Josef Macůrek

Chomýž, kde se Josef Macůrek (1901–1992) narodil, leží na západním úpatí Hostýnsko-vsetínské hornatiny, a právě svérázný kraj hor, lesních samot a valašských pastevců se stal jedním z důležitých témat Macůrkova odborného díla, přestože jej zájmy od dob studií historie a zeměpisu na pražské filozofické fakultě táhly mnohem dále na východ. Jeho učitelem byl Jaroslav Bidlo, autorita v  oboru dějin východní Evropy, pod jehož vlivem se Josef Macůrek zaměřil zprvu na dějiny Balkánu. V disertaci se zabýval otázkou husitství v rumunských zemích (vyšla v podobě rozsáhlé studie v Časopise Matice moravské, 1927) a již roku 1930 se na Karlově univerzitě habilitoval pro obor dějiny východní Evropy a Balkánského poloostrova. Zdárně se rozvíjející akademická kariéra se však v tomto bodě zadrhla, neboť Jaroslav Bidlo se obtížně smiřoval s myšlenkou, že by měl časem odejít do penze a přepustit stolici východních dějin svému nástupci, ať již by jím byl Josef Macůrek, nebo o desetiletí starší Milada Paulová. Bidlo se však bezesporu zasloužil o Macůrkovo ustanovení mimořádným profesorem v Brně, kde na počátku třicátých let stále zůstávala neobsazena plánovaná stolice pro slovanské dějiny. Kritická situace brněnské filozofické fakulty v první půli třicátých let, kdy se opět uvažovalo o jejím zrušení, ale odložila Macůrkovo jmenování na stolici slovanských dějin až do roku 1935. Zisk stálého místa znamenal mocný impulz pro Macůrkovy badatelské plány. Ještě před nástupem v Brně rozšířil svůj badatelský zájem o Uhry a Polsko a díky rozsáhlým jazykovým znalostem záhy proniknul do problematiky pramenů a starších dějin těchto zemí. Již roku 1934 vyšly jeho Dějiny Maďarů a uherského státu, které ukazují Macůrkovu schopnost zvládnout rozsáhlé dějinné plochy a synteticky propojit rovinu faktografických údajů s obecnými charakteristikami doby. Jaroslav Marek vystihl jeho přístup slovy „vanutí nad dějinami“. Ač byl Macůrkův přístup k dějinám metodologicky ukotven v tradiční kritice pramenů, kterou si osvojil v pražském historickém semináři a která se ozývá v jeho pracích tam, kde dojde na detailnější otázky, nebál se vyslovovat zobecňující soudy o povaze dění na rozsáhlých územích a v celých dějinných epochách. Snaha o syntetické uchopení dějin východní Evropy se naplno projevila v Macůrkových dílech vydaných po roce 1945, ať již jde o trojdílné Dějiny východních Slovanů (1947), Dějiny polského národa (1948) nebo Dějepisectví evropského východu (1946). Posledně jmenovaná kniha byla zamýšlena jako první dílčí realizace široce koncipovaného projektu podat úvod do dějin slovanských národů, který by patrně založil teoretické zdůvodnění dějin „východní Evropy jakožto zvláštního světa“. Po tvrdé marxisticko-leninské kritice Macůrkova Dějepisectví evropského východu však z těchto plánů sešlo. V důsledku událostí roku 1948 musel Macůrek rezignovat na některé záměry a přizpůsobit se. Pragmaticky vstoupil do komunistické strany, ze které byl záhy jako „silný individualista“ vyloučen, jeho působení na fakultě to však neohrozilo. Stal se jednou z  hlavních osobností nově založené katedry historie a po jejím rozdělení roku 1957 mu logicky připadlo vedení katedry dějin SSSR, střední a jihovýchodní Evropy; souběžně působil také v brněnské pobočce Slovanského ústavu, na jejímž vzniku měl významný podíl. Pod vlivem politických okolností ale Macůrek omezil svůj výzkum východní Evropy (s výjimkou polských dějin) a začal se věnovat problematice regionálně bližší, vztahům českých zemí a Horních Uher i úvodem zmíněnému Valašsku. Na výzkumu pramenů z předbělohorského období vychoval jednu generaci svých žáků. S Milošem Rejnušem vydal knihu České země a Slovensko ve století před Bílou Horou (1958), na kterou o desetiletí později navázal titulem České země a Slovensko (1620–1750). Valašsku věnoval nejen četné studie a popularizační texty, ale také práci Valaši v Západních Karpatech v 15.–18. století (1959), kterou významně ovlivnil bádání o pozdní fázi osídlování Moravy. Další větší práce z doby před jeho penzionováním se týkaly česko-polských vztahů a při jejich přípravě opět zapojoval do výzkumu své žáky. Macůrkovy nepokryté sympatie k reformním snahám pražského jara měly za následek, že byl zbaven vedoucích funkcí a ještě před dovršením sedmdesáti let věku odeslán do penze. Spolupráci s fakultou ale zcela nepřerušil, dále se účastnil konferencí a přispíval do odborných publikací. Jeho hlavní pozornost ovšem nyní poutala východní Morava, které zasvětil knihy Pod Hostýnem a Křídlem (1975) a Z minulosti východní Moravy v 18. a 19. století (1980). Do závěru svých vzpomínek Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích (1998), které psal v pozdním věku a z nichž promlouvá lidsky pochopitelný pocit nedocenění jeho díla, vetkl citát z nadpisu tohoto medailonu. Rozsah a význam díla Josefa Macůrka se přesto zdají být v poměru k jednomu lidskému životu nemožné.

Zdroj: BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 54-55. ISBN 978-80-210-9259-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9259-2019.

 

Bibliografie byla sestavena podle:

Hejl, František. Bibliografie prací prof. dr. Macůrka za léta 1960-1970. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. Hejl, František (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, s. 13-17.

Rejnuš, Miloš. Bibliografie prací prof. dr. Josefa Macůrka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 1961, C8, s. 551-557.

Stránská, Jitka. Josef Macůrek: 31.3.1901-20.4.1992 : personální bibliografie. Brno: Státní vědecká knihovna, 1992. ISBN 80-7051-051-X.

Nečas, Ctibor. Josef Macůrek. Praha: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 1998. Bibliografie Slovanské knihovny. ISBN 80-7050-284-3.

Bibliografie

Monografie

Prameny k dějinám československým v archivech a knihov­nách sedmihradských. Praha: Královská česká společnost nauk, 1925.

Nové příspěvky k dějinám československým z archivů a knihoven sedmihradských. Praha: Královská česká společnost nauk, 1927.

Dozvuky polského bezkráloví z roku 1587: příspěvek k osvětlení snah rodu habsburského o získání koruny pol­ské v letech 1588-1594. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1929.

Rumunsko ve své minulosti i přítomnosti. Praha: Orbis, 1930.

Zápas Polska a Habsburků o přístup k Černému moři na sklonku 16. stol.. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1931.

Dějiny Maďarů a uherského státu. Praha: Melantrich, 1934.

Dějepisectví evropského východu. Praha: Historický klub, 1946.

ČSR a SSSR: pohled na dějinné styky československo-ruské. Brno: Zemská osvětová rada, 1947.

Dějiny východních Slovanů. I, (Do doby Petra Velikého). Praha: Melantrich, 1947.

Dějiny východních Slovanů. II, (Od Petra Velikého do pol. 19. stol.). Praha: Melantrich, 1947.

Dějiny východních Slovanů. III, (Od poloviny XIX. stol. do počátku XX. stol.). Praha: Melantrich, 1947.

Knižnice Matice moravské Sv. 1 [redaktor]. Brno: Matice moravská, 1947.

Slovanská idea a dnešní skutečnost. Brno: Zemská osvětová rada, 1947.

Čechové a Poláci v 2. pol. XVI. století: 1573-1589: (tři kapitoly z dějin česko-polské politické vzájemnosti. Praha: Miroslav Stejskal, 1948.

Dějiny polského národa. Praha: Melantrich, 1948.

Knižnice Matice moravské Sv. 2 [redaktor]. Brno: Matice moravská, 1948.

Rok 1848 a Morava. Brno: Zemská osvětová rada, 1948.

Slovanské historické studie [redaktor]. Vyd. 1. 1955.

České země a Slovensko ve století před Bílou horou: z dě­jin vztahů v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzá­jemné obrany. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.

Valaši v západních Karpatech v 15. -18. stol: k dějinám osíd­lení a hospodářsko-společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východ­ní Moravy. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1959.

Češi a Poláci v minulosti. 1 [redaktor]. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1964.

České země a Slovensko 1620-1750: studie z dějin politic­kých, hospodářských a interetnických vztahů. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1969.

Práce z dějin východní Evropy. 1 [redaktor]. Praha: Ústav dějin východní Evropy ČSAV, 1969.

Práce z dějin východní Evropy. 2 [redaktor]. Praha: Ústav dějin východní Evropy ČSAV, 1969.

Universitas Brunensis 1919-1969 [redaktor]. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1969.

Pod Hostýnem a Křídlem: úvahy o osudech vesnického lidu ve 14.-19. stol.. Brno: Musejní spolek, 1975.

Z minulosti východní Moravy v 18.-19. stol: Daniel Slobo­da jako buditel na východní Moravě a průkopník novodobé česko-slovenské i širší mezinárodní vzájemnosti a spolu­práce. Brno: Musejní a vlastivědná společnost, Muzeum Kroměřížska, 1980.

Kapitoly

Karel Robert a Ludvík I. Veliký. In: Tvůrcové dějin: čtyři tisíciletí světových dějin v obrazech dob a osobností. Druhý díl, Středověk, 1934, s. 453-461.

Štěpán I. Veliký. In: Tvůrcové dějin: čtyři tisíciletí světových dějin v obrazech dob a osobností. Druhý díl, Středověk, 1934, s. 566-571.

Jan Zamojski. In: Tvůrcové dějin: čtyři tisíciletí světových dějin v obrazech dob a osobností. Třetí díl, Novověk, 1935, s. 208-216.

Alexander Cuza. In: Tvůrcové dějin: čtyři tisíciletí světových dějin v obrazech dob a osobností. Čtvrtý díl, Přítomnost. Část 1., 1936, s. 393-398.

Alexander Ypsilanti. In: Tvůrcové dějin: čtyři tisíciletí světových dějin v obrazech dob a osobností. Čtvrtý díl, Přítomnost. Část 1., 1936, s. 115-118.

Maďaři a uherský stát (do konce 11. stol.). In: Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl třetí, Základy středověku, 1937, s. 639-668.

České poselství na polském sněmu koncem r. 1620 a zhod­nocení povstání z hlediska česko-polských vztahů. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 301-310.

České země a Polsko za třicetileté války a jejího doznívání. Vývoj politický, hospodářský, česká emigrace. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 311-317.

K otázce výstavby české a polské stavovské monarchie v době utužování feudalismu. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 200-209.

Na prahu bělohorského povstání a třicetileté války. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 280-284.

Nová fáze v česko-polských vztazích v 2. polovině r. 1619 a v 1. polovině r. 1620. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 289-301.

Počátky českého stavovského povstání a jeho první ohlas v Polsku. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 284-289.

V opozici proti habsburské politice vůči Polsku (od 70. let 16. stol. do počátku 17. stol.). In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 229-242.

Ve sféře jagellovské moci (1471-1526). In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 209-220.

Ve vleku habsburské politiky vůči Polsku (1526 až počátek 70. let 16. stol.). In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 220-229.

Vývoj hospodářských styků od 2. čtvrtiny 16. stol. do po­čátku 17. stol.. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 248-265.

Vývoj vzájemných styků v posledních desetiletích 15. stol. do 2. čtvrtiny 16. stol.. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 242-247.

Vzájemná výměna kulturních hodnot v oblasti jazyka a lite­ratury. In: Češi a Poláci v minulosti. 1, 1964, s. 265-279.

Slovanské povědomí a česká společnost koncem 15. - po­čátkem 17. století (1471-1620). In: Slovanství v národním životě Čechů a Slováků, 1968, s. 50-56.

Studie

Toponimia românescӑ din Valahia Moravicӑ. Buletinul Societӑţii regale române de geografie. 1923, roč. 42, s. 66-70.

La date de l'apparition de la "Psaltirea Şcheianӑ" roumaine ("Psautier de Şcheia"). Revue historique de Sud-Est européen. 1924, roč. 1, č. 1-3, s. 64-65.

Topografia romaneasca in Moravia si Slovacia. Bulletinul geografiei. 1924, roč. 1,

Husitství v rumunských zemích. Časopis Matice moravské. 1927, roč. 51, s. 1-98.

Husitismul în România. Revista istoricӑ. 1928, roč. 14, č. 1-3, s. 41-44.

O politických stycích česko-polských v minulosti. In: Sou­časné Polsko (stát a národ), 1928, s. 133-138.

Rozwój czeskich badań w zakresie stosunków polsko-czechosłowackich. Kwartalnik historyczny. 1928, roč. 42, s. 246-275.

