Investigation of Influence of Living and Educational Conditions on Czech Children Nutrition Risk Factors

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Zkoumání vlivu životních a vzdělávacích podmínek na rizikové faktory výživy českých dětí
Autoři

HÜBELOVÁ Dana MUŽÍKOVÁ Leona

Druh Článek ve sborníku
Konference Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5–6 September 2019
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Čítárna Munispace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019
Klíčová slova eating habits; family environment; primary school
Popis Stravovací návyky jsou ovlivněny mnoha aspekty, které se u žáků základních škol formují především v rodinném prostředí. Znalost stravovacích návyků je nezbytná pro cílené nutriční vzdělávání. Cílem výzkumu je specifikovat stravovací návyky žáků vybraných základních škol v Jihomoravském kraji České republiky s ohledem na charakteristiku a geografickou polohu školy, kterou navštěvují, a jejich rodinný a sociálně-ekonomický profil. Byl proveden záměrný výběr sedmi základních škol, které představují ukazatele s různými hodnotami (např. diferenciace geografické polohy, různá velikostní kategorie obcí, různá velikost a počet tříd, použití preventivních programů, různé sociálně-ekonomické skupiny, neúplné rodiny, rodiny cizinců a etnických menšin atd.). Celkem bylo hodnoceno 628 dotazníků od žáků ve věku 11 let (žáci 5. ročníku) a 15 let (žáci 9. ročníku). Celkový podíl chlapců činil 51,1 % a dívek 48,9 %. Odpovědi byly hodnoceny podle úrovně intenzity věkové a genderové závislosti a indikátorů stravovacích návyků (korelační koeficient a Pearsonův kontingenční koeficient). Souvislost mezi stravovacími návyky žáků základních škol a geografickou polohou, charakterem rozvoje bydlení a velikostní kategorie obce, ve které se škola nachází, nebyla potvrzena. Výsledky ukazují, že existuje silný vztah mezi stravovacími návyky dospívajících a charakteristikami (spolu)žáků a mezi stravovacími návyky a vlivem rodinného prostředí. Ukázalo se, že škola jako instituce vědomého vštěpování hodnot a její školní vzdělávací program, stejně jako řada preventivních opatření, nehraje při formování stravovacích návyků významnější roli.
Související projekty: