.

Hudební výchova a její místo v polyestetické výchově na středoškolském stupni. In: Osnovy a učebnice hudobnej výchovy z hľadiska súčasných a budúcich potrieb, 1991, s. 297-315.

Le Pouvoir de la Musique, en tant que Mythe et la Musique du Pouvoir comme Realite Sociale. Mouvement Janáček. Actes du Colloque Martinů. 1991, roč. 13-14, s. 5-10.

Na koncepcii hudobnej výchovy ako predmetu realizovaného na základnej škole. In: Osnovy a učebnice hudobnej výchovy z hľadiska súčasných a budúcich potrieb, 1991, s. 385-396. (spoluautor: Jozef Vereš)

Návrh zásad pro tvorbu budoucí podoby hudební výchovy. In: Osnovy a učebnice hudobnej výchovy z hľadiska súčasných a budúcich potrieb, 1991, s. 367-384.

Návrhy na zvýšenie súčasnej úrovne hudobnej a estetickej výchovy. In: Osnovy a učebnice hudobnej výchovy z hľadiska súčasných a budúcich potrieb, 1991, s. 357-366. (spoluautoři: Stanislav Tesař, Jozef Vereš)

Několik poznámek k estetické výchově na středních školách. In: Osnovy a učebnice hudobnej výchovy z hľadiska súčasných a budúcich potrieb, 1991, s. 413-417.

Otázky regionu a mezinárodních vztahů. K teoretickým a praxeologickým aspektům regionalistiky. In: Kulturně historické styky jižní Moravy, 1991, s. 5-14.

Zur Spezifik der Klangstruktur und der Tektonik in Hristics Chorkompositionen. In: Život i delo Stevana Hristica, 1991, s. 75-86.

"Stil" - über die Brauchbarkeit unerlässlicher Konkretsierungen eines allzuallgemeinen Wortes. In: Colloquium Innovationsquellen der Musik des 20 Jhs. - Brno 1983, 1992, s. 21-26.

Anton Försters Rolle im Werdegang der Nationalmusik. In: Slowenische Musik in Vergangenheit und Gegenwart, 1992, s. 84-99.

Ästhetische Musik oder Musik des ästhetischen Ambiente?. In: Polyaisthesis, 1992, s. 12-20.

Between Revolution and Biedermeier. "Revolutionary" Music in Central Europe 1815-1860. In: Musique, Histoire, Démocratie III, 1992, s. 713-722.

Die "tschechische Frage" in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Österreichische Musikzeitschrift. 1992, roč. 47, č. 7-8, s. 410-417.

Musikgebundene Innovationsvorgänge: Ein Sonderfall der Dialektik des Musikalischen und Aussermusikalischen. In: Colloquium Innovationsquellen der Musik des 20 Jhs. - Brno 1983, 1992, s. 149-157.

Polyestetická výchova a stav našeho hudebně pedagogického myšlení. In: Integrujúce možnosti hudby a umelecké výchovy detí a mládeže, 1992, s. 1-12.

Romantik, Realismus ... (Zur Dialektik des schöpferischen Engagements und Desengagements in der Musik). In: Colloquium Romanticism and Music. Brno 1987, 1992, s. 28-33.

Zum Werdegang der Nationalmusik im böhmisch-tschechischen Kulturraum. In: Welttheater. Die Künste im 19. Jahrhundert, 1992, s. 66-75.

Zum Werdegang der Nationalmusik im böhmisch-tschechischen Kulturraum. In: Welttheater. Die Künste des 19. Jahrhunderts, 1992, s. 66-75.

Böhmische Länder und Mannheim im Netzwerk von "Musiktrassen" (Versuch der Deutung einer komplizierten Wechselbeziehung). In: Untersuchungen zu Musikbeziehungen zwischen Mannheim, Böhmen und Mähren im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, 1993, s. 22-34.

Bohuslav Martinůs Tschechentum. In: Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries Brno 1990, 1993, s. 5-12.

Pojem textu v muzikológii. In: Metatext a překlad, 1993, s. 68-74.

Tschechische musikalische Avantgarde und Postmoderne. Ideal und Wirklichkeit. SPFFBU. 1993, č. H27-28, s. 127-141.

Zur Differenzierung des Musikbegriffs in ostmitteleuropäischen Ländern um 1800. In: Zwischen Aufklärung und Kulturindustrie I, 1993, s. 95-102.

Существует ли музыкальная генология?. In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana, 1993, s. 91-95.

Between Background and Video. An Approach to the Most Actual Aesthetic "categorie" (or contexts) of contemporary music communication. In: Colloquium An der Epochen/ und Stilwende Brno 1985. Music in Metamorphoses of Aesthetic categories Brno 1986, 1994, s. 285-290.

Die Musik im Kulturraum "Tschechoslowakei" 1918 – 1938. In: Stifter Jahrbuch, Neue Folge, 1994, s. 93-102.

Die Musikwissenschaft in Böhmen und Mähren als kulturgeschichte Selbstreflexion. In: Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit dem Nachbarn, 1994, s. 307-315.

Die Oratorienaufführungen bei den Prager Kreuzherren mit den roten Stern als Typ lokaler Musikfeste. SPFFBU. 1994, č. H29, s. 69-89.

Die Stimmen der Völker im Bewußtsein (und/oder Unterbewußtsein) moderner Nationen. Ein Versuch ueber die Deutung indivudueller, kreativer und deutender Werturteile. In: Volksmusikalische Wechselwirkungen zwischen Deutschen und Tschechen. 3 sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium 1994, 1994, s. 39-43.

Hudební kultura dneška a její vývojové trendy. In: Hudobno-pedagogické interpretácie I, 1994, s. 111-124.

Janáček in the Dance of "Categories". In: Colloquium Probleme der Modalität - Leoš Janáček heute und morgen Brno 1988, 1994, s. 145-158.

K hudobnopedagogickému mysleniu a jeho vývojovým fázam. In: Hudobno-pedagogické interpretácie I, 1994, s. 3-18. (spoluautor: Jozef Vereš)

Musical Biedermeier sooner (and also later) than admitted (musc and revolutin in central Evrope). In: Colloquium Musica ac societas (1740-1815) Brno 1989, 1994, s. 15-20.

Musikbezogener Modalitätsbegriff: Diffus oder konfus? Gebräuchlich oder unersetzlich?. In: Colloquium Probleme der Modalität - Leoš Janáček heute und morgen Brno 1988, 1994, s. 13-18.

Musikkultur des 20. Jahrhunderts - Projekte und Rückgriffe (Zur Standortbestimmung der Position und der Rolle des Komponisten). In: Colloquium An der Epochen- und Stilwende Brno 1985, 1994, s. 110-115. (spoluautor: Ivan Poledňák)

Potrebujeme poznať dejiny hudobnej pedagogiky?. In: Pedagogika: časopis pro vědy a vzdělávání ve výchově, 1994, s. 145-154. (spoluautor: Jozef Vereš)

Smetanas symphonischer Versuch: zwischen Triumph und Biederkeit. In: Colloquium Die Instrumentalmusik (Struktur - Funktion - Ästhetik) Brno 1991 - Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonder Berücksichtigung der Situation in den böhmischen Ländern Brno 1992, 1994, s. 299-308.

Sudetendeutsch-tschechische Gegenseitigkeit: Ein tschechischer Versuch über deren musikwissenschaftliche und musiklexikograpographische Eruierung. In: Aktuelle lexikographische Fragen. 1.sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium 1991, 1994, s. 14-20.

"Nationales (populares) - Musik". Zur Pluralitätsproblematik der Musikkultur in den böhmischen Ländern um 1800. In: Europa im Zeitalter Mozarts, 1995, s. 286-290.