Slované v pojetí starších rumunských kronikářů. In: Z dějin východní Evropy a Slovanstva: sborník věnovaný Jarosla­vu Bidlovi, profesoru Karlovy university, k 60. narozeni­nám, 1928, s. 123-136.

Čeští válečníci v krajinách černomořských koncem 15. století. In: Českou minulostí. Práce věnované Václavu Novotnému jeho žáky k 60. narozeninám, 1929, s. 194-203.

Diplomatické poslání Jana Duckera v Polsku r. 1591. Věstník Královské české společnosti nauk. 1929, č. 3, s. 109.

Vlivy byzantsko-slovanské v dějinách rumunského národa. Časopis Národního musea. 1930, roč. 104, č. 3-4, s. 177-190.

Čechové v polském vojsku v Podněstří v letech 1531-1538. Časopis Matice moravské. 1931, roč. 55, s. 313-328.

Michal der Tapfere und die böhmisch-schlesischen Stände am Ende des 16. Jh.. Revista istoricӑ românӑ. 1931, roč. 2, s. 346-353.

Nové zpracování dějin uherského státu od doby nejstarší do nejnovější. Časopis Národního musea. 1932, roč. 106, s. 18-63.

Nové zpracování dějin uherského státu od doby nejstarší do nejnovější (dokončení). Časopis Národního musea. 1932, roč. 106, s. 262-278.

Sociétés historiques de Tchécoslovaquie, leur histoire, Or­ganisation et activité. Bulletin ďinformation des sciences historiques en Europe Orientale. 1933, roč. 5, s. 42-94.

Stručný historický vývoj Polska a jeho novodobé vnitřní politické poměry. In: O soudobém Polsku, 1933, s. 16-28.

K 520. výročí upálení mistra Jana Husa. Červená a bílá. 1935, roč. 6, s. 97-99.

Dějiny Slovanstva. Věda a život. 1936, roč. 2, č. 3, s. 97-100.

Acta conventus velehradensis. Olomouc 1927-1937. Časopis Matice moravské. 1937, roč. 61, s. 426-427.

České povstání roku 1619 až 1620 a Polsko. Časopis Matice moravské. 1937, roč. 61,

Die tschechische Politik und die Rumänien in den sechzi­gen und siebzigen Jahren des 19. Jahrhunderts. Prager Rundschau. 1937, roč. 7, s. 257-273.

Les crises politiques en Pologne dans la deuxième moitié du XVIe siècle et les pays tchèques. Bulletin d'information des Sciences historiques en Europe Orientale. 1939, roč. 9, s. 19-23.

Silesiaca v novější německé a polské literatuře. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 134-148.

Husitství a rumunské země. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu, 1940, s. 88-89.

Slovanská idea a nová škola. Nová škola. 1945, roč. 1, s. 22-24.

Slezsko a jeho význam v českém státě 14.-18. stol.. In: Slez­sko, český stát a česká kultura, 1946, s. 42-64.

Dziejowe dąźenie Czech do zespolenia z Polską. Przegląd zachodni. 1947, roč. 3, č. 2, s. 104-120.

O polsko-czeską, wzajemność w dobie czeskiego powstania w latach 1618-1620. Sobotka. 1947, roč. 2, s. 182-199.

Problémy a úkoly historické práce na Moravě. Časopis Matice moravské. 1947, roč. 67, s. 1-14.

Slovanská myšlenka v českém životě politickém. In: Slo­vanství v českém národním životě, 1947, s. 20-56.

Dějiny Slovanstva - vědecký postulát či fikce?. In: Obrysy Slovanstva, 1948, s. 94-167.

K otázce česko-ukrajinských styků v 2. pol. 16. stol.. In: Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, 1948, s. 310-316.

L'année 1848 et la Moravie. In: Actes du Congrès historique du centenaire de la révolution de 1848, 1948, s. 203-209.

Morava v zahraniční politice českého státu. In: Morava v českém státě, 1948, s. 59-79.

Slovanská idea a dnešní skutečnost. In: Jednotou Slovan­stva k míru, 1948, s. 78-85.

The Achievements of the Slavonic Congress. The Slavonic and East European Review. 1948, roč. 26, s. 330-340.

Výsledky Slovanského sjezdu. In: Slovanský sjezd v Praze 1848, 1948, s. 70-93.

Z problematiky vztahů moravsko-slovenských. Historica Slovaca. 1948-1949, roč. 6-7, s. 154-161.

Silesiaca v budapešťských archivech. Slezský sborník. 1949, roč. 47, č. 2, s. 133-137.

Bohemika v budapešťských archivech a jejich význam pro české dějiny. (Zpráva o výzkumu provedeném v únoru a břez­nu r. 1949). Věstník České akademie véd a umění. 1950, roč. 59,

Bohemika v maďarské historické literatuře v posledním desítiletí. Časopis Matice moravské. 1950, roč. 69, s. 48-82.

Historica Slovaca. Časopis Matice moravské. 1950, roč. 69, s. 347.

Stav a úkoly českého bádání o minulosti Slezska. Slezský sborník. 1950, roč. 48, s. 145-171.

Bohemika v nejnovější polské historické literatuře 1949- 1951. Časopis Matice moravské. 1951, roč. 70, č. 3-4, s. 467-484.

Jeszcze w sprawie stosunków czesko-polskich w dobie powstania 1618-1620. Sobotka. 1951, č. 6, s. 128-140.

Nový výzkum bohemik v budapešťských archivech. Časopis Matice moravské. 1951, roč. 70, č. 1-2, s. 26-48.

K otázce valašského osídlení v jihozápadním Těšínsku, v Pováží a na Moravě v 16.-17. stol.. Valašsko. 1952, roč. 1, s. 93-105.

Tažení husitů k Baltu r. 1433. Příspěvek k česko-polským stykům. Slezský sborník. 1952, roč. 50, č. 2, s. 177-186.

České a uherské dějepisectví v počátcích českého a ma­ďarského národního obrození. K otázce prvých zájmů J. Dobrovského o Uhry a Maďary. In: Josef Dobrovský 1753- 1953, 1953, s. 473-506.

K počátkům slavisticko-historických studií Zdeňka Nejed­lého. SPFFBU. 1953, roč. 2, č. 2-4, s. 24-47.

Tureckaja opasnosť i srednjaja Jevropa nakanune i vo vremja padenija Konstantinopolja. Byzantinoslavica. 1953, roč. 14, s. 130-157.

Valaši na Těšínsku za třicetileté války. Valašsko. 1953, roč. 2, s. 9-21.

Dobrovského pojetí českých dějin a stanovisko k našemu historickému vývoji. Slavia. 1954, roč. 23, s. 164-190.

