The role of texts in the stabilization of pan-Mediterranean religious networks: A case study in geospatial computational modeling of ancient religious history

Název česky Role textů ve stabilizaci středomořských náboženských sítí: Případová studie geoprostorového komputačního modelování dějin antických náboženství
Autoři

KAŠE Vojtěch GLOMB Tomáš PAPOUŠEK Dalibor

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Opakovaně byla vyslovena teze, že se doložitelný proces šíření křesťanství napříč římským světem v prvních třech století v mnohém podobal šíření kultu Ísidy a Sarápida v téže oblasti o jedno či dvě století dříve. Stejně tak je známo, že křesťanské církve a ísidovské chrámy posilovaly translokální vztahy a v tomto smyslu utvářely sítě zasahující celé Středomoří. Avšak zatímco křesťanská síť se dále rozvíjela, ísidovská síť se začala rozpadat záhy poté, co dosáhla maximálního rozsahu. Příspěvek staví na hypotéze, že ačkoli křesťané i stoupenci ísidovských kultů využívali sociální sítě napříč celým Středomořím, křesťanská adaptace textů v podobě kodexu jako základního nástroje komunikace umožňovala snadnější fungování v dlouhodobé perspektivě a globálním měřítku. Lze očekávat, že tento faktor měl zvláštní význam především v dobách populačního poklesu nebo ekonomické krize, t.j. v podmínkách, jež opakovaně postihovaly Římskou říši od konce 2. století. Jako solidním základ pro další diskusi jsou použity metody síťové analýzy a komputačního modelování, které umožňují komparativní vyhodnocování možného vlivu vybraných faktorů (výměna textů v podobě kodexu, sociální struktury, dostupnost dopravní sítě) na stabilitu mediterráních sítí využívaných oběma sledovanými tradicemi. V tomto ohledu příspěvek hledá podporu hypotéz, jež spatřují hlavní výhodu křesťanství, vedoucí nakonec k jeho vítězství, nikoli v systému věrouky nebo altruistickém chování, nýbrž v médiu, s jehož pomocí křesťané posilovali své sociální vazby napříč celým Středomořím, t.j. v knize v podobě kodexu.
Související projekty: