Jindřich Šebánek

Písecký rodák Jindřich Šebánek (1900–1977) absolvoval v  letech 1919–1923 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor historie a zeměpis), pro jeho orientaci bylo ale klíčové absolvování tříletého kurzu na Státní archivní škole v Praze v letech 1920–1923. Z tématu jeho absolventské práce (Úřad desetipanský Starého Města pražského a jeho knihy v 16. století, publikováno až 1926) by se mohlo zdát, že jej během studia nejvíce ovlivnil Václav Vojtíšek. Městská diplomatika a doba novověku se ale Šebánkovi osudovými nestaly. Osu jeho vědeckého i pedagogického působení místo toho představuje listinný materiál přemyslovské éry, který začal vydávat ve svazcích českého diplomatáře Gustav Friedrich. Po absolutoriu v  Praze našel Šebánek své první pracovní uplatnění na Moravě, a to jako konceptní adjunkt Zemského archivu v Brně (od listopadu 1923) a posléze jako zemský archivář tamtéž v letech 1928–1937. V průběhu svých archivních let publikoval první práce z přemyslovské diplomatiky (Studie o kanceláři Dětřicha, biskupa olomouckého 1281–1302, 1926; Archivy zrušených klášterů moravských a slezských 1932). Posledně jmenovaná studie (vlastně katalog listin z fondů klášterů, které zrušil Josef II. a které se uchovávaly v zemském archivu) byla použita jako habilitační spis poté, co brněnská filozofická fakulta hledala po smrti Václava Hrubého přednášejícího pro obor pomocné vědy historické. Přednáškami byl Šebánek pověřen od letního semestru 1934 nejprve jako docent, od října 1937 jako mimořádný a od roku 1946 jako řádný profesor. Ve druhé půli třicátých let publikuje metodicky nejzdařilejší studii v oblasti středověké diplomatiky z předválečného období své publikační činnosti, totiž Moderní padělky v  moravském diplomatáři Bočkově do r. 1306 (1936). Stalo se tak na stránkách Časopisu Matice moravské, který mu byl útočištěm zejména v protektorátní době. Šebánek redigoval ročníky z let 1936–1948 a sám do nich pilně přispíval. Poválečné období otevřelo Šebánkovi zcela nové možnosti. Byla to doba přející zrodu nových studijních programů na univerzitě, čehož Šebánek dokázal využít s energií a nasazením sobě vlastním. Po předchozím vytvoření brněnské pobočky Státní archivní školy (působící v letech 1947–1950) bylo roku 1949 v Brně na filozofické fakultě zahájeno samostatné archivní studium. Vzhledem k tomu, že během druhé světové války osiřel projekt českého diplomatáře (smrtí Friedrichovou roku 1943), začal Šebánek současně s budováním samostatného brněnského archivního studia vytvářet i potřebné zázemí pro převzetí této vědecké edice. Převzetí diplomatáře Jindřichem Šebánkem ovšem nebylo bez obtíží. Tuto edici již za Gustava Friedricha zastřešoval Archiv země české, přičemž v průběhu let 1952–1954 probíhalo (navíc na pozadí transformace České akademie věd a umění do Československé akademie věd) zařazení tohoto úkolu do gesce Historického ústavu Československé akademie věd. Od něj dostal Šebánek v červnu 1954 pověření vydávat listiny pro léta 1240–1310 v rámci českého diplomatáře. Pověření Šebánka nezastihlo nepřipraveného. Soustavně se na ně chystal, fakticky již zřízením brněnského archivního studia. To mu rovněž umožnilo vytvořit okruh spolupracovníků (přirozeně z řad studentů a absolventů), kteří byli na různých úrovních do Šebánkova vědeckého záměru zapojováni. Nejvýraznější žákyni našel v Sáše Duškové, která se s ním nejprve podílela na kritickém zhodnocení moravského diplomatáře a s níž vytvořil nerozlučnou editorskou dvojici. Z jeho tehdejších prací zmiňme alespoň Kritický komentář k moravskému diplomatáři (1952, se Sášou Duškovou), Studii k českému diplomatáři 1. K otázce břevnovských fals (1953, se Sášou Duškovou) a programovou studii Český diplomatář (1955). Šebánek musel se svými žáky v relativně krátké době dokázat, že je diplomatář v dobrých rukou, a tak na sebe první publikační výsledky nenechaly dlouho čekat. Tak je třeba vnímat Českou listinu doby přemyslovské (1956, se Sášou Duškovou). Za zcela zásadní můžeme pro konstituování tzv. brněnské diplomatické školy považovat Šebánkovo vystoupení v březnu 1958 na univerzitě v Lipsku, kde formuloval svůj metodický princip „vztahu k listině“ (Das Verhältnis zur Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit, 1959). Tím inovoval Sickelovu metodu, kterou Friedrich aplikoval na bohemikální materiál knížecí éry a první třetiny 13. století v předchozích svazcích diplomatáře. První svazek českého diplomatáře vydaný Šebánkem a Duškovou a zahrnující období 1240–1253 (CDB IV-1) vyšel roku 1962 a byl doprovázen jejich společnými monografiemi Panovnická a biskupská listina v českém státě doby Václava I. (1961) a Listina v českém státě doby Václava I.: u nižších feudálů a u měst (1963). Editorská dvojice Jindřich Šebánek a Sáša Dušková připravila ještě vydání diplomatického materiálu z doby panování Přemysla Otakara II. (CDB V-1 až CDB V-3, 1974–1982; svazek CDB V-4 vyšel až roku 1993 zásluhou Sášy Duškové a Vladimíra Vašků). Monografický doprovod k pátému dílu vyšel z pera obou autorů časopisecky v zahraničí, a to jako Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen I–II (1968–1969). Až do konce svého života se Šebánek snažil, i když po roce 1970 již jen jako externista, věnovat veškerou svou energii pokračování českého diplomatáře, který se mu stal osudem a který dokázal pozdvihnout na úroveň mezinárodně uznávané kritické edice.

