Word Order of the Old Czech Pronominal Enclitics Dependent on a Finite Verb in the First Edition of the Old Czech Bible Translation

Název česky Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce
Autoři

KOSEK Pavel ČECH Radek NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška se zabývá krátkými zájmennými formami, které mají v nové češtině status tzv. stálých příklonek (enklitik tantum): mi, ti, si, sě, tě, ho, mu. Výklad vychází z rozboru jazykového materiálu získaného z vybraných knih nejstaršího úplného českého překladu bible, vzniklého ve 2. pol. 14. stol. První část studie je věnována frekvenci krátkých forem ho, mu (které vznikly z dvojslabičných tvarů jeho > jho > ho, jemu > jmu > mu). Druhá část je zaměřena na slovosledné vlastnosti zkoumaných zájmenných forem, které jsou závislé na určitém slovese). V referátu jsou vykládány na základě hlavní vývojové konkurence slovosledu českých enklitik: 1. postiniciální pozice, tj. pozice po prvním slově nebo frázi v klauzi, 2. kontaktní (verbálně adjacentní)pozice, tj. pozice enklitika v bezprostřední blízkosti svého syntakticky nadřazeného výrazu, a to buď v antepozici či preverbální pozici před slovesem, anebo v postpozici či v postverbální pozici za slovesem. V závěrečné části je diskutován rozsah změny původně ortotonických forem sě, tě v enklitika tantum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.