IRP Podpora internacionalizace MU - 2. kolo

13. 7. 2020

Interní rozvojový projekt

Podpora internacionalizace MU

2. kolo (2020)

Na základě rozhodnutí vedení MU budou finanční prostředky z interního rozvojového projektu „Podpora internacionalizace MU“ čerpány na základě vnitřní soutěže s následujícími termíny a podmínkami.

Deadline:

Sběr projektů do druhého kola je 20. 9. 2020.

Podporované aktivity:

Podporovány jsou akreditace programů v angličtině, tvorba předmětů v angličtině (i on-line!), a hostování zahraničních přednášejících na naší univerzitě (či také jejich výuka v režimu on-line).

V programu lze žádat také o prozatím nepodpořené aktivity z prvního kola.

Upozornění:

  • Vzhledem k nejistým možnostem mobilit z některých zemí doporučujeme veškeré projekty dobře zvážit, případně počítat s vhodnými záložními variantami: pozvání náhradníků či přesunutí předmětu do režimu on-line.
  • Upozorňujeme, že podpora mobilit, které lze financovat z jiných mimouniverzitních zdrojů – například prostřednictvím smluv Erasmus – v rámci projektu nebude nadále možná.

Podmínky:

Žádosti musí pokrývat oblasti odpovídající prioritám rozvojového programu i aktualizace Dlouhodobého záměru MU:

 

A.    Rozšíření nabídky výuky v cizích jazycích

B.     Zajištění výuky zahraničními vyučujícími

1

Tvorba nových programů v AJ (zejména na bakalářské úrovni)

Dlouhodobé působení[1] zahraničních vyučujících v ucelených semestrálních kurzech

2

Vznik předmětů v cizím jazyce, jejichž obecný charakter umožní sdílení jednoho předmětu více fakultami, především v bakalářském stupni studia, a tedy vznik nových bakalářských oborů v cizím jazyce

Působení zahraničních vyučujících v intenzivní blokové výuce v rozsahu jednoho semestru

3

Vznik COIL (Collaborative Online International Learning) kurzů a dalších online kurzů v cizím jazyce

Působení zahraničních vyučujících v povinných a povinně volitelných předmětech vyučovaných v češtině, za předpokladu, že výuka v cizím jazyku je standardní součástí akreditovaného obsahu předmětu a že se zahraniční vyučující podílí na hodnocení studentů v kursu

4

Vznik předmětů v cizím jazyce v rámci Masaryk University Summer School

 

5

Vznik ostatních nových předmětů v cizím jazyce (zejména kategorie povinné a povinně volitelné)

 

Všechny kurzy zajišťované zahraničními vyučujícími musí být řádně vedeny v ISu a být kreditově ohodnoceny.

Posouzení:

O fakultních žádostech bude rozhodovat komise ve složení: prorektor pro internacionalizaci; ředitelka pro strategii; ředitel CZS, která posoudí soulad žádosti se záměry IRP a ADZ.

Finanční prostředky:

Finanční prostředky budou přiděleny na základě rozhodnutí komise po posouzení finanční náročnosti a oprávněnosti nákladů. Orientačně lze vycházet z částek:

  • u nových předmětů A2 až 50 tisíc
  • u nových předmětů A3 až 30 tisíc           
  • u nových předmětů A4 až 20 tisíc
  • u nových předmětů A5 až 30 tisíc 

Žádost:

Vaše dílčí projekty na formuláři (viz níže) vkládejte prosím do dokumentového serveru v ISu, na projekty zaslané emailem nebude brát zřetel. Děkujeme za pochopení.

Evaluační zpráva:

K 30. listopadu 2020 se předpokládá evaluace rozvojového projektu, včetně kontroly naplnění záměrů projektu ze strany fakult.

[1] Působením se rozumí pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti.

IRP MU - návrh projektu (formulář)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.