Josef Dobrovský a kritika historických pramenů. Slavia. 1954, roč. 23, s. 213-216.

K dějinám valašské kolonisace v trenčanské stolici (na po­hraničí moravsko-slovenském a těšínsko-slovenském) od konce 15. stol. do r. 1618. Valašsko. 1954, roč. 3, s. 6-27.

Valaši na Těšínsku po třicetileté válce (v 2. polovině 17. stol.). Slezský sborník. 1954, roč. 52, č. 1-2, s. 34-102.

Valašské osídlení na Kysucko-Čadecku a jeho souvislosti s Těšínském (v 16. a 17. stol.). Slezský sborník. 1954, roč. 52, č. 4, s. 454-499.

Deset let práce na katedře historie. SPFFBU. 1955, č. C4, s. 118-124.

První ruská revoluce a její ohlas na území polském, v soudobých Uhrách a v Rumunsku. Sovětská historie. 1955, roč. 5, č. 6, s. 748-756.

Slezsko a jeho úloha ve vývoji česko-polských vztahů na přelomu 15. a 16. století. In: Česko-polský sborník vědec­kých prací, 1955, s. 223-269.

Valaši na severovýchodní Moravě a jejich vztahy k Těšínsku, Polsku a hornímu Slovensku (do r. 1620). Slezský sborník. 1955, roč. 53, s. 145-195.

Valaši na Těšínsku v 16. a 17. stol.. In: Výstava Těšínska - průvodce, 1955, s. 91-100.

Valašské listy z poloviny 17. století. Valašsko. 1955, roč. 4, s. 30-34.

Význam a ohlas opětného sjednocení Ukrajiny s Ruskem z r. 1654 v dějinách slovanských a evropských. In: Věčná družba, 1955, s. 75-114.

České povstanie v rokoch 1618 až 1620 a severozápadné Slovensko. Historické štúdie. 1956, roč. 2, s. 97-138.

Dějiny Slezska od poloviny 14. století do poloviny 18. století (1350-1764) v polských thesích. In: K otázkám dějin Slez­ska, 1956, s. 20-35.

Ekonomicko-společenské vztahy mezi českými zeměmi a Slovenskem a společný boj proti tureckému nebezpečí v 16. a počátkem 17. století. In: O vzájomných vzťahoch Če­chov a Slovákov, 1956, s. 65-90.

Ještě k otázce počátků valašské kolonisace na Hukvaldsku. Slezský sborník. 1956, roč. 54, č. 1, s. 81-95.

K dějinám valašské kolonisace na jihovýchodní Moravě (zejména na panství brumovském) do r. 1618. Valašsko. 1956, roč. 5, s. 25-30.

K dějinám valašské kolonisace na jihovýchodní Moravě (zejména na panství brumovském) do r. 1618 (Dokončení). Valašsko. 1956, roč. 5, s. 72-83.

K referátům o thesích slezských dějin. In: K otázkám dějin Slezska, 1956, s. 81-82.

Prameny k dějinám Slezska za feudalismu. In: K otázkám dějin Slezska, 1956, s. 157-174.

Silesiaca w czeskich archiwach. Sobotka. 1956, s. 619-623.

Svědectví poddaných a jejich význam pro poznání výcho- domoravského lidu v 16. a počátkem 17. století. Valašsko. 1956, roč. 5, s. 141-150.

Z dějin obce Hrčavy. Slezský sborník. 1956, roč. 54, č. 4, s. 516-526.

K otázce vývoje a výnosu velkého pozemkového vlastnictví na pohraničí Moravy, Slovenska a Těšínska koncem 16. a počátkem 17. stol.. SPFFBU. 1957, č. C4, s. 29-104.

Rebelie na východní Moravě v první polovině 17. století (v letech 1621-1644) a seve­rozápadní Slovensko. Historické štúdie. 1957, roč. 3, s. 118-156.

Valašská kolonisace v západních Karpatech (do r. 1618/20) (K dějinám vztahů mezislovanských a slovansko- rumunských od konce 15. do počátku 17. století). Slovanské historické studie. 1957, roč. 2, s. 175-281.

Z dějin česko-ukrajinských vztahů v minulosti. In: Z dejín československo-ukrajinských vzťahov, 1957, s. 392-405.

K otázce české listiny a české kanceláře na dvoře uher­ském v 2. pol. 15. století (v letech 1486-1490). Historický časopis SAV. 1958, roč. 6, č. 3, s. 560-569.

Ohlas Velké říjnové socialistické revoluce v Rumunsku, Bulharsku, Polsku a Maďarsku. In: Velká říjnová socialis­tická revoluce v dějinách a kultuře Československa, 1958, s. 78-85.

Po stopách spisovné češtiny v jihozápadní Ukrajině kon­cem 14. a v 1. polovině 15. století. In: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám: sborník prací, 1958, s. 42-63.

Čechové a Poláci v minulosti. Dosavadní stav výzkumu po r. 1945 a další úkoly. Slezský sborník. 1959, roč. 57, s. 480-496.

Turzonowie na Morawach i na Śląsku v końcu XV i w pierwzsej polowie XVI wieku. Z historii stosunków czesko-polskich w okresie humanizmu. Sobotka. 1959, roč. 14, s. 25-47.

Czesi a Polacy w przeszłości. Stan badań po r. 1945 i pos­tulaty na przyszłość. Kwartalnik historyczny. 1960, roč. 67, s. 329-350.

K dějinám česko-ukrajinských a česko-rumunských vzta­hů 2. pol. 14. a 1. pol. 15. století. Slovanské historické studie. 1960, roč. 3, s. 127-184.

K otázce česko-polských vztahů ve Slezsku. Slezský sborník. 1960, roč. 58, s. 549-552.

K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu v země­dělství ve střední Evropě (16. až 18. stol.). SPFFBU. 1960, č. C7, s. 299-333.

K otázce vztahů listiny české, ukrajinské a moldavské v 2. polovině 15. stol.. SPFFBU. 1960, č. C7, s. 151-159.

La question de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe Centrale (16e - 18e siècles). In: XIe Congrès In­ternational des Sciences Historiques. Rapports IV, 1960, s. 84-105.

K otázce spisovné češtiny v Polsku v 15. a poč. 16. století (listiny a listy). Slovanské historické studie. 1961, roč. 4, s. 163-261.

Vopros o perechode ot feodalizma k kapitalizmu v central'noj Jevrope (XVI-XVIII vv.). Srednije veka. 1961, roč. 20, s. 190-207.

K otázce studia cen a mezd u nás. Ceny, mzdy a měna. 1962, č. 1, s. 1-4.

