Roman Mrázek

Roman Mrázek (1921–1989) vystudoval v roce 1947, již před uzavřením českých vysokých škol 17. listopadu 1939 započaté studium, ruštiny a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU) v Brně, kde byl posluchačem profesorů Františka Trávníčka, Václava Machka a také historika Josefa Macůrka. Po ukončení studia vyučoval čtyři roky na gymnáziu (1948–1952) a dva na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1952–1954; JAMU), teprve roku 1954 se vrátil na svoji alma mater jako odborný asistent na tamější katedře rusistiky, kde setrval jako pedagog (1952 – PhDr.; 1960 – CSc.; 1962 – doc.; 1968 – mimořádný prof.) až do roku 1988.

Zdroj: Wikipedia

Bibliografie byla sestavena podle:

[Bez autora]. Soupis prací Romana Mrázka : (do roku 1980). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 1982, A30, s. 10-14.

[Bez autora]. Dodatek medailonů. In: Dorovnský, Ivan (ed.). Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno: Masarykova univerzita, 1993, 2. vyd., s. 105-240.

Bibliografie

Monografie

Sbírka cvičení z ruštiny. Praha, 1958.

Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy II, Skladba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. (spoluautor: Jaroslav Bauer; Stanislav Žaža)

Sintaksis russkogo tvoriteľnogo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964.

Historický vývoj ruštiny. Vyd. 1. 1982.

Kapitoly

K jednočlenným větám slovesným. In: Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české I, 1956, s. 7-79.

"Pád podstatných jmen". In: Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I, Hláskosloví a tvarosloví, 1961, s. 291-309.

Skladba jednoduché věty. In: Školní mluvnice ruského jazyka, 1968, s. 176-245. (spoluautor: Jaroslav Bauer; Oldřich Leška; Josef Veselý)

Studie

K aktualisaci ve vyučování ruštině. Ruský jazyk. 1950-1951, roč. 1, č. 3-4, s. 62-66.

K syntaxi vět s nestálým reflexivem v ruštině a češtině. Sovětská věda - jazykověda. 1953, č. 5, s. 431-448.

Deiktické "to" v ruštině a češtině. Sovětská jazykověda. 1954, č. 4, s. 285-304.

Věty s všeobecným podmětem. Ruský jazyk. 1955, roč. 5, s. 150-157.

Vyjádření přísudku v ruštině a češtině. Poznáváme Sovětský svaz. 1955, roč. VIII, č. 27, s. 3-11.

Vyjadřování modálnosti v ruštině. Lidové kursy ruštiny. 1955, č. 4, s. 7-11.

Vyjadřování podmětu osobním zájmenem v ruštině. Lidové kursy ruštiny. 1956, č. 9, s. 3-7.

Infinitivní věty jednočlenné v ruštině. Ruský jazyk. 1957, roč. 7, č. 7-10,

Příspěvek k teorii jmenného přísudku. Slovo a slovesnost. 1957, roč. 18, s. 16-29.

Užívání infinitivu v ruštině odlišně od češtiny. Lidové kursy ruštiny. 1957, č. 8, s. 1-10.

K otázce syntaktických dvojic a poměru větných členů k slovním druhům. In: O vědeckém poznání soudobých jazyků, 1958, s. 113-115.

K základním otázkám syntaxe. In: O vědeckém poznání soudobých jazyků, 1958, s. 247-249.

Kakovy specifičeskije sposoby vyraženija modalnosti v slavjanskich jazykach?. In: Sborník otvetov na voprosy po jazykoznaniju k IV Meždunarodnomu s’jezdu slavistov, 1958, s. 134-136.

Nominální věty neslovesné v staré ruštině. In: Studie ze slovanské jazykovědy (sborník k 70. narozeninám akad. Františka Trávníčka), 1958, s. 29-52.

Problema skazujemogo i jego klassifikacii. SPFFBU. 1958, č. A6, s. 10-34.

Příspěvek do diskuse o syntaxi akademické mluvnice ruského jazyka. Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury. 1958, roč. II, s. 239-241.

Syntax přacích vět v ruštině. Československá rusistika. 1958, roč. 3, č. 1, s. 1-18.

K vyjadřování záporu v ruštině. Ruský jazyk. 1959, roč. 9, č. 6, s. 246-256.

Predikace, predikát, přísudek. Jazykovědné štúdie. 1959, roč. IV, s. 81-88.

Syntaktická celistvost číselných výrazů v ruštině. Ruský jazyk. 1959, roč. 9, č. 10, s. 435-441.

Emocionálnost sdělení (Zařazení do syntaxe a typy citových vět ruských). In: Jazyk a literatura II, 1960, s. 161-172.

K voprosu o funkcijach bespredložnogo tvoriteĺnogo padeža. SPFFBU. 1960, č. A8, s. 41-52.

Při číslovkách 2-4 v ruštině vždy 2. pád jednotného čísla?. Ruský jazyk. 1960-1961, roč. 11, č. 5, s. 201-206.

Sintaksičeskije otnošenija i členy predloženija. SPFFBU. 1961, č. A9, s. 47-60.

Užívání prostého instrumentálu v současné ruštině. In: Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české II, 1961, s. 153-260.

Částice ve větách tázacích, rozkazovacích a zvolacích. Ruský jazyk. 1961-1962, roč. 12, č. 8, s. 345-350.

Historickosrovnávací studium větných typů. In: Otázky slovanské syntaxe, 1962, s. 166-176.

K otázce českých větných schémat a typů, zvláště neslovesných. Slovo a slovesnost. 1962, roč. 23, s. 21-36.

K predikativnímu instrumentálu v nynějších slovanských jazycích. In: Sla­vica Pragensia IV, 1962, s. 347-352.

K zásadám zpracování velké porovnávací mluvnice. Československá rusistika. 1962, roč. 7, s. 222-228.

Sémantika a funkce ruského genitivu s předložkou "u". SPFFBU. 1962, č. A10, s. 99-118.

Datelnyj padež v staroslavjanskom jazyke. In: Issledovanija po sintaksisu staroslavjanskogo jazyka, 1963, s. 225-261.

Deset odpovědí do sborníku "Otgovori na văprosite za naučnata anketa po ezikoznanie" (Materiali za V meždunaroden kongres na slavistite). In: Slavjanskaja filologija, 1963,

K dativno-infinitivnym konstrukcijam v staroslavjanskom jazyke. SPFFBU. 1963, č. A11, s. 107-126.

Charakteristické konstrukce mluvené ruštiny. Ruský jazyk. 1963-1964, roč. 14, č. 2, s. 53-60.

Designatory intensifikacii dejstvija v russkom jazyke. SPFFBU. 1964, č. A12, s. 169-180.

K stylistické charakteristice hovorové mluvy. Dialog. 1964, č. 3, s. 17-29.

Sintaksičeskaja distribucija glagolov i ich klassy. Voprosy jazykoznanija. 1964, č. 3, s. 50-62.

K metodologii strukturního popisu syntaxe ruštiny. Československá rusistika. 1965, roč. 10, č. 4, s. 219-224.

Pravidla a mnemotechnika při osvojování ruského přízvuku. Ruský jazyk. 1966, roč. 16, s. 109-118.

Ruština a výklad srovnávací slovanské syntaxe. Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury. 1966, roč. X, s. 79-83.

K osvojení přízvuku slovesných tvarů. Ruský jazyk. 1966-1967, roč. 17, č. 2, s. 68-74.

K pojetí gramatických kategorií slovesa v Isačenkově díle Grammatičeskij stroj russkogo jazyka II a v kolektivní Příruční mluvnici ruštiny I. Jazyko­vědný časopis. 1967, roč. 18, č. 1, s. 46-53.

K problémům strukturní syntagmatiky. SPFFBU. 1967, č. A15, s. 97-110.

K projektu postrojenija sintaksičeskogo razdela (příspěvek v diskusi o knize "Osnovy postrojenija opisateľnoj grammatiki russkogo jazyka"). Československá rusistika. 1967, roč. 12, č. 2, s. 88-90.

K rozsahu vedlejších vět relativních. Slavica Slovaca. 1967, roč. 2, č. 4, s. 346-347.

Poznámky k systému českých slovesných modů. Jazykovědný časopis. 1967, roč. 18, č. 1, s. 81-83.

Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazycích a jejich typologicko-porovnávací studium (úvod do diskuse na syntaktickém sympoziu v Brně). Slovo a slovesnost. 1967, roč. 28, s. 80-84.

Typologie des einfachen Satzes im Slawischen in Bezug zu anderen euro­päischen Sprachen. In: Résumés des Communications- Abstracts of papers, 1967, s. 248-249.

Dedukce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty. In: Otázky slovanské syntaxe, 1968, s. 185-200.

Funkcija istoričeskich nauk pri rewenii slavističeskoj problematiki. In: VI. mezinarodní sjezd slavistů v Praze 1968, Resumé přednášek, příspěvků a sdělení 3, 1968, s. 393.

Modeli russkich konstrukcij s vozvratnoj glagoĺnoj formoj. Československá rusistika. 1968, roč. 13, s. 102-108.