Zdroj: BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 67-68. ISBN 978-80-210-9259-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9259-2019.

 

Bibliografie byla sestavována podle:

Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. Vašků, Vladimír (editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, s. 159-168.

Bibliografie

Monografie

Rejstřík bibliografický k ČMM. Brno: Matice Moravská, 1929.

Archivy zrušených klášterů moravských a slezských. 1. Inventář pergamenů z let 1078-1471. Brno: Nákladem země moravskoslezské, 1932.

Skripta z pom. věd historických. Brno, 1950.

Kritický komentář k moravskému diplomatáři. 1952. (spoluautor: Sáša Dušková)

Pomocné vědy historické I. Paleografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.

Základy pomocných věd historických I. Latinská paleografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1962. (spoluautor: Saša Dušková)

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

Listina v českém státě doby Václava I. (u nižších feudálů a u měst). Rozpravy ČSAV. 1963. (spoluautor: Sáša Dušková)

Československá diplomatika I. Učební texty vysokých škol. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. (spoluautor: Sáša Dušková)

Základy pomocných věd historických I. Latinská paleografie. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966.

Česká diplomatika do r. 1848. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Praha: Nakladateslství Československé akademie věd, 1974. (spoluautor: Sáša Dušková)

Základy pomocných věd historických I. Latinská paleografie. Vyd. 3. Praha, 1976.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1981.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1982.

Kapitoly

Dějiny brněnského obchodu do r. 1740. In: Listy z dějin brněnského obchodu, 1928, s. 1-80.

Slezsko a české země 9.—13. stol. In: Slezsko, český stát a česká kultura, 1946, s. 27-41.

Sciences historiques auxiliaires, science des archives, archives publiques. In: Editions de sources diplomatiques, 25 ans ďhistorlographie tchécoslovaque 1936—1960, 1960, s. 49-71.

K otázce kupeckého domu v Olomouci. Slezský sborník. 1963, roč. 61, s. 46-60.

Listiny olomouckého biskupa Bruna na modřická léna. In: Sborník vlastivědných pracovníků osvětových besed Chrlic, Modřic, Rajhradu a Tuřan, 1971, s. 12-19.

Die Urkunden des päpstlichen Legaten Guido im Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Palaeographica, diplomatica et archivistica. In: Výbor studií k českému diplomatáři, 1981, s. 143-150.

Ein Additamentum zum CDB IV. Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Böhmen im Zeitalter Wenzels I. und Bayern. In: Výbor studií k českému diplomatáři, 1981, s. 65-72.

Ein fast vollkommen übersehenes Bohemico-Saxonicum aus dem Jahr 1272. In: Výbor studií k českému diplomatáři, 1981, s. 151-158.

Le nouveau „Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae". In: Výbor studií k českému diplomatáři, 1981, s. 53-64.

Nový český diplomatář. In: Výbor studií k českému diplomatáři, 1981, s. 9-16.

Zum österreichischen Urkundenwesen Ottokars II. in den Jahren 1251—1253. In: Výbor studií k českému diplomatáři, 1981, s. 39-51.

Zur Frage des individuelleil und des kurialen Urkundenstils. In: Výbor studií k českému diplomatáři, 1981, s. 17-28.

Studie

Listina Václava IV. z r. 1417. Časopis Matice moravské. 1924, roč. XLVIII, s. 208-213.

Kdy a jak dlouho byl Přemysl II. v Písku. Otavana. 1925, č. 3,

Moravská produkce historická v oboru dějin agrárních a topografie. Časopis pro dějiny venkova. 1925, roč. 12, s. 194-198.

Příspěvek ke sporu o dědictví rožmberské. Časopis Spol. přátel starož. českých. 1925, roč. XXXIII, s. 89-102.

August Sedláček a Morava. Morava. 1926, roč. II, s. 33-38.

Desetipanský úřad Starého města pražského a jeho knihy. In: Sbor. přisp. k děj. hl. m. Prahy V, 1926, s. 163.

Moravská produkce historická v oboru dějin agrárních a topografie. Časopis pro dějiny venkova. 1926, roč. 13, s. 191-196.

Studie o kanceláři Dětřicha, biskupa olomouckého (1281—1302). Časopis Matice moravské. 1926, roč. L, s. 171-275.

Moravská produkce historická v oboru dějin agrárních a topografie v l. 1926—1927. Časopis pro dějiny venkova. 1927, roč. 14, s. 221-229.

Moravská produkce historická v oboru dějin agrárních a topografie v l. 1927—1928. Časopis pro dějiny venkova. 1928, roč. 15,

Falsa slavonická. In: Českou minulostí. Práce věnované Václavu Novotnému jeho žáky k 60. narozeninám, 1929, s. 96-110.

Moravská literatura v oboru dějin agrárních a topografie v l. 1928—1929. Časopis pro dějiny venkova. 1929, roč. 16, s. 308-312.

Listina města Brna z r. 1252 pro klášter herburský v Brně a její pravost. In: Šimákův sborník, 1930, s. 54-71.

K otázce založeni herburského kláštera v Brně. In: Friedrichův sborník, 1931, s. 406-419.

Sborník archivu min. vnitra Republiky československé, red. Lad. Klicman, sv. II (Praha 1929). Časopis Matice moravské. 1931, roč. LV, s. 509-514.

Textilní podniky moravských Kouniců. Časopis Matice moravské. 1931, roč. LV,

Textilní podniky moravských Kouniců. Z dějin industrialisace na Moravě na počátku stol. 18. Časopis Matice moravské. 1932, roč. LVI, s. 101-180.

Zarošická legenda. In: Novákův sborník, 1932, s. 86-104.

Listiny přibyslavické. Rekonstrukce a kritika. Časopis Matice moravské. 1933, roč. LVII, s. 1-58.

Pověst štramberská. Časopis Matice moravské. 1935, roč. LIX, s. 325-340.

Moderní padělky v moravském diplomatáři Bočkově do r. 1306. K stému výročí vydání 1. sv. moravského kodexu. Časopis Matice moravské. 1936, roč. LX,

„Rukopisy" po stránce paleografické. Věda a život. 1937, s. 116-126.

Fr. Cáda. Zemské zřízení mor. z r. 1535 spolu s tiskem z r. 1562 nově vydaným (Praha 1931). Časopis Matice moravské. 1937, roč. LXI, s. 415-419.

Gesamtinventar des Wiener H. H. Staatsarchivs 1 (Vídeň 1936). Časopis Matice moravské. 1937, roč. LXI, s. 112-120.

Stav a úkoly čs. bádání o pomocných vědách historických. In: První sjezd čs. historiků, 1937, s. 174-184.

Heraldické otázky naší doby. Věda a život. 1938, s. 466-473.

Zu den modernen Urkundenfälschungen und ihrer Feststellung. In: Bulletin, of the Internat. Comittee of Historical Sciences, 1938, s. 202-204.

Archiv Moravské Národní Jednoty a Matice moravské. Časopis Matice moravské. 1939, roč. LXIII, č. 1, s. 5-82.

Rudolf Koss: Archiv koruny české 1. Dějiny archivu. (Praha 1939). Časopis Matice moravské. 1940, roč. LXIV, č. 2, s. 407-418.

Strážci moravského znaku. In: Erbovní knížka, 1941, s. 9-30.

Gustavus Friedrich: Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae. Tomi III, fasc. 1. (Praha 1942). Časopis Matice moravské. 1946, roč. LXVI, s. 145-157.

Kapitoly z české diplomatiky. (K otázce textové rekonstrukce našich středověkých listin v českém rouše). Časopis Matice moravské. 1946, roč. LXVI, s. 28-97.

Moravské úkoly na poli edice a evidence listinného materiálu. Časopis Matice moravské. 1947, roč. LXVII, s. 15-30.

Notář Otakarus 5 a nejstarší listiny oslavanské a velehradské. Časopis Matice moravské. 1947, roč. LXVII, s. 222-290.

Po stopách díla notáře Heřmana. Časopis Matice moravské. 1948, roč. LXVIII, s. 193-243.

Slovaca v mor. zemském archivu. In: Historica Slovaca, 1948, s. 224-230.

K otázce studia a vydávání diplomatických silesiak. Slezský sborník. 1950, roč. 48, č. 1, s. 1-16.

Velké imunitní privilegium olomouckého kostela z r. 1256. Zprávy antropol. spol.. 1951, roč. IV, s. 24-27.

Z problémů slezského kodexu. Neznámá listina Václava I. pro hrobnické johanity. Slezský sborník. 1951, roč. 49, č. 1, s. 1-16.

Na okraj nejnovějších polských publikací diplomatických. Slezský sborník. 1952, roč. 50, č. 4, s. 590-604.

Uničovská listina z r. 1223. Časopis Spol. přátel starožit. českých. 1952, roč. LX, s. 1-15.

Istoričeskij archiv V, VII. Sovětská věda — Historie. 1953, roč. III, s. 885-888.

Studie k českému diplomatáři. 1. K otázce břevnovských fals. SPFFBU. 1953, s. 261-285.

Český diplomatář. SPFFBU. 1955, č. C2, s. 43-53.

Deset let práce na katedře historie. SPFFBU. 1955, č. C2, s. 122-124.

Památník Odolena Pětipeského z let 1557—1615. Umění. 1955, roč. III, s. 353-354. (spoluautor: Zdeňek Kudělka)

3. Listina měst a jejich obyvatel. In: Sborník archivních prací, 1956, s. 99-160.

Česká listina doby přemyslovské. Díl první (Listina nižších feudálů duchovních - listina feudálů světských). In: Sborník archivních prací, 1956, s. 136-166. (spoluautor: Sáša Dušková )

Listiny přímětické a jiné naše listiny na patronátní práva doby přemyslovské. SPFFBU. 1956, č. C3, s. 79-102.

Počátky a rozvoj feudalismu ve Slezsku. In: K otázkám dějin Slezska, 1956, s. 11-19.

Studie k českému diplomatáři. Historické štúdie. 1956, roč. II, s. 242-273. (spoluautor: Sáša Dušková)

Další studie k českému diplomatáři (Na okraj Burgenlandského diplomatáře). Historické štúdie. 1957, roč. III, s. 303-322.

Datování rukopisů. In: Vědecko-theoretický sborník Knihovna, 1957, s. 28-40.

Diskuse o pomocných vědách historických. Československý Časopis historický. 1957, roč. V, s. 539-541.

Pomocné vědy historické v ČSR 1945-56. Československý Časopis historický. 1957, roč. V, s. 1-26.

Zásady vydání českého diplomatáře. SPFFBU. 1957, č. C4, s. 5-28.

Studie k českému diplomatáři. In: Rodné zemi, 1958, s. 56-64. (spoluautor: Sáša Dušková)

Über die Methode und die Ziele der diplomatischen Arbeit (Auf Grund der Vorarbeiten am böhmischen Diplomatar). Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1958, roč. VI, s. 1107-1116.

Čeští notáři na cestě Václava II. za polskou korunou. Studia źródłoznawce (Commentationes). 1959, roč. IV, s. 75-84.

Das Verhältnis zur Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit. SPFFBU. 1959, č. C6, s. 5-19.

Pomocné vědy historické. Československý Časopis historický. 1959, roč. VII, s. 464-473.

Studie k české diplomatice doby přemyslovské. Kdo byl notář Otakarus 5. Rozpravy Československé akademie věd. 1959, roč. 69, č. 9, s. 3-39.

Nový český diplomatář. Studia źródłoznawcze (Commentationes). 1960, roč. V, s. 113-117.

Město Ústí nad Labem v listině z r. 1249. Československý Časopis historický. 1961, roč. IX, s. 880-889.

Panovnická a biskupská listina v českém státě doby Václava I.. Rozpravy ČSAV. 1961, roč. 71, č. 4, s. 126. (spoluautor: Sáša Dušková)

Tři nejstarší doklady o Vsetíně. SPFFBU. 1961, č. C8, s. 77-93.

Über die Stellung und die Aufgaben der historischen Hilfswissenschaften im Rahmen der Geschichtswissenschaft. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1961, roč. IX, s. 1825-1835.

Vizovická listina Smila ze Střílek z r. 1261 jako historický pramen především k otázce osídlení na Valašsku. Valašsko. 1961, roč. VIII, s. 1-11.

Ještě o jihlavské listině. In: Numismatický sborník, 1962, s. 125-142.

Česká listina v době přemyslovské (Nástin vývoje). SPFFBU. 1964, č. C11, s. 51-72.

Ein falsch interpretiertes Přemyslidenschriftstück für das Stift St. Florian in Oberösterreich. SPFFBU. 1964, č. C11, s. 73-89.

Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Diplomatik im Rahmen der historischen Mediävistik. In: XIIe Congrès International des Sciences Historiques Vienne, 29 août —5 septembre 1965, Rapports IV, 1965, s. 147-153.

Možnosti dalšího vývoje diplomatiky v rámci historické medievalistiky. SPFFBU. 1965, č. C12, s. 33-52.

Testamenty našich nižších duchovních feudálů do roku 1310. SPFFBU. 1965, č. E10, s. 287-301.

Několik zpráv o mincovních a měnových poměrech v českých zemích ve 13. století ve světle diplomatickém. In: Sborník I. numizmatického symposia, 1966, s. 84-91.

