Jaroslav Ludvíkovský

Profesor Ludvíkovský (1895–1984) působil zpočátku na Univerzitě Komenského v Bratislavě, na brněnskou univerzitu přešel v roce 1939, donucen změnou politických poměrů na Slovensku (na univerzitě Komenského se dostal do ostrého sporu s „ľuďáky“ pro jejich propagaci antisemitismu a fašismu). V Bratislavě se zabýval řeckou filozofií (zasloužil se zejména o zpřístupnění a výklad Epikúrovy etiky), především však řeckým románem a humanitou v antickém pojetí. Za zmínku stojí v této souvislosti jeho habilitační spis Řecký román dobrodružný (1925) a pojednání Dobrovského klasická humanita (1933). Šíři jeho záběru lze dokreslit zmínkou o tom, že se v mládí zabýval také Komenským a Tyršem. Většinu svého badatelského úsilí v Brně pak věnoval latinské literatuře českého středověku. Společně s pražským klasickým filologem Bohumilem Rybou ho lze označit za zakladatele latinské medievistiky u nás. Známý je v této oblasti především jako editor a překladatel tzv. Kristiánovy legendy. Byl také oblíbeným učitelem, ke studentům byl přátelský a výuku prokládal i vyprávěním o životě. Ten trávil ponejvíce v předních brněnských kavárnách, tehdy (a snad i dnes) oblíbeném místě mnoha akademiků. Z korespondence profesora Ludvíkovského vyplývá také historicky kuriózní poznatek, že jeho oblíbeným ovocem byl grapefruit.

Zdroj: WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ a Jana NECHUTOVÁ. Gnóthi seauton. Sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 35. ISBN 978-80-210-9255-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9255-2019

 

Bibliografie byla sestavena podle:

Ludvíkovský, Jaroslav. Antika, Čechy a evropská tradice. Nechutová, Jana (editor). Vyd. 1. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002, s. 39-68.

Bibliografie

Monografie

Řecký román dobrodružný. Studie o jeho podstatě a vzniku. Praha: Nákladem filosofické fakulty university Karlovy, 1925.

Dobrovského klasická humanita: studie o latinských vlivech na počátky našeho obrození. Bratislava: Filosofická fakulta University Komenského, 1933.

Cronica domus Sarensis [redaktor]. Brno: Krajské nakladatelství, 1964.

Magnae Moraviae fontes historici. IV [Leges - textus iuridici, supplementa]. Brno: Universitas Purkyniana Brunensis, 1971.

Kapitoly

Raný italský humanismus a Čechy 14. století. In: Antika a česká kultura, 1978, s. 127-140.

Výbor z prací Jaroslava Ludvíkovského. In: Ludvíkovský, Jaroslav. Antika, Čechy a evropská tradice, 2002, s. 69-169.

Studie

Euripidova Hypsipyle. Listy filologické. 1920, roč. 47, č. 3, s. 129-140.

Euripidova Hypsipyle. Listy filologické. 1920, roč. 47, č. 4, s. 278-288.

Ciceronův politický ideál a Pompeius. Sborník filologický. 1922, roč. 7, s. 363-391.

Studie o Anaxagorově theorii hmoty. Listy filologické. 1922, roč. 49, č. 2, s. 65-72.

Studie o Anaxagorově theorii hmoty. Listy filologické. 1922, roč. 49, č. 3, s. 161-171.

Antiperistasis. In: Sborník prací filologických Františku Grohovi, 1923, s. 76-81.

Antika, Čechy, parlament a evropská tradice. Přítomnost. 1924, roč. 1, č. 37, s. 585-588.

Řecký román a anonymní Acta apostolorum. Listy filologické. 1925, roč. 52, č. 4, s. 321-328.

Artos a básnictví dialektické. In: Řečtí básníci doby helenistické, 1930, s. 117-139.

Několik ohlasů vergiliovské legendy v starší české literatuře. In: Pio vati: sborník prací českých filologů k uctění dvoutisícího výročí narození Vergiliova, 1930, s. 62-79.

Klasická filologie v současném Polsku. Listy filologické. 1931, roč. 58, č. 2, s. 85-100.

La leggenda virgiliana nella letteratura ceca. In: Virgilio nel medio evo. Studi medievali, 1932, s. 407-417.

Jiřího Třanovského latinské duchovní parafráze ód Horatiových. Listy filologické. 1936, roč. 63, č. 1, s. 67-80.