První český obraz Rusi "Kronika moskevská" (z r. 1590) a jeho prameny. Slavia. 1962, roč. 31, č. 3, s. 378-407.

K otázce kulturních souvislostí západních a východních Slovanů v XIV. - poč. XVI. století. In: Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii, 1963, s. 329-333.

K otázce slovanských recepcí v rumunských památkách (gramotách) z počátku 16. stol.. SPFFBU. 1963, č. C10, s. 55-70.

Brno, Bratislava a Trnava v 2. čtvrti 16. století. Brno v minulosti a dnes. 1965, roč. 7, s. 109-118.

Dvojí návrhy 2. poloviny 15. stol. na organizaci Evropy: českého krále Jiřího z Poděbrad (1458-1471) a moldavské­ho knížete Štěpána Velkého (1457-1504). SPFFBU. 1965, č. C12, s. 93-101.

La mission byzantine en Moravie au cours des années 863- 885 et la portée de son héritage dans l'histoire de nos pays et de l'Europe. In: Magna Moravia. Sborník k 1100. výročí příchodu byzant­ské mise na Moravu, 1965, s. 17-70.

La mission byzantine en Moravie au cours des années 863-885 et la portée de son héritage dans l'histoire de nos pays et de l'Europe. In: Magna Moravia. Sborník k 1100. výročí příchodu byzant­ské mise na Moravu, 1965,

L'apport de la turcologie tchécoslovaque aux études de l'histoire de l'Europe Sud-Orientale (1945-1965). Bulletin. Association internationale d'Études du Sud-Est européen. 1965, roč. 3, č. 2, s. 59-64.

Místo Slovanů a východní Evropy v obecných dějinách. Slovanský přehled. 1965, roč. 51, č. 6, s. 349-354.

Die Slawen und Osteuropa in der allgemeinen Geschichte. Zeitschrift für Slawistik. 1966, roč. 11, č. 3, s. 406-414.

Do druhé desítky "Cen, mezd a měny". Ceny, mzdy a měna. 1966, č. 11, s. 1-5.

Havlíček, Rieger, Palacký a Rumuni. Slovanský přehled. 1966, roč. 52, č. 6, s. 321-329.

Humanismus u nás a v Polsku do Bílé hory. In: Humanis­tická konference, 1966, s. 101-136.

K dějinám česko-rumunských vztahů v národně osvoboze­neckém hnutí 19. století. Slovanské historické studie. 1966, roč. 6, s. 187-208.

K diskusi o nové československé "Světové dějiny". Československý časopis historický. 1966, roč. 14, č. 4, s. 548-554.

Působila česká listina na listinu moldavskou v 2. polovině 15. stol.? Studie z dějin kulturních vztahů česko-rumun­ských a česko-ukrajinských. SPFFBU. 1966, č. C13, s. 25-54.

Quelques remarques aux rapports archéologiques et his­toriques. In: Das Grossmährische Reich, 1966, s. 121-129.

Quelques remarques aux rapports archéologiques et his­toriques de l'histoire littéraire. In: Das Grossmährische Reich, 1966, s. 393-394.

Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Mora­vě. Praha 1966. SPFFBU. 1966, č. C13, s. 200-201.

Stan współpracy naukowej między Polską i Czechosłowacją oraz główne kierunki badań dotyczących Polski w CSRS w latach 1961-1964. Przegląd zachodni. 1966, roč. 22, č. 4, s. 405-410.

Z dějin česko-polských vztahů v době národního obrození. In: Družba pěti bratrských univerzit. Kyjev, Krakov, Debrecín, Bratislava, Brno, 1966, s. 169-176.

Georg Skanderbeg, Albanien und die tschechischen Län­der. Studia Albanica. 1967, roč. IV, č. 2, s. 43-51.

Georg Skanderbeg. Zur 500. Wiederkehr des Todes des grossen Kämpfers des albanischen Volkes für Freiheit und Unabhängigkeit. SPFFBU. 1967, č. C14, s. 7-22.

Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, shqipëria dhe vendet çeke. Studime historike. 1967, č. 4, s. 37-46.

Humanismus v oblasti moravsko-slovenské a jeho vztahy ke Slovensku v 2. polovině 15. stol. a na počátku 16. stol.. In: Humanizmus a renezancia na Slovensku v 15.-16. storočí, 1967, s. 332-355.

A influentat actul ceh de cancelarie documentele moldoveneşti în a duoa jumătate a secolului al XV-lea? Note in legatura în relaţiile culturale ceho-române şi ceho-ucrainene. Studiii. Revistă de istorie. 1968, roč. 21, č. 1, s. 3-20.

Česká a ukrajinská listina 2. poloviny 15. stol. Ještě k otázce česko-ukrajinských kulturních vztahů ve středověku. SPFFBU. 1968, č. C15, s. 125-140.

Funkce historické vědy při řešení slavistické problemati­ky. In: Československé přednášky pro 6. mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968, s. 453-459.

Funkcija istoričeskich nauk pri rešenii slavističeskoj problematiki. In: VI. mezinarodní sjezd slavistů v Praze 1968, Resumé přednášek, příspěvků a sdělení 3, 1968, s. 393.

Humanizm na ziemiach czeskich i polskich w okresie do Białej Góry. Sobotka. 1968, roč. 23, č. 1-2, s. 198-220.

Jak s Moravou (se zemí Moravskoslezskou)?. Index. 1968, č. 4, s. 48-49.

K otázce předmětu a úkolů studia dějin národů střední a jiho­východní Evropy. In: Otázky studia a výuky dějin národů střední a jihovýchodní Evropy, 1968, s. 3-17.

Slavistika a historické vědy. Slovanské historické studie. 1968, roč. 7, s. 9-44.

Slavistika a historické vědy. In: Studia z dziejów kultury i ideologii. Ofiarowane Ewie Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy dydakticznej i naukowej, 1968, s. 21-42.

Slezsko mezi českými zeměmi a Polskem od 2. poloviny 15. století do počátku třicetileté války. In: Ostravsko do roku 1848, 1968, s. 109-122.

Les pays roumains au carrefour des influences culturelles du Sud-Est européen et l'Europe Centrale. In: Actes du premier Congrès international des études balkaniques et Sud-Est européennes. III, 1969, s. 223-226.

L'importance et les tâches des études balkaniques dans les pays tchèques. Bulletin. Association internationale d'Etudes du Sud-Est européen. 1969, roč. 7, č. 1-2, s. 49-62.

Svět, ve kterém žijeme. Doba. 1969, roč. 1, č. 27, s. 19.