Modus verbi v češtině z hlediska morfologie a syntaxe. SPFFBU. 1968, č. A16, s. 25-35.

Pět příspěvků (na podkladě vystoupení v diskusi na 5. mezinárodním sjezdu slavistů v Sofii). In: Slavjanskaja filologija, 1968,

Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazycích a jejich typologicko-srovnávací studium. In: Otázky slovanské syntaxe, 1968, s. 303-308.

Tipologija slavjanskogo prostogo predloženija. "Jazykoznanije v Čechoslovakii". In: Sborník statej 1956-1964, 1968, s. 181-188.

Typologie slovanské jednoduché věty. In: Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968, s. 67-70.

Závěrečné slovo k diskusi o typologickosrovnávacím studiu větných typů. In: Otázky slovanské syntaxe, 1968, s. 324-326.

Záznam diskuse. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", 1968, s. 309-318.

K akcentuacii odnosložnych suščestviteĺnych v sovremennom russkom jazyke. International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1969, roč. XII, s. 73-78.

Syntaktické archaismy horní lužičtiny. SPFFBU. 1969, č. A17, s. 93-104.

Modeli češskich konstrukcij s vozvratnoj glagoľnoj formoj. In: Issledovanija po sovremennomu russkomu jazyku (Parnjati prof. Je. M. Galkinoj-Fedoruk), 1970, s. 166-176.

Typologie des einfachen Satzes im Slawischen in Bezug zu anderen europäischen Sprachen. In: Actes du X congrès international des linguistes III, 1970, s. 639-645.

Valence slovesa byť - býti s předložkovými pády. Filologické studie. 1970, roč. 2, s. 63-72.

Slovanské konstrukce typu rus. mne ne spitsja. In: Miscellanea linguistica (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis), 1971, s. 119-126.

Hierarchizace větných typů slovanských spisovných jazyků pro srovnávací syntézu. Slavica Slovaca. 1972, roč. 7, č. 3, s. 202-207.

K distribuci kořenných allomorfů ve flexivním a derivačním plánu ruského slovesa. In: The Slavic Word, 1972, s. 302-311.

Differenciacija slavjanskich jazykov v sfere modalnosti. In: Otázky slovanské syntaxe, 1973, s. 177-183.

Funkční distribuce habere a esse v slovanské větě. In: Čs. přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů, 1973, s. 175-182.

Količestvennyj predikat i jego svjaz’ s dvuchbazisnymi strukturami. Československá rusistika. 1973, roč. 18, č. 3, s. 117-123.

Rabočije itogi simpoziuma. In: Otázky slovanské syntaxe, 1973, s. 391-393.

Slavjanskij sintaksičeskij tip "mne nečego delat’". SPFFBU. 1973, č. A20, s. 97-105.

Srovnávací výhledy při bohemistice. In: Jazykovědné sympozium 1971 (Svěrákův sborník), 1973, s. 41-42.

Zamečanija o suščnosti modálnosti. In: Otázky slovanské syntaxe, 1973, s. 168-171.

По поводу объема модальности. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", 1973, s. 280-281.

Sintaksičeskaja derivacija. Slavica Slovaca. 1974, roč. 9, č. 3, s. 287-293.

Pragmatičeskije zadači segodnjašnej slavjanskoj sintaktologii. Zeitschrift für Slawistik. 1975, roč. 20, č. 5-6, s. 771-773.

Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny. Slovo a slovesnost. 1975, roč. 36, s. 18-46.

Konstrukcii s semantikoj 'sentire, percipere' v sovremennych slavjanskich jazykach. Slavia. 1976, roč. 45, s. 1-22.

Problematika tzv. hierarchizace propozice. Slovo a slovesnost. 1976, roč. 37, s. 86-97.

K metajazykové stránce kategorie subjektu. Slovo a slovesnost. 1978, roč. 39, s. 270-273.

Kvantitativní predikát v slovanských jazycích. In: Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu, 1978, s. 91-99.

Pravidla, motivace a mnémonika při výuce ruštiny. In: Lingvistické a meto­dické štúdie k vyučovaniu ruského jazyka (Zborník Katedry ruskej a západnej filologie Pedagogickej fakulty v Nitre), 1978, s. 255-274.

Slovanské jádrové konstrukce bezsubjektové. SPFFBU. 1978, č. A25-26, s. 65-77.

České hláskové skupení žď. SPFFBU. 1979, č. A27, s. 97-105.

Kontrastivní charakteristika syntaktického systému současné spisovné slo­venštiny a češtiny. Slavica Slovaca. 1979, roč. 14, s. 3-22.

Nabljudenija nad sintaksičeskim oformlenijem semantiki čuvstvennogo vosprijatija v russkom i češskom jazykach. In: Slovanské studie: sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity, 1979, s. 171-190.

Emocionaľnosť predloženija i perspektivy jeje sravniteľnogo issledovanija. In: Otázky slovanské syntaxe, 2, 1980, s. 93-98.

Neskoľko zametok k aktualnomu členěniju v bolgarskom i drugich slavjanskich jazykach. SPFFBU. 1980, č. A28, s. 45-50.

Sredstva vyraženija modaľnosti v drevnem i sovremennom bolgarskom jazyke. In: Istoričeski razvoj na bălgarskija ezik I, 1983, s. 105-110.

České větné struktury v celoslovanském kontextu. In: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 1984, s. 515-519.

Srovnávací mezislovanská charakteristika větných vzorců současné spisovné češtiny. In: Přednášky na LŠSS, 1984, s. 79-87.

Vokalické alternace v synchronní a diachronní morfematice ruštiny. Československá rusistika. 1984, roč. 29, č. 4, s. 165-170.

Emocionalita slovanské věty. SPFFBU. 1985, č. A33, s. 51-56.

Predikování existence subjektu v slovanských jazycích. Acta UPOL = Slavica Olomucensia. 1985, s. 119-127.

Dekonkretizacija neoduševlennogo sub'jekta (V češskom, russkom i drugich slavjanskich jazykach). Revue des études slaves. 1987, roč. 59, č. 3, s. 659-662.

Funkcionaľno-semantičeskoje pole vzaimnosti i sovmestnosti. Československá rusistika. 1987, roč. 23, č. 1, s. 114-122.

Valence slovesa "mít" v konstrukcích současné češtiny. In: Přednášky z českého jazyka, literatury a historie, 1987, s. 32-38.

Fázová modifikace predikátu (na materiálu současných slovanských jazyků). Československá slavistika. 1988, roč. 33, s. 47-57.

Reflexivita a sémantika reciprocity v nynější češtině. SPFFBU. 1988, č. A36, s. 67-72.

Sopostavlenije leksiki russkogo i češskogo jazykov čerez prizmu diachronii. Československá rusistika. 1988, roč. 33, č. 4, s. 152-157.

Rusistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, 1993, s. 28-32.

Recenze

Rusko-český zemědělský slovník. Sovětská věda - jazykověda. 1953, č. 3, s. 246-249.

Akademická skladba ruského jazyka. Sovětská jazy­kověda. 1955, roč. 5, s. 292-305. (spoluautor: Jaroslav Bauer)

Vzájemné pořadí podmětu a přísudku v oznamovací větě (dokumentace o práci A. Čistjakovové). Sovětská jazykověda . 1955, č. 5, s. 235-236.

Nová školní mluvnice ruštiny. Československá rusistika. 1956, roč. 1, č. 3, s. 512-518.

Grammatika russkogo jazyka, tom II, Sintaksis, Moskva 1954, Institut jazykoznanija AN SSSR. Slavia. 1957, roč. 26, č. 2, s. 259-274. (spoluautor: Jaroslav Bauer)

T. P. Lomtev, Očerki po istoričeskomu sintaksisu russkogo jazyka, Moskva 1956, izd. Moskovskogo universiteta, s. 596. SPFFBU. 1958, č. A6, s. 139-143.

C. H. van Schooneveld, A Semantic Analysis of the Old Russian Finite Preterite System, Gravenhage 1959. SPFFBU. 1961, č. A9, s. 197-201.

Souborná práce o neosobních větách v ruštině (Je. M. Galkina Fedoruk, Bezličnyje predloženija v sovremennom russkom jazyke, Moskva 1958). Československá rusistika. 1961, roč. 6, s. 246-248.

Tvoriteľnyj padež v slavjanskich jazykach (Moskva 1958). Slavia. 1961, roč. 30, s. 108-118.

I. V. Usminov, Očerki po russkomu jazyku, časť I (Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka, M. 1959). SPFFBU. 1962, č. A10, s. 211-213.

N. Ju. Švedova, Očerki po sintaksisu russkoj razgovornoj reči. SPFFBU. 1962, č. A10, s. 209-211.

Německá monografie o větách s "esse" v ruštině. (Ulrich Busch, Die Seins­sätze in der russischen Sprache, Meisenheim am Glan, 1960). Československá rusistika. 1964, roč. 9, č. 4, s. 246-249.

Zájem o nové lingvistické směry v Jugoslávii. Slovo a slovesnost. 1965, roč. 26, s. 73-75.

Halina Safarewiczowa: Oboczność ja imeju i u menja jest v języku rosyjskim dziś i dawniej (Wrocław — Warszawa — Kraków 1964). SPFFBU. 1966, č. A14, s. 202-203.