Le pouvoir de la musique, en tant que mythe et la musique du pouvoir comme réalité sociale. Actes du colloque La musique et les pouvoirs Lyon 13-14-15 octobre 1994. Vanves: Mouvement Janáček 1995. 1995, roč. 26-27, s. 5-10.

Le pouvoir de la musique, en tant que mythe et la musique du pouvoir comme réalité sociale. Actes du colloque La musique et les pouvoirs Lyon 13-14-15 octobre 1994. Vanves: Mouvement Janáček 1995. 1995, roč. 26-27, s. 5-10.

Musik als Botschaft: die Geschichtsrealität von heute oder eine (kontra)produktive Illusion?. In: Musik und Totalitarismus - Musik als Botschaft. Bericht über das internationale Symposion 1991, 1993, 1995, s. 111-117.

Musik und die Machtstrukturen (Mit besonderer Berücksichtigung der tschechischen Musikkultur von heute). SPFFBU. 1995, č. H30, s. 109-119.

Vztah "hudba - moc": mýtus či realita?. In: Hudobno-pedagogické interpretácie, 1995, s. 371-388.

"Der Slawe hat Brüder überall" oder: Die Nordische Thematik im tschechischen Musikschaffen des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Musica Baltica, 1996, s. 69-77.

Das "Alte" in der "tschechischen modernen Musik". "Staré" v "novom". 1996, s. 53-62.

Empirische Denkweise in der tschechischen Musikwissenschaft: ihre Ursachen, Manifestationen und kognitiven Folgen. In: Wege zu einer Wiener Schule der Musiksoziologie, 1996, s. 23-34.

Freizeit, Massenmedien und ästhetische Kultur als Aspekte der heutigen Musikerziehung. SPFFBU. 1996, č. H31, s. 101-115.

Helfertovská tradice a padesát let poválečné brněnské muzikologie. Opus musicum. 1996, roč. 28, č. 2, s. 81-84.

Musiikki - valtaa vai vallattomuutta? Tshekinmaan tilanne vuodesta 1989 eteenpaein. Musiikin suunta. 1996, roč. 18, č. 2, s. 21-25.

Musik: mächtig oder machtlos? Tschechische Verhältnisse um und nach 1989. In: A Civilized Concert? Music, the state, and the market in a changing Europe, 1996, s. 19-24.

Vier Bemerkungen zum Thema "Institution versus Individuum" aus ästhetischer Sicht. In: Individuum versus Institution, 1996, s. 19-23.

Wenn die Opernhäuser nicht zur Verfügung stehen oder: Who is afraid of Kafka?. In: Die Oper in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, 1996, s. 191-195.

Zur Eröffnung des Kolloquiums. In: Colloquium Richard Wagner - Nationalkulturen - Zeitgeschichte, 1996, s. 11-12.

Zwischen Triumph und Biederkeit. Smetanas symphonischer Versuch. In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, 1996, s. 41-53.

Co se děje s uměleckou kulturou na konci dějin. Opus musicum. 1997, roč. 29, č. 1, s. 1-6.

Current State of the Science Studying Popular Music (and/or Does It Exist?). In: Face to Pop, 1997, s. 4-6.

Druhá vídeňská škola a český kulturní kontext. In: Hudební věda, 1, 1997, s. 74-84.

Estetická funkce jako sociální fakt anno 1997. In: Opus musicum, 2, 1997, s. 41-43.

Popmusik als Gegenstand der Musikforschung?. SPFFBU. 1997, č. H32, s. 59-65.

Semiotik der Aufführungspraxis Alter Musik. In: Alte Musik und Musikpädagogik, 1997, s. 147-166.

Tschechische Symphonik vor dem Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit (Ästhetik - Produktion - Rezeption). In: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Symphonik - Musiksammlungen, 1997, s. 151-157.

Wenn es nicht Österreich gegeben hätte.... In: Colloquium Wenn es nicht Österreich gegeben hätte…, 1997, s. 11-15.

Zu spezifischen Merkmalen des Verbürgerlichungsprozesses in der Musikkultur der böhmischen Länder um und nach 1800. In: Festschrift Christoph-Helmut Mahling zum 65. Geburtstag, 1997, s. 413-420.

Autonomie - funktionale Heteronomie - veraltete Kategorien? (Zu einigen Problemen der musikbezogenen Musikforschung). SPFFBU. 1998, č. H33, s. 5-11.

Das erste tschechische Projekt Musikgeschichte Böhmens. In: Kunst-Gespräche. Musikalische Begegnungen zwischen Ost und West, 1998, s. 99-105.

Des Komponisten Foltýn Leben und Werk. In: Komponist und Literatur im Kulturambiente der Neuzeit. Zum Andenken an Leoš Janáček. Brno 1994, 1998, s. 175-179.

Die Interdisziplinarität und ihre Grenzen. Ein Versuch über den aktuellen Stand der Musikforschung. Interdisciplinary Studies in Musicology. 1998, roč. 27, s. 27-33.

Die städtische und ländliche Dimension der Musikkultur Mährens (und zum Teil Österreichisch-Schlesiens). In: Colloquium Stadt und Region als Schauplätze des Musikgeschehens Brno 1993, 1998, s. 9-14.

Hermann Kretzschmar und die tschechische Musikwissenschaft. In: Hermann Kretzschmar. Konferenzbericht Olbernhau 1998, 1998, s. 211-218.

Leoš Janáček: The Creator of Brno Musical Life. In: The Spirit of Brno, 1998, s. 46-49.

Leoš Janáček: Tvůrce hudebního Brna. In: Duše Brna, 1998, s. 46-49.

Pojem "postmoderna" ve vztahu k hudbě konce 20. století. In: Hudobnopedagogické interpretácie 4, 1998, s. 45-53.

Pöltenberg, Wien und die Musikkultur der Prager Kreuzherren. In: Österreichische Musik - Musik in Österreich. Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas. Theophil Antonicek zum 60. Geburtstag, 1998, s. 171-177.

Umění otvírá duši dítěte. In: Predškolská výchova 52, 3, 1998, s. 1-4.

Zur Problematik der Migrationstrassen: Möglichkeiten der tschechischen Musikforschung. In: Musicologica Olomucensia IV, Acta Unviersitas Palackiane Olomucensis, 1998, s. 47-49.

Dreaming about the "Better" Past and the "Better" Future. Why was the Vision of 1928 revived in 1998?. In: The Crossroads of European Culture 1998. Responsibilities and Hopes.Proceedings of the Conference, 1999, s. 535-540.

Kdy (a jak) začneme hovořit o hudbě 21. století?. Opus musicum. 1999, roč. 31, č. 2, s. 45-49.

Mähren oder: Die Sprache der Musik. Stifter Jahrbuch. Neue Folge. 1999, roč. 13, č. 5, s. 7-10.

Semantische Aspekte des Variationsprinzips in der Musik. Musicologica Brunensia. SPFFBU. 1999, roč. 48, č. H34, s. 29-39.

Franz Schubert im Bezugssystem der tschechischen Musikkultur. Musicologica Brunensia. SPFFBU. 2000, roč. 49, č. H35, s. 7-13.

Gustav Mahler and the aesthetics patterns of his time. In: Mezinárodní muzikologická konference k 140. výročí narození Gustava Mahlera, 2000, s. 72-79.

Hudba ve věku své technické reprodukovatelnosti a v soudobém mediálním kontextu. In: Hudobno-pedagogické interpretácie 5, 2000, s. 13-26.

Marxistische Forschung aus der tschechischen Sicht. In: Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel? Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung, 2000, s. 72-76.

Musiksemiotik und Marxismus (Music semiotics and marxism). In: Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel? Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung, 2000, s. 165-176.