Res publica Bohemoslavica. Věstník Českého ústředního spolku učitelů vysokoškolských. 1936, s. 96-103.

Epikuros a epikureismus. In: Filosofie doby hellenistické, 1938, s. 85-127.

Český klasicismus obrozenský a tradice národního humanismu. In: Strážce tradice : Arnu Novákovi na památku, 1940, s. 146-155.

Dobrovský a Komenský. In: Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského, 1940, s. 16-28.

Charition. In: Výbor z řecké poesie v překladech, 1941, s. 139-143.

Platonsko-stoický prvek v Palackého idei božnosti. Listy filologické. 1941, roč. 68, č. 2-4, s. 232-241.

Přibyslava v Kristiánově legendě. K výkladu Kristiánovy zprávy o "zbožné svatokrádeži" Přibyslavy, sestry sv. Václava. Řád. 1942, roč. VIII, č. 5, s. 240-243.

Několik poznámek k výkladu legendy Kristiánovy. Naše věda. 1943, roč. 22, č. 1-2, s. 17-24.

Slovanský humanismus obrozenský (Kollárova anticko-křesťanstká synthesa). In: Slovanství v českém národním životě : sborník úvah profesorů Masarykovy university, 1947, s. 93-119.

Dvojí setkání. Vrchlický a Lucretius. Masaryk a Platon. Listy filologické. 1948, roč. 72, č. 2-4, s. 244-251.

O Kristiána I. Závis Kalandra: České pohanství. Naše věda. 1949, roč. 26, č. 7-8, s. 209-239.

K václavské legendě Laurentia z Montecassina. Slovesná veda. 1949-1950, roč. 3, č. 2, s. 174-176.

O Kristiána II (Dokončení). Naše věda. 1950, roč. 27, č. 7-8, s. 197-216.

O Kristiána II. (Rudolf Urbánek: Legenda t. zv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských i václavských a její autor. Díl I.). Naše věda. 1950, roč. 27, č. 5-6, s. 158-173.

Rytmické klausule Kristiánovy legendy a otázka jejího datování. Listy filologické. 1951, roč. 75, č. 3, s. 169-190.

Královy studie humanistické. Listy filologické. 1953, roč. 76, č. 2, s. 182-188.

Crescente fide, Gumpold a Kristián. Příspěvek k datování legendy Kristiánovy s dodatkem o dnešním stavu této otázky. SPFFBU. 1955, č. D1, s. 48-66.

Komenského Metafysika z leningradského rukopisu (Důkaz o autorství). K sedmdesátinám akademika Antonína Salače. Listy filologické. 1955, roč. 78, č. 1, s. 87-95.

Václavská legenda XIII. století "Ut annuncietur", její poměr k legendě "Oriente" a otázka autorství. Listy filologické. 1955, roč. 78, č. 2, s. 196-209.

Jan ze Středy a M. Řehoř z Uh. Brodu, domnělý autor Quadripartitu. Listy filologické. 1956, roč. 79, č. 1, s. 47-53.

Jan ze Středy a M. Řehoř z Uh. Brodu, domnělý autor Quadripartitu (Dokončení). Listy filologické. 1956, roč. 79, č. 2, s. 196-208.

Komenského Praecognita Pansophica. Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského -Acta Comeniana. 1957, roč. 16 (1), s. 152-174.

Nově zjištěný rukopis legendy Crescente fide a jeho význam pro datování Kristiána. Listy filologické. 1958, roč. 81, č. 1, s. 56-68.

Dictare. SPFFBU. 1960, č. E5, s. 115-120.

Příspěvek k rytmické revisi Bočkových fals. SPFFBU. 1960, č. C7, s. 125-131.

Legenda Beatus Cyrillus. SPFFBU. 1961, č. C8, s. 94-104.

Die Janua rerum des Comenius im Lichte neuer Handschriftenfunde. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata, 1962, s. 239-250.

Heinrich von Saar und Heinrich von Heimburg. In: Mnema Vladimír Groh, 1964, s. 219-231.

Kristián či tzv. Kristián?. SPFFBU. 1964, č. E9, s. 139-147.

Latinské písemnictví v dějinách české literatury (Poznámky klasického filologa). In: Medievalistická konference, 1963, 1964, s. 113-131.

The Great Moravia tradition in the 10th century Bohemia and Legenda Christiani. In: Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu, 1965, s. 525-566.

Antická a renesanční idea smíšené ústavy u J. A. Komenského. SPFFBU. 1967, č. E12, s. 195-210.

Bongiovanni z Messiny, autor Quadripartitu. Strahovská knihovna. 1971, roč. 5-6, s. 139-146.

Tunna und Gommon - Wikinger aus der Prager Fürstengefolgschaft?. In: Folia diplomatica I, 1971, s. 171-188.

Civitas Pragensis a Metropolis Pragensis v Kristiánově legendě. In: SPFFBU, F16, 1972, s. 7-16.

Souboj sv. Václava s vévodou kouřimským v podání václavských legend. In: Studie o rukopisech, 1973, s. 89-100.

Anonymní Zrcadlo knížecí přičítané Karlu IV . In: Studie o rukopisech, 1975, s. 125-148.

Latinské legendy českého středověku. In: SPFFBU, E18-19, 1976, s. 267-308.

List Karla IV. Colovi di Rienzo do vězení. In: SPFFBU, E24, 1980, s. 117-121.

Recenze

G. Glotz: Les fêtes ďAdonis sous Ptolemée II. Listy filologické. 1921, roč. 48, č. 3, s. 316-317.

K. Svoboda: Studie o pramenech filosofických spisů Ciceronových. Naše věda. 1921, roč. 3, č. 5-7, s. 103-105.

Platon: Ústava. Listy filologické. 1921, roč. 48, č. 3, s. 289-292.

V. Groh: Fasti coloniae Ostiensis. Naše věda. 1921, roč. 3, č. 9, s. 194-195.

V. Groh: Kalátní sněm římský. Naše věda. 1921, roč. 3, č. 5-7, s. 159.

F. Novotný: Nový Zákon problémem klasické filologie. Naše věda. 1922, roč. 4, č. 5-6, s. 101-102.

O. Jiráni: Řecká a římská vzdělanost ve vývoji evropském. Naše doba. 1922, roč. 29, č. 3, s. 371-372.

A. Kolář: Theorie antického dějepisectví. Naše věda. 1923, roč. 5, č. 1, s. 8-10.

Antické myšlenky v Tyršově sokolském a národním programu. Praha: Československá obce sokolská, 1923.

B. Lavagnini: Le origini del romanzo greco. Listy filologické. 1923, roč. 50, č. 1, s. 61-62.

F. Novotný: Gymnasion. Úvahy o řecké kultuře. Listy filologické. 1923, roč. 50, č. 3, s. 270-272.

G. Italie: Euripidis Hypsipyla. Listy filologické. 1923, roč. 50, č. 4, s. 353.

M. Tullius Cicero: Hovory Tuskulské. Listy filologické. 1923, roč. 50, č. 1, s. 54-56.

O. Jiráni: Antika v selankách Jána Hollého. Slovenské pohľady. 1923, roč. 39, č. 9, s. 550-551.

P. Ovidius Naso: Umění miIovati. Listy filologické. 1923, roč. 50, č. 2, s. 162-165.

Axel W. Persson: Der Ursprung der eleusinischen Mysterien. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 2, s. 188.

B. Tomsa: Idea práva a rovnosti v řecké filosofii. Kritika. 1924, roč. 1, č. 8-9, s. 307-309.

Q. Horatius Flaccus: Ódy a epódy. Střední škola. 1924, roč. 4, s. 159-160.

T. Reinach: Le Bosphore chez Eschyle. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 1, s. 60.

V. P. Buzeskul: Antika a přítomnost. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 2, s. 169-170.

Antonín Kolář: Působení kultury antické na evropskou. Listy filologické. 1925, roč. 52, č. 3, s. 299-301.

Euripides: Herakles. Listy filologické. 1925, roč. 52, č. 2, s. 176-179.

O. Jiráni: Slovesné umění starého Říma. Nové Čechy. 1925, roč. 8, č. II, s. 189-190.

A. Bocognano - A. Drezet: Vocabulaire latin par les textes. Střední škola. 1926, roč. 6, s. 177-178.

Euripides: Bakchy. Nové Čechy. 1926, roč. 9, s. 342-343.

II fiore dei musei e monumenti ď Italia. Listy filologické. 1926, roč. 53, č. 2, s. 189.

L. V. Bertarelli: Roma e dintorni. Listy filologické. 1926, roč. 53, č. 2, s. 189.

Řečtí filosofové a mystici. Nové Čechy. 1926, roč. 9, s. 309-310.