N. M. Aleksandrov: Problema vtorostepennych členov predloženija v russkom jazyke (Leningrad 1963). SPFFBU. 1966, č. A14, s. 198-202.

První dva svazky obnovených pražských lingvistických Travaux. Slovo a slovesnost. 1966, roč. 27, s. 345-361.

Jacques Veyrenc, Les formes concurrentes du gérondif passé en russe, Paris 1962, 298 p. SPFFBU. 1969, č. A17, s. 174-176.

M. Kubik, Uslovnyje konstrukcii i sistema složnogo predloženija, Praha 1977, 229 s. Československá rusistika. 1969, roč. 14, s. 35-38.

S. Haibauer, Russisch für Naturwissenschaftler und Ingenieure, München 1969, 240 s. Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer. 1969, roč. 15, č. 7, s. 15-16.

Významná česká práce z obecné jazykovědy. Ruský jazyk. 1969, roč. 21, č. 2, s. 70-72.

Josef Schrenk, Einfache und gefügte Sätze slavischer Schriftsprachen, München 1968, 272 s. Anzeiger für slavische Philologie. 1970, roč. IV, s. 156-165.

Ragnar Roed, Zwei Studien über den prädikativen Instrumental im Rus­sischen. Oslo, 1966, 95 s. International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1970, roč. XIII, s. 184-187.

Sborník slavistických prací jazykovědných a literárněvědných (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, facultas philosophica. Philologica 35). Praha, SPN 1974, 182 s. Slavia. 1975, roč. 44, s. 398-400.

Arne Gallis, Beiträge zur Syntax der Richtungsverba in den slavischen Sprachen (besonders im Serbokroatischen), Oslo 1973, 300 s. Inter­national Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1976, roč. 22, s. 131-138.

Slavic Transformational Syntax (sborník), Ann Arbor 1974, 261 s. Slavia. 1978, roč. 47, s. 192-194.

M. Zatovkanjuk, Slovoizmenenije suščestviteľnych v vostočnoslavjanskich jazykach, AUC — Philologica, LVIII, Praha 1975, 194 s. Slavia. 1979, roč. 48, č. 4, s. 395-398.

Josef Veselý, Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku, SPN, P. 1979. Československá rusistika. 1980, roč. 25, s. 189-191.

Zprávy

Konference o historickosrovnávacím studiu slovanské syntaxe v Brně. Slavia. 1962, roč. 31, č. 3, s. 480-489.

Chronikalnyje zamjetki. Voprosy jazykoznanija. 1967, roč. 3, č. 3, s. 131-136. (spoluautor: Jaroslav Bauer)

Meždunarodnyj simpozium v Brno po strukturnym tipam slavjanskogo predloženija. Sovetskoje slavjanovedenije. 1967, č. 3, s. 121-125.

Syntaktické symposion o slovanské větě v Brně. Jazykovědné aktuality. 1967, č. 1, s. 31-33.

Rusistika. In: Slavica na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně, 1973, s. 58-61.

Chronikalnyje zamjetki. Voprosy jazykoznanija. 1978, roč. 2, č. 2, s. 150-152. (spoluautor: K. Pala)

Mezinárodní slavistické syntaktické sympozium v Brně. Slavia. 1978, roč. 47, s. 86-91. (spoluautor: K. Pala)

Jubilea

Nekrolog na akad. Fr. Trávníčka. Československá rusistika. 1961, roč. 6, s. 243-246.

In memoriam prof. J. Bauera. Československá rusistika. 1969, roč. 14, s. 139-141.

Vědecká činnost J. Bauera a jeho posmrtný soubor Syntactica slavica. Slavia. 1975, roč. 44, s. 291-295.

Překlady

Kapitoly z dějin zahraničního divadla. Sovětská studie o španělském divadle. Praha, 1953.

D. L. Aspelund, O pěveckém umění. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

Rimskij-Korsakov, Letopis mého hudebního života. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a dějin umění, 1958.

Lev Ginzburg, Estetika studia nástrojové hry. Praha-Bratislava: Supraphon, 1968.

Ostatní

Поетическое созревание Вильяма Морриса: [Russian summary]. In: The poetic maturing of William Morris: from earthly paradise to the pilgrims of hope, 1964, s. 215-216.

Soupis prací Jaroslava Bauera. SPFFBU. 1969, č. A17, s. 11-22.

Předmluva. In: Syntactica slavica: vybrané práce ze slovanské skladby, 1972, s. 5-7.

Medailóny. In: Slavica na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně, 1973, s. 147-254.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.