Sborový zpěv na počátku nového milénia. Proměna stylu, funkce, hodnot?. In: Mezinárodní symposium o sborovém zpěvu CANTUS CHORALIS 99. Acta Universitatis Purkynianae 61, Studia Musica VIII, 2000, s. 136-152.

Von der Kunstreligion zu einer ästhetischen Weltreligion?. In: Polyaisthesis Jahrbuch VII. Leben und Lehren. Zu Qualität - Kreativität - Humanität in Musik und allen Künsten, 2000, s. 54-64.

"Österreichische" (An-)Zeichen in der tschechischen Musik. In: S. European Journal for Semiotic Studies, 3-4, 2001, s. 551-564.

Advantages and risks of modularization in the humanities. In: Universities and the Bologna Declaration. A Strategy of Changes, 2001, s. 193-197.

Die universitäre Musikwissenschaft: Von oder nach einem Paradigmenwechsel?. In: Colloquium Der Sinn /oder Un-Sinn?/ der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts Brno 1999. Musikwissenschaft an der Schwelle des neuen Jahrtausends Brno 2000, 2001, s. 192-198.

Hudební výchova a pedagogika v proměnách komunikace. Retardace či anticipace?. In: Hudobno-pedagogické interpretácie 6, 2001, s. 9-18.

Hugo Riemann, Guido Adler und ihr Einfluss auf die Paradigmenwechsel der Musikwissenschaft. In: Hugo Riemann (1849-1919). Musikwissenschaftler mit Universalanspruch, 2001, s. 59-68.

Kommt die Musik aus Böhmen?. In: Deutsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik, 2001, s. 561-569.

O socialistickém realismu: opravdu s odstupem? Nad výsledky brněnského hudebněvědného kolokvia 2001. Opus musicum. 2001, roč. 33, č. 5, s. 25-28.

Pochází hudba skutečně z Čech?. In: Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika, 2001, s. 135-140.

Schlesische Impulse in der Musikgeschichte der böhmischen Länder. In: Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf, 2001, s. 207-219.

Socialist Realism in Music: An Artificial System of Ideological and Aesthetic Norms. In: Colloquium Musicologicum Brunense 36, 2001, Socialist Realism and Music, 2001, s. 16-21.

Werden wir auch von der Musik des 21. Jahrhunderts sprechen? Die Musikgeschichte im Prokrustesbett einer allzu vereinfachten Periodisierung. In: Colloquium Der Sinn /oder Un-Sinn?/ der Musikgeschichte des 21. Jahrhunderts Brno 1999. Musikwissenschaft an der Schwelle des neuen Jahrtausends Brno 2000, 2001, s. 39-45.

Die "Barock-Länder" Böhmen und Mähren und ihre allzu frühe Entdeckung. In: Probleme der Migration von Musik und Musikern in Europa im Zeitalter des Barock, 2002, s. 99-106.

Dir Rolle der Kirchengesänge im Werdegang der tschechischen Nationalmusik. In: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik - geistliche Musik - religiöse Musik, 2002, s. 159-166.

Kunst- und/oder kulturgeschichtliche Wege zur Musikwissenschaft in den böhmischen Ländern (dargestellt am Beispiel der "Barock-Problematik". In: Gedenkschrift für Walter Pass, 2002, s. 419-424.

Tomášeks früher Beitrag zur musikalischen "Metakritik". In: Studien zur Musikwissenschaft, 2002, s. 115-122.

Wenn die Abgrenzungen beseitigt werden.... In: Lebendige Musikkultur. 25 Jahre Sudetendeutsche Musiktage 1978 - 2002, 2002, s. 5-11.

Co může a "zmůže" hudební výchova. In: Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnost. Sborník referátů z konference konané v Olomouci ve dnech 21. - 22. listopadu 2002, 2004, s. 10-13.

Die Last des Nationalismus und die Suche nach den "überzeugend tschechischen" Stilparadigmen. In: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa: Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Kompositorische und soziokulturelle Aspekte. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz vom 23. bis 27. Oktober 2002, 2004,

War wirklich nur das Neue zu befürchten? Versuch über eine zeitgeschichtliche Bilanz. In: Colloquium Musicologicum Brunense 37, 2002, Horror novitatis, 2004, s. 140-145.

Svědectví v dopisech. Musicologica Brunensia. SPFFBU. 2009, roč. 44, č. 1-2, s. 225-232.

Recenze

Janáček, Leoš. Fejetony z Lidových novin. SPFFBU. 1959, č. F3, s. 98-99.

Hudební věda 1961 - I. SPFFBU. 1962, č. F6, s. 146-147.

Hudobnovedné štúdie IV. SPFFBU. 1962, č. F6, s. 149-150.

Prokof'jev, Sergej Sergejevič. Cesta k hudbě socialistického života. SPFFBU. 1962, č. F6, s. 147-148.

Sborník Janáčkovy akademie múzických umění. SPFFBU. 1962, č. F6, s. 150-151.

Vysloužil, Jiří. Ludvík Kundera: profil umělce, pedagoga a vědce. SPFFBU. 1963, č. F7, s. 198-199.

Mäkinen, Timo. Die aus frühen böhmischen Quellen überlieferten Piae Cantiones-Melodien. SPFFBU. 1966, č. H1, s. 143-144.

Parrish, Carl. The notation of medieval music. SPFFBU. 1969, č. H4, s. 131-132.

Petrescu, Ioan Dumitru. Études de paléographie musicale byzantine. SPFFBU. 1969, č. H4, s. 132-133.

Dvorská hudební renesance ve Štýrském Hradci. SPFFBU. 1970, č. H5, s. 174-175.

Enciklopedičeskij muzykal'nyj slovar'. SPFFBU. 1971, č. H6, s. 143-144.

Ladislav Burlas. Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava 1978. Hudební věda. 1980, roč. 17, č. 4, s. 369-371.

Josef Burjanek. Úvod do teorie uměleckého realismu -- J. Šeda. Možnosti a zvláštnosti hudby jako uměleckého druhu. Hudební věda. 1983, roč. 20, č. 3, s. 273-274.

Jiří Köhler. Umění kytarové hry. Opus musicum. 1985, roč. 17, č. 9, s. 4-6.

Ilja Hurník. Voršilská ulička. Opus musicum. 1986, roč. 18, č. 2, s. 15-16.

Opět potíže s Janáčkem, Leoš Janáček, Zápisník zmizelého. Opus musicum. 1986, roč. 18, č. 8, s. 3-4.

"Mähren in der Musikgeschichte" als Problem: Bemerkungen zu einem realisierten Forschungsprojekt. Österreichische Musik Zeitschrift. 1987, roč. 42, č. 4, s. 159-166.

K problémům hudební avantgardy a jejího vyústění: nad knihou Josefa Beka "Avantgarda. Ke genezi socialistického realismu v české hudbě". Hudební věda. 1987, roč. 24, č. 3, s. 242-248.

K voprosu o kulturologičeskom značeniji ponjatija "češskaja muzyka". In: Češskaja muzyka kak nacionalnoje i evropejskoje javlenije, 1987, s. 20-33.

Naďa Hrčková. Hudobná krika a hodnotenie. Hudební věda. 1987, roč. 24, č. 4, s. 362-363.

Oldřich Pukl. Konstanty, dominanty a varianty Schulhoffova skladebného stylu. Hudební věda. 1987, roč. 24, č. 2, s. 180-181.

Ivan Poledňák. Mně všechno dvakrát aneb o Jiřím Stivínovi. In: Hudební věda, 3, 1990, s. 279-280.

