Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání (IMUZA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022
Období řešení
10/2017 - 9/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
https://www.imuza.upol.cz/site/
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem projektu je vytvoření platformy pro vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a učení pedagogů jak horizontálně v oblasti jednotlivých múzických disciplín (výtvarná, hudební, slovesná, dramatická, pohybová) a minorit se SVP ( děti, žáci se sluchovým, zrakovým, pohybovým, řečovým a mentálním postižením či oslabením), tak vertikálně na úrovni škol mateřských, základních a základních uměleckých škol, institucí zabezpečující múzické vzdělávání v rámci volnočasových aktivit, konzervatoří a vysokých škol (pedagogických, filozofických a DAMU i JAMU). Na úrovni škol mateřských, základních, základních uměleckých škol, institucí neziskového sektoru a konzervatoří budou realizovány pilotní aktivity s akčním výzkumem podpořené katalogy dobré praxe a praktickými výstupy s dětmi a žáky se SVP v majoritních kolektivech (s dětmi a žáky intaktními). V rámci pilotních programů budou zpracovány pracovní listy a metodické materiály , včetně vysokoškolských odborných didaktik (zaměřených na didaktiku uměleckých disciplín skupin žáků s konkrétním postižením, např. výtvarná výchova, artefiletika u žáků se zrakovým postižení, hudební a pohybová výchova u žáků se sluchovým postižením, dramika a artbrut u žáků s mentálním či dalším duševním postižením, etc.)
Pro pedagogy většinových škol a budoucí pedagogy v přípravě na pedagogickou kariéru budou realizovány semináře zaměřené na práci s dětmi a žáky se SVP ve spolupráci se zkušenými speciálními pedagogy z terénu i akademického prostředí i workshopy s odborníky dané oblasti ze zahraničí (Rusko, Anglie, Holandsko). Vybraní pedagogové se účastní tuzemských i zahraničních stáží na pracovištích se zkušeností s inkluzivním múzickým vzděláváním.
Na základě výměny zkušeností, pilotních aktivit, seminářů a workshopů s domácími i zahraničními odborníky bude vytvořen návrh na úpravu vzdělávacích obsahů ŠVP pro konzervatoře a ZUŠ.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.