Tradice česko-slovensko-rumunského přátelství. Na okraj vývoje posledních tří desítiletí 19. století. Slovanský přehled. 1969, roč. 55, č. 2, s. 89-101.

Z dějin česko-maďarské spolupráce v letech 1849-1867. Slovanský přehled. 1969, roč. 55, č. 5, s. 329-336.

Z osudů pobělohorské emigrace (K dějinám českých pobě­lohorských emigrantů v Polsku za třicetileté války). Slovanský přehled. 1969, roč. 55, č. 6, s. 448-454.

Zur Frage der walachischen Kolonisation in der Westkar­paten.Viehwirtschaft und Hirtenkultur. In: Etnographische Studien, 1969, s. 244-257.

Zwei Entwürfe aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts für die Organisierung Europas: des böhmischen Königs Georg von Podiebrad und des moldauischen Fürsten Stephan des Gros­sen. Revue roumaine d'histoire. 1969, roč. 8, č. 3, s. 501-513.

L'importance et les tâches des études balkaniques dans les pays tchèques. Studia Balkanica Bohemoslovaca. 1970, s. 10-36.

K otázce povahy feudalismu na Slovensku v 16.-18. století. Historické štúdie. 1972, roč. 17, s. 119-128.

Kapitoly z dějin česko-rumunských vztahů v minulosti. SPFFBU. 1972, č. C18-19, s. 61-112.

Problémy a úkoly zpracování dějin Moravy. Časopis Matice moravské. 1972, roč. 91, č. 1-2, s. 77-80.

Problematika sousedních národů v učebnicích rumunských dějin. In: Úkoly historiografie střední, východní a jihový­chodní Evropy v období socialistické integrace, 1973, s. 44-56.

Ještě k otázce česko-rumunských vztahů na přelomu 16.- 17. stol.. In: Otázky dějin střední a východní Evropy, 1975, s. 65-74.

K otázce národních a obecných dějin. In: Otázky dějin střední a východní Evropy, 1975, s. 131.

Otázka východní Evropy a problematika balkanologie. In: Otázky dějin střední a východní Evropy, 1975, s. 148-151.

Z korespondence pobělohorské emigrace. SPFFBU. 1975, č. C21-22, s. 153-166.

Ještě k tématu Češi a Poláci v minulosti. SPFFBU. 1980, č. C27, s. 63-75.

Z dějin česko-maďarské kulturní spolupráce v letech 1849- 1867. SPFFBU. 1984, č. C31, s. 107-112.

Český list z Těšína na Slovensko r. 1581. Těšínsko. 1987, roč. 30, s. 19-21.

Z minulosti moravského Valašska v 70. a 80. letech 19. stol. (Daniel Sloboda). Časopis Matice moravské. 1991, roč. 110, č. 2, s. 271-296.

Naše země mezi západem a východem v 19. a 20. století. Prostor. 1997, roč. 5, č. 2-3,

Recenze

Ernyei, J. Morvaország magyar urai. Budapest 1925. Časopis Matice moravské. 1927, roč. 51, s. 381-383.

Pleidell, A. A nyugatra irányuló magyar külkereskedelem a középkorban. Budapest 1925. Časopis Matice moravské. 1927, roč. 51, s. 378-379.

Bidlo, J. Dějiny Slovanstva. Praha 1927. Ruch słowiański. 1928, roč. 1, s. 75-79.

Tóth, Zoltán. Matyás király idegen zsoldsserege. [Cizí žoldnéři krále Matěje.] Budapest 1925. Časopis Matice moravské. 1928, roč. 52, s. 251-256.

Bărbulescu, J. Curentele literare la Români in perioada slavonismului cultural. Bucureşti 1928. Byzantinoslavica. 1929, roč. 1, s. 215-220.

Kochanowska-Wojciechowska, J. Stosunek Śląska do Polski i Czech w latach 1321-1339. Poznań 1928. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 249-251.

Kozierowski, Stanisłav. Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII-XVI. wieku. Poznań 1929. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 251.

Mišík, Mikuláš. Husiti na Slovensku. Banská Bystrica 1928. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 253.

Rybarski, R. Handel i polityka handlowa Polski w 16 stuleciu. Tom. I. Rozwój handlu i polityki handlowej. Poznaň 1928. Časopis Matice moravské. 1929, roč. 53, s. 255-257.

Gołąbek, J. Czesi i Słowacy wobec powstania listopadowego. Lwów-Warszawa 1930. Časopis Matice moravské. 1931, roč. 55, s. 601-602.

Kardos, Tibor. A laikus mozgalom magyar bibliája. Budapest 1931. Časopis Matice moravské. 1931, roč. 55, s. 575-576.

Lepszy, Kaz. Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III. Kraków 1929. Časopis Národního musea. 1931, roč. 105, s. 154-162.

Leśniewski, G. Dziennik podróży Stanisława Staszica: 1789-1805. Kraków 1931. Časopis Matice moravské. 1931, roč. 55, s. 600-602.

Milan Hodža: publicista, politik, vědecký pracovník: spomienky, úvahy, studie. Praha 1930. Časopis Národního musea. 1931, roč. 105, s. 347-349.

Nové vydání Finkelovy Bibliografii historyi polskiej. Časopis Národního musea. 1931, roč. 105, s. 200.

Veress, A. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţӑrii Româneşti, vol. II, III. Bucureşti 1930. Časopis Národního musea. 1931, roč. 105, s. 203-204.

Bidlo, J. Jednota bratrská v prvním vyhnanství. Část IV. (1587-1595). Praha 1932. Časopis Matice moravské. 1932, roč. 56, s. 231-243.

Szekfű, Gy. Magyar történet: a tizenkilencedik és huszadik század. Budapest 1933. Časopis Národního musea. 1933, roč. 107, s. 117-129.

Veress, A. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţӑrii Româneşti. Vol. IV. Bucureşti 1933. Časopis Národního musea. 1933, roč. 107, s. 146.

Robenek, F. Velkomoravská metropole. Kroměříž 1934. Časopis Matice moravské. 1934, roč. 58, s. 443-444.

Wojciechowski, Z. Mieszko I. i powstanie państva polskiego. Toruń 1936. Časopis Matice moravské. 1936, roč. 60, č. 1, s. 210.

Antonii Caëtani nuntii apostolici apud imperatorem epistulae et acta 1607-1611. Pars II. 1608 jan.-mai. Pragae 1937. Časopis Matice moravské. 1937, roč. 61, s. 420-423.

Florovskij, A. V. Čechi i vostočnyje Slavjane: očerki po istorii češsko-russkich otnošenij 10-18 v. Tom I. Praha 1935. Časopis Matice moravské. 1937, roč. 61, s. 127-129.

Czapliński, Wł. Władysław IV. wobec wojny 30-letnej 1637-1645. Krakow 1937. Časopis Matice moravské. 1938, roč. 62, č. 4, s. 432-433.

Kutrzeba, St. Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV. do XVIII. w. Krakow 1937. Časopis Matice moravské. 1938, roč. 62, č. 4, s. 431.

Stloukal, K. Tvůrcové dějin. 1-5. Praha 1934-1937. Časopis Matice moravské. 1938, roč. 62, č. 1, s. 153-154.

Aubin, H. Zur Erforschung der deutschen Ostbewegung. Lipsko 1939). Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 452-453.

Crânjalӑ, D. Rumunské vlivy v Karpatech se zvláštním zře­telem k moravskému Valašsku. Praha 1938. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 203-205.

Davídek, Václav. Osídlení Těšínska Valachy: studie podle urbářů panství z let 1577, 1621, 1755. Praha 1940. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 431-435.

Gellner, G. Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho dení­ků. Praha 1938. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 472.

Kollmann, Hynek. Acta sacrae congregationis de propaganda fide res gestas Bohemicas illustrantia. Prodromus. Pragae 1939. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 467-468.

Linhartová, Milena. Epistulae et acta nuntiorum apostolicum apud imperatorem 1592-1628. Pragae 1940. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 466-467.

Monumenta Poloniae Vaticana. Krakow 1938. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 467.

Remeš, M. Tři staří moravští lékaři. Praha 1940. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 472.

Slovanská vzájemnost 1836 až 1936: sborník prací k 100. výročí vydání rozpravy Jana Kollára o slovanské vzájemnosti. Praha 1938. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 451-452.

Widajewicz, J. Kraków i Powaźe w dokumencie biskupstwa praskiego z 1086 roku. Poznań 1938. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 192-193.

Wojciechowski, Z. Polska nad Wisłą i Odrą w X. w. Katowice 1939. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 193-194.

Peřich, Leopold. Slezsko: přehled národního vývoje. Praha 1945. Slezský sborník. 1945, roč. 43, s. 268-274.

Dan, Mihail P. Cehi, Slovaci şi Români în veacurile XIII.-XVI. Sibiu 1944. Český časopis historický. 1946, roč. 47, s. 207-212.

Florovskij, A. V. Čeští jesuité na Rusi. Praha 1941. Časopis Matice moravské. 1946, roč. 66, s. 160-166.

Naše země, náš lid: Hlubčicko, Ratibořsko, Kozelsko. Opava 1946. Slezský sborník. 1946, roč. 44, s. 117-121.

Kabrda, Josef. 1. berát vidinského metropolity Josefa z r. 1763 -- 2. Sur les bérats des métropolites orthodoxes dans l'ancien Empire Ottoman au 18 s. -- 3. Raja -- 4. Studie z dějin balkán­ských zemí v turecké době. Naše věda. 1947, roč. 25, č. 3-4, s. 128-134.

Beneš, E. Úvahy o slovanství. Praha 1946. Slavia. 1947-1948, roč. 18, s. 458-461.

Grekov, B. D. Kijevskaja Rus. Moskva 1944. Slavia. 1947-1948, roč. 18, s. 461-462.

Maleczyński, Karol. Dzieje Wrocławia. Katowice-Wrocław 1948. Slezský sborník. 1948, roč. 46, č. 4, s. 358-361.

Labuda, G. Studia nad początkami państwa polskiego. Poznań 1946. Slezský sborník. 1949, roč. 47, č. 4, s. 360-361.

Labuda, G. Pierwsze państwo słowiańskie: Państwo Samona. Poznań 1949. Slezský sborník. 1950, roč. 48, s. 545-547.

Maleczyńska, E. Społeczeństwo polskie pienvszej połowy XV wieku wobec zagadnień zachodnich. Wrocław 1948. Slezský sborník. 1950, roč. 48, s. 394-395.

Nové příspěvky polského dějepisectví k dějinám českým a k česko-polským stykům. Časopis Matice moravské. 1950, roč. 69, s. 339-345.

Długopolski, E. Wł. Łokietek na tle swoich czasów. Wrocław 1951. Slezský sborník. 1951, roč. 49, č. 3, s. 420-423.

Wachowski, K. Słowiańszczyzna zachodnia. Poznań 1950. Slezský sborník. 1951, roč. 49, č. 2, s. 275-276.

Bibliografie polských silesiak. Sest. A. Grobelný a M. Ku­dělka. Opava 1952. Slezský sborník. 1953, roč. 51, č. 1, s. 133-134.

Documente privind istoria României. Bucureşti 1951-1953. Historický časopis SAV. 1953, roč. 1, č. 4, s. 734-740.

Kniesza, I.: Középkori cseh oklevelek. Budapest 1952. Slezský sborník. 1953, roč. 51, č. 1, s. 140-143.

Historia Polski a česko-polské vztahy v minulosti. Slezský sborník. 1957, roč. 55, č. 1, s. 115-126.

K metodice studia česko-ruských vztahů v období feuda­lismu. SPFFBU. 1958, č. C5, s. 131-136.

Varsik, B. Slovenské listy a listiny z XV. a XVI. storočia. Bratislava 1956. Časopis Matice moravské. 1959, roč. 77, s. 214-217.

Diskuse o Valaších na Moravě a valašské kolonizaci v Kar­patech. SPFFBU. 1962, č. C9, s. 171-175.

Winter, E. Der Josefinismus: die Geschichte des öster­reichischen Reformkatholizismus 1740-1848. Berlin 1962. SPFFBU. 1963, č. C10, s. 155-157.

Fr. L. Rieger a sedmihradští Rumuni (Diskuse). Slovanský přehled. 1968, roč. 54, č. 3, s. 237-238.

Zprávy

Z rumunských archivů. Časopis archivní školy. 1928, roč. 6, s. 208-212.

Sborník Archivu Ministerstva vnitra RČS. Časopis Národního musea. 1931, roč. 105, s. 205-206.

Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. Časopis Národního musea. 1931, roč. 105, s. 199.

Sjezd Federace historických společností východoevropských v Praze. Časopis Národního musea. 1932, roč. 106, s. 367-370.

II. konference Federace historických společností východo­evropských ve Varšavě. Časopis Národního musea. 1933, roč. 107, s. 280-281.

Publikace polských historiků k VII. mezinárodnímu sjezdu historiků. Časopis Národního musea. 1933, roč. 107, s. 285-287.