Theofrastos: Povahopisy. Listy filologické. 1926, roč. 53, č. 3, s. 293-294.

F. Novotný: Platonovy listy a Platon. Naše věda. 1927, roč. 8, č. 9-10, s. 202-205.

Homérova Ilias. Listy filologické. 1927, roč. 54, č. 4, s. 343-346.

Longos: Dafnis a Chloe. Nové Čechy. 1927, roč. 10, s. 47-48.

Lucius Apuleius: Amor a Psýché. Nové Čechy. 1927, roč. 10, s. 145.

M. Tyrš: Hod Olympický. Listy filologické. 1927, roč. 54, č. 1, s. 48-49.

M. Tyrš: Hod Olympický. Nové Čechy. 1927, roč. 10, s. 47.

Plautus: Komedie o strašidle - Řečtí bukolikové. Nové Čechy. 1927, roč. 10, s. 364-365.

Karel Svoboda: Vývoj antické estetiky - L'Esthétique ďAristote. Listy filologické. 1928, roč. 55, č. 2, s. 130-135.

Dr. Bohumil Ryba: Dvě konsolace Senekovy a jejich prameny. Listy filologické. 1929, roč. 56, č. 3, s. 268-272.

Herondas: Mimiaby. Nové Čechy. 1929, roč. 12, s. 134-135.

Aristotelova Poetika. Listy filologické. 1930, roč. 57, č. 2, s. 302-305.

Franciscus Novotný: Platonis Epistulae commentariis illustratae. Naše věda. 1930, roč. 11, č. 10, s. 230-232.

Hesiodos: Báseň rolnická. Listy filologické. 1930, roč. 57, č. 3, s. 389-391.

Otokar Jiráni: Vergilius, život a dílo. Nové Čechy. 1930-1931, roč. 13, s. 321-322.

Bohemia Latia. Litterarum Latinarum ad gentem terramque Bohemoslovenicam pertinentium nonulla exempla disposuit et paucis explanavit Karolus Hrdina. Nové Čechy. 1931, roč. 14, s. 263.

Commentationes Vergilianae. Ksiega Wergiljuszowa. Listy filologické. 1931, roč. 58, č. 4, s. 449-453.

Stanislav Witkowski: Tragedja grecka. Listy filologické. 1931, roč. 58, č. 1, s. 50-52.

Tadeusz Sinko: Literatura grecka. Listy filologické. 1933, roč. 60, č. 3, s. 342-345.

Nad českou Aeneidou. Nové Čechy. 1934, roč. 17, č. 2-3, s. 62-66.

Wilhelm Hoffmann: Rom und griechische Welt im 4. Jahrhundert. Listy filologické. 1935, roč. 62, č. 2, s. 177-178.

Moudrost stoika Epikteta. Plotin: Enneady. Listy filologické. 1939, roč. 66, č. 2, s. 122-127.

Virgilio nel medio evo. Listy filologické. 1939, roč. 66, č. 1, s. 65-67.

J. A. Komenského Didactica magna a Informatorium scholae maternae. Časopis Matice moravské. 1940, roč. 63/64, č. 3-4, s. 469-471.

Josef Hendrich, překlady z Komenského vydané v nakladatelství Kalich od r. 1937 do r. 1940. Časopis Matice moravské. 1940, roč. 63/64, č. 3-4, s. 471-472.

Rudolf Urbánek: Tři Janové z Rabštejna. Časopis Matice moravské. 1940, roč. 63/64, č. 3-4, s. 462-463.

Ferdinand Stiebitz: Stručné dějiny římské literatury pro střední školy. Naše věda. 1941, roč. 20, č. 5-6, s. 141-145.

Jos. Volf a F. M. Bartoš: Dopisy Josefa Dobrovského s Augustinem Helfertem. Naše věda. 1941, roč. 20, č. 7-8, s. 214-219.

Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského. Naše věda. 1942, roč. 21, č. 3-4, s. 59-61.

"Hvězdařská pomůcka J. A. Komenského". Naše věda. 1943, roč. 22, č. 7-8, s. 133.

Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského. Časopis Matice moravské. 1943, roč. 65, s. 228-230.

B. Ryba: Johannes Rabensteinensis Disputatio. Naše věda. 1943, roč. 22, č. 7-8, s. 133-134.

Jacobus Canter Frisius: Rosa Rosensis. Naše věda. 1943, roč. 22, č. 9-10, s. 174.

Josef Hendrich: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Časopis Matice moravské. 1943, roč. 65, s. 230-231.