Blaukopf, Kurt. Musik im Wandel der Gesellschaft: Grundzüge der Musiksoziologie. SPFFBU. 1995, č. H30, s. 129-130.

Köpp, Gisela. Leben mit Stimme, Stimme mit Leben: die Atem- und Stimmkunst der Clara Schlaffhorst und Hedwig Andersen: mit praktischen Übungsteil. SPFFBU. 1995, č. H30, s. 128-129.

Studien zur Musikgeschichte:eine Festschrift für Ludwig Finscher. SPFFBU. 1995, č. H30, s. 127-128.

Becker, Max. Narkotikum und Utopie: Musik-Konzepte in Empfindsamkeit und Romantik. SPFFBU. 1996, č. H31, s. 117-118.

Nové skladatelské monografie. O kom? Proč? Pro koho?. Opus musicum. 1996, roč. 28, č. 2, s. 74-76.

Zprávy

Brno přehlíželo. Hudební rozhledy. 1968, roč. 21, č. 1, s. 26-27.

Leoš Janáček et Musica Europaea. Hudební rozhledy. 1968, roč. 21, č. 21, s. 648-650.

Bělehrad: netradičně o hudebním folklóru. In: Hudební věda, 2, 1990, s. 190-192.

Jubilea

BROLN a rozhlasové jubileum. Hudební rozhledy. 1963, roč. 16, č. 12, s. 508.

Dvě jubilea české hudební vědy. In: Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově, 1965, s. 1-8.

Hudba slavností - slavnost hudby: improvizované poznámky k velkému tématu. Opus musicum. 1986, roč. 18, č. 5, s. 129-132.

Helfert analytik. In: Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu, 1987, s. 20-23.

Roky české hudby a jevy příbuzné. Opus musicum. 1994, roč. 26, č. 7, s. 193-195.

Život a dílo skladatele Foltýna. Opus musicum. 1994, roč. 26, č. 8-9, s. 225-231.

Ostatní

Hovořit dokud je čas. Hudební rozhledy. 1963, roč. 16, č. 21, s. 912-913.

Nárys dokumentačního zajištění základních úkolů československé hudební lexikografie. Hudební věda. 1968, roč. 5, č. 2, s. 296-305. (spoluautor: Jiří Vysloužil)

O avantgardě, kritice a Indexu: s Janem Rackem rozmlouval Jiří Fukač. Index. 1968, č. 3, s. 60-61.

Poznámky k článku Josefa Blatného Janáček - a jiní. Index. 1968, č. 9, s. 62-63.

Význam Vítězslava Nováka pro českou hudbu. Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka. 1990, roč. 17, s. 10-20.

Sudetoněmecká hudba a muzikologie: náš nový partner?. Hudební rozhledy. 1992, roč. 45, č. 2, s. 51-54.

The Ideals of Humanity: Beyond or Within the Musical Work?. In: Colloquium Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik?, Brno 29.9.-1.10.1997 ; Komponist und Humanität/Prosa - vertont, tönend gestaltet und musikalisch erlebt, Brno 28.9.-30.9.1998, 1999, s. 133-136.

Zeitgenössische Musik: Philosophie? Geschichtlichkeit?. In: Colloquium Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik?, Brno 29.9.-1.10.1997 ; Komponist und Humanität/Prosa - vertont, tönend gestaltet und musikalisch erlebt, Brno 28.9.-30.9.1998, 1999, s. 10-13.

Adelskapellen. In: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. Band 1, 2000, s. 69-80. (spoluautor: Klaus-Peter Koch)

Ästhetik. In: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. Band 1, 2000, s. 105-110.

Barock. In: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. Band 1, 2000, s. 137-143.

Geleitwort. In: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. Band 1, 2000, s. 21-24. (spoluautor: Theophil Antonicek; Pavel Eckstein)

Romantik. In: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. Band 2, 2000, s. 1215-1220.

Stephan, Joseph Anton. In: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. Band 2, 2000, s. 1383-1385.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.