VII. mezinárodní sjezd historiků ve Varšavě. Časopis Národního musea. 1933, roč. 107, s. 281-285.

Sjezd Federace historických společností východoevropských v Praze 1932. Ročenka Slovanského ústavu. 1935, roč. 5-7, s. 132-133.

Historická sekce při Matici moravské v Brně. Slezský sborník. 1946, roč. 44, s. 277-278.

Bohemika v polské historické literatuře v letech 1939-1948. Časopis Matice moravské. 1948, roč. 68, s. 352-399.

Kakvi sa săstojannieto i zadačite na istoričeskata nauka v ramkite na slavistikata?. Slavjanska filologija. Tom II. 1963, s. 293-294.

J. Macůrek (Tchécoslovaquie). In: Actes du Premier Congres International des Etudes balkaniques et sud-est Europeennes, 1967, s. 125-126.

L'histoire tchèque et générale. In: Universitas Brunensis 1919-1969, 1969, s. 92-105. (spoluautor: J. Dřímal)

Jubilea

Prof. PhDr. Bohumil Navrátil. Ročenka Masarykovy univer­sity. 1935-1936, roč. 17, s. 43-51.

Bohumil Navrátil (21. II. 1870 - 2. VII. 1936). Brno: Masarykova universita, 1937.

Jaroslav Bidlo (1868-1937). Prager Rundschau. 1937, roč. 7, s. 475-479.

Jaroslav Bidlo. 17. XI. 1868. - 1. XII. 1937. Ročenka Slovanského ústavu. 1937, roč. 10, s. 223-231.

Hynek Kollmann. Naše věda. 1938, roč. 19, č. 8-10, s. 317-318.

Jaroslav Bidlo. Naše věda. 1938, roč. 19, č. 6-7, s. 235-238.

Dne 21. června 1940 zemřel v Praze František Táborský. Časopis Matice moravské. 1939-1940, roč. 63-64, s. 441-444.

Ferdo Šišič. Slavische Rundschau. 1940, roč. 12, č. 1-2, s. 139-144.

František Vacek. Naše věda. 1941, roč. 20, č. 1-2, s. 62-64.

Ladislav Klicman. Naše věda. 1943, roč. 22, č. 7-8, s. 142-143.

Bedřich Mendl. Naše věda. 1946, roč. 24, č. 5-7, s. 194-196.

Josef Matoušek. Naše věda. 1946, roč. 24, č. 5-7, s. 193-194.

Kamil Krofta. Naše věda. 1946, roč. 24, č. 8-10, s. 312-314.

Alexander Lotočkyj, 1870-1939. Ročenka Slovanského ústavu. 1947, roč. 12, s. 188.

Alexander Mycjuk. Ročenka Slovanského ústavu. 1947, roč. 12, s. 190.

G. Manojlovič, 1856-1939. Ročenka Slovanského ústavu. 1947, roč. 12, s. 189.

M. Handelsman, 1882-1945. Ročenka Slovanského ústavu. 1947, roč. 12, s. 175-176.

N. Iorga, 1871-1940. Ročenka Slovanského ústavu. 1947, roč. 12, s. 179-180.

Nicolae Iorga (1871-1940). Byzantinoslavica. 1947-1948, roč. 9, č. 1, s. 150-154.

Za Milošem Rejnušem. SPFFBU. 1965, č. C12, s. 195-196.

Fr. Palacký a jeho pojetí dějin Moravy a Slezska. Ke stému výročí vydání definitivní formy Dějin (1876) a k stému výročí jeho úmrtí (26. 5. 1876). Vlastivědný věstník moravský. 1976, roč. 28, č. 2, s. 157-164.

Jaroslav Bidlo. SPFFBU. 1997, č. C44, s. 159-173.

Ostatní

Sjednocení Rumunů Praha. Ministerstvo školství a národ­ní osvěty. 1929,

Maďarsko: dějiny. In: Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Dílu třetího svazek druhý, 1935, s. 1352-1362.

Rumunsko: dějiny. In: Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Dílu pátého svazek druhý, 1939, s. 826-832.

Diskuse: V. Davídek, J. Macůrek. Časopis Matice moravské. 1943, roč. 65, s. 254-256.

Ludvík Thallóczy. In: Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Dílu šestého svazek druhý, 1943, s. 1105.

[Předmluva]. In: Slezsko, český stát a česká kultura: cyklus přednášek po­řádaný Masarykovou universitou v Brně, 1946, s. 5-9.

Úvodem. In: Slo­vanství v českém národním životě, 1947, s. 5-8.

Závěr. In: Slovanství v českém národním životě. Sborník úvah profesorů Masarykovy university v Brně, 1947, s. 242-249.

K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu ve střed­ní Evropě (16.-18. stol.). Československý referát pro XI. kongres historických věd ve Stockholmu. Zprávy Česko­slovenské historické společnosti. 1959, roč. 2, č. 4, s. 197-227.

K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu ve střed­ní Evropě (16.-18. stol.). These referátu pro mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu v r. 1960. Zprávy Česko­slovenské historické společnosti. 1959, roč. 2, s. 107-112.

Discussion sur la communication de M. S. Paul Pach "Die Abbiegung der ungarischen Agrarentwicklung von der west­europäischen". XIe Congrès International des Sciences His­toriques 1960. In: Actes du Congrès, 1962, s. 178.

Discussion sur la rapport de M. B. F. Porchnev "Les rap- ports politiques de l'Europe Occidentale et de l'Europe Ori­entale á 1'époque de la guerre de Trente ans". XIe Congrès International des Sciences Historiques 1960. In: Actes du Congrès, 1962, s. 193.

Discussion sur le rapport de M. Władyslaw Czapliński "Le problème baltique aux 16e et 17e siècles". XI' Congrès In­ternational des Sciences Historiques 1960. In: Actes du Congrès, 1962, s. 150.

Discussion sur le rapport de MM. A. Klíma et J. Macůrek "La question de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe Centrale (16e au 18e siècles). XIe Congrès Inter­national des Sciences Historiques. In: Actes du Congrès, 1962, s. 166-173.

Vzpomínám na Lubora Niederleho. In: Za Luborem Niederlem po dvaceti letech, 1965, s. 22.

Anketa. Slovanský přehled. 1968, roč. 54, č. 1, s. 6-7.

Rozhovor. Universitas. 1969, č. 1, s. 44-54.

Závěrečné slovo k diskusi o funkci historické vědy při řešení slavistické problematiky. In: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968, 1970, s. 526-527.

Juvenilie Josefa Macůrka. Brno: Vydavatelství Masarykovy university, 1996.

Z minulosti obce Hlinska pod Hostýnem. Hlinsko pod Hostýnem: Místní národní výbor, 1997.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.