Publius Ovidius Naso: Listy milostné. Český časopis filologický. 1944, roč. 2, č. 4, s. 168-172.

Jan z Rabštejna: Dialogus. Památky staré literatury. Naše věda. 1946, roč. 24, č. 8-10, s. 258-260.

Potěšení zarmoucených...z knížky Anicia Manlia Severina Boethia De consolatione philosophica sebraný a na česko vyložený léta 1678. Naše věda. 1946, roč. 24, č. 3-4, s. 98-99.

Julius Glucklich: Speculum martyrii Budoveciani. Časopis Matice moravské. 1947, roč. 67, s. 387-388.

Kdo je Jan Amos Komenský. Naše věda. 1947, roč. 25, č. 5-6, s. 198-199.

Karel Svoboda: Bibliografie českých prací o antice za léta 1775-1900. Naše věda. 1948, roč. 26, č. 1-2, s. 11-13.

Dva české překlady Lucretia. Listy filologické. 1949, roč. 73, č. 2-3, s. 131-139.

Sebrání písní potulného cechu studentského. Naše věda. 1950, roč. 27, č. 5-6, s. 181.

Miloslav Šváb: Prology a epilogy v české předhusitské literatuře. Listy filologické. 1968, roč. 91, č. 3, s. 337-339.

Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě 4. Zprávy Jednoty klasických filologů. 1973, roč. XV, č. 3, s. 61-62.

Zdeněk Fiala: Hlavní pramen legendy Kristiánovy. Listy filologické. 1975, roč. 98, č. 3, s. 164-172.

Zprávy

Corpus medicorum Graecorum. Listy filologické. 1921, roč. 48, č. 2, s. 160.

J. A. Komenského Cesta světla. Střední škola. 1921, roč. 1, s. 83.

Triertium catholicum. Střední škola. 1921, roč. 1, s. 36-37.

A. Kurfess: Výklad Vergiliovy čtvrté eklogy. Listy filologické. 1922, roč. 49, č. 2, s. 158-159.

Bulletin papyrologique. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 1, s. 60-61.

Charisteria Casimiro de Morawski septuagenario oblata ab amicis collegis discipulis. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 3, s. 302-305.

O politickém významu Ciceronova spisu De re publica. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 4, s. 377-378.

The Claim of Antiquity. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 1, s. 61.

The Claim of Antiquity. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 2, s. 189.

F. Novotný: Antické státy a náboženství. Listy filologické. 1925, roč. 52, č. 3, s. 318.

R. Heinze: Auctoritas. Listy filologické. 1925, roč. 52, č. 4, s. 381-382.

T. Zieliński: De Aiacis Locrensis fabula Sophoclea. Listy filologické. 1925, roč. 52, č. 4, s. 380-381.

A. Bělský: Překlad Xenofontova a Arrianova Kynegetika. Listy filologické. 1926, roč. 53, č. 3, s. 310.

I. Bureš, překlady z Ovidia. Listy filologické. 1926, roč. 53, č. 3, s. 310-311.

Fr. Palata: Horae subsecivae. Listy filologické. 1927, roč. 54, č. 1, s. 59-60.

Kwartalnik Klasyczny č. 1. Listy filologické. 1927, roč. 54, č. 2, s. 174-175.

Vladimír Groh: Sofistické hnutí ve starověku. Listy filologické. 1927, roč. 54, č. 3, s. 302-303.

Kwartalnik Klasyczny. Listy filologické. 1928, roč. 55, č. 4, s. 367-368.

Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kultury I, II, III. Listy filologické. 1928, roč. 55, č. 1, s. 58-59.

R. Ganszyniec: Filologja klasyczna w Czechoslowacji. Listy filologické. 1928, roč. 55, č. 3, s. 279.

Sjezd československých filologů, historiků a filosofů v Praze. Listy filologické. 1928, roč. 55, č. 3, s. 277.

T. Zieliński: Król Ottokar czeski w dziejach i poezji. Listy filologické. 1928, roč. 55, č. 1, s. 59.

1. sjezd československých profesorů filosofie, filologie a historie. Listy filologické. 1929, roč. 56, č. 2, s. 169.

Lyra Romana. Carmina poetarum alienigenarum, imprimis Bohemicorum, Latinis versius reddita ab Fr. Palata. Listy filologické. 1929, roč. 56, č. 1, s. 58-59.

Sjezd klasických filologů slovanských v Poznani. Listy filologické. 1929, roč. 56, č. 3, s. 294.

Filomata. Listy filologické. 1930, roč. 57, č. 1, s. 62.

Sborník přednášek. Listy filologické. 1930, roč. 57, č. 3, s. 387-389.

Ján Lacko: Platon - Masaryk. Listy filologické. 1935, roč. 62, č. 2, s. 216.

Ivan Bureš, překlady z erotické poesie Ovidiovy. Listy filologické. 1938, roč. 65, č. 6, s. 475.

Simona Ennia Klatovského Breve Encomion Olomucii. Časopis Matice moravské. 1947, roč. 67, s. 190-191.

Tadeusz Sinko: Literatura hellenistyczna. Listy filologické. 1947, roč. 71, č. 6, s. 310-311.

Bulletin de l'Association Guillaume Budé. Listy filologické. 1949, roč. 73, č. 6, s. 285.

Meander a Biblioteka Meandra. Listy filologické. 1949, roč. 73, č. 6, s. 284-285.

Augustini Olomucensis Dialogus in defensionem poetices. Časopis Matice moravské. 1950, roč. 69, s. 345-347.

Jubilejní literatura k 600. výročí Karlovy univerzity. Naše věda. 1950, roč. 27, č. 3-4, s. 57-65.

M. Boháček - F. Čada: Soupis rukopisů Slezské studijní knihovny v Opavě. Listy filologické. 1957, roč. 80, č. 1, s. 121-122.

Václavská legenda XII. století Ut Annuncietur. Listy filologické. 1957, roč. 80, č. 1, s. 149-150.

Zpráva o činnosti brněnské odbočky Jednoty klasických filologů 1956 - 1958 a plán další práce. Zprávy Jednoty klasických filologů. 1959, roč. I, č. 1, s. 8-11.

Kristián či Radim. Česká literatura. 1967, roč. 15, č. 6, s. 518-523.

Jubilea

PhDr. Karel Cumpfe. Otavan. 1923, roč. 7, s. 165-166.

K padesátinám univ. prof. Otakara Jirániho. Nové Čechy. 1929, roč. 12, s. 140-141.

Jubileum českého hellenismu (Památce Tyršově). Nové Čechy. 1932, roč. 15, č. 2-3, s. 37-39.

Otakar Jiráni. Bratislava. 1934, roč. 8, s. 94-95.

Vodák a antika. Jindřich Vodák : pocta k jeho sedmdesátinám. 1937, s. 201-208.

Josef Kachník. Naše věda. 1942, roč. 21, č. 5-6, s. 184.

Dr Josef R. Lukeš. "Socialismus a sociální revoluce v sterém Řecku a Římě"; "Sociální poměry obyvatelstva v Kerkeosiris"; "Pohádky a báje z egyptských papyrů"; "Spiknutní Katilinova". Naše věda. 1946, roč. 24, č. 3-4, s. 105-106.

Josef Kolář: "O přírodě". Naše věda. 1946, roč. 24, č. 3-4, s. 105.

Ladislav Jandásek. Naše věda. 1946, roč. 24, č. 3-4, s. 101-102.

Za Vladimírem Grohem. Listy filologické. 1946, roč. 70, č. 1, s. 1-7.

K šedesátinám Karla Svobody. Slovesná veda. 1947-1948, roč. 1, č. 3, s. 237-240.

Ivan Bureš. Naše věda. 1948, roč. 26, č. 3-4, s. 134-135.

Václav Písecký a náš národní humanismus. In: Stosedmdesát let píseckého gymnasia : 1778-1948, 1948, s. 132-144.

Karel Hrdina. Naše věda. 1950, roč. 27, č. 7-8, s. 257-260.

Tadeusz Zieliński. K stému výročí jeho narození. Zprávy Jednoty klasických filologů. 1960, roč. 2, č. 2, s. 86-96.

Ferdinand Stiebitz. Listy filologické. 1962, roč. 85, č. 1, s. 199-206.

Překladatelský odkaz Ferdinanda Stiebitze. Dialog. 1964, č. 4, s. 58-84.

Překladatelský odkaz Ferdinanda Stiebitze. SPFFBU. 1969, č. E14, s. 19-32.

Miloslav Okál (A I'occasion de son soixantième anniversaire). Zborník Filozofickej fakulty univerzity Komenského, Graecolatina et Orientalia. 1973, roč. V, s. 7-17.

Překlady

Jan Amos Komenský: Jednoho jest potřebí. Praha: Jan Leitner, 1920.

Proti člověku nevzdělanému, jenž si kupuje mnoho knih : traktát . Praha, 1924.

M. TuIIius Cicero: Ukázky z jeho spisů rhetorických a filosofických I. Text. Praha: Jednota českých filologů, 1927.

M. Tullius Cicero: Řeči proti Katilinovi, I. a IV. Praha, 1927.

M. TuIIius Cicero: Výbor z jeho řečí I. Text. Praha: Jednota českých filologů, 1928.

Myšlenky o štěstí a mravnosti. Praha: Akropolis, 1929.

Platon: Obrana Sokratova. Praha, 1929.

M. TuIIius Cicero: Ukázky z jeho spisů rhetorických a filosofických II. Poznámky. Praha: Jednota českých filologů, 1930.

M. TuIIius Cicero: Výbor z jeho řečí I. Text. Vyd. 2., nezměn. Praha, 1930.

M. TuIIius Cicero: Řeči proti Katilinovi (první a čtvrtá). Praha: Jednota českých filologů, 1931.

M. Tullius Cicero: Výbor z jeho řečí II. Poznámky. Praha, 1931.

M. Tullius Cicero: Ukázky z jeho spisů rhetorických a filosofických I. Text. Vyd. 2., přehlé. Praha, 1932.

M. Tullius Cicero - výbor z jeho řečí. Díl I., Text . Vyd. 3. Praha, 1935.

M. Tullius Cicero: O povinnostech. Rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi. Praha: Melantrich, 1940.

Na úsvitu křesťanství: z naší literární tvorby doby románské v století IX.-XIII. Praha: Evropský literární klub, 1942.

Diogenes Laertios: Život a učení filosofa Epikura. Praha: Nakladatelství Rovnost, 1952.

Epiktetos. Rukojeť. Rozpravy . Vyd. 1. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1957.

Prolegomena diplomatica ad summam redacta. In: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi IV, fasciculus primus, 1962, s. 7-47.

Gregorii Mendel: autobiographia iuvenilis : ad centesimum doctrinae geneticae anniversarium. Brno: Universitas Purkyniana Brunensis, 1965.

Magnae Moraviae fontes historici. II [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. Vyd. 1. Brno: Universitas Purkyniana Brunensis, 1967.

Magnae Moraviae fontes historici. III [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. Vyd. 1. Brno: Universitas Purkyniana Brunensis, 1969.

O povinnostech: rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi. Praha: Svoboda, 1970.

Obrana Sokratova. Praha: Lyra Pragensis, 1970.

Epikuros: Myšlenky o štěstí a mravnosti. Praha: Svoboda, 1970.

Karel IV., císař římský a král český. Legenda o svatém Václavu. Praha: Lyra Pragensis, 1971.

Platon: Obrana Sokratova. Vyd. 8. Praha: Odeon, 1971.

Epiktetos: Rukojeť. Rozpravy. Praha: Svoboda, 1972.

Gregorii Mendel autobiographia iuvenilis. Vyd. 2. Brno: Universitas Purkyniana Brunensis, 1972.

Kristiánova legenda: život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1978.

Ostatní

Doslov k Lukianovu traktátu "O člověku nevzdělaném, jenž si kupuje mnoho knih". Vitrínka. 1923, roč. 1, s. 44-46.

K otázce gréčtiny na strednej škole. Slovenské pohľady. 1923, roč. 39, č. 12, s. 714-719.

Seton-Watson o humanistickém vzdělání. Listy filologické. 1924, roč. 51, č. 3, s. 315.

Obnova císařského Říma. Listy filologické. 1926, roč. 53, č. 2, s. 188.

Odpověď Antonínu Kolářovi. Listy filologické. 1926, roč. 53, č. 1, s. 64.

Otisk Vinařického překladu Vergiliovy Aeneidy. Listy filologické. 1927, roč. 54, č. 4, s. 366.

Knihovna "Tyršův odkaz". Nové Čechy. 1928, roč. 11, s. 42-43.

Odpověď O. Vaňornému. Listy filologické. 1928, roč. 55, č. 4, s. 288.

Několik slov o řeckém ideálu Tyršově. Sokolský vzdělavatel. 1930, roč. 2, s. 116-119.

K článku "Několik ohlasů vergiliovské legendy v starší české literatuře". Listy filologické. 1931, roč. 58, č. 1, s. 74.

O slovanský humanismus. Nové Čechy. 1931, roč. 14, s. 89-91.

Tyršův řecký sen. Umění . 1932, roč. VI, s. 69-73.

Tři kapitoly o Třanovského latinské duchovní lyrice. Bratislava. 1936, roč. 10, s. 1-38.

Tranosciovy Formulae colloquiorum. Bratislava . 1937, roč. 11, s. 56-58.

Římané - náboženství. Ottův Slovník naučný nové doby . 1938, roč. V/1, s. 647-648.

Ryba Bohumil. Ottův Slovník naučný nové doby . 1939, roč. V/2, s. 924-925.

Čapkův "román pro služky" a řecký román dobrodružný. Věda a život. 1940, roč. 6, s. 323-328.

Karabáč na Tartarus Moravský Jana Ferdinanda Hertoda z Todtenfeldu. Překlad stati Slané vody luhačovické. In: Luhačovické lázeňské zprávy, 1940, s. I-IV.

Diskuse [F. M. Bartoš - J. Ludvíkovský]. Naše věda. 1941, roč. 20, č. 9-10, s. 305-306.

Komenský a Balbín. Věda a život. 1945, roč. 11, s. 472-479.

Klasická filologie v poválečném Československu. Meander. 1949, roč. 4, č. 4, s. 202-208.

Oprava k roč. 73 (1949). Listy filologické. 1950, roč. 74, č. 1, s. 64.

La légende du prince-laboureur Přemysl et sa version primitive chez le moine Christian. In: Charisteria Thaddaeo Sinko quinquaginta abhinc annos amplissimis in philosophia honoribus ornato ab amicis collegis discipulis oblata, 1951, s. 151-168.

Dodatkem k článku o Dobrovském a Komenském. Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského -Acta Comeniana. 1957, roč. 16 (1), s. 67-68.

Legenda o svatém Václavu (Oriente iam sole). In: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu, 1957, s. 88-107.

"Život svatých Crha a Strachoty" v Staročeském Pasionále. In: Rodné zemi: sborník prací k 70. výročí trvání Musejního spolku v Brně a k 70. narozeninám jeho předsedy doc. dr. Aloise Gregora, 1958, s. 360-365.

Posudek o doktorské disertaci prof. dr. Miroslava Okála Aristofanov svetonázor. SPFFBU. 1961, č. E6, s. 233-234.

Závěrečné slovo o Medontovi. Hudební rozhledy. 1961, roč. 14, s. 1022.

Příspěvky O. Králíka. In: Medievalistická konference, 1963, 1964, s. 157-158.

Úvod. O mnichu Jindřichu Řezbáři a jeho Žďárské kronice. In: Cronica domus Sarensis, 1964, s. 5-19.

Výběr z rozpravy k referátu J. Hrabáka. Význam latinské knižní vzdělanosti pro starší českou literaturu a koreferátu J. Ludvíkovského k témuž tématu. In: Medievalistická konference, 1963, 1964, s. 151-152.

Herburgy. Folia diplomatica. 1965, roč. XIII, s. 44-46.

Několik poznámek k článku Františka Ryšánka "Cyrilli Episcopi Quadripartitus Apologeticus". Listy filologické. 1965, roč. 88, č. 3, s. 336-338.

Antika a česká vzdělanost v období od husitství do Bílé hory (Problémy a úkoly). In: Humanistická konference : 1966, 1966, s. 5-35.

Nesatyrský interview Hosta s Jaroslavem Ludvíkovským. Host do domu. 1966, č. 12, s. 26-27.

O řeckém dobrodružném románu. In: O věrné lásce Chairea a Kallirhoy, 1967, s. 183-190.

Předmluva. In: Stiebnitzovy stručné dějiny římské literatury, 1967, s. 3-5.

Classical Philology, Classical Archaelogy and Ancient History. In: Universitas Brunensis 1919-1969, 1969, s. 161-176.

František Novotný. In: Ročenka Univerzity J. E. Purkyně, 1969, s. 59-61.

Via Lucis. Několik poznámek ke Komenského Cestě světla. Slavia. 1970, roč. 39, s. 481-488.

Citáty z knihy Marka Tullia Cicerona "O povinnostech". Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1973, roč. XVIII, s. 1-2.

Filologie. In: Encyklopedie antiky, 1973, s. 196-199.

Ferdinand Stiebitz překladatel. In: Čtení o antice, 1974, s. 19-20.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.