Současná česká diplomatická medievistika (Výsledky a výhledy). In: Sborník archivních prací, 1967, s. 10-15.

Zum Leipziger Stadtbrief. In: Jahrbuch für Regionalgeschichte, 1967, s. 175-185.

Brněnská diplomatická konference. Universitas. 1968, roč. 2, č. 2, s. 72-74.

Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen. Erster Teil. In: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel — und Wappenkunde, 1968, s. 302-422. (spoluautor: Sáša Dušková)

K referátu F. Vercauterena "Conceptions et méthodes de l'histoire des villes médievales au cours du dernier demi-siècle". In: Actes V, 1968, s. 669.

K referátu H. Zimmermanna "Die Rechtstradition in den mittelalterlichen Papsturkunden der altern Zeit" na XII. mezinárodním sjezdu historickém ve Vídni 1965. In: Actes V, 1968, s. 619-620.

Katedra archivnictví. In: Ročenka brněnské university 1964—1968, 1969, s. 415-417.

Zur Problematik der gegenwärtigen diplomatischen Mediävistik, einer internationalen Komission für Diplomatik und ihres Arbeitsprogramms. SPFFBU. 1970, č. C17, s. 9-20.

Gustav Friedrich a jeho kodex. SPFFBU. 1972, č. C18-19, s. 129-140.

Gustav Friedrich a jeho Kodex: (zamyšlení jubilejní). SPFFBU. 1972, č. C18-19, s. 129-140.

Aus der Vorgeschichte der Notariatsurkunde in den böhmischen Ländern. 1. Die Anfänge der Notariatsurkunde. SPFFBU. 1973, č. C20, s. 131-137.

Heinrich Fichtenau, Das Urkundenwesen in Österreich vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert (1971). Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs. 1973, roč. 28, s. 490-491.

Ein bisher unbekanntes Schreiben des Papstes Urban IV. vom 9. Mai 1263. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovsky octogenario oblata, 1975, s. 183-187.

IV. Internationaler Kongreß für Diplomatik in Budapest. SPFFBU. 1975, č. C21-22, s. 188-191.

Jak se stali Liechtenstein mikulovskými pány. In: Velká Morava a feudální společnost v 9.—13. stol. Soubor přednášek na IV. mikulovském sympoziu ve dnech 17.—19. října 1972, 1975, s. 270-277.

Einiges über Doppel- und Mehrausfertigungen von Urkunden. In: Folia diplomatica, 1976, s. 27-38.

Heraldické obrazy na moravských mincích 13. století. In: Sborník II. numizmatického sympozia, 1976, s. 139-143.

Indykcja v dokumentach Przemysla Ottokara II.. In: Problemy nauk pomocniczych historii, 1976, s. 135-138.

Die Kanzlei der böhmischen Herrscher des Přemyslidenzeitalters. SPFFBU. 1977, č. C23-24, s. 113-119.

Recenze

Literatura. Časopis Matice moravské. 1923, roč. XLVII,

C. M. Briquet: Les filigranes. II. vyd. (Lipsko 1923). Časopis Matice moravské. 1924, roč. XLVIII, s. 248-250.

Literatura. Časopis Matice moravské. 1925, roč. XLIX,

Literatura. Morava. 1925, roč. I,

Václav Oharek: Tišnovský okres (Brno 1923); Ladislav Hosák: Hustopečský okres (Brno 1924); Jan Tiray: Dačický okres (Brno 1925). (= Vlastivěda moravská II, č. 42, 43, 44). Časopis Matice moravské. 1925, roč. XLIX, s. 503-509.

Literatura. Morava. 1926, roč. II,

Literatura. Časopis Matice moravské. 1927, roč. LI,

Karel Hlavinka a Jan Noháč: Hodonský okres (Brno 1926); Jan Tiray: Slavonický okres (Brno 1926); Rudolf Kreutz: Přerovský okres (Brno 1927); Frantošek Sujan: Dějepis Brna, II. vyd. (Brno 1928). (= Vlastiveda moravská II, č. 45-48). Časopis Matice moravské. 1928, roč. LII, s. 402-412.

Literatura. Časopis Matice moravské. 1928, roč. LII,

F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze I. Praha 1926; II. Praha 1927. Časopis Matice moravské. 1929, roč. LIII, s. 196-198.

Literatura. Časopis Matice moravské. 1929, roč. LIII,

Literatura. Časopis Matice moravské. 1930, roč. LIV,

Pavel Kvasnička: Holešovský okres. Brno 1929. Vlastivěda moravská II, č. 49. Časopis Matice moravské. 1930, roč. LIV, s. 249-252.

Fr. Peřinka: Kojetský okres (= Vlastivěda moravská II, č. 50). Časopis Matice moravské. 1931, roč. LV, s. 277-282.

J. Pilnáček: Staromoravští rodové (Vídeň 1930). Časopis Matice moravské. 1931, roč. LV, s. 215-221.

V. Vojtíšek: K otázce erbu českého krále. Čas. Nár. musea 1931. Časopis Matice moravské. 1931, roč. LV, s. 570-574.

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1931, roč. LV,

Bertold Bretholz: Das Urbar der Liechtensteinischen Herrschaften Nikolasburg, Dürnholz, Ludendenburg (sic!), Falkenstein, Feldsberg, Rabensburg, Mistelbach, Hagenberg und Gnadendorf aus dem Jahre 1414 (Liberec a Chomutov 1930). Časopis Matice moravské. 1932, roč. LVI, s. 453-456.

Heinz Zatschek: Beiträge zur Diplomatik der mährischen Immunitätsurkunden (Praha 1931); Václav Vaněček: K soudní imunitě duchovních statků na Moravě (Praha 1931). Časopis Matice moravské. 1932, roč. LVI, s. 204-216.

Josef Malý: Libavský okres. (= Vlastivěda moravská 11, č. 51. Brno 1931). Časopis Matice moravské. 1932, roč. LVI, s. 509-512.

Literatura . Časopis Matice moravské. 1932, roč. LVI,

Literatura . Časopis Matice moravské. 1933, roč. LVII,

Václav Vaněček: Základy právního postaveni klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.-15. stol.) Část první: Zakladatelská práva. Praha 1933. Časopis Matice moravské. 1933, roč. LVII, s. 238-246.

Bernhard Stasiewski: Untersuchungen über drei Quellen zur ältesten Geschichte und Kirchengeschichte Polens. Breslau 1933. Časopis Matice moravské. 1934, roč. LVIII, s. 341-352.

Karl Berger: Die Besiedelung des deutschen Nordmährens im 13. u. 14. Jahrhunderte. Brno 1933; Bertold Bretholz, Dr. Karl Berger: Die Besiedelung des deutschen Nordmährens im 13. und 14. Jahrhundert. Zeitschrift des Vereines für Geschichte Mährens, und Sch. Časopis Matice moravské. 1934, roč. LVIII, s. 352-368.

Literatura . Časopis Matice moravské. 1934, roč. LVIII, s. 434-440.

V. Flajšhans: Zázrak hostýnský a báseň Jaroslav; Aug. Neumann: Ke sporu o Hostýn. 1933. Časopis Matice moravské. 1934, roč. LVIII, s. 446-450.

Literatura . Časopis Matice moravské. 1935, roč. LIX,

Lothar Gross: Die Geschichte der deutschen Reichshofkanzlei von 1559 bis 1806. Vídeň 1933. Časopis Matice moravské. 1935, roč. LIX, s. 210-216.

V. Flajšhans: A. Neumann: články k otázce hostýnské (1934—1935). Časopis Matice moravské. 1935, roč. LIX, s. 392-402.

V. Flajšhans: A. Neumann: články k otázce hostýnské (1935—1936). Časopis Matice moravské. 1936, roč. LX, č. 4, s. 547-553.

Václav Chaloupecký: Středověké listy ze Slovenska. Bratislava-Praha 1937. Časopis Matice moravské. 1938, roč. LXII, č. 2-3, s. 256-269.

Jaroslav Dřímal: Zemský dům v Brně (Brno 1947). Časopis Matice moravské. 1948, roč. LXVIII, s. 124-132.

Zdeněk Fiala: K počátkům listiny v Čechách (Hist. sb. 1953). Časopis Matice moravské. 1955, roč. LXXIV, s. 332-337.

Babenberský diplomatář. Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich (Vídeň 1950, 1954, 1955). Československý Časopis historický. 1956, roč. IV, s. 124-131. (spoluautor: Sáša Dušková)

Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, ödenburg und Eisenburg. 1. Bd, bearb, v. Hans Wagner (Graz — Köln 1955). Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. 1956, roč. 9, s. 619-624.

Altenburger Urkundenbuch 976—1350. Bearbeitet von Hans Patze (Jena 1955). SPFFBU. 1958, č. C5, s. 156-159.

Friedrich Hausmann: Reichskanzlei u. Hofkapelle unter Heinrich V. u. Konrad III. (Schriften der MGH Bd 14, Stuttgart 1956). SPFFBU. 1958, č. C5, s. 154-156.

Wolter Goldinger: Geschichte des österreichischen Archivwesens (Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, Erg. Bd V, 1957). SPFFBU. 1958, č. C5, s. 154.

Zd. Kristen: Dvě neznámé listiny bývalého maltézského archivu. (Z dodatků k Friedrichově Kodexu), Sborník VŠP Olomouc, Historie IV. SPFFBU. 1959, č. C6, s. 113.

Kodeks dyplomatyczny Śląska. Tom I. wyd. Karol Maleczyński (Wroclav 1956). Tom II., wyd. Karol Maleczyński i Anna Skowrońska (Wroclaw 1959). Slezský sborník. 1960, roč. 58, s. 584-587.

Hajnal I.: Uenseignement de Vécriture aux universités médiévales. 2. vyd., připravil Mezey L. (Budapest 1959). In: Acta Universitatis Carolinae — História Universitatis Carolinae Pragensis III, 1963, s. 185-189.

Bónis György: Einflüsse des Römischen Rechts in Ungarn (Mediolani 1964). SPFFBU. 1966, č. C13, s. 194-195.

Die Urkunden des Stadtarchivs Mainz; Regesten von Richard Dertsch (Mainz 1962, 1963). SPFFBU. 1966, č. C13, s. 195-196.

Kodeks dyplomatyczny Śląska. Tom. III. Ed. Karol Maleczyński. Slezský sborník. 1966, roč. 64, s. 402-405.

A. Avenarius: Problém pravosti privilégia pre Turčiansky kláštor z r. 1252 (Sborník fil. fak. UK, Historica XVI). SPFFBU. 1967, č. C14, s. 154.

Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben. Unter Mitwirkung von Helmut Baumann, Bernhard Bischoff, Hermann Schnitzler, Percy Ernst Schramm herausgegeben von Wolfgang Braunsfels. Bd I (Düsseldorf, 1. Auflage 1965. 2. Auflage 1966). SPFFBU. 1967, č. C14, s. 151-154.

Anna M. Drábek: Die Waisen (M1ÖG 74, 1964). SPFFBU. 1968, č. C15, s. 149-150.

Bohumil Sobotík: Bouře lidu na Hlučínsku v záfí 1848 (Slezský sborník 1966). SPFFBU. 1968, č. C15, s. 153.

Erich Zöllner: Das Projekt einer babenbergischen Heirat König Heinrichs III. von England (Archiv für österr. Geschichte, Bd 125). SPFFBU. 1968, č. C15, s. 151.

Schlesisches Urkundenbuch. Herausgegeben von der Historischen Kommission für Schlesien. bearb. v. H. Appelt, Bd I. 2 (1217-1230) (Graz —Wien - Köln 1968). Slezský sborník. 1968, roč. 66, s. 552-553.

Slovenská archivistika I, č. 1, 2 (Bratislava 1966). SPFFBU. 1968, č. C15, s. 151-152.

Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg, II. Bd. Bearb. v. I. Lindeck-Pozza (Graz —Köln 1965). SPFFBU. 1968, č. C15, s. 150-151.

Alois Zauner: Das älteste Tiroler Kanzleiregister 1308—1315 (Fontes rerum Austriacarum 78). SPFFBU. 1969, č. C16, s. 160.

Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. SPFFBU. 1969, č. C16, s. 161-162.

Helmut Bansa: Studien zur Kanzlei Kaiser Ludwigs des Bayern vom Tag der Wahl bis zum Rückkehr aus Italien (1314—1329) (München 1968). SPFFBU. 1969, č. C16, s. 157-160.

Othmar Hagender: Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ober- und Niederösterreich (Linz 1967). SPFFBU. 1969, č. C16, s. 157.

P. Zaoral: K zakládací listině hradištského kláštera z r. 1078 (ČSCH 16). SPFFBU. 1969, č. C16, s. 165-166.

Die Brünner am 6.-8. Juni 1968 auf der philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně Universität veranstaltete Konferenz auf das Thema „Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Diplomatik im Rahmen der historischen Mediävistik". SPFFBU. 1970, č. C17, s. 161-174.

Fr. Hrubý: Etudiants Tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidentale à la fin du 16e et au début du 17e siècle (Brno 1970). Archivní časopis. 1971, roč. 21, č. 1, s. 57-58.

Mainzer Urkundenbuch, II. Bd, bearb. von Peter Acht (Darmstadt 1968); Die Urkunden der deutschen Könige u. Kaiser, IX. Bd. Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, bearb. von Friedrich Hausmann in MGH (Wien — Köln — Graz 1969). SPFFBU. 1972, č. C18-19, s. 212-215.

Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich IV. Bd (Wien 1968). SPFFBU. 1972, č. C18-19, s. 215-217.

Schlesisches Urkundenbuch (Wien — Köln — Graz 1971). Slezský sborník. 1974, roč. 72, s. 299-300.

Walter Koch: Die Reichskanzlei in den Jahren 1167-1174 (Wien 1973). SPFFBU. 1975, č. C21-22, s. 191-192.

Zprávy

Zprávy. Český časopis historický. 1923, roč. XXIX, s. 554-555.

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1924, roč. XLVIII,

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1937, roč. LXI,

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1938, roč. LXII,

Slavnost. Věda a život. 1939, roč. V, s. 481-482.

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1939, roč. LXIII,

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1940, roč. LXIV,

K otázce právního postavení klášterů a klášterního velkostatku v našich zemích ve středověku. Časopis Matice moravské. 1943, roč. LXV, s. 155-168.

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1943, roč. LXV,

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1946, roč. LXVI,

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1947, roč. LXVII,

Práce dr. Haase. Časopis Matice moravské. 1948, roč. LXVIII,

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1948, roč. LXVIII,

Zprávy. Časopis Matice moravské. 1950, roč. LXIX, s. 127-129.

Zprávy. Věstník České akademie věd a umění. 1952, roč. 61, s. 113.

Naše nové inventáře a katalogy. SPFFBU. 1958, č. C5, s. 151-154.

K otázce metody a k otázce postavení práce diplomatářové v rámci současného dějepisectví (K referátu H. Butterfielda a k sdělení H. Beumanna). Zprávy ČHS. 1960, s. 142-144.

Na okraj XI. mezinárodního historického sjezdu ve Stockholmu. In: Jihočeský sborník, 1961, s. 86-88.

Odpověď v anketě Jak s Moravou (se zemí Moravskoslezskou). Index. 1968, č. 4, s. 51.

Jubilea

Osmdesáté narozeniny Dr. Augusta Sedláčka. Písecké listy. 1923, č. 39,

Eduard Šebesta. Naše věda. 1933, roč. XIV, č. 3, s. 94.

Václav Hrubý. Naše věda. 1933, roč. XIV, č. 2, s. 66-88.

Josef Emler. Časopis Matice moravské. 1936, roč. LX, č. 3, s. 409-410.

Profesor české university v Brně dr. František Hrubý. Časopis Matice moravské. 1943, roč. LXV, s. 201-206.

[Válečná žeň mučednické smrti v řadách moravských vědeckých pracovníků …]. Časopis Matice moravské. 1946, roč. LXVI, s. 182-188.

Bedřich Jenšovský, Hugo Traub, František Sujan. Naše věda. 1946, roč. XXIV,

Gustav Friedrich. Naše věda. 1947, roč. XXV, č. 9-10, s. 323-326.

Rudolf Holinka. Časopis Matice moravské. 1954, roč. LXXIII, s. 340-348.

Jan Hanák. In: Sborník Matice moravské, 1959, s. 369-370.

Vzpomínka jubilejní. Časopis Národního musea. 1961, roč. 130, s. 75-77.

Za Jiřím Radimským. Archivní časopis. 1965, roč. 15, č. 1, s. 181.

Dvě jubilea Františka Hrubého. Archivní časopis. 1968, roč. 18, č. 1, s. 48-49.

K jubileu Doc. Dr. S. Duškově, DrSc.. Universitas. 1975, roč. 2, č. 2, s. 103-104.

Ostatní

Výtky J. Dřímala . Naše věda. 1933, roč. XIV, č. 9-10, s. 232-233.

Úvod. In: Tři studie k české diplomatice, 1936, s. XXI.

Zpráva o činnosti spolkové za r. 1935. Časopis Matice moravské. 1936, roč. LX,

Zpráva o činnosti spolkové za rok 1937. Časopis Matice moravské. 1938, roč. LXII, s. I-VI.

Zpráva o činnosti spolkové za rok 1938. Časopis Matice moravské. 1939, roč. LXIII, č. 1, s. I-II.

Zpráva o činnosti spolkové za rok 1939. Časopis Matice moravské. 1940, roč. LXIV, č. 2, s. I-IV.

Zpráva o činnosti spolkové za rok 1940. Časopis Matice moravské. 1943, roč. LXV, s. I-II.

Úvod. In: Severní Morava v dějinách, 1947, s. IX-XXII.

Závěr. In: Morava v českém státě, 1948, s. 109-114.

Na okraj referátu I. Hlaváčka v MIÖG. SPFFBU. 1956, č. C3, s. 187-188.

Z prací ústavů. SPFFBU. 1958, č. C5, s. 123-130.

Programová úvaha. Zprávy Československé historické společnosti. 1959, roč. II, s. 115-116.

Diskusní příspěvky. K referátu H. O. Meisnera "Historische Hilfswissenschaften und Archivwissenschaft" na XI. mezinár. historickém sjezdu ve Stockholmu. In: Actes du congrès, 1962, s. 74.

Diskusní příspěvky. K referátu M. H. Beumanna, "Methodenfragen der mittelalterlichen Geschichtsschreibung". In: Actes du congrès, 1962, s. 43.

Edice diplomatického materiálu. In: Medievalistická konference, 1964, s. 91-98.

Závěť olomouckého biskupa Bruna z roku 1267. Ostrava: Městský archiv v Ostravě, 1968. (spoluautor: Připravil Karel Jiřík)

Praefatio. In: Folia diplomatica. II, 1976, s. 5.

Práce prof. dr. J. Šebánka, DrSc.. In: Výbor studií k českému diplomatáři, 1981, s. 159-168.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.