Pojmová periferie: poznámky k dynamice některých estetických kategorií

Autoři

LEE Lenka KRAJTL Ondřej

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Estetika centra a periférie. Centrum a periférie estetiky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www webová stránka konference
Klíčová slova Sianne Ngai; Hugh of St Victor; zany; cute; interesting
Popis V knize Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting pojednává Sianne Ngaiová o svých vybraných estetických kategoriích, které v minulosti stá- ly na okraji zájmu estetické teorie, ale v postmoderní kapitalistické společnosti se staly klíčovými nástroji evaluace nejen umělecký děl. Tyto kategorie jsou podle ní spojeny se současnými společenskými procesy – produkcí, recepcí a distribucí kul- turních artefaktů, což jasně reflektuje současnou společenskou dynamiku. S od- kazem na společenský, ekonomický i historický kontext, v němž dnes popisujeme konzumovaná díla jako ztřeštěná, roztomilá a zajímavá, můžeme dle Ngaiové pozo- rovat reprezentační praktiky a také specifické způsoby percepce i myšlení. V este- tických kategoriích se tedy odrážejí normy i hodnoty dané doby a skrze přesuny kategorií mezi periferií a centrem lze budovat historicky ukotvené vymezení esteti- ky, jejího zájmu a klíčových problémů v průběhu času. Předkládaný příspěvek cha- rakterizuje dynamiku, kterou popisuje Ngaiová v postmoderní teorii i praxi, a uká- že, že tato proměnlivost není záležitostí výhradně dneška, ale jejím prostřednictvím můžeme zkoumat také historické epochy a proměny kultury. Kromě kategorií, s ni- miž pracuje Ngaiová, zaměříme pozornost na klasické „velké“ estetické kategorie, které nabízí spis O třech dnech (De tribus diebus) středověkého myslitele Hugona ze Svatého Viktora. Pokusíme se nalézt průsečík mezi oběma autory, které od sebe dělí téměř tisíc let.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.